Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
Praha : Linde, 2000
400 s. : il.

objednat
ISBN 80-86131-25-4 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: informace a analýzy v personalistice, práce a pracovní místa, formování personálu organizace (staffing)
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, předmluvu, rejstřík
Management personální - příručky
000000886
A. Informace a analýzy v personalistice -- 1. Personální informační systém -- Význam a struktura personálního informačního systému -- Informace o pracovnících -- Informace o pracovních místech -- Informace o personálních činnostech -- Informace o vnějších podmínkách -- 2. Analýza stavu a pohybu pracovních míst v organizaci -- Východiska analýzy -- Analýza počtu pracovních míst a jeho vývoje -- Analýza struktury pracovních míst -- 3. Analýza stavu a pohybu pracovníků organizace -- Zaměření a východiska analýzy -- Definice pracovníků organizace a výpočet průměrného počtu pracovníků -- Analýza počtu pracovníků -- Analýza struktury pracovníků -- Analýza demografické struktury pracovníků -- Analýza ekonomické struktury pracovníků -- Analýza sociální struktury pracovníků -- Analýza prostorové struktury pracovníků -- Analýza pohybu pracovníků -- Ukazatele pohybu pracovníků ---
Druhy pohybu pracovníků do organizace a z organizace -- Analýza forem ukončení pracovního poměru a příčin odchodů pracovníků -- Některé další otázky analýzy pohybu pracovníků -- 4. Analýza využívání pracovníků -- Využívání kvalifikace pracovníků -- Využívání kvalifikace u dělníků -- Využívání kvalifikace u ostatních pracovníků -- Využívání fondu pracovní doby -- 5. Vymezení a analýza spádového území (vnějšího trhu práce) organizace -- Pojetí spádového území (vnějšího trhu práce) organizace a jeho význam -- Vymezení spádového území (vnějšího trhu práce) organizace -- Obecné otázky vymezení spádového území organizace -- Postup při vymezování spádového území organizace -- Analýza zdrojů pracovních sil a trhu práce ve spádovém území organizace -- B. Práce a pracovní místa -- 6. Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst ---
Práce, pracovní místo a některé související pojmy -- Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst -- Obsah práce -- Metody práce -- Pracovní prostředí -- Přístupy k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst -- Mechanistický přístup -- Motivační přístup -- Biologický přístup -- Percepční přístup • -- Současné postupy při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst -- Některé zásady vytváření pracovních úkolů a pracovních míst -- 7. Analýza pracovních míst -- Pojetí a význam analýzy pracovních míst -- Produkty analýzy pracovních míst -- Postup při analýze pracovních míst -- Zdroje informací o pracovních místech a způsob jejich získání -- Metody používané k analýze pracovních míst -- Analýza pracovních míst a redesign pracovních míst -- C Formování personálu organizace (staffing) -- 8. Personální plánování -- Proč plánujeme a co je to personální plánování ---
Východiska personálního plánování -- Postup při personálním plánování -- Metody perspektivních odhadů používané v personálním plánování -- Odhady potřeby pracovníků -- Odhady pokrytí potřeby pracovníků -- Plánování personálního rozvoje pracovníků -- 9. Získávání pracovníků -- Pojetí a moderní přístup k získávání pracovníků -- Postup při získávání pracovníků -- Identifikace potřeby získávání pracovníků -- Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa -- Zvážení alternativ -- Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých založíme -- získávání a pozdější výběr pracovníků -- Identifikace zdrojů potenciálních uchazečů -- Volba metod získávání pracovníků -- Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů o zaměstnání -- Formulace nabídky zaměstnání -- Uveřejnění nabídky zaměstnání ---
Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi -- Předvýběr na základě předložených dokumentů a informací -- Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám Personální marketing -- 10. Výběr a přijímání pracovníků -- Moderní pojetí a úkoly výběru a přijímání pracovníků -- Kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti uchazečů, validita a spolehlivost -- metod výběru pracovníků a faktorů předpovídajících pracovní výkon uchazečů -- Postup při výběru pracovníků -- Metody výběru pracovníků a jejich použití -- Metody založené na zkoumání dokumentů předložených uchazečem -- Testy pracovní způsobilosti -- Výběrový pohovor -- Assessment centre (diagnostický program) -- Zkoumání pracovních posudků a referencí -- Jiné metody výběru pracovníků -- Validita metod výběru pracovníků -- Zásady efektivního výběru pracovníků ---
Přijímání pracovníků -- 11. Ukončení pracovního vztahu -- Pojetí a způsoby ukončení pracovního vztahu -- Propouštění pracovníků, problém nadbytečnosti -- Důvody propouštění pracovníků -- Nadbytečnost pracovníků a její příčiny -- Jak předcházet nadbytečnosti a jak nenásilně snižovat počet pracovníků Co by měla udělat organizace, která se chystá propouštět pracovníky -- z důvodu nadbytečnosti -- Výběr pracovníků určených k propouštění z důvodu nadbytečnosti -- Pomoc pracovníkům propouštěným z důvodu nadbytečnosti -- Syndrom přeživších -- Penzionování pracovníků -- Rezignace pracovníků -- D Řízení pracovního výkonu -- 12. Hodnocení pracovníků -- Pojetí, význam a úkoly moderního hodnocení pracovníků -- Právní aspekty hodnocení pracovníků -- Postup při hodnocení pracovníků -- Kritéria a faktory pracovního výkonu -- Metody hodnocení pracovníků ---
Problém hodnotitelů a kompetencí v hodnocení pracovníků -- Sdělování výsledků hodnocení pracovníkům a jejich projednání -- Plány vycházející z hodnocení pracovního výkonu pracovníka -- Chyby hodnocení pracovníků a jejich překonávání -- Zkoumání a vyhodnocování systému hodnocení pracovníků -- 13. Vzdělávání a rozvoj pracovníků -- Pojetí a význam vzdělávání a rozvoje pracovníků -- Systematické vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci -- Pojetí a přednosti systematického vzdělávání a rozvoje -- Identifikace potřeby vzdělávání -- Plánování vzdělávání pracovníků -- Formy a metody vzdělávání, jejich použitelnost a účinnost -- Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů Orientace: vzdělávání nových pracovníků -- 14. Odměňování pracovníků -- Současný přístup k odměňování a úkoly odměňování pracovníků ---
Vytváření systému odměňování -- Hodnocení práce -- Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů -- Převod hodnoty práce do mzdového tarifu -- Šetření o mzdách a platech (mzdová šetření) a jejich zohlednění ve mzdových tarifech -- Ostatní faktory ovlivňující tvorbu tarifů -- Tvorba tarifních stupňů -- Mzdové formy -- Smysl mzdových forem a některé otázky jejich uplatnění -- Základní mzdové formy -- Dodatkové mzdové formy -- Zaměstnanecké výhody

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC