Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Avicenum, 1989
381 s.

objednat
000002768
Rekat.
Seznam zkratek ...12 // Předmluva ...13 // Srdeční selhání (J. Fišerová) ...15 // Definice ...15 // Příčiny ...15 // Patofyziologie ...17 // Faktory podporující vznik srdeční slabosti ...21 // Klinický obraz srdečního selhání ...22 // Subjektivní potíže ...22 // Klasifikace ...24 // Objektivní příznaky ...24 // Srdeční příznaky ...24 // Ostatní příznaky ...26 // Pomocná vyšetření ...27 // Diferenční diagnóza ...28 // Léčba srdečního selhání ...29 // Obecná opatření ...29 // Medikamentózni léčba ...30 // Srdeční glykosidy ...30 // Diuretika ...32 // Vazodilatační léčba ...37 // Srdeční selhání vyžadující upravený postup ...41 // Shrnutí ...’ ...43 // Literatura ...43 // Závažné poruchy srdečního rytmu (J. Pavlovič) ...46 // Antiarytmika ...47 // Chinidin ...48 // Prokainamid ...53 // Dizopyramid ...54 // Ajmalin ...54 // Mezokain ...55 // Mexiletin ...56 // Aprindin ...57 // Difenylhydantoin ...58 // Blokátory sympatických betareceptorů (betablokátory) ...59 // Bretylium ...62 // Amiodaron ...62 // Verapamil ...63 // 5Externí elektrická defibrilace a kardioverze ...64 // Supraventrikulární tachykardie (SVT) ...68 // Fibrilace siní ...69 // Paroxysmáiní fibrilace siní 70 // Idiopatická fibrilace siní ...70 // Fibrilace siní u nemocných se závažným srdečním onemocněním ...70 // Léčba fibrilace síní ...71 // Flutter síní ...72 // AV-nodální paroxysmáiní tachykardie ...73 // Supraventrikulární tachykardie při syndromu komorové preexcitace ...74 // Automatická (fokální) supraventrikulární tachykardie ...78 // Akcelerovaný AV-junkční rytmus a AV-junkční tachykardie ...79 // Léčba supraventriiculárních tachykardií ...79 // Komorové tachyarytmie ...81 // Komorové předčasné stahy (komorové extrasystoly, KES) ...81 // Komorová tachykardie (KT) ...82 //
Multiformní komorová tachykardie („torsade de pointes“) ...82 // Léčba komorových tachyarytmií ...83 // Komorová fibrilace (KF) ...85 // Bradyarytmie ...86 // Sinoatriální (SA) blokáda ...88 // Sick-sinus-sydrom ...88 // Atrioventrikulární (AV, síňokomorová) blokáda ...90 // Nodální AV-blokáda ...90 // Subnodální AV-blokáda ...91 // Léčba atrioventrikulárních blokád ...93 // Kardiostimulace ...94 // Dočasná kardiostimulace ...94 // Dočasná kardiostimulace při léčbě tachyarytmií ...97 // Trvalá kardiostimulace ...99 // Hemodynamické účinky kardiostimulace ...100 // „Pacemaker-syndrom“ ...101 // Základní způsoby kardiostimulace ...102 // Programové kardiostimulátory ...106 // Technika implantace trvalé kardiostimulace ...107 // Nejčastější poruchy kardiostimulace ...108 // Automatický implantabilní kardiovertor-defibrilátor ...110 // Péče o nemocné s kardiostimulací ...110 // Literatura ...110 // Náhlé zhroucení oběhu (J. Fišerová) ...115 // Šok ...114 // Definice a charakteristika ...115 // Přehled jednotlivých druhů šoku a jejich příčin ...116 // Patofyziologie ...118 // Změny jednotlivých orgánů při šoku ...119 // Plíce ...119 // Srdce ...120 // Ledviny ...121 // Játra a trávicí ústrojí ...122 // Mozek ...122 // Klinický obraz šoku ...123 // Sledování nemocných v šoku ...124 // Léčba šoku // Septický šok // Anafylaktický šok // Neurogenní šok // Šok při některých lékových otravách // Shrnutí // Kardiogenní šok // Diagnóza // Patofyziologie // Léčba // Shrnutí // Synkopa // Definice // Patogeneze // Vazodepresorická synkopa // Vazovagální synkopa // Synkopa při syndromu citlivého karotického sinu // Postmikční synkopy // Synkopa při neuralgii glosofaryngeálního nervu // Synkopy ze selhání žilního návratu //
Posturální synkopa (ortostatický kolaps) // Synkopy při kašli // Idiopatická ortostatická hypotenze // Gravitační synkopa // Synkopy ze srdečních příčin // Syndrom Morgagniův—Adamsův—Stokesův // Ostatní poruchy srdečního rytmu // Synkopy při srdečních vadách // Synkopy při cerebrovaskulámích onemocněních // Diferenční diagnóza synkop // Shrnutí // Literatura // Akutní koronární příhody (J. Pavlovič) // Patofyziologie // Nestabilní angina pectoris // Variantní (Prinzmetalova, spastická) angina // „Syndrom X“ // Léčba nestabilní angíny // Akutní infarkt myokardu (AIM) // Patofyziologie // Klinický obraz // Bolest a objektivní nález // Elektrokardiografický obraz // Laboratorní nálezy // Diagnóza // Diferenční diagnóza // Všeobecné zásady léčby na koronární jednotce // Poruchy srdečního rytmu u akutního infarktu a jejich léčba // Patofyziologie // Syndrom elektrické instability komor // Komorová fibrilace (KF) // Supraventrikulámí tachykardie // Bradyarytmie ...192 // Mechanické srdeční selhání u akutního infarktu 196 // Klinický obraz ...197 // Hemodynamické monitorování ...198 // Hemodynamické syndromy u infarktu myokardu ...205 // Normální hemodynamický obraz ...206 // Syndrom hyperkinetické cirkulace ...206 // Syndrom izolované hypoperfúze s bradykardií ...206 // Syndrom izolované hypovolémie ...206 // Mírné selhání levé komory ...207 // Těžké selhání levé komory ...208 // Hemodynamika při kardiogenním šoku ...209 // Hemodynamické nálezy při proděravění mezikomorové přepážky ...209 // Hemodynamické nálezy při infarktu pravé komory ...210 // Zásady racionálního léčení jednotlivých hemodynamických syndromů ...210 // Snahy o zmenšování infarktového ložiska betablokátory ...214 //
Zkušenosti s podáváním betablokátorů u akutního infarktu myokardu ...215 // Ostatní komplikace ...217 // Nedomykavost dvoucípé chlopně ...217 // Akutní srdeční výduť ...218 // Srdeční ruptury ...218 // Pericarditis epistenocardiaca ...220 // Dresslerpv syndrom (poinfarktový syndrom) ...221 // Koronární trombolýza ...221 // Mechanismus fibrinolýzy ...221 // Klinicky použivaná farmakologická fibrinolytika (trombolytika) ...223 // Nová fibrinolytika. „Ideální“ fibrinolytikum ...224 // Farmakologická, klinicky používaná antifibrinolytika (antidota) ...225 // Laboratorní kontrola trombolýzy ...225 // Způsoby koronární trombolýzy ...226 // Náhlá smrt (NS) ...232 // Definice ...232 // Epidemiologie ...232 // Morfologie a patofyziologie .../ ...233 // Vyhledávání osob s rizikem náhlé smrti ...234 // Nemocní po infarktu myokardu ...234 // Nestabilní angina pectoris ...234 // Chronická, stabilní angina pectoris ...234 // Nemocní resuscitovaní z oběhové zástavy mimo nemocnici ...234 // Metody k vyhledávání osob se zvýšeným rizikem náhlé smrti ...235 // Zátěžový ergometrický test ...235 // Ambulantní Holterovo monitorování ...237 // Elektrofyziologické metody. // Programovaná externí diagnostická stimulace // Studium pozdních komorových potenciálů („afterpotentials“) // Prevence náhlé smrti // Literatura // 239 // Plicní embolie (J. Pavlovič) ...249 // Patofyziologie ...249 // Hemodynamické následky ...250 // Respirační následky ...251 // Masívní plicní embolie ...252 // Lehčí forma plicní embolie // Plicní infarkt // Periferní žilní trombóza // Pomocná vyšetření // Rutinní laboratorní vyšetření // EKG // Rtg // Krevní plyny // Perfúzní plicní scan // Ventilační plicní scan // Hemodynamické vyšetření // Plicní angiografie //
Sukcesívní plicní embolizace // Léčba plicní embolizace // Heparin // Perorální antikoagulancia. Pelentan // Trombolytická léčba // Operativní zákroky // Prevence trombembolismu // Prognóza // Shrnutí // Literatura // Zánětlivá a traumatická onemocnění srdce (J. Fišerová) // Infekční endokarditida // Výskyt a etiologie // Patogeneze // Klinický obraz // Diagnóza // Léčba // Prevence // Shrnutí // Akutní perikarditida // Patofyziologie // Etiologie // Klinický obraz // Léčba // Srdeční tamponáda // Patofyziologie // Etiologie // Klinický obraz // Pomocná vyšetření // Diferenční diagnóza // Atypické srdeční tamponády // Léčba // Shrnutí // Traumatické poškození srdce // Definice a příčiny // Klinický obraz // Léčba // Shrnutí // Literatura // Náhlá onemocnění aorty (J. Fišerová) // Disekce aorty // Definice // Patofyziologie // Klasifikace // Klinický obraz // Diferenční diagnóza // Laboratorní nálezy // Léčba // Shrnutí ...: // Aneurysma aorty a ruptura aorty // Definice // Arteriosklerotické aneurysma aorty // Vyšetření // Léčba // Traumatická ruptura aorty // Aneurysma aorty při vrozené poruše aortální stěny // Syfilitické aneurysma // Shrnutí // Literatura // Hypertenzní krize (J. Fišerová) ...316 // Definice a rozdělení ...316 // Patofyziologie ...317 // Klinický obraz ...318 // Léčba ...320 // Léky hypertenzní krize ...320 // Léky hrozící hypertenzní krize ...324 // Dlouhodobé zajištění nemocných ...327 // Zvláštní problémy při léčbě hypertenzní krize ...327 // Shrnutí ...328 // Literatura ...329 // Rizikové situace u kardiaků // Nesrdeční operace u kardiaků (J. Fišerová) // Obecné pokyny // Predoperační kardiologické vyšetření a příprava pacienta // Anestézie // Srdeční choroby a operace //
Ischemická choroba srdeční // Srdeční selhání // Arytmie // Pooperační arytmie // Vrozené a získané srdeční vady // Hypertenze // Profylaktické užití některých farmak při přípravě k operaci a během operace // Shrnutí // Kardiovaskulární choroby a těhotenstvífZ Fišerová) // Kardiopulmonální změny v normálním těhotenství // Změny v průběhu vlastního porodu // Změny bezprostředně po vybavení plodu // Těhotenství u kardiaček // Těhotenství u žen s vrozenou srdeční vadou // Péče o těhotné s vrozenou srdeční vadou během těhotenství ...348 // Péče o těhotné s vrozenou srdeční vadou při porodu ...349 // Získané chlopenní vady u těhotných ...350 // Těhotenství u žen s chlopenní náhradou ...351 // Těhotenství a hypertenze ...352 // Shrnutí ...353 // Náhlé oběhové komplikace vrozených a získaných srdečních vad (J. Fišerová) ...354 // Akutní srdeční komplikace způsobené špatnou funkcí chlopenní náhrady .. 355 // Srdeční synkopa při stenózě áortálních chlopní ...357 // Hypoxický záchvat ...358 // Digitalisová intoxikace (J. Pavlovič) ..., 358 // Elektrofyziologické účinky .. 1 ...359 // Digoxin ...360 // Digitoxin ...362 // Intoxikace digitalisem a farmakologické interakce ...362 // Klinický obraz intoxikace ...363 // Neurotoxicita ...363 // Kardiotoxicita ...364 // Příčiny digitalisové intoxikace ...365 // Hladiny digitalisovaných glykosidů v séru ...366 // Léčba ...367 // Těžká otrava vysokými dávkami glykosidů ...371 // Shrnutí ...372 // Literatura ...372 // Rejstřík ...376
(OCoLC)25414121
cnb000050251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC