Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Bratislava : Alfa, 1989

objednat
ISBN 80-05-00065-0
000003955
Rekat.
1 Úvod (D. Kalavská) 5 // 2 Druhy vôd a ich charakteristika (D. Kalavská) 10 // 2.1 Zrážková voda 10 // 2.2 Povrchová voda 13 // 2.3 Morská voda 15 // 2.4 Podzemná voda 15 // 2.5 Minerálna voda 17 // 2.6 Úžitková voda 19 // 2.7 Odpadová voda 19 // 2.8 Pitná voda 25 // 3 Toxikologické hodnotenie polutantov (D. Kalavská, I. Holoubek) 28 // 4 Postup chemickej analýzy vôd (D. Kalavská) 33 // 4.1 Odber, vzorkovanie a konzervovanie 34 // 4.2 Stanovenie základných charakteristík vody 35 // 4.2.1 Stanovenie senzorických vlastností vody 36 // 4.2.2 Stanovenie fyzikálnych vlastností vody 36 // 4.2.2.1 Stanovenie teploty 36 // 4.2.2.2 Stanovenie špecifickej vodivosti 36 // 4.2.2.3 Stanovenie farby 36 // 4.2.2.4 Stanovenie zákalu 37 // 4.2.2.5 Stanovenie penivosti 37 // 4.2.3 Niektoré skupinové stanovenia 37 // 4.2.3.1 Stanovenie pH 38 // 4.2.3.2 Stanovenie acidity a alkality 38 // 4.2.3.3 Stanovenie rozpustných, nerozpustných a extrahovateFných látok 38 // 4.2.3.4 Stanovenie organického dusíka a uhlíka 39 // 4.2.3.5 Stanovenie oxidovatefnosti — chemickej spotreby kyslíka 40 // 4.2.3.6 Stanovenie päťdennej biochemickej spotreby kyslíka 41 // 5 Stanovenie jednotlivých zložiek a ukazovateľov (D. Kalavská) 42 // 257 // 6 Koncentračná úprava vzoriek — nakoncentrovanie (D. Kalavská) 47 // 6.1 Odparovanie 47 // 6.2 Extrakcia a reextrakcia 48 // 6.3 Sorpcia a spoluzrážanie 48 // 6.4 Nakoncentrovanie pomocou iónomeničov 49 // 6.5 Nakoncentrovanie pomocou selektívnych iónomeničov 50 // 6.6 Výmenná extrakcia 51 // 6.7 Vymrazovanie 51 // 6.8 Elektrochemické nakoncentrovanie 52 // 7 Stanovenie makrozložiek vôd (D. Kalavská) 54 // 7.1 Stanovenie sodíka a draslíka 54 // 7.1.1 Stanovenie sodíka a draslíka plameňovou fotometriou 54 // 7.1.2 Stanovenie sodíka a draslíka atómovou absorpčnou spektrometriou 55 //
7.1.3 Potenciometrické stanovenie sodíka a draslíka 55 // 7.1.4 Stanovenie lítia a rubidia 55 // 7.2 Stanovenie alkalických zemín 56 // 7.2.1 Stanovenie tvrdosti vody 56 // 7.2.2 Chelatometrické stanovenie vápnika a horčíka 57 // 7.2.3 Stanovenie kovov alkalických zemín plameňovou fotometriou 57 // 7.2.4 Stanovenie kovov alkalických zemín atómovou absorpčnou spektrometriou 58 // 7.3 Simultánne stanovenie alkalických kovov a kovov alkalických zemín 59 // 7.4 Stanovenie berýlia 59 // 7.4.1 Fotometrické stanovenie berýlia r 59 // 7.4.2 Luminiscenčné stanovenie berýlia 60 // 7.4.3 Stanovenie berýlia atómovou absorpčnou spektrometriou 60 // 8 Stanovenie hliníka, chrómu, železa, mangánu, kobaltu a niklu (D. Kalavská) 62 // 8.1 Stanovenie hliníka 62 // 8.1.1 Fotometrické stanovenie hliníka 62 // 8.1.2 Stanovenie hliníka inými metódami 63 // 8.2 Stanovenie chrómu 63 // 8.2.1 Fotometrické stanovenie chrómu 63 // 8.2.2 Stanovenie chrómu atómovou absorpčnou spektrometriou // 8.2.3 Elektrochemické stanovenie chrómu // 8.2.4 Stanovenie rôznych oxidačných stupňov chrómu neutrónovou aktivačou /-spektrometriou 65 // 8.3 Stanovenie mangánu 66 // 8.3.1 Stanovenie mangánu optickými metódami 67 // 8.3.2 Elektrochemické stanovenie mangánu 67 // 8.4 Stanovenie železa 68 // 8.4.1 Fotometrické stanovenie železa 69 // 8.4.2 Stanovenie železa atómovou absorpčnou spektrometriou 69 // 8.4.3 Elektrochemické stanovenie železa 69 // 8.4.4 Chelatometrické stanovenie železa// 8.5 Stanovenie niklu a kobaltu // 9 Stanovenie medi, olova, tália, kadmia a zinku (D. Kalavská) 75 // 9.1 Stanovenie medi 75 // 9.1.1 Fotometrické stanovenie medi 75 // 9.1.2 Stanovenie medi atómovou absorpčnou spektrometriou 76 // 9.1.3 Elektrochemické stanovenie medi 76 // 9.2 Stanovenie olova 77 // 9.2.1 Fotometrické stanovenie olova 77 //
9.2.2 Stanovenie olova atómovou absorpčnou spektrometriou 78 // 9.2.3 Elektrochemické stanovenie olova 78 // 9.3 Stanovenie tália 78 // 9.3.1 Fotometrické stanovenie tália 79 // 9.3.2 Elektrochemické stanovenie tália 79 // 9..3.3 Stanovenie tália atómovou absorpčnou spektometriou 79 // 9.4 Stanovenie kadmia 79 // 9.4.1 Fotometrické stanovenie kadmia 81 // 9.4.2 Elektrochemické stanovenie kadmia 81 // 9.4.3 Stanovenie kadmia atómovou absorpčnou spektrometriou 81 // 9.5 Stanovenie zinku 82 // 9.5.1 Fotometrické stanovenie zinku 82 // 9.5.2 Stanovenie zinku atómovou absorpčnou spektrometriou 82 // 9.5.3 Elektrochemické stanovenie zinku 82 // 10 Stanovenie arzénu, antimónu, cínu, bizmutu, selénu, telúru, germánia a ortuti (D. Kalavská) 84 // 10.1 Stanovenie arzénu 84 // 10.1.1 Fotometrické stanovenie arzénu 84 // 10.1.2 Stanovenie arzénu atómovou absorpčnou spektrometriou 85 // 10.1.3 Elektrochemické stanovenie arzénu 86 // 10.1.4 Stanovenie arzénu neutrónovou aktivačnou analýzou 88 // 10.2 Stanovenie antimónu, bizmutu, germánia, cínu a telúru 89 // 10.3 Stanovenie selénu 91 // 10.3.1 Stanovenie selénu atómovou absorpčnou spektrometriou 92 // 10.3.2 Elektrochemické stanovenie selénu 92 // 10.3.3 Iné metódy stanovenia selénu 93 // 10.4 Stanovenie ortuti 93 // 10.4.1 Fotometrické stanovenie ortuti 94 // 10.4.2 Stanovenie ortuti atómovou absorpčnou spektrometriou 94 // 10.4.3 Elektrochemické stanovenie ortuti 96 // 11 Stanovenie striebra, zlata a iných drahých kovov (D. Kalavská) 98 // 11.1 Stanovenie striebra 98 // 11.2 Stanovenie zlata 100 // 11.3 Stanovenie skupiny platinových kovov 102 // 12 Stanovenie molybdénu, volfrámu, uránu a vanádu (D. Kalavská) 104 // 12.1 Stanovenie molybdénu a volfrámu 104 // 12.2 Stanovenie uránu 106 // 12.3 Stanovenie vanádu 109 //
13 Stanovenie bóru, kremíka a fosforu (D. Kalavská) 111 // 13.1 Stanovenie bóru 111 // 13.2 Stanovenie kremíka 112 // 13.2.1 Fotometrické stanovenie kremíka 112 // 13.2.2 Elektrochemické stanovenie kremíka 112 // 13.3 Stanovenie fosforu 113 // 14 Stanovenie dusíkových zlúčenín (D. Kalavská) 115 // 14.1 Stanovenie celkového dusíka 115 // 14.2 Stanovenie amoniaku a amónnych solí 115 // 14.2.1 Fotometrické stanovenie amoniaku a amónnych solí vo forme indofenolu 116 // 14.2.2 Fotometrické stanovenie amoniaku a amónnych solí s Nesslerovým skúmadlom 116 // 14.2.3 Potenciometrické stanovenie amoniaku a amónnych solí amóniovou iónovo-selektívnou elektródou 116 // 14.3 Stanovenie dusičnanov 117 // 14.3.1 Fotometrické stanovenie dusičnanov 117 // 14.3.2 Elektrochemické stanovenie dusičnanov 118 // 14.4 Simultánne stanovenie dusičnanov a iných iónov 119 // 14.5 Stanovenie dusitanov 121 // 14.5.1 Fotometrické stanovenie dusitanov 121 // 14.5.2 Elektrochemické stanovenie dusitanov t 122 // 14.6 Stanovenie kyanidov 122 // 14.6.1 Fotometrické stanovenie kyanidov po ich destilačnom oddelení 123 // 14.6.2 Potenciometrické stanovenie kyanidov 123 // 14.6.3 Polarografické stanovenie kyanidov 124 // 14.6.4 Plynovochromatografické stanovenie kyanidov 125 // 14.6.5 Súčasné stanovenie kyanidov a iných iónov 126 // 14.6.6 Stanovenie rodanidov 127 // 15 Stanovenie zlúčenín síry (D. Kalavská) 129 // 15.1 Stanovenie celkovej síry 129 // 15.2 Stanovenie síranov 129 // 15.3 Stanovenie siričitanov 130 // 15.4 Stanovenie sulfánu a sulfidov 130 // 16 Stanovenie halogenidov (D. Kalavská) 133 // 16.1 Stanovenie fluoridov 133 // 16.1.1 Fotometrické stanovenie fluoridov 133 // 16.1.2 Stanovenie fluoridov iónovo-selektívnou elektródou 134 // 16.2 Stanovenie chloridov, bromidov a jodidov 135 //
17 Stanovenie organických látok vo vodách (I. Holoubek) // 17.1 Izolácia organických látok z vody 139 // 17.2 Nakoncentrovanie organických látok 141 // 17.2.1 Head space metódy 141 // 17.2.1.1 Statická metóda 141 // 17.2.1.2 Dynamická metóda v prietokovom usporiadaní 142 // 17.2.1.3 Metóda vytesňovania plynom v uzavretej cirkulačnej slučke 143 // 17.2.2 Extrakčné nakoncentrovanie 144 // 17.2.3 Sorpcia na tuhých sorbentoch 148 // 17.2.4 Ďalšie metódy 149 // 17.3 Identifikácia a kvantifikácia organických zlúčenín 150 // 18 Stanovenie uhfovodíkov (I. Holoubek) 153 // 18.1 Úprava vzoriek vôd na stanovenie ropných a polyaromatických uhľovodíkov 154 // 18.2 Metódy stanovenia ropných uhľovodíkov 156 // 18.2.1 Stanovenie ropných látok spektrálnymi metódami 156 // 18.2.2 Stanovenie ropných látok chromatografickýrni metódami 158 // 18.3 Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov 160 // 18.3.1 Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov plynovou chromatografiou 160 // 18.3.2 Stanovenie polycyklických uhľovodíkov kvapalinovou chromatografiou 161 // 18.3.3 Stanovenie polyaromatických uhľovodíkov inými metódami 162 // 19 Stanovenie hydroxyzlúčenín vo vode (I. Holoubek) 165 // 19.1 Separácia fenolov z vôd 165 // 19.2 Stanovenie fenolov spektrofotometrickými metódami 166 // 19.3 Stanovenie fenolov chromatografickými metódami 168 // 19.4 Stanovenie fenolov inými metódami 171 // 20 Stanovenie humínových zlúčenín (I. Holoubek) 174 // 21 Stanovenie povrchovoaktívnych látok (I. Holoubek) 183 // 21.1 Stanovenie povrchovoaktívnych látok spektrálnymi metódami 184 // 21.2 Stanovenie povrchovoaktívnych látok dvojfázovou titráciou 187 // 21.3 Stanovenie povrchovoaktívnych látok chromatografickými metódami 189 // 21.4 Ďalšie metódy stanovenia povrchovoaktívnych látok 191 //
22 Stanovenie pesticídov (I. Holoubek) 193 // 22.1 Stanovenie chlórovaných insekticídov 195 // 22.2 Stanovenie organofosforečných insekticídov 197 // 22.3 Stanovenie triazínových herbicídov 198 // 22.4 Stanovenie herbicídov na báze fenoxykarboxylových kyselín 200 // 22.5 Stanovenie pesticídov na báze substituovanej močoviny a karbamátov 201 // 22.6 Stanovenie pesticídov na báze fenolov a rôznych zlúčenín 202 // 261 // 23 Stanovenie halogénovaných uhfovodíkov (I. Holoubek) 205 // 23.1 Stanovenie halogénovaných metánov 207 // 23.2 Stanovenie halogénalifatických zlúčenín 207 // 23.3 Stanovenie chlórovaných arénov 208 // 23.4 Stanovenie polychlorovaných bifenylov 209 // 23.5 Stanovenie dioxínov 211 // 24 Stanovenie špeciálnych kontaminantov vôd (I. Holoubek) 213 // 24.1 Stanovenie organokovových zlúčenín 213 // 24.2 Stanovenie organických zlúčenín fosforu 214 // 24.3 Stanovenie organických zlúčenín dusíka 214 // 24.4 Stanovenie aldehydov a ketónov 218 // 24.5 Stanovenie karboxylových kyselín 219 // 24.6 Stanovenie esterov kyseliny fialovej 220 // 24.7 Stanovenie aminokyselín 221 // 24.8 Stanovenie sacharidov 222 // 25 Simultánne a automatizované stanovenia (D. Kalavská) 225 // 25.1 Súčasné stanovenie majoritných a minoritných zložiek spektrálnymi metódami 225 // 25.2 Simultánne stanovenia rozdeľovacími metódami 227 // 25.3 Multizložkové stanovenia kovov atómovou absorpčnou spektrometriou 232 // 25.4 Simultánne elektrochemické stanovenia 235 // 25.5 Automatizácia stanovení ř 240 // 25.6 Prietoková injekčná analýza 243 // 26 Štatistické hodnotenie výsledkov (D. Kalavská) 247 // 26.1 Hrubé chyby. Odstraňovanie odľahlých výsledkov 247 // 26.2 Štatistické chyby. Reprodukovateľnosť merania 248 //
26.3 Systematické chyby. Správnosť stanovenia 250 // 26.3.1 Testovanie správnosti použitím štandardu 251 // 26.3.2 Testovanie správnosti použitím druhej metódy 252 // 26.4 Spoľahlivosť výsledkov 252 // 26.5 Zisťovanie závislosti dvoch premenných 253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC