Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
2. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961
549 s. : il. ; 8°

objednat
Práce ČSAV. Sekce chemická
Obsahuje bibliografii a jmenný a věcný rejstřík
Ve druhém českém vydání byla doplněna teoretická část základním pojednáním o roztocích a v technické části byla přepracována kapitola o chromatografii a selektivních reakcích. Uspořádání prvního vydání a postupy kvalitativní analýzy nebyly měněny..
Celostátní vysokoškolská učebnice
000004073
I. ÚVODNÍ ČÁST ...13 // 1. Základní pojmy ...13 // 2. Vývoj kvalitativní analysy ...13 // 3. Metody kvalitativní analysy ...15 // II. TEORETICKÁ ČÁST ...25 // A. Roztoky ...25 // B. Analytické reakce ...32 // 1. Rozdělení reakcí ...32 // 2. Acidobasické reakce ...32 // 3. Amfiproty ...46 // 4. Redoxní reakce ...48 // 5. Reakce srážecí ...51 // 6. Reakce založené na vzniku komplexů ...60 // 7. Barevné reakce ...71 // 8. Reakce katalytické a indukované ...75 // 9. Reakce organických činidel ...79 // 10. Funkčně analytické skupiny ...82 // 11. Reakce skupinové, selektivní a specifické ...107 // 12. Citlivost analytických reakcí ...108 // III. TECHNICKÁ ČÁST ...111 // 1. Způsoby provedení reakcí ...111 // 2. Filtrace a promývání v kvalitativní analyse ...116 // 3. Extrakční metody ...118 // 4. Chromatografická dělení ...119 // 5. Elektrolytické metody ...127 // 6. Čistota činidel ...129 // 7. Roztoky činidel ...132 // 8. Postup kvalitativní chemické analysy ...135 // 9. Popis vzorku ...136 // 10. Orientační zkoušky ...136 // Zkouška vzorku v plameni ...137 // Zkouška zředěnou kyselinou sírovou ...139 // Zkouška koncentrovanou kyselinou sírovou ...139 // Zkoušky rozpustnosti ...140 // Žíhání v baničce ...140 // Žíhání v kapiláře se žhaveným dřevěným uhlím ...141 // Tavení v baničce s uhličitanem sodným ...1428 // Tavení v boraxové nebo fosforečné perličce ...142 // Žíhání na uhlí ...143 // 11. Rozpouštění vzorku ...143 // IV. SKUPINOVÉ REAKCE ...149 // 1. Analytické skupiny ...149 // A. Skupinové reakce kationtů ...156 // 2. Reakce zřed. kyseliny chlorovodíkové ...156 // 3. Reakce zřed. kyseliny sírové ...157 // 4. Reakce kyseliny šťavelové ...158 // 5. Reakce sirovodíku ...159 // 6. Reakce sirníku kademnatého a zinečnatého ...164 //
7. Reakce sirníku amonného ...165 // 8. Reakce alkalických hydroxydů ...167 // 9. Reakce amoniaku ...175 // 10. Reakce uhličitanu sodného ...177 // 11. Reakce uhličitanu amonného ...179 // 12. Reakce octanu sodného ...180 // 13. Reakce alkalických fosforečnanů ...181 // 14. Reakce jodidu draselného ...184 // 15. Reakce chromanu draselného ...186 // 16. Redukce zinkem ...187 // 17. Přehled základních skupinových reakcí kationtů ...189 // 18. Dělení skupin kationtů ...193 // a) Oddělení skupiny Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+ ...194 // b) Oddělení skupiny nerozpustných chloridů ...196 // c) Oddělení skupiny nerozpustných síranů ...197 // 19. Klasická soustava dělení kationtů ...201 // 20. Další příklady dělení některých skupin ...204 // B. Skupinové reakce aniontů ...207 // 21. Rozdělení reakcí ...207 // 22. Oddělování kationtů těžkých kovů ...208 // 23. Skupinové reakce Ba2+ ...209 // 24. Skupinové reakce Ag+ ...211 // 25. Oxydace roztokem manganistanu draselného ...214 // 26. Oxydace roztokem jodu ...214 // 27. Redukce kyselinou jodovodíkovou ...215 // 28. Anionty těkavých kyselin ...215 // 29. Pokusy o soustavu kvalitativního dělení aniontů ...215 // 30. Přehled skupinových reakcí běžných aniontů ...216 // C. Dokazování stopových látek ...217 // V. SELEKTIVNÍ REAKCE ...219 // 1. Vodík ...219 // 2. Alkalické kovy ...220 // 3. Reakce Li+ ...223 // 4. Reakce Na+ ...225 // 5. Reakce K+ ...228 // 6. Reakce Rb+ ...2329 // 7. Reakce Cs+ ...233 // 8. Kovy alkalických zemin . ...235 // 9. Berylium ...237 // Reakce Be2+ ...237 // 10. Hořčík ...240 // Reakce Mg2+ ...240 // 11. Vápník ...244 // Reakce Ca2+ ...244 ; // 12. Stroncium ...247 // Reakce Sr2+ ...248 // 13. Baryum ...249 // Reakce Ba2+ ...249 // 14. Radium ...251 // 15. Skupina AI, Sc, Y, La, Ac ...252 // 16. Hliník ...252 //
Reakce Al3+ ...253 // 17. Skandium ...257 // 18. Ytrium ...258 // 19. Lanthan ...258 // 20. Lanthanidy ...259 // 21. Cer ...263 // Reakce Ce3+ ...263 // Reakce Ce4+ ...264 // 22. Skupina aktinidů ...265 // 23. Aktinium ...267 // 24. Protaktinium ...267 // 25. Thorium ...267 // Reakce Th4+ ...267 // 26. Uran ...270 // Reakce UO|+ ...270 // 27. Transurany ...273 // Neptunium ...273 // Plutonium ...273 // Americium ...274 // Curium ...274 // Berkelium ...275 // Kalifornium ...275 // 28. Skupina Ti, Zr, Hf ...275 // 29. Titan ...275 // Reakce Ti3+ ...276 // Reakce Ti4+ ...276 // 30. Zirkonium ...280 // Reakce Zr4+ ...280 // 31. Hafnium ...284 // 32. Skupina V, Nb, Ta ...284 // 33. Vanad ...284 // Reakce VOj ...285 // 34. Niob a tantal ...288 // Reakce NbO|_ ...289 // Reakce TaO - ...290 // 35. Skupina Cr, Mo, W ...291 // 36. Chrom ...291 // Reakce Cr3+ ...292 // Reakce CrOf~ a Cr203- ...294 // 37. Molybden ...296 // Reakce MoO|_ ...297 // 38. Wolfram ...301 // Reakce WO£- ...301 // 39. Skupina Mn, Tc, Re ...303 // 40. Mangan ...303 // Reakce Mn2+ ...304 // Reakce MnO - ...308 // 41. Technecium ...308 // 42. Rhenium ...309 // Reakce ReO ...309 // 43. Skupina Fe, Co, Ni ...311 // 44. Železo ...311 // Reakce Fe3+ ...312 // Reakce Fe2+ ...316 // 45. Kobalt ...320 // Reakce Co2+ ...321 // 46. Nikl ...324 // Reakce Ni2+ ...325 // 47. Kovy platinové skupiny ...328 // 48. Ruthenium ...331 // 49. Osmium ...332 // 50. Rhodium ...333 // 51. Iridium ...334 // 52. Paladium ...335 // 53. Platina ...339 // 54. Skupina Cu, Ag, Au ...341 // 55. Měď ...341 // Reakce Cu2+ ...342 // 56. Stříbro ...349 // Reakce Ag+ ...350 // 57. Zlato ...354 // 58. Skupina Zn, Cd, Hg ...358 // 59. Zinek ...358 // Reakce Zn2+ ...359 // 60. Kadmium ...362 // Reakce Cd2+ ...362 // 61. Rtuť ...366 // Reakce Hg|+ ...367 // Reakce Hg2+ ...369 // Společné reakce Flg|+a FIg2+ ...371 //
62. Skupina B, AI, Ga, In, TI ...373 // 63. Bor ...374 // Reakce kyseliny borité ...375 // 64. Galium ...378 // 65. Indium ...37966. Thalium ...380 // Reakce T1+ ...381 // 67. Skupina C, Si, Ge, Sn, Pb ...383 // 68. Uhlík- ...383 // 69. Kysličník uhelnatý ...385 // 70. Fosgén ...388 // 71. Kysličník uhličitý ...388 // Reakce CO|_ ...389 // 72. Organické kyseliny . . 391 // Reakce CH3COO- ...391 // Reakce C20|- 392 // Reakce C4H40;j- ...393 // 73. Křemík ...394 // Reakce SiF ...397 // 74. Germanium ...397 // 75. Cín ...399 // Reakce Sn2+ ...400 // Reakce solí cíničitých ...403 // 76. Olovo ...404 // Reakce Pb2+ ...405 // 77. Skupina N, P, As, Sb, Bi ...410 // 78. Dusík ...411 // Reakce N3 ...412 // 79. Amoniak ...413 // Reakce NH+ ...414 // Reakce NH2.NH ...416 // Reakce HO.NH+ ...417 // 80. Kysličníky dusíku ...419 // Reakce N02 ...420 // Reakce NO3 ...423 // 81. Kyanovodík ...427 // Reakce CN~ ...428 // Reakce [Fe(CN)6]4- ...432 // Reakce [Fe(CN)6]3_ ...433 // Reakce CNO“ ...434 // 82. Fosfor ...435 // Reakce Fl2PO ...437 // Reakce HPO|- ...437 // Reakce P04~ ...’ ...438 // Reakce P207_ ...440 // 83. Arsen ...441 // Reakce AsO|_ ...442 // Reakce AsO|_ ...444 // Společné reakce sloučenin arsenu ...445 // 84. Antimon ...447 // Reakce Sb3+ ...448 // 85. Vizmut ...453 // Reakce Bi3+ ...453 // 86. Skupina O, S, Se, Te, (Po) ...457 // 87. Kyslík ...45712 // 88. Ozon ...459 // 89. Voda ...460 // 90. Peroxyd vodíku ...462 // 91. Síra ...464 // Reakce S2" a SH~ ...465 // Reakce SO|- a HSO3 ...468 // Reakce S20|~ ...471 // Dokazování S2-, SOg~, 82Оз~ vedle sebe ...472 // Reakce SO|- ..." ...473 // Reakce S2Ojj- ...475 // Reakce SCND ...476 // 92. Selen ...478 // Reakce SeO|_ ...479 // Reakce SeO2- ...481 // 93. Telur ...482 // Reakce TeO2- ...483 // Reakce TeO|~ ...484 // 94. Skupina halogenů ...485 // 95. Fluor ...486 //
Reakce F- ...’ ...487 // 96. Chlor ...489 // Reakce Cl- ...490 // Reakce СlO- ...494 // Reakce ClO2 ...495 // Reakce ClO“ ...495 // Reakce ClO4 ...498 // 97. Brom ...498 // Reakce Br- ...499 // Reakce BrOg ...500 // 98. Jod ...501 // Reakce l- ...502 // Reakce IO ...504 // Reakce lO “ ...505 // 99. Skupina netečných plynů ...506 // Literatura ...507 // Rejstřík ...537 // Selektivní reakce podle prvků ...550
(OCoLC)85466737
cnb000612075

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC