Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.1) Půjčeno:210x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1998
383 s.

objednat
ISBN 80-7178-269-6 (váz.)
Další názvová informace z obálky: Člověk a sociální instituce.
Obsanuje rejstříky.
Psychologie sociální - aplikace - učebnice
000004951
Obsah // Předmluva... // 1 Súčasné možnosti a perspektívy aplikácie sociálnopsychologického // poznania ’•* // 1.1 Sociálna psychológia = praktická disciplína...13 // 1.2 Sociálna psychológia = akademická disciplína...IV // 1.3 Sociálna psychológia = disciplína v kríze... 19 // 1.4 Dnešná štruktúra aplikovanej sociálnej psychológie...21 // Literatúra...24 // 2 Člověk a organizagg // 2? Clovék v organizaci... // 2.1.1 Vývoj pojetí člověka v organizaci... // 2.1.2 Přehled koncepcí a teorií organizace... // 2.1.3 Charakteristika a systém organizačního chování... // 2.2 Organizační kultura ... // 2.2.1 Pojetí, charakteristika a prostředky organizační kultury . // 2.2.2 Změny a hodnocení organizační kultury... // 2.3 Adaptace člověka na prostředí organizace... // 2.3.1 Vymezení a druhy adaptace v organizaci ... // 2.3.2 Adaptace na organizační kulturu... // 2.3.3 Adaptace na pracovní skupinu ... // 2.4 Pracovní spokojenost... // 2.4.1 Vymezení pracovní spokojenosti ... // 2.4.2 Činitelé pracovní spokojenosti... // 2.4.3 Spokojenost a pracovní chování, zjišťování pracovní // spokojenosti... // 2.5 Pracovní motivace... // 2.5.1 Pojetí pracovní motivace a teoretická východiska... // 2.5.2 Motivační program organizace ... // Literatura... // 42 // 43 // 45 // 46 46 // 48 // 49 51 51 // 53 j // 54 // 3 Človek a moc: Politická psychológia 57 // 3.1 Stručný návrat do histórie...58 // 3.1.1 Filozofia
a politológia konca 19. a začiatku 20. storočia ... 58 // 3.1.2 Sociológia a jej impulzy pre vznik politickej psychológie . . 60 // 3.1.3 Podnety z psychológie a sociálnej psychológie...61 // 3.1.4 Vznik politickej psychológie ako samostatnej disciplíny . . 63 // 5 // Aplikovaná sociální psychologie I // 3.2 Hlavné smery výskumu v politickej psychológii...64 // 3.3 Politická psychológia v mikrorovine: osobnostné a kognitivně // prístupy...65 // 3.3.1 Politická socializácia...65 // 3.3.2 Výskum autoritárstva: minulosť či horúca súčasnosť ... 67 // 3.3.3 Machiavelizmus...69 // 3.3.4 Konzervativizmus...70 // 3.3.5 Individualizmus/kolektivizmus...71 // 3.3.6 Psychológia politickej osobnosti...72 // 3.3.7 Analýza štruktúry politického myslenia...73 // 3.3.8 Politická expertíza...76 // 3.4 Politická psychológia v makrosociálnej rovine...78 // 3.4.1 Vnímanie demokracie ...78 // 3.4.2 Image politického objektu...79 // 3.4.3 Psychologické aspekty politickej aktivity...79 // 3.4.4 Volebné správanie...81 // 3.4.5 Jadrová hrozba...82 // 3.5 Psychológia moci ... 83 // Literatúra...86 // 4 Človek a zákon: Sociálne normy, sociálna spravodlivosť a psychológia práva 93 // 4.1 Psychológia práva...94 // 4.1.1 Historické kontexty...94 // 4.1.2 Pozícia psychológie práva ...95 // 4.1.3 Prínos psychológie práva pre sociálnu psychológiu...97 // 4.1.4 Zhrnutie...97 // 4.2 Sociálne normy ...98 // 4.2.1 Rôzne pohľady na sociálne normy...98
// 4.2.2 Základná charakteristika sociálnych noriem...100 // 4.2.3 Sociálne a personálne normy...100 // 4.2.4 Injunktívne a deskriptívne normy...101 // 4.2.5 Normatívna regulácia správania...103 // 4.2.6 Zhrnutie...104 // 4.3 Sociálna spravodlivosť...104 // 4.3.1 Distributívna spravodlivosť...107 // 4.3.2 Procedurálna spravodlivosť...109 // 4.3.3 Integrácia distributívnej a procedurálnej spravodlivosti . . 111 // 4.3.4 Sociálna nespravodlivosť...112 // 4.3.5 Zhrnutie...?...114 // 4.4 Porušovanie zákona - antisociálne správanie a zločinnosť...115 // 4.4.1 Teória kognitívneho vývinu (Kohlberg)...115 // 4.4.2 Biosociálne teórie...117 // 6 // Obsah // Eysenckova teória...117 // Mednickova teória ...’...118 // Buikhuisenova teória chronickej juvenilnej delikvencie . . 118 Teória antisociálneho správania ako pretrvávajúcej // životnej dráhy...119 // 4.4.3 Zhrnutie...119 // Literatúra...120 // 5 Člověk a média: Psychologie masové komunikace 125 // 5.1 Hlavní rysy masové komunikace a druhy masmédií...125 // 5.1.1 Hlavní rysy masové komunikace...125 // 5.1.2 Hlavní druhy médií...129 // 5.1.3 Historický vývoj masové komunikačních procesů // a prostředků...130 // 5.1.4 Teorie masové komunikace ...139 // 5.2 Základní sociálněpsychologické procesy, vlastnosti a stavy // v masové komunikaci...144 // 5.2.1 Komunikátor, komunikační zdroj v masové komunikaci . .145 // 5.2.2 Komunikační proces v masové komunikaci...147
// 5.2.3 Recipient, publikum v masové komunikaci... 149 // 5.3 Možné důsledky dalšího vývoje mediálních technologií pro // komunikaci mezi lidmi...153 // Literatura...156 // 6 Človek a viera: Psychológia náboženstva 161 // 6.1 Historický prehľad ...162 // 6.2 Metodologické otázky...? ... 162 // 6.2.1 Experimentálny přístup...163 // 6.2.2 Korelačný prístup...163 // 6.2.3 Záver 164 // 6.3 Súčasné zameranie...165 // 6.3.1 Religiozita a osobnosť...165 // 6.3.2 Religiozita a zdravie...167 // 6.4 Sociálnopsychologické aspekty ...168 // 6.4.1 Sociológia náboženstva...168 // 6.4.2 Sociálna psychológia náboženstva ...170 // Religiozita a prosociálne správanie...173 // Predsudky a postoje...174 // Sekty - netradičná religiozita...176 // 6.5 Záver...178 // Literatúra...178 // 7 // Aplikovaná sociální psychologie I // 7 Človek a príroda: Environmentálna psychológia 181 // 7.1 Vymedzenie priestoru pre environmentálnu psychológiu...181 // 7.2 Etablovanie environmentálnej psychológie v historickej // perspektíve...182 // 7.2.1 Iniciatívy nemecky píšúcich autorov...183 // 7.2.2 Zdôraznenie ekologického kontextu správania...184 // 7.2.3 Sociálny kontext a kríza paradigmy v psychológii...185 // 7.2.4 Konvergencia záujmov a medzinárodná stabilizácia // disciplíny...186 // 7.3 Aktuálne trendy v environmentálnej psychológii...188 // 7.3.1 Koncept miesta a jeho environmentálny význam...192 // 7.4 Stratégie a metódy výskumu...198
// 7.4.1 Environmentálne dispozície osobnosti...202 // 7.4.2 Väzba na miesto...205 // Dimenzia identity s miestom ...207 // Dimenzia závislosti na mieste...208 // 7.4.3 Priestorová kognícia a mentálne mapy...209 // 7.5 Budúce smerovanie environmentálnej psychológie...215 // Literatúra...217 // 8 Člověk a kultura 225 // 8.1 Předvědecké prístupy ke kultuře...227 // 8.2 Kultura jako „díla“ ztělesňující psychické funkce...231 // 8.3 Taxonomie definic kultury...234 // 8.4 Od mezikultumího pohledu na člověka ? základům kulturní // psychologie...238 // 8.4.1 Kulturalistická odpověď: „Bazálni osobnost“...239 // 8.4.2 Bartlettův zapomenutý odkaz: Psychologická antropologie 241 // 8.4.3 Vztah kultury a vývoje poznávacích funkcí...244 // Mezikulturní výzkumy v kmeni Kpelle (M. Cole)...245 // Výzkum společensko-historické povahy poznávacích // procesů (A. R. Lurija)...248 // Prvky kulturní psychologie...250 // 8.5 Závěr, který je začátkem...254 // Literatura...256 // 9 Sociální psychologie školy 259 // 9.1 Člověk, vzdělávání, škola...260 // 9.2 Socializace jedince ve škole ...265 // 9.2.1 Škola a její místo v socializaci lidského jedince...265 // 9.3 Sociální učení ve škole...268 // 9.3.1 Formy sociálního učení...268 // 8 // Obsah // 9.3.2 Aplikace sociálněpsychologických koncepcí v didaktické // praxi...271 // 9.4 Sociální vztahy ve škole ...273 // 9.4.1 Interakce ve školní třídě...273
Metody poznávání interakce učitele a žáků...277 // 9.4.2 Školní třída jako malá sociální skupina...279 // 9.4.3 Metody poznávání školní třídy...281 // 9.4.4 Role učitele a role žáka...285 // 9.4.5 Společné činnosti ve škole...286 // 9.5 Sociální dovednosti učitele a žáka...288 // 9.5.1 Sociální dovednosti učitele v síti interakcí ve škole.288 // 9.5.2 Sociální dovednosti jako součást profesní kompetence // učitele...289 // 9.5.3 Možnosti rozvíjení sociálních dovedností učitele...292 // 9.5.4 Možnosti rozvíjení sociálních dovedností žáků ...294 // Literatura...297 // 10 Člověk v rodině 303 // 10.1 Vymezení pojmu rodina ...304 // 10.1.1 Definice rodiny ...304 // 10.1.2 Charakteristické znaky současné české rodiny ČR...305 // 10.1.3 Zdravá a funkční rodina...309 // 10.1.4 Širší sociální kontext a rodina...311 // 10.2 Rodina jako měnící se systém...314 // 10.2.1 Vývojové fáze nukleární rodiny...314 // 10.2.2 Historická podmíněnost rodiny... 320 // 10.3 Základní funkce rodiny...: . . . 325 // 10.4 Faktory ovlivňující funkčnost rodiny...328 // 10.5 Dysfunkce a rozpad rodiny...333 // 10.5.1 Porozvodová adaptace ...336 // 10.6 Rodina jako významný činitel procesu socializace a individuace . 337 // Literatura...339 // 11 Člověk a ekonomika: Spotřebitelské chování a výzkum trhu 343 // 11.1 Předmět a historie psychologie trhu ...344 // 11.2 Základní teoretická východiska...347
// 11.2.1 Psychologie trhu - součást sociálně etického marketingu . 347 // 11.2.2 Uplatnění psychologie v jednotlivých nástrojích // marketingového mixu ...351 // 11.3 Významná témata psychologie trhu ...352 // 11.3.1 Osobnost prodejce a osobní prodej ...353 // 11.3.2 Komunikace se spotřebitelem...354 // 11.3.3 Prezentování reklamy...354 // 9 // Aplikovaná sociální psychologie I // 11.3.4 Motivační a emocionální faktory v kupním chování ... 355 // 11.3.5 Výzkumy spotřebitelů ...356 // 11.3.6 Vytváření a výzkum image ...357 // 11.4 Praktické metodologické úkoly v psychologii trhu ...358 // 11.4.1 Psychologické explorace...358 // 11.4.2 Kvalitativní skupinové rozhovory...359 // 11.4.3 Aplikované sociálněpsychologické techniky ve výzkumu // trhu // Psychotaktické techniky Projektivní techniky . . Asociativní techniky . . Přiřazovací techniky . . // Škálové techniky // Případové studie // Literatura // 361 // 362 // 363 // 365 // 366 // 367 // 368 368 // 371 // Rejstřík jmenný Rejstřík věcný // 378

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC