Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Odeon, 1985
167 s., [141] s. obr. příl., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm

objednat
Architektura ; sv. 5
Obsahuje bibliografii
Anglické, německé a ruské resumé
000005669
ÚVOD /13/ // (I) VÝROBNÍ STAVBY V HISTORII STAVĚNÍ /17/ // OBDOBÍ PRIMITIVNÍ VÝROBY /18/ // OBDOBÍ PŘÍPRAVY STROJNÍ VÝROBY /18/ // Cechovní výroba /18/ — Vznik nové výrobní formy — manufaktury /19/ — Výrobní systém manufaktury /21/— Nový typ budov — výrobní stavby /22/ // PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE /22/ // Počátky průmyslové revoluce — textilní výroba /23/ — Potravinářský průmysl /23/ — Podmínka industrializace — těžký a zejména strojírenský průmysl /24/ — Rozvoj hutního průmyslu /24/ — Výrobní systém strojní // továrny 19. století /24/ — První moderní průmyslové stavby — anglické přádelny /25/ — Architektura počátků kontinentálních průmyslových staveb /28/ // TECHNICKÁ REVOLUCE /29/ // Vývojové momenty druhé poloviny 19. století /29/ — Duchovní atmosféra 19. století /29/ — Oddělení architektury a inženýrského díla /30/ — Úpadek úrovně průmyslové architektury /30/ — Továrna — reprezentace // moci kapitalistického stavebníka /30/ — Progresivní východiska nové architektury /31/ — Iniciativa jednoúčelového průmyslu ve vývoji architektury /32/ // OBDOBÍ RACIONALIZACE /33/ // Všeobecná situace na začátku 20. století /33/ — Zrání podmínek vzniku nového stylu /33/ — Průmysl — zdroj // inspirace funkcionalistické architektury /35/ — Sovětský konstruktivismus /35/ — Funkcionalistická východiska československé meziválečné architektury /36/ — Evropské průmyslové stavby třicátých let /36/ // OBDOBÍ VĚDECKOTECHNICKÉ REVOLUCE /37/ // Svět po druhé světové válce /37/ — Racionální východiska poválečné průmyslové výstavby /38/ — Racionalismus v architektuře — L. Mies van der Rohe /38/ — Československé závody v období poválečné rekonstrukce // a výstavby /39/ —
Architektura evropských závodů padesátých let /39/ — Akcelerace vědeckotechnického // rozvoje v období konjunktury padesátých a šedesátých let /40/ — Technologický optimismus šedesátých let // a časoprostorová dynamika závodu /41/ — Éra racionálních koncepcí průmyslových závodů /41/ — Problémy lidského faktoru a nástup humanizačnich tendencí /41/ — Architektonická iniciativa v průmyslu šedesátých // let /42/ — Vývojové cesty nové architektury /43/ — Průmyslová architektura šedesátých let v západních zemích /44/ — Italská prefabrikace v betonu /44/ — Anglická racionální škola. NSR /45/ — Americké závody šedesátých let /45/ — Průmyslová architektura v socialistických zemích /46/ — Československo /46/ — // Maďarsko /47/ — Polsko /47/ — Sovětský svaz /48/ // (II) ARCHITEKTURA PRŮMYSLOVÉHO ZÁVODU /49/ // Místo průmyslového závodu mezi typologickými tématy architektury /50/ — Průmyslový závod — podstatná // část životního prostředí člověka /51/ — Vztah člověk — technika ve výrobním prostředí /52/ — Vnitřní // a vnější podminky realizace vztahu člověk — výrobní prostředí /52/ — Kulturní stránky pracovního prostředí /53/ — Význam estetické funkce pracovního prostředí /54/ — Princip estetické kompenzace /54/ — Sémantická funkce architektonické formy závodu /55/ — Hodnocení architektury závodu /55/ — Odpovědnost // za vznik architektonického návrhu závodu /56/ — Průmyslový design v návrhu závodu /57/ — Funkce architektury průmyslového závodu /57/ // (III) VÝCHODISKA ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU ZÁVODU /61/ // Vztah zájmů racionálně-technických faktorů a člověka ve výrobním systému /62/ — Vývojové cesty výrobního systému /62/ —
Člověk v automatizovaném výrobním systému /63/ — Racionální a humanizační faktory v architektonické koncepci závodu /64/ // ÚROVEŇ VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ /64/ // Vývojové tendence ve strojírenství /65/ — Automatizované výrobní soustavy /65/ // /9/DYNAMIKA VÝROBY - ZMĚNY VÝROBKŮ A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ /66/ // Vnější a vnitřní podněty změn výrobků /67/ — Frekvence změn technologie v jednoúčelové a víceúčelové výrobě /68/ // RŮST KAPACIT VÝROBY /68/ // Podněty koncentrace a specializace ve výrobě /68/ — Optimální kapacita závodu /69/ — Formy zvyšováni // kapacity /69/ — Limitující faktory koncentrace /70/ // NOVÉ PRACOVNÍ FORMY /70/ // Vyhrocení rozporů technické a lidské složky ve výrobním systému /70/ // (IV) METODA ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU ZÁVODU /73/ // Podstata úkolu: vztah stavby a ostatních složek výrobního systému /74/ — Technologie v návrhu závodu /74/ // — Analytická a syntetická fáze návrhu /75/ — Základní schema podstatných vztahů v návrhu /75/ // POLOHY ŘEŠENÍ /76/ // Význam základní koncepce závodu pro účinnost architektonického návrhu /77/ — Vnímání jednotlivých poloh // řešení různými uživateli /77/ // PRVKY ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE ZÁVODU /78/ // Stavební prvky /78/ — Strojně-technologické prvky /78/ — Přírodní prvky /79/ — Prvky výtvarného a užitého umění /79/ // DETERMINANTY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU ZÁVODU /80/ // Základní roviny determinant /80/ — Druhá rovina determinant /81/ // PROVOZ /81 // Pravidla vedení provozu /82/ — Variantní uspořádání provozu /82/ — Provozní výraz /83/ // PŘIZPŮSOBIVOST /83/ // ROZŠIŘOVÁNÍ /85/ // Rozšiřováni — projev dynamiky závodu /85/ — Uzavřená a otevřená forma koncepce závodu /86/ — Připravenost na rozšiřování /87/ //
METODA ZÓN SEKCÍ /87/ // Výhody metody zón a sekcí /88/ // METODA FUNKČNÍCH OS /88/ // (V) FORMA /91/ // Princip ekonomie /94/ — Princip jednoty /94/ — Princip logiky a pravdivosti /95/ — Asymetrie a symetrie v koncepci závodu /95/ — Čitelnost /96/ — Směry a distance pozorování. Takzvaný hlavní pohled /98/ — // Princip časoprostorové kontinuity /98/ // (VI) KONSTRUKCE /99/ // Nároky na konstrukce ze strany průmyslu, nejprogresivnějšího stavebníka /100/ — Hlavní konstrukční materiály průmyslu — ocel a beton /100/ — Rozpad konstrukce stavby na funkční subsystémy /101/ — Konstrukce // ve výrazu stavby /101/ — Principy vyjádření konstrukce v architektuře závodu /102/ // (VII) TŘÍDĚNÍ STAVEB A ZÁVODŮ /103/ // JEDNOÚČELOVÉ ZÁVODY A OBJEKTY /104/ // Funkčně-technická charakteristika jednoúčelových závodů /104/ — Speciální stavby a volné aparatury /104/ // — Pracovní prostředi /105/ — Metoda architektonického navrhováni /105/ — Vývoj speciálních staveb /105/ — Stavby tepelné energetiky /106/ — Stavby jaderné energetiky /106/ — Volné aparatury /110/ — Výtvarný obraz volných aparatur /111/ — Účast estetických úvah v návrhu volných // aparatur /111/— Cementárny /113/ // VÍCEÚČELOVÉ ZÁVODY A OBJEKTY /114/ // Funkční a technická charakteristika víceúčelových závodů /114/ — Halový a vícepodlažní typ univerzálního ob/10/jektu /114/ — Vztah přizpůsobivosti a typizace víceúčelových staveb /115/ — Metoda architektonického návrhu víceúčelového závodu /115/ — Tendence řešení pracovního prostředí víceúčelových závodů /116 —Barevné řešení interiéru víceúčelových objektů /118/ — Perspektivní typy přizpůsobivých objektů /l 1S7 // PŘECHODNÉ TYPY OBJEKTŮ A ZÁVODŮ /118/ //
(VIII) REKONSTRUKCE A REAKTIVACE ZÁVODŮ /121/ // Cíle rekonstrukce závodu /122/ — Problémy rekonstrukce /122/ — Potřeba zachování identifikačních hodnot // prostředí /122/— Průmyslové a technické památky /123/— Nové využití starých výrobních objektů /123/ // — Výtvarná problematika rekonstrukce /125/ — Průmyslová archeologie /126/ // (IX) PRŮMYSLOVÝ ZÁVOD V ŠIRŠÍCH VZTAZÍCH /129/ // První pokusy řešení vztahu průmyslu a města — začátek 19. století /130/ Rozvoj průmyslu a růst negativních vlivů na město — druhá polovina 19. století /131/ — Příprava segregace funkcí města /131/ — Zahradní město /132/ — Cite industrielle — začátek 20. století /132/ — Funkcionalistické principy stavby měst. Pásmové // město /132/— Tovární města /133/— Vývoj koncepce průmyslových území v Anglii /134/— Průmyslová // území na Západě /137/ — Sovětská průmyslová území /137/ — Československé průmyslové obvody /138/ // — Problémy koncentrace a izolace průmyslu /140/ — Tendence obnoveni životního vztahu výroby a bydlení /140/— Úloha průmyslu v rozvoji měst /141/— Dimenzování výrobně-technických ploch města /143/ — // Kategorizace výrobně-technických ploch v osídlení /143/ — Velký průmysl sekundárního typu /144/ — Průmysl smíšeného typu /144/ — Víceúčelová výroba terciérního typu /144/ — Flexibilita územních plánů /145/ — Zásady nového vztahu bydlení a výroby /146/ — Regionální územní plány /147/ — Závod ve // svém prostředí /150/ — Úloha architektury závodu v řešení jeho vztahu к prostředí /150/ — Faktory místa ve // vztahu závodu a prostředí /151/ — Povaha vztahu závodu a prostředí /151/ // ZÁVĚR /155/ // LITERATURA /157/ // РЕЗЮМЕ /159/ // SUMMARY /162/ // RES
(OCoLC)13215534
cnb000028082

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC