Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Úvod do studia psychologie osobnosti (@@20120713-07:45:25@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : ASPI : Liberální institut, 2009
xxxix, 865 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-411-6 (ASPI ; váz.)
ISBN 978-80-86389-54-7 (Liberální institut ; váz.)
angličtina, španělština
Přeloženo z anglické verze španělského originálu
Obsahuje bibliografii na s.801-847, bibliografické odkazy a rejstříky
000008296
I Právní povaha peněžního kontraktu -- depositum irregulare -- 1 Předběžné vyjasnění pojmů: půjčka (mutuum -- a commodatum) a kontrakty depositní -- Commodatum -- Mutuum -- Depositum -- Úschova věcí zastupitelných neboli „depositum -- irregulare" -- 2 Ekonomická a společenská funkce deposit -- irregulare -- Podstatný prvek peněžního deposita irregulare -- Následky neplnění základní povinnosti u deposita -- irregulare -- Soudní rozhodnutí uznávající základní právní principy řídící peněžní smlouvu o depositu irregulare (požadavek stoprocentních rezerv) -- 3 Základní rozdíly mezi smlouvou o depositu -- irregulare a smlouvou o peněžní půjčce -- Rozsah, v jakém se jednotlivými kontrakty převádí -- vlastnická práva -- Základní ekonomické rozdíly mezi oběma kontrakty Základní právní rozdíly mezi oběma kontrakty -- 4 Objevování obecných právních principů ovládajících kontrakt o peněžním depositu irregulare římskými -- právními experty -- Vznik tradičních právních principů podle Mengera, -- Hayeka a Leoniho -- Římská jurisprudence -- Kontrakt o depositu irregulare v římském právu -- II Historické případy porušování právních -- principů smlouvy o peněžním depositu irregulare -- 1 Úvod -- 2 Bankovnictví v Řecku a Římě -- Trapezitei čili řečtí bankéři -- Bankovnictví v helénistickém světě -- Bankovnictví v Římě -- Krach banky křesťana Callista -- Societates
argentariae -- 3 Bankovnictví v pozdním středověku -- Oživení depositního bankovnictví ve středomořské -- Evropě -- Kanonický zákaz lichvy a „depositum confessatum" -- Bankovnictví ve Florencii ve 14. století -- Banka Medicejů -- Bankovnictví v Katalánsku ve 14. a 15. století: Taula de -- Canvi -- 4 Bankovnictví za vlády Karla V. a doktrína -- salamanské školy -- Vývoj bankovnictví v Seville -- Salamanská škola a bankovnictví -- 5 Nový pokus o legitimní bankovnictví: Amsterodamská banka. Bankovnictví v 17. a 18. století -- Amsterodamská banka -- David Hume a Amsterodamská banka -- Sir James Steuart, Adam Smith a Amsterodamská banka -- Banky Švédska a Anglie -- John Law a bankovnictví ve Francii 18. století -- Richard Cantillon a podvodné porušování smlouvy -- o iregulárním depositu -- III Pokusy o právní obhajobu bankovnictví -- částečných rezerv -- 1 Úvod -- 2 Proč je nemožné ztotožnit iregulární depositum -- a půjčku (mutuum) -- Kořeny zmatení -- Chybná doktrína common law -- Doktrína španělského občanského a obchodního zákoníku Kritika snahy ztotožnit smlouvu o peněžním depositu se -- smlouvou o půjčce -- Odlišný účel neboli kauza obou smluv -- Myšlenka nevysloveného, implicitního souhlasu -- 3 Neadekvátní řešení: nová definice konceptu disponibility -- 4 Iregulární depositum, transakce s doložkou -- o zpětném odkupu a smlouvy o životním pojištění -- Transakce s doložkou
o zpětném odkupu -- Případ smluv o životním pojištění -- IV Proces úvěrové expanze -- 1 Úvod -- 2 Role banky jako skutečného zprostředkovatele -- ve smlouvě o úvěru -- 3 Role banky ve smlouvě o bankovním depositu -- 4 Účinky toho, že bankéř použije peníze z vkladu -- na požádanou: případ jednotlivé banky -- Kontinentální účetní systém -- Účetní praktiky v anglofonním světě -- Schopnost tvorby vkladů a úvěrové expanze v případě -- izolované banky -- Případ velmi malé banky -- Úvěrová expanze a tvorba vkladů ex nihilo v případě -- jediné, monopolní banky -- 5 Úvěrová expanze a tvorba nových vkladů celým -- bankovním systémem -- Tvorba úvěrů v systému malých bank -- 6 Několik dalších problémů -- Případ, kdy expanzi zahajují všechny banky současně -- Únik peněžní zásoby z bankovního systému -- Udržování rezerv převyšujících povinné minimum Různé rezervní poměry pro různé typy deposit -- 7 Paralely mezi tvorbou vkladů a emisí nekrytých bankovek -- 8 Proces úvěrové restrikce -- V Expanze bankovního úvěru a její účinky -- na ekonomický systém -- 1 Základy teorie kapitálu -- Lidské jednání jako sled subjektivních stadií -- Kapitál a kapitálové statky -- Úroková míra -- Struktura výroby -- Několik dodatečných problémů -- Kritika ukazatelů používaných v národních účtech -- 2 Účinek úvěrové expanze financované předchozím zvýšením
dobrovolných úspor na výrobní -- strukturu -- Tři různé projevy procesu dobrovolného spoření -- Účetní zobrazení úspor nasměrovaných do úvěrů -- Problematika spotřebitelských úvěrů -- Účinky dobrovolného spoření na výrobní strukturu -- Za prvé: Účinky nového nesouladu zisků mezi -- jednotlivými výrobními stadii -- Za druhé: Účinky poklesu úrokové míry na tržní cenu -- kapitálových statků -- Za třetí: Ricardův efekt -- Závěr: vznik nové, kapitálově náročnější výrobní -- struktury -- Teoretické řešení „paradoxu spořivosti" -- Případ klesající ekonomiky -- 3 Účinky bankovní úvěrové expanze nekryté růstem úspor: rakouská teorie hospodářského cyklu neboli -- teorie oběžného úvěru -- Účinky úvěrové expanze na výrobní strukturu -- Spontánní reakce trhu na úvěrovou expanzi -- 4 Bankovnictví, částečné rezervy a zákon velkých čísel -- VI Další úvahy o teorii hospodářského cyklu -- 1 Proč krize nevznikají v případě, že jsou nové investice financovány reálnými úsporami (a tedy nikoli úvěrovou expanzí) -- 2 Možnost odložení vzniku krize: teoretické objasnění stagflačního procesu -- 3 Spotřební úvěr a teorie cyklů -- 4 Sebezničující podstata umělých konjunktur způsobených úvěrovou expanzí: teorie „vynucených úspor" -- 5 Ztracený kapitál, nevyužitá kapacita a špatné investice výrobních zdrojů -- 6 Úvěrová expanze jako příčina
rozsáhlé nezaměstnanosti -- 7 Národní účetnictví neumí zohlednit různá stadia hospodářského cyklu -- 8 Podnikání a teorie hospodářského cyklu -- 9 Politika stabilizace všeobecné cenové hladiny a její destabilizující důsledky na ekonomiku -- 10 Jak se vyhnout hospodářskému cyklu: prevence -- a zotavení z ekonomické krize -- 11 Teorie hospodářského cyklu a nevyužité -- zdroje: jejich úloha v úvodním stadiu konjunktury -- 12 Nutné omezení úvěrů ve fázi recese: kritika teorie „sekundární deprese" -- 13 „Maniodepresivní" ekonomika: utlumení podnikatelského ducha a další negativní důsledky opakujících se hospodářských cyklů na tržní ekonomiku -- 14 Vliv ekonomických fluktuací na trhy cenných papírů -- 15 Vlivy hospodářského cyklu na bankovní sektor -- 16 Marx, Hayek a názor, že hospodářské krize jsou nedílnou součástí tržních ekonomik -- 17 Dvě další úvahy -- 18 Empirický důkaz pro teorii cyklů -- Hospodářské cykly před průmyslovou revolucí -- Hospodářské cykly od průmyslové revoluce -- Bouřlivá dvacátá léta a velká deprese 1929 -- Hospodářské recese konce sedmdesátých a začátku -- devadesátých let 20. století -- Empirické testování rakouské teorie hospodářského -- cyklu -- Závěr -- VII Kritika monetaristických a keynesiánských -- teorií -- 1 Úvod -- 2 Kritika monetarismu -- Mýtický koncept kapitálu -- Rakouská kritika Clarka a Knighta -- Kritika
mechanistické monetaristické verze kvantitativní -- teorie peněz -- Stručná poznámka k teorii racionálních očekávání -- 3 Kritika keynesiánské ekonomie -- Sayův zákon trhů -- Tři Keynesovy argumenty ohledně úvěrové expanze -- Keynesiánská analýza jako speciální teorie -- Takzvaná mezní efektivnost kapitálu -- Keynesova kritika Misese a Hayeka -- Kritika keynesiánského multiplikátoru -- Kritika principu „akcelerátoru" -- 4 Marxistická tradice a rakouská teorie hospodářských cyklů. Neoricardiánská revoluce a spor -- o zpětný přechod -- 5 Závěr -- 6 Dodatek o životních pojišťovnách a dalších -- nebankovních finančních zprostředkovatelích -- Životní pojišťovny jako skuteční finanční -- zprostředkovatelé -- Odkupní hodnoty a nabídka peněz -- Úpadek tradičních principů životního pojištění -- Další skuteční finanční zprostředkovatelé: vzájemné -- fondy a holdingové a investiční společnosti -- Specifické komentáře k pojištění úvěrů -- VIII Teorie centrálního a svobodného -- bankovnictví -- 1 Kritická analýza bankovní školy -- Bankovní a měnový pohled a salamanská škola -- Odpověď anglicky mluvícího světa na názory -- o bankovních penězích -- Rozpor mezi měnovou školou a bankovní školou -- 2 Diskuse mezi obhájci centrálního bankovnictví -- a zastánci svobodného bankovnictví -- Argumenty Parnella ve prospěch svobodného -- bankovnictví a odpovědi
Mccullocha a Longfielda Klamný začátek sporu mezi centrálním a svobodným -- bankovnictvím -- Obhajoba centrální banky -- Postoj teoretiků měnové školy, kteří obhajovali systém -- svobodného bankovnictví -- 3 „Teorém nemožnosti socialismu" a jeho aplikace -- na centrální banku -- Teorie nemožnosti koordinace společnosti založené -- na institucionálním nátlaku nebo na porušování tradičních právních principů -- Aplikace teorému nemožnosti socialismu na centrální banku a bankovní systém s částečnými rezervami -- Závěr: selhání bankovní legislativy -- 4 Kritický pohled na moderní školu svobodného -- bankovnictví s částečnými rezervami -- Chybný základ analýzy: poptávka po fiduciárních -- prostředcích jako exogenní proměnná -- Možnost jednostranného spuštění úvěrové expanze systémem svobodného bankovnictví s částečnými rezervami -- Teorie „monetární rovnováhy" ve svobodném bankovnictví spočívá výhradně na makroekonomické analýze -- Záměna konceptu úspor s konceptem poptávky po penězích -- Problémy historických ilustrací systémů svobodného bankovnictví -- Neznalost právních argumentů -- 5 Závěr: falešná diskuse mezi obhájci centrálního bankovnictví a obhájci svobodného bankovnictví s částečnými rezervami -- IX Návrh bankovní reformy: teorie požadavku -- stoprocentních rezerv -- 1 Historie moderních teorií podporujících požadavek -- stoprocentních
rezerv -- Návrh Ludwiga von Misese -- Friedrich A. Hayek a návrh požadavku stoprocentních -- rezerv -- Murray N. Rothbard a jeho návrh čistého zlatého -- standardu s požadavkem stoprocentních rezerv Maurice Allais a evropská obhajoba požadavku -- stoprocentních rezerv -- Tradiční podpora požadavku stoprocentních rezerv -- starou chicagskou školou -- 2 Náš návrh bankovní reformy -- Úplná svoboda výběru měny -- Úplně svobodný bankovní systém -- Povinnost všech subjektů v systému svobodného -- bankovnictví dodržovat tradiční právní pravidla a principy, zvláště požadavek stoprocentních rezerv -- pro vklady na vyžádání -- Jak by vypadal finanční a bankovní systém v plně -- svobodné společnosti? -- 3 Analýza výhod navrženého systému -- 4 Odpovědi na možné námitky proti našemu návrhu peněžní reformy -- 5 Ekonomická analýza procesu reformy a přechodu k navrhovanému peněžnímu a bankovnímu -- systému -- Několik základních strategických principů -- Fáze reformy finančního a bankovního systému -- Důležitost třetí a následujících fází reformy: nabízející se -- možnosti splacení státního dluhu nebo závazků -- z důchodového zabezpečení -- Aplikace teorie bankovní a finanční reformy na Evropskou měnovou unii a budování finančního sektoru v ekonomikách bývalého východního bloku -- 6 Závěr: bankovní systém svobodné společnosti -- Sto let rakouské teorie peněz --
Bibliografie -- Věcný rejstřík -- Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC