Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Historický ústav, 2007
301 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-106-4 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglická resumé
Monografické č. k seriálu: Folia historica Bohemica. Supplementum ; I (2007)
000008413
OBSAH - CONTENTS // Úvodem...5-6 // Pavel Král // Knihy o dobrém umírání v ceském prostredí ve druhé polovine 16. a první puli 17. století // Books about Good Dying in the second Half of the 16th and first Half of the 17th Centuries in the Bohemian Environment... 7-22 // Dalibor J a n i š // Spasení a vecná církev. ? majetkoprávním hlediskum testamentámí praxe olomouckých biskupu v 16. století // Salvation and the Eternal Church. The Property Rights Aspects of Testamentary Practices of the 16th Century Olomouc Bishops . 23-53 // Ota Halama // „Obludám nocním tvárí v tvár“. Revenanti v textech predbelohorských nekatolíku // “Face to Face with Nocturnal Beasts“. Revenants in the Texts of Pre-White Mountain Non-Catholics ... 55-68 // Pavel B. Kurka // Pohrby a záduší. Ekonomická stránka pohrbu ve mestech kolem roku 1600 // Funerals and Chantry. Economic Aspect of Funerals in Towns around 1600...69-78 // Tomáš S t e r n e ? ? // „Chtejí krchov, by pak trebas na nekoliko zámkuov zamcen byl, mocne odevríti a to mrtvé telo sami pochovali“. Pohrby v konfesijne rozdeleném prostredí na príkladu predbelohorského Brna “Even if the Churchyard Were Locked on Several Clicks, They Want to Pry it Open and Bury the Deceased Body by Themselves”. Funerals in the Confessionally Divided Milieu Based on the PreWhite Mountain Situation in Brno ... // 79-113 // 299 // Radmila Pavlícková // Pohrební kázání nad biskupy v dobe konfesionalizace
// Funeral Sermons over Bishops at the Time of Confessionalisation 115-148 // Marie Ryantová // Narízení až za hrob. Testamentámí praxe a vyrizování pozustalostí svetských duchovních pražské arcidiecéze v dobe baroka Verfügungen bis hin zum Begräbnis. Die testamentarische Praxis und Erledigung der Nachlässe von Geistlichen in der Erzdiözese Prag in der Barockzeit ...149-162 // Jirí M i k u 1 e c // Náboženská bratrstva - institucionalizovaná zbožnost i smrt // Religious Confraternities. Institutionalised Piety and Death . 163-186 // Zdenek O r1 i t a // Pohrební pruvod mezi pietou a sebereprezentací. Tradice vyprovázení mrtvých v prostredí pobelohorských mariánských kongregací Funeral Procession between Piety and Self-representation. Tradition of Seeing off the Deceased in the Milieu of Post-White Mountain Congregations... 187-208 // Jan Zdichynec - Hedvika Kucharová // Poznámky ? pohrebním rituálum u cisterciáku v raném novoveku ve srovnání s rituály premonstrátského rádu // Notes to Burial Rituals of the Cistercians in the Early Modem Time in Comparison with the Rituals of the Premonstratensian Order. 209-228 // Jana O p p e 11 o v á // Mors, pompa funebris et vita aeterna. Smrt, uložení tela a péce o blaho duše zemrelého v narativních pramenech ceských a moravských premonstrátských kanonií raného novoveku // Mors, pompa funebris et vita aeterna. Death, Enshrining the Body and Care for the Welfare of the Deceased in
the Narrative Materials of Bohemian and Moravian Premonstrate Canonries in the Early Modem Time ... 229-243 // 300 // Katerina Valentová - Karel Cerný // „Imponuntur omnes in tumbam“. Smrt a pohreb ve svetle jezuitských konsvetudináru // „Imponuntur omnes in tumbam“. Death and Funeral in the Light // of the Jesuit consuetudinary ... 245-264 // Zdenek R. Nešpor // Demonstrace konfesionality prostrednictvím pohrebních rituálu v ceských zemích po vydání Tolerancního patentu Demonstration of Confessionalism through Funeral Rituals in the Bohemian Lands after the Issue of the Tolerance Decree... 265-295 // Seznam autoru - List of Contributors...297-298 // 301
(OCoLC)173650891
cnb001746449

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC