Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
4., přepracované a doplněné vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997
143 s. : il.

objednat
ISBN 80-85937-75-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, rejstřík
Biologie - učebnice středošk.
000008930
Obsah // Obsah 5 // Předmluva 10 // REPRODUKCE - ROZMNOŽOVÁNÍ ORGANISMŮ 11 // Nepohlavní rozmnožování 11 // Nepohlavní rozmnožování jednobuněčných organismů II // Nepohlavní rozmnožování rostlin---12 // Nepohlavní rozmnožování živočichů 13 // Pohlavní rozmnožování 14 // Pohlavní proces a rozmnožování jednobuněčných organismů 14 // Pohlavní rozmnožování rostlin 15 // Pohlavní rozmnožování živočichů---16 // Gametogeneze rostlin 16 // Gametogeneze živočichů 16 // Oplození a druhy oplození 19 // Opylení, oplození a vznik semena u rostlin 19 // Oplození u živočichů---20 // Jiné formy oplození 21 // Shrnutí 21 // RŮST A VÝVIN ORGANISMŮ---23 // Ontogeneze rostlin 23 // Růst rostliny 23 // Fáze zárodečná 23 // Fáze prodlužovací 23 // Fáze rozlišovací 23 // Vliv vnitřních a vnějších činitelů na růst rostlin 24 // Vnitřní činitelé růstu 24 // Vnější činitelé růstu 25 // Vývin rostlin---25 // Organogeneze rostlin---27 // Vývojové fáze 27 // Fenologické fáze rostlin jednoletých 28 // Fenologické fáze rostlin dvouletých 28 // Fenologické fáze rostlin polykarpických 28 // Vývojová stadia---28 // Tepelné stadium---28 // Světelné stadium 28 // Ontogeneze živočichů---29 // Embryonální vývin 29 // Postembryonální vývin---31 // Shrnutí 31 // GENETIKA 33 // Základy genetiky 33 // Pojem genetiky 33 // Rozdělení genetiky a její význam---33 // Základní genetické pojmy
33 // Shrnutí 33 // OBSAH // Molekulární základy genetiky 34 // Genetická informace 34 // Uložení genetické informace---34 // Nukleové kyseliny, jejich stavba, syntéza a princip matrice 34 // Biosyntéza nukleových kyselin---35 // Genetický kód 36 // Realizace genetické informace---37 // Biosyntéza bílkovin (proteosyntéza) 38 // Regulační mechanismy---40 // Mutace---41 // Genové inženýrství 42 // Shrnutí---43 // Cytogenetika - genetika buněk 43 // Chromozomy a chromozomový soubor---43 // Počet chromozomů 44 // Dědičnost a jaderné chromozomy---46 // Geny a alely 46 // Chromozomové a genové mutace---47 // Nechromozomová dědičnost---48 // Shrnutí---48 // Genetika mnohobuněčných organismů 48 // Reprodukce organismů---48 // Metody studia dědičnosti mnohobuněčných organismů---49 // Genetické modely---50 // Dědičnost monogenních znaků---50 // Život a dílo Johanna Gregora Mendela---51 // Monohybridní křížení 51 // Monohybridní křížení s úplnou dominancí---51 // Monohybridní křížení s neúplnou dominancí 52 // Zpětné křížení 54 // Dihybridní křížení 54 // Dihybridní křížení s úplnou dominancí v obou znacích---54 // Dihybridní křížení s neúplnou dominancí v jednom znaku 55 // Dihybridní křížení s neúplnou dominancí v obou znacích 55 // Mendelovy zákony---56 // Vazba genů a Morganova pravidla 57 // Genetické a chromozomové mapy 58 // Dědičnost pohlaví---58 // Odchylky při dědičnosti
pohlaví---59 // Dědičnost pohlavně vázaná 60 // Dědičnost pohlavně ovlivněná---61 // Odchylky od normálních štěpných poměrů---62 // Dědičnost polygenních znaků---62 // Shrnutí 64 // Genetika populací---64 // Frekvence alel v populaci---64 // Faktory dynamiky populace 66 // Proměnlivost organismů 67 // Faktory proměnlivosti fenotypů---67 // Genetika člověka---67 // Metoda genealogická---67 // Metoda gemelilogická 69 // Dědičnost duševních vlastností 69 // Genetická předpověď---69 // Spolupráce genetiky se zdravotnictvím 70 // Eugenika 70 // Shrnutí 70 // OBSAH // EVOLUCE 71 // Vznik nových druhů 73 // Důkazy evoluce 75 // Zákony evoluce 77 // Evoluce člověka 77 // Hominizace a sapientace---77 // Rodokmen člověka---79 // Shrnutí 80 // ETOLOGIE---82 // Základní formy chování živočichů 82 // Denní a sezónní rytmus zvířat---82 // Obranné reakce zvířat 83 // Získávání a přijímání potravy 84 // Hygiena zvířat 84 // Společenský život zvířat---84 // Rozmnožování zvířat 85 // Společenstva zvířat---85 // Shrnutí 86 // EKOLOGIE---87 // Základy ekologie---87 // Ekologické pojmy 87 // Ekologické faktory a podmínky 89 // Abiotické faktory 89 // Světlo 89 // Teplo 90 // Teplo a rostlina 90 // Teplo a živočich 91 // Vzduch 91 // Tlak---92 // Složení vzduchu 92 // Vzdušná vlhkost---93 // Půda---93 // Závislost rostlin na půdě 93 // Závislost živočichů na půdě 95 // Voda---95 // Biotické
podmínky života 97 // ’ Populace 97 // Hustota populace - denzita---98 // Určování hustoty populace---98 // Rozptyl populace v prostoru (disperze) 98 // Shlukování - agregace---99 // Růst populace 99 // Teoretické vysvětlení výkyvů populační dynamiky 100 // Struktura populace - struktura pohlavní 100 // Věková struktura populace 101 // Křivka přežívání 101 // Struktura hmotnosti, objemu 102 // Struktura sociální 102 // Vnitrodruhové vztahy 102 // Skupiny reprodukční---102 // Skupiny nereprodukční 103 // Rozptylování, šíření, stěhování 103 // “Společenstvo - biocenóza 103 // Mezidruhové vztahy 104 // Biocenóza a ekostystém 106 // OBSAH // Potravní vazby - trofické řetězce, pyramidy a sítě 106 // Regulace trofických řetězců 108 // Vnitrodruhové chemické vlivy 108 // Mezidruhové chemické vlivy 108 // Změny struktury společenstva v čase 108 // Produkce a produktivita 109 // Primární produkce 109 // Sekundární produkce a její zjišťování 110 // Význam ekologie pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství 110 // 1 Člověk a prostředí---111 // Ochrana a tvorba přírody v ČR---112 // Chráněná území v České republice 113 // Národní park (NP) 113 // Chráněná krajinná oblast (CHKO)---113 // Národní přírodní rezervace (NPR)---113 // Přírodní rezervace (PR) 113 // Národní přírodní památka (NPP) 113 // Přírodní památka (PP) 113 // Přírodní park 113 // Biosférická rezervace
113 // Česká republika a mezinárodní dohody 114 // Bemská úmluva 114 // Washingtonská úmluva CITES 114 // Ramsarská úmluva---114 // Bonnská úmluva 114 // Shrnutí 115 // PRAKTICKÁ CVIČENÍ 116 // Anatomie reprodukčních orgánů 116 // Anatomická stavba prašníku 116 // Mikroskopické pozorování pylových zrn 116 // Mikroskopický preparát pylové láčky---116 // Mikroskopický preparát pestíku jednoděložné rostliny 116 // Mikroskopický preparát semeníku 117 // Mikroskopování spermií---117 // Anatomie ptačího vejce---118 // Pitevní cvičení 119 // Pomůcky k pitevním cvičením---119 // Zásady pitvy a konzervace vybraných orgánů 119 // Dokumentace a kreslení---119 // Ošetřování nástrojů a úklid pracoviště---120 // Pitva žížaly 120 // Pitva chrousta 122 // Pitva larvy chrousta - ponravy---125 // Pitva obratlovců 126 // Pitva ryby---126 // Srovnávací anatomie obratlovců 128 // Cvičení z genetiky---128 // Mikroskopická pozorování 128 // Polytenní chromozomy ze slinných žláz octomilky obecné 128 // Mitóza v kořenových vrcholech česneku cibule 129 // Procvičování schémat hybridizace 130 // Variabilita---132 // Variabilita délky klasu, počtu a hmotnosti semen 132 // Cvičení z ekologie---133 // Terénní cvičení 133 // Poznávání abiotických činitelů 133 // Poznávání biotických činitelů 135 // OBSAH // Poznávání základních znaků pro posouzení rostlinného společenstva 135 // Analytické
znaky fytocenózy 135 // Syntetické znaky společenstva 136 // Fytocenologické hodnocení lučního porostu 136 // Studium vodního společenstva živočichů 137 // Laboratorní cvičení 138 // Cvičení s půdou 138 // Mikroskopická pozorování na listech 138 // Studium sukcese v nálevech 138 // Rejstřík 139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC