Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2007
370 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7041-645-7 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 361-370, bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Hradec Králové
000008994
Obsah // ÚVOD... // 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMÚ // 2. VÝVOJ VESMÍRU A VZNIK ZEMĚ... // 2.1. VÝVOJ VESMÍRU... // 2.2. VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY A ZEMĚ... // 2.3. SHRNUTÍ... // 2.4. KONTROLNÍ ÚKOLY, OTÁZKY, ZÁKLADNÍ TÉMATA PRO ÚVAHY // 3. VZNIK A EVOLUCE ŽIVOTA NA ZEMI. // 3.1. VÝVOJ NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY NA ZEMI. // 3.1.1. Co je život... // 3.1.2. Základní znaky pozemského života... // 3.1.3. Vznik a evoluce života... // 3.1.4. Shrnutí... // 3.1.5. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy. // 3.2. VZNIK A VÝVOJ ČLOVĚKA... // 3.2.1. Adaptace organismů na stav a změny prostředí. // 3.2.2. Vznik člověka... // 3.2.3. Přechod na usedlý způsob života, zemědělská revoluce // 3.2.4. Od starověku ? novověku... // 3.2.5. Novověk... // 3.2.6. Shrnutí... // 3.2.7. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy. // 4. SOUČASNÁ ZEMĚ A JEJÍ BIOSFÉRA... // 4.1 ZEMĚ JAKO SYSTÉM... // 4.1.1. Základní charakteristiky Země a Slunce... // 4.1.2. Otevřenost systému Země... // 4.1.3. Stavba zemského nitra... // 4.1.4. Koloběh látek na Zemi... // 4.1.5. Atmosféra... // 4.1.6. Hydrosféra... // 4.1.7. Biosféra v systému Země... // 4.1.8. Shrnuti... // 4.1.9. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy.. // 4.2. EKOLOGIE... // 4.2.1. Vymezení a předmět studia... // 4.2.2. Vznik ekologie jako vědy... // 4.2.3. Definice a přístupy ekologie... // 4.2.4. Ekologické zákony... // 4.2.5. Historická
ekologie... // 4.2.6. Shrnutí... // 4.2.7. Kontrolní úkoly, otázky základní témata pro úvahy // 4.3. ORGANISMY A EKOSYSTÉMY... // 4.3.1. Přizpůsobení organismů vnějším vlivům... // 4.3.2. Dynamika ekosystémů... // 4.3.3. Ostrovní ekologie... // 4.3.4. Shrnutí... // 4.3.5. Kontrolní otázky a úkoly... // 4.4. BIOSFÉRA A ČLOVEK... // 13 // 15 // 19 // 19 // 21 // 23 // 24 // 25 25 // 25 // 26 29 // 31 // 32 // 32 // 33 // 33 // 34 37 37 // 39 // 40 // 42 // 42 // 42 // 44 // 45 // 46 52 56 // 59 // 60 61 62 62 63 65 65 68 69 69 .71 ,71 ,74 ,79 .80 .80 .81 // 3 // 4.4.1. Synergický efekt v biosféře...82 // 4.4.2. Faktor času v biosféře...83 // 4.4.3. Ekologické katastrofy...85 // 4.4.4. Shrnutí...89 // 4.4.5. Kontrolní otázky a úkoly...90 // 4.5. EKOLOGIE ČLOVĚKA...90 // 4.5.1. Vlivy prostředí na člověka...91 // 4.5.2. Shrnutí pro ekologii člověka...101 // 4.6. SHRNUTÍ PRO BIOSFÉRU...101 // 4.7 KONTROLNÍ ÚKOLY, OTÁZKY, ZÁKLADNÍ TÉMATA PRO ÚVAHY...101 // 5. ANALÝZA SOUČASNÉ LIDSKÉ CIVILIZACE...103 // 5.1. ANALÝZA SPOLEČNOSTI - HISTORIE, SOUČASNOST, TRENDY...103 // 5.1.1. Demografický vývoj...103 // 5.1.2. Geopolitika, globalizace, zdroje a trendy...106 // 5.1.3. Management a marketing...109 // 5.1.4. Rozdělení světa a rozdíly ve spotřebě...110 // 5.2. VYBRANÉ VLIVY ČLOVĚKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ // A NA FLÓRU A FAUNU...112 // 5.2.1. Vlivy v měřítku globálním...112 // 5.2.2. Vlivy v měřítku makroregionálním...112
// 5.2.3. Lokální vlivy...118 // 5.2.4. Rizika průmyslových procesů...124 // 5.2.5. Ekologická rizika zemědělství...127 // 5.2.6. Xenobiotika...131 // 5.3. SHRNUTÍ...132 // 5.4. KONTROLNÍ ÚKOLY, OTÁZKY, ZÁKLADNÍ TÉMATA PRO ÚVAHY...133 // 6. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA... // 6.1. ÚVOD... // 6.2. PŘEHLED VYBRANÝCH GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ // 6.2.1. Přelidnění a pokračující nárůst lidské populace... // 6.2.2. Vyčerpávání surovin... // 6.2.3. Nedostatek pitné vody... // 6.2.4. Nedostatek potravin... // 6.2.5. Mizení živočišných a rostlinných druhů, ochuzování genofondu. // 6.2.6. Zbrojení a války... // 6.2.7. Degradace půdy... // 6.2.8. Kácení tropických deštných pralesů... // 6.2.9. Zesilováni skleníkového efektu s globálním oteplováním // (globální klimatickou změnou)... // 6.2.10. Rozdělení světa (ekonomické, ideologické)... // 6.2.11. Rozšiřování plochy pouští a dezertifikace... // 6.2.12 Ozónová díra... // 6.3. ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ... // 6.4. SHRNUTÍ... // 6.5. KONTROLNÍ ÚKOLY, OTÁZKY, ZÁKLADNÍ TÉMATA PRO ÚVAHY.. // 134 // 134 // 135 135 137 137 // 137 // 138 138 138 // 138 // 139 145 145 145 // 148 // 149 149 // 7. HLEDÁNÍ A REALIZACE CEST ? BUDOUCNOSTI...151 // 7.1. VYBRANÉ PŘÍSTUPY ? „ŠANCI NA BUDOUCNOST“...151 // 7.2. HLEDÁNÍ OBNOVY VZTAHŮ A VAZEB S PŘÍRODOU A VYVÁŽENÉHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI, // DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÝ ROZVOJ...153 // 7.2.1. Vymezení dlouhodobě
udržitelného rozvoje...153 // 7.2.2. Vznik pojmu trvale udržitelný rozvoj a jeho význam.154 // 4 // 7.2.3. Koncepce dlouhodobě udržitelného rozvoje...158 // 7.2.4. Shrnutí...160 // 7.2.5. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...161 // 7.3. OCHRANA BIODIVERZITY...161 // 7.3.1. Úvod...162 // 7.3.2. Přístupy a metody...163 // 7.3.3. Velkoplošná a maloplošná ochrana území a stanovišť...164 // 7.3.4. Ochrana území a péče o krajinu v České republice...165 // 7.3.5. Shrnutí...168 // 7.3.6. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...168 // 7.4. SLEDOVÁNÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...168 // 7.4.1. Indikátory dlouhodobé udržitelnosti...168 // 7.4.2. Indikátory dlouhodobé udržitelnosti pro cestovní ruch...173 // 7.4.3. Shrnutí...177 // 7.4.4. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...177 // 7.5. NEOBNOVITELNÉ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE...178 // 7.5.1. Spotřeba energie...178 // 7. J.2. Klasické zdroje energie...180 // 7.5.3. Alternativní zdroje energie...184 // 7.5.4. Energetická politika...192 // 7.5.5. Shrnutí...194 // 7.5.6. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...194 // 7.6. ZMĚNY MANAGEMENTU... 195 // 7.6.1. Management jakosti...195 // 7.6.2. Environmentální management...199 // 7.6.3. Čistší produkce...203 // 7.6.4. Integrovaný management...208 // 7.6.5. Shrnutí...213 // 7.6.6. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...214 // 7.7. ETIKA,
ZMĚNA MYŠLENI A CHOVÁNÍ...214 // 7.7.1. Vymezení základních pojmů...214 // 7.7.2. „Návrat ? přírodě"...215 // 7.7.3. Environmentální etika...216 // 7.7.4. Etika a makrosvět...218 // 7.7.5. Etika a mikrosvet...219 // 7.7.6. Etika a megasvět...221 // 7.7.7. Antropocentrická environmentální etika a změna životních hodnot.221 // 7.7.8. Podnikatelská etika a reflexe environmentální etiky...223 // 7.7.9. Etické kodexy firem...224 // 7.7.10. Environmentální výchova a vzdělávání...226 // 7.7.11. Shrnutí...227 // 7.7.12. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...227 // 7.8. EKOLOGICKÉ ORGANIZACE...228 // 7.8.1. Shrnutí...233 // 7.8.2. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...233 // 7.9. MEZINÁRODNÍ DOHODY, MEZINÁRODNI KONFERENCE // A DEKLARACE...234 // 7.9.1. Shrnutí...245 // 7.9.2. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...245 // 7.10. ALTERNATIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ...246 // 7.10.1. Výhody...247 // 7.10.2. Biologické metody ochrany proti škůdcům...247 // 7.11. NOVÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE...248 // 5 // 7.11.1. Nový automobil...249 // 7.11.2. Jiné alternativy v dopravě...250 // 7.11.3. Dům pro 21.stoleti...250 // 7.11.4. Shrnutí...252 // 7.11.5. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...252 // 7.12. DALŠÍ PŘÍSTUPY, POSTUPY A KONCEPTY...253 // 7.12.1. Modelování...253 // 7.12.2. Environmentální ekonomie...253 // 7.12.3. Krajinná ekologie...256
7.12.4. Urbanismus...257 // 7.13. SHRNUTÍ...258 // 7.14. KONTROLNÍ ÚKOLY, OTÁZKY, ZÁKLADNÍ TÉMATA PRÓ ÚVAÍlYÁľ258 // 8. PŘÍPADOVÉ STUDIE... 259 // 8.1. STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY // - PŘÍČINY, DŮSLEDKY... 259 // 8.1.1. Základní problémy a charakteristika vlivů na ŽP pro Českou republiku ...259 // 8.1.2. Změny vedoucí ke zvyšování zátěže životního prostředí...260 // 8.1.3. Změny vedoucí ke snižování zátěže životního prostředí...260 // 8.1.4. Stav složek životního prostředí a investice do ochrany životního prostředí 261 // 8.1.5. Zprávy o stavu životního prostředí...263 // 8.1.6. Stav životního prostředí České republiky - aplikace GIS...266 // 8.1.7. Shrnutí...269 // 8.1.8. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...269 // 8.2. UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH...270 // 8.2.1. Udržitelný cestovní ruch - globální analýza a přístupy...275 // 8.2.2. Etické kodexy a kodexy chování...277 // 8.2.3. Agenda 21 pro cestovní ruch...278 // 8.2.4. Environmentální management a doporučení pro praxi...280 // 8.2.5. Udržitelný cestovní ruch - regionální analýza a přístupy...281 // 8.2.6. Ocenění regionů, měst a jednotlivců za rozvoj cestovního ruchu v souladu // .283 .284 .289 // 8.2.9. Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy...291 // s životním prostředím... // 8.2.7. Reflexe udržitelnosti cestovního ruchu ve vybraných regionech // 9. SHRNUTÍ
// ,292 // 10. ENVIRONMENTÁLNÍ A EKOLOGICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK // VYBRANÝCH POJMŮ...294 // 11. PŘÍLOHY...354 // 11.1. PŘÍLOHA 1 DEKLARACE Z RIO DE JANEIRA // O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A ROZVOJI...354 // 11.2. PŘÍLOHA 2 ANOTACE VYBRANÉ LITERATURY...358 // 12. LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE // .361 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC