Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Atlantis, 1998
335 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7108-200-7 (váz.)
Thesaurus absconditus ; sv. 1
Terminologický slovník
Poprvé vyšlo r. 1754
Doslovy napsali Eduard Petrů a Martin Valášek
000011635
OBSAH // Velikomocné císařovně nebe i země, nejblahoslavenější // Panně Marii 7 // Nejvznešenější slavná knížata nebeská, mocní // ochráncové země české 9 // Předmluva na čtenáře 17 // Kapitola první. O zmatení řeči neb jazykův při stavení // věže Babel 21 // Kapitola druhá. O Mozochu a jeho pokolení, kterak do // mnohých zemí a krajin se rozšířili, též mnozř národové // i také Slaváci a Charváti, a ze Slavákův zase Čechové // pošli 22 // Kapitola třetí. O předešlých obyvatelích v této české // zemi 24 // Kapitola čtvrtá. O příjezdu knížete Čecha do této // bojemské země 25 // Kapitola pátá. O kněžně Libuši, a kterak mnoho // budoucího předpověděla o české zemi 27 // Kapitola šestá. Kterak Bořivoj, kníže české, к křesťanské // víře byl přiveden, též jak ta katolická sv. víra v této zemi // české se rozmnožila 29 // Kapitola sedmá. Kterak veliké tyranství Drahomíra proti // křesťanům provozovala 35 // Kapitola osmá. O náboženství a chvalitebných činech // 331a dobrých skutcích národu českého, knížat a králův // českých 40 // Kapitola devátá. O horlivosti, též o jiných slavných // a svátých činech a milosrdných skutcích biskupův // i arcibiskupův pražských a Čechův rozených 46 // Kapitola desátá. O veliké vznešenosti a vážnosti národu // českého 56 // Kapitola jedenáctá. Jak sv. Václav hned po svém // mučedlníctví
byl od samého Krista Pána za svátého // vyhlášen a mnohými zázraky oslaven, též jeho nepřátelé // kterak zahanbeni a potupeni byli 64 // Kapitola dvanáctá. Kterak Čechové skrze pomoc // sv. Václava a jiných sv. patronů českých slavné vítězství // nad nepřáteli obdrželi 68 // Kapitola třináctá. Jak některé knížata česká od // nešťastných příhod i od smrti, též císař Karel IV. skrze // ochranu svátých vysvobozeni byli 72 // Kapitola čtrnáctá. Kterak mnozí z českého národu // napomenutím svátých patronův českých к nábožnému // životu přivedeni byli 75 // Kapitola patnáctá. O válkách a udatnosti národu // českého 79 // Kapitola šestnáctá. O vítězství Čechův nad císaři // římskými i nad knížaty říšskými 87 // Kapitola sedmnáctá. O velikém nepřátelství Polákův // proti Čechům 90 // Kapitola osumnáctá. Kterak tělo sv. Vojtěcha i jiných // svátých z Polska do Prahy přenešené byly 92 // Kapitola devatenáctá. O vítězství Čechův nad Uhry 99 // Kapitola dvadcátá. O zahynutí Přemysla Třetího a pátýho // krále českého, pro jehožto zahynutí česká země mnoho // zlého zakusila 102 // Kapitola dvadcátá první. O Václavovi Čtvrtým a Pátým, // v kterém zahynul slavný rod Přemysla a Libuše, též // o Rudolfovi, Jindřichovi a Janovi, králích českých, // a mnohých příhodách české země 109 // 332Kapitola dvadcátá druhá. O stříbrných
a zlatých rudách // v české zemi nalezených 116 // Kapitola dvadcátá třetí. O královské české koruně // a jiných klenotech 121 // Kapitola dvadcátá čtvrtá. O slávě a pobožnosti v české // zemi za císaře Karla IV., krále českého, též i za jiných // předkův 124 // Kapitola dvadcátá pátá. Jak mnohé zlé příhody od Boha // lidu izrahelskému, též také to hrozné Viklefovo kacířstvo // a zkáza české země některým Bohu milým a svátým // mužům předoznámená a zjevená byla 129 // Kapitola dvadcátá šestá. Jak kacířstvo Viklefovo z země // englické do Čech přinešené a české zemi veliké škody // a zkázu způsobilo 134 // Kapitola dvadcátá sedmá. O klášteru sedleckém 141 // Kapitola dvadcátá osmá. Kterak Čechové, horliví a dobří // katolíci, zmůžile a mocně bludařům odporovali a proti // nim válčili 144 // Kapitola dvadcátá devátá. Kterak к husitovému bludu // zase nanovo blud Martina Luterà v Čechách veliké // bouření a zhoubu způsobil, když stavové evangeličtí // královské pány místodržící na Hradě pražském z okna // vyházeli, též Ferdynanda II. krále zavrhli a Fridricha, // falckraběte od Rejnu, za krále českého vyvolili // a kanovníky i všechno duchovenstvo z kostela sv. Víta // vypověděli 151 // Kapitola třidcátá. O korunování Fridricha, nepořádného // krále, a kterak v kostele sv. Víta často zázračně světla // viděné i zpěvy slyšené
byly, též jakou ohavnost v něm // kalvíni páchali a jej hanebně obloupili 160 // Kapitola třidcátá první. Kterak potupníci a zhoubcové // hrobu sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého i také svátých // ostatkův přísně od Boha trestáni byli 168 // Kapitola třidcátá druhá. Ferdynand Druhý po svém na // císařství vyvolení do Vidně se navrátil, veliké protivenství // měl, nato к vojně, i také Fridrich, se hotovili, turecké // 333legátství do Prahy přijelo, světla na Bílé hoře i v kostele // sv. Víta spatřené i zpěvy často slyšené byly, též svati // dědičové některým osobám viděti se dali 172 // Kapitola třidcátá třetí. O bitvě a šťastném vítězství // na Bílé hoře, kterak města pražská se vzdaly a kostel // svátého Víta posvěcen a odbojní páni český stínáni // byli 180 // Kapitola třidcátá čtvrtá. Kterak po vzdání měst // pražských saskému kurfiřtovi katolíkové mnoho zlého // trpěti museli 187 // Kapitola třidcátá pátá. Proč a z jakých příčin země česká // do tak veliké zhouby а к potlačení přišla, z Písma // svátého se vypodobňuje, též o chvále a vznešenosti řeči // a jazyka českého 193 // Kapitola třidcátá šestá. Král Baltazar že к zlému nádob // z chrámu jeruzalémského vzatých užívaje byl od Boha // těžce trestán, tež Heliodor chtěje týž chrám obloupiti // od anjelů zmrskán, nápodobně i Fridrich, kníže české, // od
sv. Petra zmrskán; Jan, král český, pro obloupení // kostela sv. Víta slepotou poražen; též o neuctivosti // v kostelích provozované a o zlořečenství božském // na hříšníky, též o požehnání těm, jenž přikázání Boží // zachovávají 200 // Kapitola třidcátá sedmá. Že všichni lidé všelikého stavu // ke všelikým nedostatkům a pádům podrobeni a poddáni // jsme: též o pomlouvačích a utrhačích národu // českého 213 // Kapitola třidcátá osmá. Země česká připodobňuje se // zemi zaslíbené; též svati patronové český svátým // ochráncům lidu židovského; a o slávě, vznešenosti // kostela sv. Víta na Hradě pražském, též i o jiných // dobrodiní božských к zemi a národu českému // udělených 228 // Poznamenání dle posloupnosti zejména knížat a králův // českých, kterého léta začali panovati a kterého léta // korunováni byli, kolik lét panovali, též dle všemožného // 334a bedlivého vyhledání jak dlouho živi byli i kterého léta // umřeli a kde pochováni byli, s přidáním mnohých // příběhů paměti hodných z kroniky Beckovského i jiných // pamětních kněh s bedlivostí vytaženo 237 // Následuje také posloupnost, počet a jména biskupův, // též arcibiskupův pražských, z jakého národu, stavu, též // kterého léta vyvoleni byli a jak dlouho duchovní správu // drželi i kterého léta životy dokonali a kde pochováni jsou // byli, předně z
kroniky Beckovského i jiných pamětí // sebrané 247 // Závěrek 257 // Rejistřík alfabetní obvzláštnějších věcí v této knize se // vynacházejících 261 // Slovníček 269 // Vysvětlivky 273 // Ediční poznámka 295 // Eduard Petrů // Země dobrá a české dějepisectví 305 // Martin Valášek // Země dobrá jako literární dílo 317 // Obsah 331 // 335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC