Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Advent-Orion, 2007
290 s., viii s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7172-988-4 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Pro Maranatha vydal Advent-Orion
000012404
Úvod ...7 // 1. Začátek Šalomounovy vlády ...9 // První roky Šalomounovy vlády jsou obdobím náboženského rozkvětu a hospodářské prosperity. // 2. ŠALOMOUNŮV CHRÁM ...13 // Šalomoun na hoře Mórija staví velkolepý chrám // a v pokoře jej zasvěcuje Bohu. // 3. PÝCHA A PÁD ...19 // Sňatky s pohanskými princeznami oslabují Šalomounovu víru a odvádějí jej od věčných principů. // 4. Ztracená příležitost ...23 // Šalomoun si přisvojuje slávu, která náležíjedině Bohu, a přestává okolní národy seznamovat s dokonalým Božím charakterem. // 5. ŠALOMOUNOVO POKÁNÍ ...29 // Král si uvědomuje svou vinu, prosí Boha o odpuštění // a do konce svého života se snaží vést lid k věrnosti Bohu. // 6. Rozdělení království ...33 // Za vlády krále Rechabeáma se Izrael rozděluje na severní a jižní království. // 1. Jarobeám ...37 // Ve snaze upevnit svou moc nechává Jarobeám postavit v Danu a Bét-elu svatyně, které mají konkurovat jeruzalémskému chrámu. // 284 // 8. Úpadek Izraele ...40 // Zatímco Judsko vzkvétá díky moudrému a bohabojnému králi Ásovi, Izrael pod vedením Achaba vstupuje do svého nejtemnějšího období. // 9. Elijáš a král Achab ...44 // Elijáš králi Achabovi oznamuje, že kvůli jeho bezbožnosti postihne severní království veliké sucho. // 10. Přísné napomenutí ...48 // Elijáš se opět setkává s Achabem a odvážně jej kárá za jeho hříchy. // 11. Na hoře Karmel ...54 // Elijáš se na hoře Karmel utkává s Baalovýmiproroky. // Bůh jeho prostřednictvím projevuje svou moc a získává na svou stranu srdce mnoha Izraelců. // 12. Elijáš ztrácí víru ...59 // Když se Elijáš dovídá, že mu královna Jezábel usiluje o život, ztrácí hlavu a dává se na útěk. Vpustině pak propadá zoufalství a přeje si zemřít. //
13. „Co tu chceš, Elijáši?“ ...64 // Bůh svým zásahem obnovuje Elijášovu víru a uschopňuje jej k dokončení započaté reformy. // 14. Odpadnutí v dnešní době ...68 // Dnešní svět potřebuje lidi věrné Bohu, kteří by po vzoru proroka Elijáše přiváděli zbloudilé ke Zdroji života. // 15. Král, který důvěřoval Bohu ...73 // Díky tomu, že se král Jóšafatpo celou dobu své vlády s důvěrou obrací k Bohu, mohou Judejci zvítězit nadAmónovci a Moábci. // 16. Pád Achabova domu ...79 // Jak oznámil Elijáš, všichni Achabovi potomci jsou vyvražděni. // 17. Povolání Elíši ...85 // Elijáš vystupuje v ohnivém voze do nebe a jeho nástupcem se stává prorok Elíša. // 285 // 18. Uzdravení vod ...91 // Bůh skrze proroka Elíšu zázračně očišťuje vody Jericha, // 19. Nositel pokoje ...94 // Během své služby Elíša vykonává mnoho zázraků, čímž vyvyšuje a oslavuje Boha. // 20. Naamánovo uzdravení ...97 // Elíša uzdravuje Naamána, velitele aramejského krále, z malomocenství. // 21. Konec Elíšovy služby ...100 // Elíša zasažen vážnou nemocí uléhá na lůžko a s důvěrou vkládá svůj život do Božích rukou. // 22. Jonáš ...105 // Jonáš dostává od Hospodina příkaz, aby obyvatelům Ninive oznámil přicházející soudy. On se ale ze strachu vydává na opačnou stranu — do Taršíše. // 23. Pád Izraele ...110 // Přestože Bůh izraelskému národu posílá skrze proroky varovná poselství, Izraelci se od něj stále více vzdalují. // 24. Ovoce nevědomosti ...114 // Ani v tom největším odpadnutí se Bůh od Izraelců neodvrací, ale s láskou je napomíná a slibuje jim slavnou budoucnost. // 25. Izajáš ...117 // Bůh posílá Izajáše, aby veřejně káral zlo a vedl judsky lid k pokání. // 26. „Hle, váš Bůh“ ...120 //
Milosrdný Bůh slibuje svému lidu uzdravení. // 27. Achaz ...124 // Pod vedením bezbožného krále se Judsko vydává na stejnou cestu jako severní království. // 28. Chizkijášova náboženská reforma ...128 // Chizkijáš nastoupil na trůn se záměrem zabránit tomu, aby Judu stihl podobný osud jako severní království. // 29. Poslové z Babylónu ...132 // Bůh uzdravuje Chizkijáše ze smrtelné nemoci On mu však za to není vděčný a stává se domýšlivým. // 30. Vysvobození z asyrského ohrožení ...136 // Bůh zachraňuje Chizkijáše a obyvatele Jeruzaléma z rukou asyrského krále Sancheríba. // 31. Dobrá zpráva ...142 // Prorok seznamuje Judu s tím, že spása není výsadou vyvoleného národa, ale má být zpřístupněna i pohanům. // 32. Menaše a Jošijáš ...146 // V období vlády Menašeho a Jóšijáše posílá Bůh svému lidu varovná poselstvíprostřednictvím proroků Abakuka a Sofonjáše. // 33- Objevení knihy Zákona ...150 // Objevení knihy Zákona v chrámu je vítanou posilou Jóšijášova reformátorského úsilí. // 34. Jeremjáš ...155 // Prorok vyzývá lidi, aby napravili své cesty. Pokud to neudělají, celá země upadne do rukou nepřátel a Jeruzalém bude zničen. // 35. JUDOVA TVRDOHLAVOST ...l60 // Protože se král a jeho poddaní odmítají vrátit k Bohu, // dopadne na ně zasloužený trest. // 36. Poslední judský král ...166 // Za Sidkijášovy vlády působí v zemi mnoho falešných proroků. Nejvýznamnějším z nich je Chananjáš, který otevřeně vystupuje proti Jeremjášovi. // 37. Promarněná příležitost ...171 // Nebúkadnesarova vojska dobývajíJeruzalém. // Město i chrám jsou v troskách. //
38. Poselství naděje ...176 // Ve chvíli neštěstí a zmaru posílá Bůh svému lidu ujištění o své lásce a slibuje mu, že s ním v budoucnu uzavře novou smlouvu. // 287 // 39. Daniel v Babylónu ...180 // Daniel a jeho přátelé zůstávají i na babylónském dvoře věrni Božím principům. // 40. Nebúkadnesarův sen ...185 // Bůh odhalil králi prostřednictvím snu důležité události, které se odehrají do konce dějin světa. // 41. V OHNIVÉ PECI ...190 // Židovské mládence, kteří se odmítli poklonit zlaté soše, dá Nebúkadnesar uvrhnout do ohnivé pece, ale Bůh je zachrání. // 42. Nebúkadnesarovo bláznovství ...194 // Prostřednictvím snu Bůh pyšnému králi oznámí, ze se blíží jeho pád. Až se před Bohem pokoří, získá zpět své ztracené postavení. // 43. Poslední noc Babylónu ...197 // Belšasarovi, který se při bujarých oslavách rouhá, oznamuje Bůh zánik jeho říše. // 44. Daniel ve lví jámě ...203 // Daniel osočený královskými rádci je vhozen do lví jámy, ale lvi mu neublíží. // 45. Návrat přesídlenců ...207 // Perský král Kýros umožňuje Izraelcům, aby se vrátili do své země a znovu vybudovali chrám. // 46. V MOCI VÍRY ...213 // Zatímco protivníci lstivě usilují zastavit zahájené dílo obnovy, // Bůh svému lidu skrze proroky posílá povzbuzující poselství. // 47. JÓŠUA A ANDĚL ...219 // Velekněz Jóšua přijímá od Hospodina pověření k nové službě. // 48. Tajemství úspěchu Božího díla ...223 // Bude-li Boží lid s důvěrou spoléhat na Hospodina, nikdo jej nepřemůže. // 49. Ester ...228 // Haman, nepřítel židovského národa, docílil vydání výnosu o vyhlazení Židů v celé Achašveróšově říši. Bůh svůj lid však prostřednictvím královny Ester zachrání. //
50. Ezdráš ...229 // Král Artaxerxes Longimanos vydává edikt, na jehož základě se Židé mohou vrátit do své vlasti a provést rozsáhlé opravy Jeruzaléma. // 51. Duchovní probuzení ...233 // Ezdráš se děsí následků, které mohou na lid dopadnout kvůli jeho přestoupením, a hledá ? Hospodina milost. // 52. MUŽ ČINU A MODLITBY ...236 // Nehemjáš se statečně hlásí ke svému lidu // a je poslán perským králem do Jeruzaléma. // 53. Oprava hradeb ...239 // Nehemjáš prohlíží rozvaliny, povzbuzuje lid a odolává útokům nepřátel. // 54. Vítězství nad chamtivostí ...243 // Nehemjáš se zastává utiskovaných a napomíná věřitele. // 55. Úklady nepřátel ...246 // Nehemjáš vítězí nad nepřáteli v jistotě, že koná dílo Boží. // 56. Slavnostní shromáždění ...250 // Nehemjáš předčítá shromážděnému lidu Mojžíšův zákon. // 57. Nehemjášova reforma ...253 // Pohané jsou vyloučeni ze shromáždění, chrám očištěn od nepřátel a služby Bohu obnoveny. // 58. Po noci přichází ráno ...257 // Naděje na příchod Mesiáše byla ve všech dobách světlem v temnotách. // 59. Boží Izrael ...264 // Záměry, které chtěl Bůh uskutečnit skrze Izrael, nakonec uskuteční skrze svou církev. // 289 // 60. Vidění budoucí slávy ...270 // Brzy přijde den, kdy Bůh skoncuje se zlem a ukončí všechno utrpení. // Rejstřík veršů ...274 // Jmenný rejstřík ...279 // Věcný rejstřík ...281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC