Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1995
498 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7044-136-4 (brož.)
Studia historica [Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ] ; [vol.] 2
Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica at historica ; [vol.] 3
Konference se konala ve dnech 6. - 8. září 1994
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, resumé německy, seznam účastníků konference
Cestování - dějiny - Evropa střední - sborníky
000012419
Úvodem / Einleitung ...4 // Seznam účastníků konference „Cesty a cestování v životě společnosti“ ...5 // Liste der Teilnehmer der Konferenz „Reisen im Leben der Gesellschaft" // I. Středověk a raný novověk / Mittelalter und Frühe Neuzeit - Jaroslav Pánek ...9 // Cestování jako modernizační činitel středověké a raně novověké společnosti (Problémy a úkoly českého výzkumu) / Das Reisen als ein Modernisierungsfaktor der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen // Gesellschaft (Probleme und Aufgaben der tschechischen Forschung) // Nejstarší čeští „cestovatelé“ / Die ältesten böhmischen „Reisenden“ - Ferdinand Seibt ...25 // Cesty sv. Vojtěcha / Die Reisen des heiligen Adalbert von Prag - Marie Bláhová ...39 // Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich odraz v soudobé historiografii / Die Möglichkeiten und Formen des Reisens in mittelalterlichen Böhmen im Spiegel der zeitgenössischen Geschichtsschreibung // Cestování ve vrcholném a pozdním středověku / Reisen im hohen und späten Mittelalter - Ivan Hlaváček ...57 // Itinerář jako pracovní nástroj českého medievisty / Die Itinerarforschung als Arbeitsinstrument des tschechischen Mediävisten - Lenka Bobková ...63 // Cestování, součást politické praxe. Cesty Karla IV po korunních zemích / Das Reisen, ein Bestandteil der politischen Praxis. Die Reisen Karls IV durch die Länder der Böhmischen Krone - Zdeňka Hledíková ...71 // Cesty českých kleriků ke kurii / Die Reisen böhmischer Kleriker zur Kurie - Rainer Aurig ...79 // Zum Görlitzer Gesandten- und Botenwesen im Spätmittelalter / K systému zhořeleckých vyslanců a poslů v pozdním středověku - Roland Gerber ...95 //
Migrace / Migration // Die Einbürgerungsfrequenzen der Städte Freiburg im Uechtland, Konstanz und Luzern im späten Mittelalter / Četnost přijímání měšťanů ve městech Freiburg v Uechtlandu, Konstantz a Luzern v pozdním středověku // Fenomen cestování v dílech autorů raně novověké Evropy / Das Phänomen des Reisens in den Werken der Autoren in Europa der frühen Neuzeit - Jan Harasimowicz ...107 // Motiv „dvou cest" v projevech zbožnosti a v umění raného novověku / Das Motiv der „zwei Wege“ in der Frömmigkeit und Kunst der frühen Neuzeit - Helmut Hundsbichler ...121 // Reise- „Kritik" versus Reise-"Lust“ im Rahmen der „Welt“- Sicht um 1500 / „Kritika" cestování versus „potěšení“ v rámci pohledu na svět kolem roku 1500 - Zdeněk Beneš ...137 // Cesta do Svaté země Kryštofa Haranta jako kosmografický obraz světa / Die Kryštof Harants Reise ins Heilige Land als ein kosmographisches Bild der Welt - Martin Steiner ...151 // Cestování v projektech J. A. Komenského / Das Reisen in Projekten J. A. Komenskýs - Folker E. Reichert ...157 // Der Einfluß der Ostasienreisen des Mittelalters auf die Kartographie / Vliv středověkých cest do východní Asie na kartografii // Cesty služební i soukromé / Dienst - und Privatreisen - Václav Ledvinka ...173 // Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v 2. pol. 16. stol. / Die Dienstreisen und Aufenthalte der böhmischen obersten Kanzler in der 2. Hälfte des 16. Jhs. - Václav Bůžek ...183 // Zpravodajské cesty Norimberčanů do rudolfínských Čech / Die Nachrichtenreisen der Nürnberger nach Böhmen in der Rudolfinischen Zeit - Petr Vorel ...191 //
Mezi Augsburgem a Komárnem (Cestování Jaroslava z Pernštejna v Podunají v polovině 16. stol.) / Zwischen Augsburg und Komárno (Das Jaroslavs von Pernštejn Reisen durch das Donaugebiet in der Hälfte des 16. Jhs.) - Aleš Stejskal ...199 // Služební cesty rožmberských úředníků 1589- 1611 / Die Dienstreisen der Ämter der von Rosemberg 1589-1611 - Michaela Neudertová ...209 // Cestování nižší šlechty v předbělohorských Čechách / Das Reisen des niederen Adels in Böhmen vor der Schlacht am Weißen Berg - Miloš Sládek ...215 // Posmrtné cestování Albrechta Václava Smiřickěho ze Smiřic / Das postmortale Reisen Albrecht Václav Smiřickýs von Smiřice - Jan Smetana ...219 // Náhrobníky renesančních cestovatelů v severních Čechách / Grabsteine der Renaissancereisenden in Nordböhmen - Jan Pařez ...233 // Cestopisné prameny v rukopisné sbírce Strahovské knihovny / Reisebeschreibungsquellen in der Handschriftensammlung der Strahover Bibliothek - Michal Svatoš ...241 // Cesty za vzděláním a cesty kavalírské / Die Bildungs- und Kavaliersreisen // Akademická peregrinace a cesty za vzděláním / Die akademische Peregrination und die Bildungsreisen - Gernot Heiß ...251 // Bildungsreisen österreichischer Adeliger in der Frühen Neuzeit / Cesty rakouských šlechticů za vzděláním v raném novověku - Wolfgang Schmid ...269 // Und sie beweisten mir viel Ehr. Anmerkungen zu Albrecht Dürers Reise in die Niederlande (1520-21) / A prokazovali mi mnoho poct. Poznámky k cestě Albrechta Dürera do Nizozemí (1520-21) - Antje Stannek ...279 // „Kleider machen Grafen" im Spiegel der Familienkorrespondenz und der Reisekostenabrechnungen der Grafen von Dernath, 1688-1689 / „Šaty dělají pána“ - ve světle rodinné korespondence a cestovních účtů hrabat z Dernath, 1688-1689 - Kateřina Bobková - Jana Ekertová ...296 //
Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia / Eine Reise nach Italien aus dem Blickwinkel Bedřichs von Donin und Petrus Velcursius - Zdeněk Hojda ...301 // Z katolického exilu do západní Evropy. „Velká cesta" jiřího Adama z Martinic v letech 1620-1625. / Aus dem katholischen Exil in das Westeuropa. Die „Länderreise" des Georg Adam I. von Martinitz in den Jahren 1620-1625. Jan Royt ...309 // Poutě a poutníci / Wallfahrten und Pilger // Poutě a poutní místa v Čechách / Die Wallfahrten und Wallfahrtorte in Böhmen - Markéta Holubová ...315 // Svatoborské poutě / Die Wallfahrten zum Heiligberg // Na prahu „moderního" věku / An der Schwelle der „neuen“ Epoche - Alena a Ivan jakubcovi ...325 // Život na cestách - herci a herecké společnosti v 18. století / Das Leben auf den Reisen- Schauspieler und Schauspielergesellschaften im 18. Jahrhundert - Milan Hlavačka ...337 // Všedm den na středoevropských cestách 1750-1850 / Der Alltag auf den mitteleuropäischen Wegen und Straßen 1750-1850 - Jan Racek ...347 // Cesta za obživou a zábavou - zdroj konfliktů a nesnází / Die Reise zum Lebensunterhalt und Vergnügen - eine Konflikt- und Schwierigkeitsquelle // II. Čas objevů a vynálezů - 19. století / Epoche der Entdeckungen und Erfindungen - 19. jahrhundert // Proměny cestování a prameny k jeho poznání / Veränderungen im Reisen und die Forschungsquellen - Jana Englová ...359 // Proměny cestování na počátku 19. stol. ve světle zpráv cestovatelů ze Saska do Čech / Veränderungen im Reisen von Sachsen nach Böhmen am Anfang des 19. Jhs. auf Grund der Reisenberichte - Květoslava Kocourková ...365 // Písemné pozůstalosti jako pramen к dějinám cestování / Die Schriftlichennachlässe als die Quellen zur Geschichte des Reisens //
Cestování politické a kulturní / Das politische und kulturelle Reisen - Willem Frijhoff ...371 // Holländer in Paris 1805-1810. Ziele und Bedeutung einer Auslandsreise für die niederländische Gesellschaft / Holanďané v Paříži 1805-1810. Cíle a význam jedné zahraniční cesty pro nizozemskou společnost - Jiří Štaif ...385 // Český kulturní a politický zájem o Paříž ve 40. - 60. letech 19. stol. / Tschechische kulturelle und politische Interessen für Paris in den 40er - 60er Jahren des 19. Jahrhunderts - Volker Ruhland ...399 // Die Eisenbahn - Todesstunde für Postkutsche und Frachtwagen. Neue Möglichkeiten für das Reisen. / Železnice - soumrak dostavníků a formanských povozů. Nové možnosti cestování. - Eduard Mikušek ...407 // „Wanderversammlungen“ Spolku pro dějiny Němců v Čechách / „Wanderversammlungen" des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen - Milada a Tomáš Sekyrkoví ...415 // Cestovatelé / Die Reisenden // Bratři Šternberkové na cestách / Die Brüder von Sternberg auf den Reisen - Ivo Barteček ...421 // Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe v 19. stol. / Böhmische und mährische Reisenden in Lateinamerika im 19. Jahrhundert - Ludomír Kocourek ...429 // Výzkumné cesty Tadeáše Haenka / Die Forschungsreisen Thaddäus Haenkes - Pavel Vaněk ...437 // Nedoceněný cestovatel Vincenc-Čeněk Paclt / Ein vergessener tschechischer Reisender - Vincenc alias Čeněk Paclt - Bohumír Roedl ...443 // Pozůstalost arabisty Eduarda Glasera / Der Nachlaß vom Arabienforscher Eduard Glaser - Petr Šlembera ...449 // Emanuel Staněk - první český malíř v Japonsku? / Emanuel Staněk - der erste tschechische Maler in Japan?- František Cvrk ...455 //
Doprava / Verkehr // Osobní doprava po Labi do I. světové války / Personenverkehr auf der Elbe bis zum I. Weltkrieg - Bohumil Křivý ...463 // Vývoj Česko- saského železničního spojení / Die Entwicklung der böhmisch-sächsischen Eisenbahnverbindung - Jan Hozák ...473 // Zrození motorismu a jeho charakter ve vztahu k cestování / Die Entstehung des Motorismus und sein Charakter in bezug auf das Reisen // Turistika / Wandern // Cestovní a turistické mapy v českých zemích v 19. století // Die Reisen- und Wandernlandkarten in den böhmischen Ländern des 19. Jhs. - Eva Semotanová ...483 // Putování do Jizerských hor a Krkonoš v době zrodu organizované turistiky / Die Wanderungen ins Iser- und Riesengebirge zur Zeit der Entstehung der organisierten Turistik - Miloslava Melanová ...489
(OCoLC)38296912
cnb000273966

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC