Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
viii, 360 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1641-8 (brož.)
Praxe manažera
Business books
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje rejstřík
000012584
Předmluva ke 3. vydání 1 // Předmluva ke 2. vydání 2 // Předmluva k 1. vydání 4 // Části: Úvod 7 // A. Internacionalizace a mezinárodní marketingový management 7 // I. VÝVOJ MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI 7 // II. POJEM A VÝZNAM MEZINÁRODNÍHO MARKETINGOVÉHO MANAGEMENTU 11 // III. DŮVODY INTERNACIONALIZACE 13 // IV. DÍLČÍ OBORY MEZINÁRODNÍHO MARKETINGOVÉHO MANAGEMENTU 14 // B. Základní orientace mezinárodního // marketingového managementu 17 // Část 2: Informační základy mezinárodního marketingového managementu 21 // A. Rámcové podmínky mezinárodního // marketingu 21 // I. PŘEHLED 21 // II. GLOBÁLNÍ RÁMCOVÉ PODMÍNKY 22 // 1. Ekonomické faktory 22 // 2. Politicko-právní faktory 30 // 3. Sociálně-kulturní faktory 35 // 4. Geografické faktory 38 // III. ODVĚTVÍ A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 39 // 1. Struktura odvětví 39 // 2. Konkurenti 40 // 3. Dodavatelé 40 // 4. Odběratelé 41 // a) Konečný spotřebitel // b) Obchod // IV. SPECIFICKÉ FAKTORY PODNIKÁNÍ 44 // 1. Cíle a kultura podnikání 44 // 2. Finanční síla 44 // 3. Charakteristické znaky výrobků 45 // 4. Personál 45 // 5. Výrobní kapacita 46 // B. Mezinárodní průzkum trhu 47 // I. ZÁKLADY 47 // 1. Úkoly a formy mezinárodního průzkumu trhu 47 // 2. Zvláštnosti mezinárodního průzkumu trhu 48 // 3. Požadavky na informace o mezinárodním průzkumu trhu 49 // 4. Podmínky ekvivalence mezinárodního průzkumu trhu 50 // II. MEZINÁRODNÍ SEKUNDÁRNÍ PRŮZKUM 55 // 1. Popis mezinárodního sekundárního průzkumu 55 // 2. Proces mezinárodního sekundárního průzkumu 56 // 3. Prameny mezinárodního sekundárního průzkumu 58 // 4. Možnosti použití a hranice mezinárodního sekundárního průzkumu 63 // III. MEZINÁRODNÍ PRIMÁRNÍ PRŮZKUM 67 // 1. Charakteristika mezinárodního primárního průzkumu 67 //
2. Proces mezinárodního primárního průzkumu 67 // 3. Volba statistických jednotek 69 // 4. Mezinárodní záskávání údajů 71 // 5. Analýza dat 80 // IV. ORGANIZACE MEZINÁRODNÍHO PRŮZKUMU TRHU 85 // 1. Přehled 85 // 2. Centralizovaný mezinárodní průzkum trhu 85 // 3. Decentralizovaný mezinárodní průzkum trhu 87 // 4. Koordinovaný mezinárodní průzkum trhu 87 // Část 3: Mezinárodní marketingové plánování 89 // A. Plánovací proces mezinárodního marketingu 89 // I. SITUAČNÍ ANALÝZA A PROGNÓZA 89 // II. STRATEGICKÉ MEZINÁRODNÍ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ 91 // III. PLÁNOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MARKETINGOVÉ POLITIKY 92 // IV. REALIZACE ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT 93 // V. KONTROLA ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT 93 // B. Strategické mezinárodní marketingové // plánování 94 // I. STRATEGICKÉ MEZINÁRODNÍ CÍLE PLÁNOVÁNÍ 94 // 1. Mezinárodní cílový systém 94 // 2. Všeobecné cíle internacionalizace 96 // 3. Tržní cíle 98 // 4. Marketingové cíle 99 // II. VÝBĚR ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 100 // 1. Předvolba relevantních zemí 100 // 2. Selekce zemí 100 // 3. Selekce trhu 117 // III. STRATEGIE VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRH 135 // 1. Formy mezinárodního vstupu na trh 135 // 2. Načasování vstupu na zahraniční trh 148 // 3. Volba strategie vstupu na trh 152 // 4. Empirická zjištění 159 // IV. MEZINÁRODNÍ STRATEGIE ZPRACOVÁNÍ TRHU 162 // 1. Prvky mezinárodní strategie zpracování trhu 162 // 2. Zásadní strategická orientace 163 // 3. Základní strategie mezinárodního marketingu 164 // 4. Mezinárodní strategie obchodních odvětví 176 // 5. Volba strategie zpracování trhu 190 // C. Takticky - operativní mezinárodní marketingové plánování 193 // I. PŘEVEDENÍ STRATEGICKÝCH PLÁNŮ NA TAKTICKÁ // A OPERATIVNÍ OPATŘENÍ 193 // II. MEZINÁRODNÍ MARKETINGOVÁ POLITIKA 195 //
1. Mezinárodní výrobková a sortimentální politika 196 // 2. Mezinárodní smluvní politika 204 // 3. Mezinárodní komunikační politika 210 // 4. Mezinárodní distribuční politika 217 // Část 4: Mezinárodní marketingový controlling 223 // A. Controlling v rámci mezinárodního marketingového managementu 223 // I. PLÁNOVACÍ A KONTROLNÍ PROCES MEZINÁRODNÍHO MARKETINGU 223 // II. INTEGROVANÝ MEZINÁRODNÍ MARKETINGOVÝ CONTROLLING 225 // III. ORGANIZAČNÍ NAPOJENÍ MEZINÁRODNÍHO MARKETINGOVÉHO CONTROLLINGU 227 // B. Mezinárodní marketingové audity 229 // I. KONTROLA MEZINÁRODNÍHO MARKETINGOVÉHO PLÁNOVACÍHO SYSTÉMU 229 // II. MEZINÁRODNÍ AUDIT MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ 232 // III. MEZINÁRODNÍ AUDIT MARKETINGOVÝCH POLITIK 235 // C. Mezinárodní marketingová kontrola orientovaná na výsledek 236 // I. EKONOMICKÉ CÍLOVÉ HODNOTY 236 // II. IMAGE JAKO CÍLOVÁ VELIČINA 243 // Část 5: Mezinárodní marketingová organizace 247 // A. Základy 247 // B. Determinanty mezinárodní marketingové organizace 249 // C. Organizační provázání zahraničních aktivit v mezinárodním podniku 255 // I. NESPECIFICKÉ ORGANIZAČNÍ NORMY 256 // II. SEGREGOVANÉ ORGANIZAČNÍ FORMY 258 // III. INTEGROVANÉ ORGANIZAČNÍ FORMY 261 // 1. Jednodimenzionální modely 261 // 2. Více-dimenzionální modely 267 // IV. EMPIRICKÉ POSUDKY 269 // D. Organizační formy marketingového oddělení mezinárodního podniku 272 // I. FUNKČNĚ ORIENTOVANÁ MARKETINGOVÁ ODDĚLENÍ 272 // II. MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ ORIENTOVANÉ NA OBJEKT 274 // 1. Marketingové oddělení orientované na výrobek 274 // 2. Oblastně orientované marketingové oddělení 277 // 3. Marketingové oddělení orientované na zákazníky 279 // III. VÍCEDIMENZIONÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 280 // 1. Marketingové oddělení jako Matrix-organizace 280 //
2. Marketingové oddělení jako tenzorová organizace 282 // IV. SEKUNDÁRNÍ ORGANIZAČNÍ FORMY V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU 283 // // 1. Organizační formy projektů 283 // 2. Další sekundární organizační formy 286 // E. Centralizace versus decentralizace rozhodovacích kompetencí v mezinárodním podniku 288 // F. Koordinační koncepty v mezinárodním podniku 293 // I. PRAVIDELNÉ KONFERENCE 293 // II. GLOBÁLNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 294 // III. KONCEPT VEDOUCÍ ZEMĚ (LEAD-COUNTRY-KONCEPT) 296 // IV. PROFIT-CENTER-PRINCIP (PRINCIP CENTRA VÝTĚŽKU) 298 // V. KONCEPTY SÍTĚ A VIRTUÁLNÍ PODNIKY 299 // G. Rozvoj organizace v mezinárodním podniku 303 // I. NUTNOST ROZVOJE ORGANIZACE 303 // II. PŘEKÁŽKY VÝVOJE ORGANIZACE A PŘÍSTUPY JEJICH OBEJITÍ 307 // H. Přístupy organizačního procesu v mezinárodním podniku 310 // I. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTUPU ORGANIZAČNÍHO PROCESU 310 // II. ZPŮSOBY PROCESŮ 311 // III. POSOUZENÍ PŘÍSTUPŮ ORGANIZACE К PROCESU 313 // IV. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) // JAKO PŘÍKLAD PRO POSOUZENÍ ORGANIZACE PROCESU MEZINÁRODNÍHO PODNIKU 314 // Část 6: Human Resource Management v mezinárodně činném podniku 317 // A. Podklady 317 // I. (ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT V RÁMCI STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU 317 // II. MEZINÁRODNÍ STRATEGIE PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU 320 // B. Plánování personálních potřeb v mezinárodně činném podniku 322 // I. PROCES PLÁNOVÁNÍ PERSONÁLNÍCH POTŘEB 322 // II. KVALITATIVNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB 322 // III. KVANTITATIVNÍ A ČASNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB 324 // C. Strategie obsazování míst, systém // odměňování a plánování zahraničních // nasazení v mezinárodně činném podniku 326 // I. STRATEGIE OBSAZOVÁNÍ MÍST 326 // II. SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 330 //
III. NASAZENÍ PERSONÁLU V ZAHRANIČÍ 333 // D. Personální vedení v mezinárodně činném podniku 336 // I. ZÁKLADY VEDENÍ 336 // II. ALTERNATIVNÍ STYLY VEDENÍ 337 // III. SITUAČNÍ ANALÝZA OPTIMÁLNÍHO STYLU VEDENÍ V EVROPSKÉM POROVNÁNÍ 339 // E. Rozvoj personálu v mezinárodně činném podniku 343 // I. ROZVOJ PERSONÁLU V EVROPSKÉM POROVNÁNÍ 343 // II. KONCEPT MULTIKULTURNÍHO PERSONÁLNÍHO ROZVOJE 344 // III. ALTERNATIVNÍ METODY PERSONÁLNÍHO ROZVOJE 345 // Rejstřík 349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC