Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
2., rozš. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
367 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-067-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 347-352, bibliografické odkazy a rejstřík
000013236
OBSAH // Předmluva ? 1. vydání...7 // Předmluva ke 2. vydání...8 // I. METAFYZIKA JAKO SYSTEMATICKÁ FILOSOFIE // 1. Co je filosofie a co je systematická filosofie...13 // 2. Tradiční pojetí filosofie jako metafyziky...17 // 2.1 Předfilosofické, mytické vědomí světa...17 // 2.2 Vznik racionality...18 // 2.3 Vznik filosofie...19 // 2.4 Filosofie a spekulativní myšlení...20 // 2.5 Filosofie jako metafyzika...21 // 3. Z dějin metafyziky...24 // 3.1 Platonova koncepce metafyziky...24 // 3.2 Aristotelův systém metafyzického dotazování světa...27 // 3.3 Dogmatizace metafyziky ve středověku a na počátku novověku. . 32 // 3.4 První kritiky metafyziky...33 // 3.4.1 Empirikové a jejich kritika...33 // 3.4.2 Kantova problematická kritika metafyziky...35 // 3.5 Flegelova slavná, leč krátká restaurace metafyziky...37 // 3.6 Krize metafyziky v druhé polovině 19. století...40 // 4. Restituce metafyziky na počátku 20. století...44 // 4.1 Iracionalistická metafyzika...46 // 4.2 Antropocentrická metafyzika Martina Heideggera...46 // 4.3 Hartmannova metafyzika světa na bázi kritické ontologie..49 // 5. Moderní pozitivismus a jeho kritika metafyziky. // Redukce filosofie na epistemologii...55 // 6. Budoucnost metafyziky...61 // 7. Místo a úloha metafyziky v duchovním životě člověka...71 // II. ONTOLOGIE. TEORIE BYTÍ JSOUCNA // Úvodem...91 // 1. Idea ontologie jako první filosofie a její úkol...93 // 2. Omyly tradiční ontologie...95
3. Reflexe ontologického problému ve 20. století...98 // 3.1 Obvyklé definice ontologie...99 // 3.2 Pojem jsoucna...101 // 3.3 Pojem bytí...102 // 3.4 Ontické a ontologické...104 // 4. Perspektívy moderní ontologie...106 // 4.1 Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna...106 // 4.1.1 Hartmannův rozvrh ontologického problému...108 // 4.1.1.1 Momenty bytí: Dasein a Sosein...108 // 4.1.1.2 Způsoby bytí: reálné a ideální...109 // 4.1.1.3 Mody byti: možnost, skutečnost, nutnost // a jejich negativní protičleny...111 // 4.1.1.4 Vrstvy bytí. Problém jednoty a plurality světa. . . 119 // 4.2 Heideggerův převrat v ontologii na bázi antropocentrismu ... 125 // 4.3 Kritici Heideggerovy fundamentální ontologie...130 // 5. Ontologie jako učení o kategoriích...139 // 5.1 Co jsou kategorie a jaká je jejich funkce...141 // 5.2 Z dějin kategoriálních teorií...143 // 5.3 Hartmannova teorie kategorií...152 // 5.4 O některých fundamentálních kategoriích...160 // 5.4.1 Princip a concretum, struktura a modus...162 // 5.4.2 Kategorie substrátu a relace...165 // 5.4.3 Kategorie formy a látky...167 // 5.4.4 Kategorie jednoty a rozmanitosti (plurality)...169 // 5.4.5 Kategorie vnitřní a vnější...170 // 5.4.6 Kategorie determinace a dependence (podmíněnosti) ... 172 // 5.4.7 Kategorie kauzality a finality...173 // 5.4.8 Kategorie protikladu a dimenze (postupnosti)...176 // 5.4.9 Kategorie rozporu a shody (jednoty)...176 // III. GNOSEOLOGIE. TEORIE POZNÁNÍ
// Úvodem...181 // 1. Gnoseologie a jiné vědy zkoumající proces poznávání...185 // 2. Problém vztahu ontologie a gnoseologie. Otázka filosofie prima .189 // 3. Poznání ve světle ontologie. Poznání a jeho předmět...194 // 3.1 Spor o realitu světa...196 // 3.1.1 Tradiční realistické koncepce...197 // 3.1.2 Obrat ? subjektu. Subjektivismus, Solipsismus...198 // 3.1.3 Fenomenologické teorie poznání a jejich (údajné) // překonání solipsismu i realismu...201 // 3.1.3.1 Fenomenologie Edmunda Husserla...202 // 3.1.3.2 Druhá varianta fenomenalismu: současné // verze empirismu...207 // 3.1.3.2.1 Wittgensteinův fenomenalismus ajeho // kritika realismu...208 // 3.1.3.2.2 Nejednota představitelů filosofie vědy // v otázce reality světa...213 // 3.1.4 Kritický realismus...216 // 3.1.5 Heideggerova verze překonání sporu... // realismus-subjektivismus...220 // 4. Poznání jako vztah subjektu a objektu...224 // 4.1 Přednosti subjekt-objektového výkladu poznání...227 // 4.2 Aporie subjekt-objektové teorie poznání...229 // 5. Prameny poznání: smyslovost a racionalita. Problém // emocionality a iracionality...236 // 5.1 Problém vztahu smyslovosti a racionality v dějinách filosofie . . 243 // 5.2 Spor empirismu a racionalismu v novověku...244 // 5.3 Kantův kriticismus - problematický pokus překlenout spor // empirismu a racionalismu...246 // 5.4 Moderní empirismus ajeho pojetí racionality. Obrat ? jazyku. // Filosofie jazyka...251 // 5.5 Kritický
racionalismus. Apriorismus ve světle ontologie...266 // 5.6 Iracionalismus...279 // 5.7 Směr „nového, otevřeného rozumu“ ajeho akceptace iracionality 284 // 6. Teorie pravdy...288 // 6.1 Korespondenční teorie pravdy jako gnoseologické kategorie . . 290 // 6.2 Problém tzv. Jiných“ teorií pravdy...294 // 6.3 Problém kriteria pravdy v korespondenční teorii...297 // 6.3.1 Kuhnova teorie sociálního kriteria výběru vědeckých teorií 302 // 6.4 O tzv. ontologickém pojmu pravdy...304 // 6.5 Některé z dalších otázek teorie pravdy...309 // 6.5.1 Pravda a logická správnost...310 // 6.5.2 Objektivní a tzv. „subjektivní“ pravda...311 // 6.5.3 Pravda je jedna aneb problém absolutní a relativní pravdy . 313 // 6.5.4 Pravda a hodnoty. Možný význam subjektivity, // tolerance, plurality a konsensu...317 // IV. AXIOLOGIE. TEORIE HODNOT // 1. Co je axiologie...323 // 1.1 Pojem hodnoty a problém vztahu poznání ? hodnocení...324 // 1.2 Otázka po bytí hodnot...328 // 1.2.1 Nemetafyzické axiologie...329 // 1.2.2 Metafyzické teorie hodnot...330 // 1.3 Relativita hodnot...334 // 1.4 Problém typologie a hierarchie hodnot...335 // Seznam použité literatury...347 // Věcný a jmenný rejstřík...353 // O autorovi...367

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC