Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:37x 
BK
3. opravené vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998
240 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7182-055-5 (brož.)
ISBN 80-902402-0-8 (brož.)
ISBN 978-80-902402-0-9 (dotisk ; brož.)
Dotisk 2002, 2013
"Vydáno vlastním nákladem"--Tiráž dotisku 2013
Obsahuje rejstřík
Chemie - učebnice středošk.
000013333
1. Atom 11 // 1.1. Stavba jádra atomu 11 // 1.2. Stavba elektronového obalu atomu 12 // 1.2.1. Kvantová čísla 13 // 1.2.2. Tvary a prostorová orientace orbitalů 15 // 1.2.3. Znázorňování orbitalů 17 // Zápis orbitalů pomocí hlavního a vedlejšího kvantového čísla 18 // 1.2.4. Výstavbový princip a jiná pravidla 19 // 1.3. Stavba elektronového obalu a poloha prvku v periodické soustavě prvků 22 // 1.3.1. Periody 23 // 1.3.2. Skupiny 25 // 1.3.3. Zkrácený zápis elektronové konfigurace 26 // 1.4. Radioaktivita 27 // 1.4.1. Jaderné (radioaktivní) záření 28 // 1.4.2. Radioaktivní rozpady 29 // Rozpad (přeměna) a 29 // Rozpad (přeměna) ß’ 29 // Rozpad (přeměna) ß + 30 // Elektronový záchyt 30 // 1.4.3. Poločas rozpadu 31 // 1.5. Hmotnost atomu 33 // 2. Chemická vazba 35 // 2.1. Vazba kovalentní 35 // 2.2. Vazba polární a iontová 38 // 2.3. Kovy a kovová vazba 41 // 2.4 Vazba koordinačně kovalentní 43 // 2.5. Slabé vazebné interakce 45 // 2.5.1. Van der Waalsovy síly 45 // Coulombické síly 46 // Indukční síly 47 // Disperzní síly 47 // 2.5.2. Vazba vodíkovým můstkem 48 // 4 // 3. Látkové množství 52 // 4. Chemické reakce 55 // 4.1. Klasifikace chemických reakcí 55 // 4.1.1. Klasifikace chemických reakcí // podle vnějších změn 55 // 4.1.2. Klasifikace chemických reakcí podle skupenského stavu reaktantů 56 // 4.1.3. Klasifikace chemických reakcí podle přenášených částic 57 // 4.1.4. Klasifikace chemických reakcí podle jejich tepelného zabarvení 58 // 4.2. Chemické rovnice 58 // 4.2.1. Výpočet stechiometrických koeficientů chemických rovnic pomocí rovnic matematických 59 // 4.2.2. Vyrovnávání oxidačně redukčních rovnic 60 // Oxidační číslo 60 // Oxidace a redukce 60 // Oxidační a redukční činidlo 61 // 4.2.3. Vyrovnávání oxidačně redukčních rovnic v iontovém tvaru 63 //
4.2.4. Výpočty z chemických rovnic 65 // 5. Homogenní a heterogenní směsi 68 // 5.1. Roztoky a jejich vlastnosti 69 // 5.1.1. Dělení roztoků 69 // Dělení roztoků podle skupenství 69 // Dělení roztoků podle vlastností rozpouštěné látky 70 // 5.1.2. Složení roztoků 71 // 5.1.3. Koncentrace roztoků 72 // Hmotnostní zlomek w 72 // Hmotnostní procento 73 // Objemové procento 74 // Molární koncentrace 76 // Ředění roztoků 80 // 5.1.4. Koncentrace roztoků a výpočty z chemických rovnic 82 // 5 // 6. Chemická termodynamika 86 // Soustava 86 // Stavové veličiny 86 // 6.1. Termochemie 88 // 6.1.1. Termochemické zákony 89 // I. termochemický zákon (Laplaceův-Lavoisierův 89 // II. termochemický zákon (Hessův) 90 // Standardní slučovací teplo 92 // Standardní spalné teplo 94 // 7. Kinetika chemických reakcí 97 // Teorie aktivních srážek 97 // Teorie aktivovaného komplexu 100 // 7.1. Vliv koncentrace na průběh chemické reakce 102 // 7.2. Vliv teploty na průběh reakce 105 // 7.3. Vliv katalyzátorů na průběh chemické reakce 105 // 8. Acidobazické reakce (kyseliny a zásady) 110 // 8.1. Arrheniova teorie 110 // 8.2. Neutralizace 112 // 8.3. Teorie Brönsted-Lowryho 112 // 8.4. Síla kyselin a zásad 116 // 8.5. Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek 118 // 9. Hydrolýza solí 122 // Hydrolýza kationtů 122 // Hydrolýza aniontů 123 // 1. Prvky I. skupiny 127 // 1.1. Vodík 127 // 1.2. Alkalické kovy 132 // 2. Prvky II. skupiny 136 // 2.1. Beryllium 136 // 2.2. Hořčík 137 // 2.3. Kovy alkalických zemin 139 // 3. Prvky III. skupiny 143 // 3.1. Bor 143 // 3.2. Hliník 147 // 3.3. Galium, indium, thallium 150 // 4. Prvky IV. skupiny 151 // 4.1. Uhlík 151 // 4.2. Křemík 157 // 4.3. Germanium, cín, olovo 162 // 5. Prvky V. skupiny 166 // 5.1. Dusík 166 // 5.2. Fosfor 170 //
5.3. Arsen, antimon, bismut 176 // 6. Prvky VI. skupiny 179 // 6.1. Kyslík 179 // 6.2. Síra 187 // 6.3. Selen, tellur, polonium 194 // 7. Prvky VII. skupiny 197 // 7.1. Výskyt a příprava halogenů 197 // 7.2. Sloučeniny halogenů 200 // 8. Prvky VIII. skupiny 205 // 7 // 1. Chemické názvosloví 209 // 1.1. Chemické vzorce 209 // 1.2. Oxidační číslo 210 // 1.3. Vaznost 212 // 2. Názvosloví anorganických sloučenin .. 213 // 2.1. Názvosloví oxidů 213 // Odvozování vzorců oxidů 214 // Odvozování názvů oxidů 215 // 2.2. Dvojprvkové sloučeniny vodíku 215 // 2.3. Názvosloví kyselin 217 // 2.3.1. Bezkyslíkaté kyseliny 217 // 2.3.2. Kyslíkaté kyseliny 217 // Tvorba vzorců kyslíkatých kyselin 218 // Tvorba názvů kyslíkatých kyselin 219 // Strukturní vzorce kyslíkatých kyselin 220 // 2.3.3. Thiokyseliny 221 // 2.3.4. Halogenokyseliny a jiné substituované kyslíkaté kyseliny 222 // 2.4. Funkční deriváty kyselin 223 // 2.5. Atomové skupiny 223 // 2.6. Názvosloví isopolykyselin 225 // 2.7. Názvosloví hydroxidů 226 // Tvorba vzorců hydroxidů 226 // Tvorba názvů hydroxidů 226 // 2.8. Názvosloví solí 227 // 2.8.1. Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin 227 // Tvorba vzorců solí bezkyslíkatých kyselin 227 Tvorba názvů solí bezkyslíkatých kyselin 228 // 2.8.2. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin 228 // Tvorba vzorců solí kyslíkatých kyselin 229 // Tvorba názvů solí kyslíkatých kyselin 229 // 2.9. Názvosloví kyselých solí 230 // 2.10. Názvosloví krystalohydrátů 232 // Výsledky 233 // Rejstřík 237
(OCoLC)40080525

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC