Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:144x 
BK
2., přepracované a doplněné vyd.
Praha : Grada, 2000
516 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7169-705-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Chirurgie - učebnice vysokošk.
000013439
1 Úvod do chirurgie (M. Zeman) 17 // 1.10 podstatě a koncepci chirurgie 17 // 1.2 Dějinný vývoj chirurgie 21 // 1.3 Česká chirurgie 22 // 1.4 Etika v chirurgii 23 // 1.4.1 Definice 23 // 1.4.2 Chirurg a mezioborová spolupráce 25 // 1.4.3 Etické principy v léčení nemocných se zhoubnými nádory 26 // 1.4.4 Etické a morální problémy umírajících 27 // 1.4.5 Etika zavádění nových metod 27 // 1.4.6 Zdravotní etika 28 // 2 Asepse a antisepse (M. Zeman) 31 // 2.1 Základní pojmy 32 // 2.1.1 Asepse 32 // 2.1.2 Antisepse 32 // 2.1.3 Dezinfekce 33 // 2.1.4 Sterilizace 36 // 3 Nauka o ranách (J. Šváb) 43 // 3.1 Dělení jednotlivých druhů ran 43 // 3.1.1 Rána řezná (vulnus scissum) 43 // 3.1.2 Rána sečná (vulnus sectum) 43 // 3.1.3 Rána bodná (vulnus punctum) 44 // 3.1.4 Rána střelná (vulnus sclopetarium) 44 // 3.1.5 Rána kousnutím (vulnus morsum) 44 // 3.1.6 Rána tržná (vulnus lacerum) 45 // 3.1.7 Rána zhmožděná (vulnus contusum) 45 // 3.2 Hojení ran 45 // 3.2.1 Primární hojení rány (sanatio per primam intentionem) 45 // 3.2.2 Sekundární hojení rány (sanatio per secundam intentionem) 47 // 3.3 Prozatímní ošetření ran 48 // 3.3.1 Prozatímní stavění krvácení z rány 48 // 3.4 První pomoc při velkých ztrátách krve 50 // 3.5 Definitivní ošetření ran 51 // 3.5.1 Rány hluboké a pronikající 53 // 3.5.2 Ošetření ran zvláštního původu 53 // 3.5.3 Prevence ranné infekce 55 // 4 Infekce v chirurgii (J. Valenta) 61 // 4.1 Definice, historie, vývojové trendy 61 // 4.2 Patogeneze průběhu infekce 61 // 4.2.1 Infekční agens 61 // 4.2.2 Vnímavý organismus 63 // 4.2.3 Uzavřený prostor, tkáň se zhoršenou vitalitou 65 // 4.3 Šíření chirurgických infekcí 65 // 4.3.1 Šíření infekce per continuitatem 65 // 4.3.2 Šíření infekce cestou lymfatickou 66 //
4.3.3 Šíření infekce cestou krevní 66 // 4.3.4 Další projevy chirurgické infekce 66 // 4.4 Sepse 67 // 4.4.1 Syndrom systémové zanětiivé odpovědi a multiorgánového selhání 67 // 4.5 Diagnostika chirurgických infekcí a sepse 72 // 4.5.1 Klinické příznaky 72 // 4.5.2 Laboratorní vyšetření 72 // 4.5.3 Zobrazovací metody 73 // 4.5.4 Diagnostické operace 73 // 4.5.5 Histologie a patologickoanatomické vyšetření 73 // 4.6 Léčba chirurgických infekcí a sepse (základní principy a východiska) 74 // 4.6.1 Chirurgická léčba 74 // 4.6.2 Antimikrobiální chemoterapie 74 // 4.6.3 Imunoterapie, imunomodulace 75 // 4.6.4 Farmakoterapie chirurgických infekcí 80 // 4.6.5 Ostatní léčebné možnosti 80 // 4.7 Nozokomiální infekce v chirurgii 81 // 4.7.1 Chirurgický tým jako zdroj infekce 81 // 4.7.2 Operační sál jako zdroj infekce 81 // 4.7.3 Pacient jako zdroj infekce 82 // 4.7.4 Antibiotická profylaxe a nozokomiální infekce 82 // 4.7.5 Izolace nemocných s nozokomiálními infekcemi 82 // 4.7.6 Protiinfekční opatření na úrovni nemocnice 83 // 4.8 Vybrané typy chirurgických infekcí 83 // 4.8.1 Infekce pooperační 83 // 4.8.2 Nejčastější infekce kůže a podkoží 85 // 4.8.3 Další grampozitivní infekce 86 // 4.8.4 Infekce klostridiové 87 // 4.8.5 Gramnegativní, bakteriální a další infekce 90 // 4.9 Panaricia a hnisavá onemocnění ruky 93 // 4.9.1 Panaricium 93 // 4.9.2 Dlaňová flegmona a flegmona Paronova prostoru 97 // 4.9.3 Společné základní principy 98 // 5 Patologická fyziologie v chirurgii (J. Dvořák) 99 // 5.1 Metabolické a neuroendokrinní reakce na zátěž 99 // 5.2 Fáze poúrazového/pooperačního poškození (fáze I) 100 // 5.2.1 Metabolické procesy a změny vnitřního prostředí 101 // 5.3 Bod/doba zvratu (fáze II) 110 // 5.4 Anabolická fáze (fáze III) 110 //
5.5 Fáze pozdního anabolismu (fáze IV) 111 // 5.6 Reakce organismu na inzulty vysoké intenzity či delšího // trvání - SIRS, MODS 111 // 5.7 Acidobazická rovnováha 115 // 5.7.1 Metabolická acidóza 116 // 5.7.2 Metabolická alkalóza 116 // 5.7.3 Respirační acidóza 117 // 5.7.4 Respirační alkalóza 117 // 5.7.5 Smíšená porucha acidobazické rovnováhy 117 // 5.7.6 Základní hodnoty acidobazické rovnováhy 118 // 5.8 Úprava poruch metabolismu a výživy u chirurgických nemocných 120 // 5.8.1 Klinické vyšetření 120 // 5.8.2 Laboratorní vyšetření a měření 120 // 5.8.3 Požadavky na výživu při hladovění a při zátěžových situacích 121 // 5JL4_Zásady infuzní terapie a parenterální výživy 121 // 5.8.5 Zásady enterální výživy 128 // 6 Vyšetření chirurgického nemocného a příprava k operaci (J. Dvořák) 133 // 6.1 Anamnéza 133 // 6.1.1 Rodinná anamnéza 135 // 6.1.2 Pracovní anamnéza 135 // 6.1.3 Anamnéza u náhlých příhod břišních (NPB) 135 // 6.1.4 Anamnéza u traumat 136 // 6.2 Fyzikální vyšetření 136 // 6.2.1 Urgentní a akutní stavy 137 // 6.2.2 Náhlé příhody břišní 138 // 6.3 Paraklinická vyšetření 140 // 6.3.1 Laboratorní vyšetření 140 // 6.3.2 Zobrazovací metody 140 // 6.3.3 Speciální vyšetření 144 // 6.4 Stanovení diagnózy základního onemocnění a vedlejších onemocnění 144 // 6.4.1 Konzervativní léčení 145 // 6.4.2 Operační léčení 145 // 6.5 Příprava k operaci 147 // 6.5.1 Celková obecná příprava 147 // 6.5.2 Celková speciální příprava 148 // 6.5.3 Místní příprava 152 // 7 Anesteziologie a resuscitace (J. Drábková) 155 // 7.1 Anesteziolog a péče o chirurgického nemocného 155 // 7.2 Perioperační období 156 // 7.2.1 Predoperační období 157 // 7.2.2 Operační výkon 159 // 7.2.3 Peroperační péče 159 //
7.2.4 Volba anestezie 160 // 7.2.5 Vybavení anesteziologického pracoviště 160 // 7.3 Anestezie a analgezie 163 // 7.3.1 Celková anestezie 163 // 7.3.2 Místní anestezie 174 // 7.4 Kritické stavy 183 // 7.5 Léčba bolesti 184 // 7.6 Mimořádné podmínky a situace 184 // 8 Chirurgický výkon (M. Duda) 187 // 8.1 Definice a klasifikace 187 // 8.1.1 Indikace k chirurgickému výkonu 187 // 8.1.2 Stanovení diagnózy, riziko a prognóza 187 // 8.1.3 Poučení nemocného 188 // 8.2 Druhy indikací 188 // 8.3 Operační trakt 189 // 8.3.1 Centralizace operačních sálů 189 // 8.3.2 Prostorové uspořádání 189 // 8.3.3 Ambulantní operační sál 191 // 8.4 Přístrojové vybavení 192 // 8.4.1 Operační stůl 192 // 8.4.2 Operační lampa 192 // 8.4.3 Přístroje pro řezání, koagulaci a rozrušení měkkých tkání 192 // 8.4.4 Vybavení pro endoskopickou chirurgii 194 // 8.4.5 Rentgen 194 // 8.4.6 Ostatní přístroje 195 // 8.5 Klasické operační nástroje 195 // 8.5.1 Endoskopické nástroje 203 // 8.5.2 Staplery 203 // 8.5.3 Šicí materiál a jehly 203 // 8.5.4 Nevstřebatelný šicí materiál 205 // 8.5.5 Vstřebatelný šicí materiál 206 // 8.5.6 Ostatní operační potřeby 207 // 8.6 Personál a organizace práce na operačním sále 208 // 8.6.1 Pracovníci operačního oddělení a jejich pracovní náplň 208 // 8.6.2 Organizace práce na operačním oddělení 210 // 8.7 Hygiena a bezpečnost práce 216 // 8.8 Dokumentace 218 // 9 Taktika a technika operací (M. Duda, M. Zeman, M. Fára) 221 // 9.1 Definice 221 // 9.2 Průběh operace 221 // 9.3 Základy operační techniky 222 // 9.3.1 Kožní řez a operační přístup 222 // 9.3.2 Stavění krvácení 226 // 9.3.3 Preparace 229 // 9.3.4 Technika uzlení 231 // 9.3.5 Technika šití 243 // 9.3.6 Mikrochirurgie 243 // 9.3.7 Zásady drenáže 250 //
9.3.8 Fyziologické operování 252 // 9.4 Důležité krvavé chirurgické výkony obecné povahy 255 // 9.4.1 Injekce 255 // 9.4.2 Venesekce 257 // 9.4.3 Punkce 259 // 9.4.4 Koniotomie a tracheostomie 265 // 9.4.5 Obstřiky a ostatní výkony 272 // 9.4.6 Amputace, exartikulace a replantace 272 // 9.5 Důležité nekrvavé chirurgické výkony obecné povahy 280 // 9.6 Obecné výkony a tkáňové přenosy v plastické chirurgii 285 // 9.6.1 Transplantace 285 // 9.6.2 Lalokové plastiky 289 // 10 Pooperační péče (M. Pešková) 295 // 10.1 Bezprostředně po operaci 295 // 10.2 Následná pooperační péče 296 // 10.3 Obecné zásady pooperační péče 298 // 10.3.1 Poloha nemocného V 298 // 10.3.2 Bolest a poruchy spánku 298 // 10.3.3 Hygiena operovaného nemocného 299 // 10.3.4 Nauzea a zvracení 299 // 10.3.5 Močení 299 // 10.3.6 Odchod plynů a stolice 300 // 10.3.7 Vodní a elektrolytová rovnováha 301 // 10.3.8 Prevence proleženin 301 // 10.3.9 Prevence tromboembolické nemoci 302 // 10.3.10 Péče o operační ránu 302 // 10.3.11 Rehabilitace po operaci 303 // 11 Pooperační komplikace (M. Pešková) 305 // 10.1 Pooperační nemoc 305 // 11.2 Pooperační komplikace respirační 306 // 11.2.1 Laryngotracheitida 306 // 11.2.2 Atelektáza 306 // 11.2.3 Aspirace 307 // 11.2.4 Plicní edém 307 // 11.2.5 Apnoe 308 // 11.2.6 Šoková plíce 308 // 11.2.7 Záněty plic 308 // 11.3 Pooperační komplikace kardiální 308 // 11.4 Pooperační komplikace tromboembolické 309 // 11.4.1 Tromboflebitida 310 // 11.4.2 Flebotrombóza 310 // 11.4.3 Embolie plicnice 312 // 11.5 Vzduchová (plynová) embólie 314 // 11.6 Tuková embólie 314 // 11.7 Poruchy hemostázy 315 // 11.7.1 Koagulopatické krvácení 315 // 11.7.2 Anémie z náhlé krevní ztráty 317 // 11.8 Teplota po operaci 317 // 11.9 Alergické komplikace 318 //
11.10 Poruchy funkce močového systému 318 // 11.10.1 Retence moči 318 // 11.10.2 Poruchy funkce ledvin 319 // 11.10.3 Záněty močových cest 320 // 11.11 Poruchy funkce jater 320 // 11.12 Poruchy funkce trávicího ústrojí 321 // 11.12.1 Prudké ochrnutí žaludku 321 // 11.12.2 Stresové eroze a vředy 322 // 11.12.3 Ileus 323 // 11.12.4 Zánět příušní žlázy 324 // 11.13 Škytavka (singultus) 324 // 11.14 Komplikace v operační ráně 325 // 11.14.1 Infekce vráně 325 // 11.14.2 Krvácení z operační rány 326 // 11.14.3 Rozestup operační rány 326 // 11.14.4 Nekróza rány _ 327 // 11.14.5 Záněty kůže v okolí operační rány 327 // 11.15 Nervové poruchy 328 // 11.16 Duševní poruchy 328 // 12 Transfuze krve (M. Zeman, J. Kvasnička) 331 // 12.1 Odběr krve 331 // 12.1.1 Odběr jednotlivých složek krve - hemaferézy 331 // 12.1.2 Konzervace krve pro mimotělní oběh 332 // 12.2 Transfúzni přípravky 332 // 12.2.1 Celulární krevní preparáty 332 // 12.2.2 Deriváty krevní plazmy 333 // 12.2.3 Frakce krevní plazmy 334 // 12.3 Krevní skupiny 334 // 12.3.1 Skupinový systém ABO 334 // 12.3.2 Skupinový systém Rh 335 // 12.3.3 Ostatní skupinové systémy 335 // .12.4 Indikace transfuze 335 // 12.5 Kontraindikace transfuze 335 // 12.6 Technika provedení transfuze 336 // 12.6.1 Zahájení transfuze 337 // 12.6.2 Ukončení transfuze 337 // 12.6.3 Přetlaková transfuze 337 // 12.6.4 Chyby při provádění transfuze 337 // 12.7 Potransfuzní reakce a komplikace 338 // 12.7.1 Hemolytická reakce 338 // 12.7.2 Bakteriálně toxická reakce 338 // 12.7.3 Pyretická reakce 338 // 12.7.4 Alergická reakce 339 // 12.7.5 Kardiovaskulární komplikace 339 // 12.7.6 Přenos infekčních chorob 339 // 13 Nauka o poraněních (M. Zeman, P. Maňák, M. Fára) 341 // 13.1 Úraz 341 // 13.1.1 Příčiny úrazů 342 //
13.1.2 Epidemiologie a sociální důsledky úrazů 342 // ІЗ. 1.3 Prevence úrazů 343 // 13.1.4 Úrazovost v dětském věku 344 // 13.1.5 Prevence úrazovosti 344 // 13.2 Organizace péče o nemocné 345 // 13.2.1 První pomoc 345 // 13.3 Hromadné úrazy 346 // 13.3.1 Základní problémy u hromadných úrazů 347 // 13.3.2 Příčiny vzniku katastrof a hromadných úrazů 347 // 13.4 Traumatologický plán 347 // 13.4.1 Hlášení hromadného úrazu 348 // 13.5 Doprava raněných 348 // 13.5.1 Způsob dopravy 348 // 13.5.2 Transportní polohy raněných 349 // 13.6 Služba rychlé zdravotnické pomoci 349 // 13.7 Klinické vyšetření poraněných 350 // 13.7.1 Objektivní vyšetření 350 // 13.8 Bezprostřední úrazové změny 353 // 13.8.1 Poranění měkkých tkání 353 // 13.8.2 Poranění skeletu 353 // 13.8.3 Bolesti 353 // 13.8.4 Krvácení 353 // 13.9 Následné úrazové změny 354 // 13.9.1 Poruchy vitálních funkcí 354 // 13.9.2 Traumatický šok 354 // 13.9.3 Tuková embólie 354 // 13.9.4 Vzduchová embólie 356 // 13.9.5 Tromboembolie 356 // 13.10 Pozdní komplikace úrazů 356 // 13.10.1 Dekubity 357 // 13.10.2 Hypostatická pneumonie 357 // 13.10.3 Paralytický ileus 357 // 13.11 Komplikující onemocnění 357 // 13.11.1 Diabetes mellitus 357 // 13.11.2 Hypertenzní choroba 357 // 13.11.3 Ischemická choroba srdeční 358 // 13.11.4 Chronická žilní insuficience 358 // 13.11.5 Chronická bronchopulmonální onemocnění 358 // 13.12 Otevřená poranění měkkých tkání 358 // 13.13 Zavřená poranění měkkých tkání 358 // 13.13.1 Otřesy , 358 // 13.13.2 Pohmoždění 358 // 13.13.3 Poranění šlach 359 // 13.13.4 Poranění periferních nervů 360 // 13.13.5 Poranění cév 360 // 13.13.6 Poranění kloubů 360 // 13.14 Poranění kostí 363 // 13.14.1 Spontánní zlomeniny 363 // 1З.14.2 Úrazové zlomeniny 364 //
13.14.3 Dělení zlomenin 365 // 13.14.4 Diagnostika zlomenin 366 // 13.14.5 Průvodní poranění při zlomeninách 368 // 13.14.6 Léčení zlomenin 368 // 13.14.7 Indikace pro primáni osteosyntézu 370 // 13.14.8 Otevřené zlomeniny 371 // 13.14.9 Rehabilitační léčení 372 // 13.14.10 Hojení zlomenin 372 // 13.14.11 Pozdní komplikace zlomenin 373 // 13.14.12 Orgánová poranění 375 // 13.15 Obvazy 375 // 13.15.1 Obvazy šátkové 376 // 13.15.2 Obvazy obinadlové 379 // 13.15.3 Obvazy z hadicových obinadel 383 // 13.15.4 Dlahy a dlahové obvazy 383 // 13.15.5 Obvazy z tuhnoucích hmot 385 // 13.16 Tepelná poranění 386 // 13.16.1 Popáleniny (combustiones) 387 // 13.16.2 Přehřátí 392 // 13.16.3 Sluneční úžeh 393 // ІЗ. 16.4 Vychladnutí a omrznutí 393 // 13.16.5 Poranění elektrickým proudem 393 // 13.16.6 Chemická poranění 394 // 13.16.7 Poranění zářivou energií 394 // 14 Šok (M. Zemcm) 395 // 14.1 Dělení šoku 395 // 14.1.1 Šok z poruchy objemu tekutin 396 // 14.1.2 Kardiogenní šok 398 // 14.1.3 Septický šok 398 // 14.1.4 Anafylaktický šok 398 // 14.1.5 Neurogenní šok 399 // 14.2 Patofyziologie šoku 399 // 14.2.1 Hemodynamické změny při šoku 401 // 14.2.2 Vliv šoku na funkci orgánů 404 // 14.3 Klinika šoku 407 // 14.3.1 Anamnéza 407 // 14.3.2 Klinický obraz 407 // 14.3.3 Pulz a krevní tlak 407 // 14.3.4 Vylučování moči 407 // 14.3.5 Centrální venózní tlak (CVT) 408 // 14.4 Léčení šoku 408 // 14.4.1 První pomoc při šokových stavech 408 // 14.4.2 Náhrada obíhající tekutiny při první pomoci 409 // 14.4.3 Klinické léčení šoku 409 // 14.4.4 Infuzní léčení šoku 410 // 14.4.5 Medikamentózni léčení šoku 410 // 15 Válečná chirurgie (M. Zeman, B. Konečný) 413 // 15.1 Rozsah pomoci na zdravotnických etapách 413 // 15.1.1 Třídění raněných na zdravotnických etapách 414 //
15.2 Obecné zásady vyšetřování válečných poranění 415 // 15.3 Soudobá válečná poranění 415 // 15.4 Střelná poranění 416 // 15.4.1 Ošetření střelných poranění 418 // 15.5 Válečné popáleniny 420 // 15.5.1 Dělení válečných popálenin 420 // 15.5.2 Lokalizace a klasifikace popálenin 420 // 15.5.3 Třídění a ošetření popálených 420 // 15.6 Omrzliny ve válce 423 // 15.7 Kombinovaná poškození při použití jaderných zbraní 424 // 15.7.1 Poranění a celkové ozáření 425 // 15.7.2 Rána zamořená radioaktivními látkami 425 // 15.8 Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní 426 // 15.9 Crush-syndrom (syndrom zhmoždění, syndrom zasypání, traumatická toxikóza) 427 // 15.9.1 Klinický obraz 428 // 15.9.2 Léčení 428 // 15.10 Blast-syndrom (poranění tlakovou vlnou) 429 // 15.10.1 Ošetření 429 // 15.11 Válečný traumatický šok 430 // 15.11.1 Klasifikace šoku 430 // 15.11.2 Diagnostika, prevence a léčba šoku 430 // 15.12 Ranné krvácení 431 // 15.13 Ranná infekce u válečných poranění 433 // 15.13.1 Hnisavá infekce 433 // 15.13.2 Tetanus 434 // 15.13.3 Anaerobní infekce (plynatá sněť, maligní edém, klostridiová myonekróza) 435 // 15.14 Válečné amputace 435 // 15.15 Neodkladné výkony v rámci první lékařské pomoci 436 // 15.16 Odsunové třídění 437 // 16 Základy chirurgické onkologie (M. Duda) 439 // 16.1 Vznik nádorového onemocnění 439 // 16.1.1 Definice a základní členění 439 // 16.1.2 Etiologie 440 // 16.2 Epidemiologie 441 // 16.3 Stupeň rozvoje, šíření a klasifikace nádorů 441 // 16.3.1 Prekancerózy a časná stadia zhoubných nádorů 441 // 16.3.2 Místní šíření nádoru 445 // 16.3.3 Nádorové metastázy 445 // 16.3.4 Klasifikace 446 // 16.4 Onkologie a onkochirurgie 448 // 16.4.1 Organizace onkologické péče 449 //
16.5 Diagnostika 450 // 16.5.1 Včasná prvotní diagnostika 450 // 16.5.2 Stanovení definitivní diagnózy 451 // 16.6 Prevence a léčení 452 // 16.6.1 Prevence 452 // 16.6.2 Léčení 453 // 16.7 Psychologické a sociální problémy 459 // 16.8 Výsledky léčení a prognóza 460 // 17 Imunologie v chirurgii. Transplantace orgánů (J. Valenta) 461 // 17.1 Imunulogie 461 // 17.2 Transplantace 462 // 17.2.1 Historie transplantací a obecné pojmy 462 // 17.2.2 Transplantace ledvin 466 // 17.2.3 Transplantace jater 466 // 17.2.4 Transplantace srdce 467 // 17.2.5 Transplantace plic 467 // 17.2.6 Transplantace pankreatu 467 // 17.2.7 Transplantace tenkého střeva 468 // 18 Chirurgická posudková činnost (M. Zeman) 469 // 18.1 Chirurgický posudek 471 // 18.1.1 Odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění 472 // 18.1.2 Posudky pro účely pojišťoven 473 // 18.1.3 Posudky pro účely vojenské správy 474 // 18.1.4 Znalecký posudek v trestním řízení 474 // 18.2 Příčinná souvislost úrazu a chorobných změn 475 // 18.3 Lázeňská péče 477 // 18.3.1 Obecné zásady poskytování lázeňské péče 477 // 18.3.2 Navrhování lázeňské péče 477 // 19 Právní odpovědnost v chirurgii (M. Zeman) 479 // 19.1 Lex artis (pravidlo vědy a umění) 479 // 19.2 Chirurg a trestní právo 480 // 19.2.1 Ublížení na zdraví 480 // 19.2.2 Těžká újma na zdraví 481 // 19.3 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků 481 // 19.3.1 Podávání důkazů svědeckou výpovědí zdravotnických pracovníků // a důkaz znalcem v oboru lékařství v trestním řízení 483 // 19.3.2 Zásady pro poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace 483 // 19.3.3 Odpovědnost za porušení povinné mlčenlivosti 483 // 19.4 Právní aspekty provádění chirurgických výkonů 484 //
20 Vědecké informace v medicíně se zaměřením na chirurgii (F. Choc, J. Vejvalka) 487 // 20.1 Knihovny a informační pracoviště 487 // 20.2 Využívání vědeckých informací 487 // 20.2.1 Bibliografie lékařské literatury 490 // 20.2.2 Citování literatury 493 // 20.3 Seznam základních chirurgických časopisů včetně jejich zkratek (podle World Medical Periodicals) 494 // 20.4 Internet - nové informační a komunikační prostředí pro medicínu 503 // 20.5 Seznam časopisů s jejich adresami na www 504 // 20.6 Seznam nakladatelů s adresami na www 513 // 20.7 Některé zajímavé www adresy 514
(OCoLC)44525149
cnb000924136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC