Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Dekompozice a rekurzivní algoritmy (@@20120413@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : BEN - technická literatura, 2009
534 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7300-218-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 514-530 a rejstřík
000013522
Předmluva -- Evoluční algoritmy: nástin -- Centrální dogma evolučních výpočetních technik Chcete vědět víc? -- Historická fakta trochu jinak -- Pár zajímavých faktů Chcete vědět víc? -- Úvod do problematiky optimalizačních algoritmů -- Optimalizační a heuristické algoritmy -- Současný stav -- Nástin principů činnosti vybraných algoritmů -- No Free Lunch Teorém -- Perspektivy a alternativy -- Chcete vědět víc? -- Vše nelze spočítat -- Prohledávaný prostor a jeho složitost Fyzikální limity výpočetních technologií Chcete vědět víc? -- Optimalizace a účelová funkce -- Vybrané pojmy z optimalizace -- Účelová funkce -- Geometrie účelové funkce -- Tvorba účelové funkce -- Chcete vědět víc? -- Víceúčelová optimalizace a Paretova množina -- Paretova množina -- Ukázkové příklady -- Nastavitelné víceúčelové optimalizační problémy Chcete vědět víc? -- Vybrané základní pojmy z evolučních algoritmů -- Oblasti použitelnosti evolučních algoritmů -- Společné rysy -- Populace -- Jedinci, jejich struktura a reprezentace -- Grayův kód -- Chcete vědět víc? -- Omezení a ošetření krizových stavů -- Formulace problému -- Omezení kladená na argumenty účelové funkce -- Penalizace funkcí -- Práce s celočíselnými a diskrétními hodnotami Chcete vědět víc? -- Evoluce a složitost -- Časová složitost algoritmů -- Aritmetika časových složitostí -- Datové struktury a složitost algoritmů -- Prüferovo číslo -- Binární halda -- Voroného diagram a Delaunayho triangulace -- Exaktní metody -- Dynamické programování -- Metoda větví a mezí -- Backtracking (prohledávání s návratem) -- P a NP třídy problémů -- Příklady NP-úplných problémů -- Aproximativní a heuristické metody Příklady aproximativních algoritmů Chcete vědět víc? --
Vybrané optimalizační a evoluční techniky -- Prohledávání do šířky (breadth-first search) -- Prohledávání do hloubky (depth-first search) -- Best-first search -- Greedy algoritmus -- Metoda lokálního hledání -- Slepý algoritmus -- Horolezecký algoritmus -- Simulované žíhání -- Verze simulovaného žíhání -- Tabu Search -- Genetické algoritmy -- Terminologie GA -- Vhodnost -- Výběr rodičů -- Pořadová selekce (Rank selection) -- Elitismus -- Reprodukce -- Křížení -- Mutace -- Parametry křížení a mutace -- Kódování -- Schémata -- Verze genetických algoritmů -- Hybridní genetický algoritmus -- Messy genetický algoritmus -- Paralelní genetické algoritmy -- Farmářský model -- Migrační model -- Difusní model -- Příklady použití PGA -- Vliv počtu migrantů v každé epoše -- Vliv různého počtu generací mezi jednotlivými migracemi -- Vliv strategie výběru migrantů -- Vliv počtu podpopulací -- Souhrnné shrnutí vlastností PGA -- Adaptace složitých systémů -- Biologické kořeny evolučních algoritmů -- Samoorganizace a adaptace složitých systémů -- Varianty genetických algoritmů -- Paralelní evoluce s hierarchickým uspořádáním -- Nárůst uspořádanosti systémů -- Evoluční strategie -- Dvoučlenné ES: (1 + 1)-ES -- Vícečlenné ES: (m + i) ES a (p, i) ES -- Rekombinační ES: (p/r + i) ES -- Adaptivní ES -- Rojení částic (Particle swarm) -- Princip -- Algoritmus -- Nastavitelné parametry PSO -- Další verze PSO algoritmu -- Rozptýlené hledání (Scatter Search) -- Optimalizace mravenčí kolonií (Ant Colony Optimization) -- Umělý imunitní systém (Artificial Imunne System) -- Rozpoznávání vzorců -- Hypermutace -- Negativní výběr -- SOMA: SamoOrganizující se Migrační Algoritmus -- Parametry a terminologie -- Populace -- Mutace -- Křížení --
Princip algoritmu SOMA -- Strategie SOMA algoritmu -- Závislost SOMA na řídicích a ukončovacích parametrech -- Zařazení algoritmu SOMA -- SOMA a jiné optimalizační algoritmy -- Diferenciální evoluce -- Historie -- Parametry a terminologie -- Populace -- Mutace -- Křížení -- Princip činnosti diferenciální evoluce -- Varianty diferenciální evoluce -- Závislost diferenciální evoluce na řídicích parametrech Stagnace -- Chcete vědět víc? -- EVT a evoluce symbolických struktur -- Základní pojmy -- Evoluční hardware -- Thompsonův experiment -- Evoluce v extrémním prostředí -- Adaptivní hardware -- Akcelerátory evolučního návrhu v FPGA -- Evoluce kvantových chování -- Evoluce antény v rámci Space Technology 5 Project (ST5), NASA -- Genetické programování -- Gramatická evoluce -- Paralelní gramatická evoluce -- Použitá gramatika -- Implementace funkce s aritou n -- Generování závorek ve funkcích -- Paralelní gramatická evoluce -- Gramatická evoluce -- Zpracování gramatiky -- Překládání genotypu na fenotyp -- Křížení -- Mutace -- Populační model -- Samicí populace -- Samčí populace -- Master populace -- Účelová funkce (fitness) -- Analytické programování -- Analytické programování princip -- Data a zobrazení -- Křížení, mutace a další evoluční operace -- Posílené hledání -- Bezpečnostní procedury -- Podobnosti a rozdíly s existujícími metodami Vybrané řešené problémy -- Chcete vědět víc? -- Testovací funkce -- Galerie testovacích funkcí -- První de Jongova funkce (1st De Jong) -- Druhá de Jongova funkce Rosenbrockovo sedlo -- (Rosenbrock’s saddle) -- Třetí de Jongova funkce (3rd De Jong) -- Čtvrtá de Jongova funkce (4th De Jong) -- Rastriginova funkce (Rastrigin’s function) -- Schwefelova funkce (Schwefel’s function) --
Griewangkova funkce (Griewangk’s function) -- Sinová obálková sinusoidalni funkce (sine envelope sine wave function) -- Roztažená sinusoidalni V funkce (stretched V sine wave function) -- Ackleyho funkce I (Ackley’s function I) -- Ackleyho funkce II (Ackley’s function II) -- Plato vajec (egg holder) -- Ranová funkce (Rana’s function) -- Patologická funkce (pathological function) -- Michalewiczova funkce (Michalewicz’s function) -- Mastersova funkce (Masters’s cosine wave function) -- Problém dělení čaje -- Shekelova funkce (Shekel’s foxhole) -- Pseudo-Dirakova funkce -- Fraktální funkce -- Permutační testovací problémy -- Chcete vědět víc? -- Ukázkové studie -- Testování evolučních algoritmů -- Problémy rozvrhování výroby -- Problém rozvrhování proudové výroby -- Problém rozvrhování zakázkové výroby -- Reprezentace založená na úlohách -- Reprezentace založená na operacích -- Reprezentace disjunktivním grafem -- Metoda CPM -- Problém pokrytí -- Problém batohu -- Steinerovy problémy -- Plánování trasy robotu -- Silniční mapy -- Evoluce a rozvrhování proudové výroby -- Proudová výroba a definice účelové funkce -- Použité algoritmy a testovací problémy -- Test FSS I -- Test FSS II -- Závěr -- Řízení deterministického chaosu -- Popis problému -- Účelová funkce -- Optimalizační algoritmus -- Experimentální výsledky logistická rovnice -- Řízení chaosu logistická rovnice, stabilizace p-1 UPO -- Řízení chaosu logistická rovnice, stabilizace p-2 UPO -- Řízení chaosu logistická rovnice, stabilizace p-4 UPO -- Srovnání s klasickou řídicí technikou OGY -- Experimentální výsledky Henonova mapa -- Řízení chaosu Henonova mapa, stabilizace p-1 UPO -- Řízení chaosu Henonova mapa, stabilizace p-2 UPO -- Řízení chaosu Henonova mapa, stabilizace p-4 UPO --
Srovnání s klasickou řídicí technikou-OGY -- Závěr -- Řízení plazmového reaktoru -- Plazma řízená radiovou frekvencí -- Langmuirova sonda -- Aktivní kompenzace v RF plazmatu -- Hardwarové vybavení a zapojení -- Nastavení experimentu -- Návrh experimentu a řídicích parametrů -- Závěr -- Aerodynamická optimalizace geometrie křídla -- Optimalizovaný model křídla -- Výsledky optimalizace -- SportStar -- VUT-100 Cobra -- Závěr -- Optimalizace umístění směrovacích stanic v bezdrátových -- sítích -- Optimalizovaný model -- Vliv přenosových uzlů -- Umístění routovacích uzlů přírůstkovou metodou -- Umístění směrovacích uzlů za použití algoritmu SOMA -- Závěr -- Aproximace funkcí -- Sextic a Quintic problém -- Problém 3Sine a 4Sine -- Závěr -- Syntéza řídicích příkazů robotu -- Definice problému -- Řešení -- Použité evoluční algoritmy -- Závěr -- Evoluční syntéza deterministického chaosu -- Současný stav a motivace -- Nejjednodušší model deterministického chaosu logistická rovnice -- Výběr základního chaotického systému -- Účelová funkce -- Experimentální výsledky --
Závěr -- Syntéza logických funkcí a elektronických obvodů -- Syntéza boolovské paritní funkce -- Účelová funkce -- Použité algoritmy -- Výsledky -- Návrh elektronických obvodů -- Použité algoritmy a účelová funkce -- Světelná signalizace -- Tepelná regulace -- Řízení vlakových výhybek -- Závěr -- Syntéza neuronových sítí -- Vybraný algoritmus, jeho nastavení a účelová funkce -- Řešení lineálně separabilního problému -- Syntetizované sítě pro lineárně separabilní problém -- Řešení problému XOR -- Syntetizované sítě pro nelineárně separabilní problém -- Stromová struktura -- Závěr -- Syntéza evolučních algoritmů metaevoluce -- První pokusy -- Množina obecných funkcí -- Účelová funkce -- Výsledky prvních pokusů -- Vícedimenzionální problémy s více operátory -- Účelová funkce -- Závěr -- Vybrané příklady P a NP problémů -- Chcete vědět víc? -- Závěr -- Použitá literatura -- Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC