Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Scientia, 1997
175 s. : il.

objednat
ISBN 80-7183-051-8 (brož.)
Originál: Elemente Chemie I.
Chemie - učebnice středošk.
000013596
Rekat.
Obsah // 1 Přenos elektronů - elektrolýza... 7 // 1.1 Přenos elektronů — redoxní reakce... 8 // 1.2 Elektrolýza jako redoxní proces... 12 // 1.3 Kontrolní a doplňující otázky... 14 // 2 Kyselé a alkalické roztoky... 15 // 2.1 Vlastnosti kyselých a alkalických roztoků... 16 // 2.2 Neutralizační reakce... 18 // 2.3 Kvantitativní zhodnocení neutralizace...20 // 2.4 Reakce roztoků kyselin s oxidy kovů...22 // 2.5 Reakce roztoků kyselin s kovy...23 // 2.6 Kontrolní a doplňující otázky...24 // 3 Některé základní produkty chemického průmyslu . 25 // 3.1 Od oxidu siřičitého ke kyselině siřičité...26 // 3.2 Oxid sírový a kyselina sírová...27 // 3.3 Průmyslová výroba kyseliny sírové...28 // 3.4 Vlastnosti a reakce kyseliny sírové... 30 // 3.5 Sírany... 32 // 3.6 Stanovení vzorce amoniaku... 34 // 3.7 Výroba amoniaku (Haberova — Boschova syntéza) . 36 // 3.8 Vlastnosti a reakce amoniaku... 38 // 3.9 Oxidace amoniaku — kysehna dusičná...40 // 3.10 Vlastnosti a reakce kyseliny dusičné...42 // 3.11 Důležité dusičnany... 43 // 3.12 Znečištění ovzduší ... 44 // 3.13 Kyselina fosforečná a fosforečnany...48 // 3.14 Hnojení... 49 // 3.15 Zatížení prostředí dusičnany a fosforečnany ... 52 // 3.16 Kontrolní a doplňující otázky... 54 // 4 Kyseliny a zásady... 55 // 4.1 Pojem kyselina - zásada podle Brönsteda ... 56 // 4.2 Acidobazické reakce... 58 // 4.3 Kontrolní a doplňující otázky...60 // 5 Struktura
a vlastnosti některých nekovů ... 61 // 5.1 Uhlík... 62 // 5.2 Fosfor... 63 // 5.3 Síra... 64 // 5.4 Kontrolní a doplňující otázky... 66 // ů Anorganické sloučeniny uhlíku...67 // 6.1 Oxid uhličitý a oxid uhelnatý...68 // 6.2 Kyselina uhličitá... 69 // 6 3 Uhličitany a hydrogenuhličitany...70 // 6 4 Koloběh vápníku v přírodě a v průmyslu...72 // 6-5 Kontrolní a doplňující otázky...74 // 7 Křemen a kremičitany... 75 // 7.1 Křemen ... 76 // 7.2 KyseUny křemičité a křemičitany...77 // 7.3 Sklo... 7g // 7.4 Keramické materiály... 80 // 7.5 Cement a beton... 81 // 7.6 Kontrolní a doplňující otázky... 82 // Organická chemie... 83 // Složení organických látek... 84 // 8 Uhlovodíky... 85 // 8.1 Methan — nejjednodušší uhlovodík... 86 // 8.2 Homologická řada alkanů... 88 // 8.3 Vlastnosti a reakce alkanů... 90 // 8.4 Radikálová substituce... 94 // 8.5 Halogenalkany... 95 // 8.6 Ethylen a dvojná vazba C = C... 96 // 8.7 Vlastnosti a reakce alkenů... 98 // 8.8 Polymerace ethylenu...100 // 8.9 Acetylen — příklad alkinu...102 // 8.10 Cyklické uhlovodíky...104 // 8.11 Plynová chromatografie — dělicí metoda...106 // 8.12 Kontrolní a doplňující otázky...108 // 9 Uhlí, ropa, zemní plyn — zdroje energie // a suroviny...109 // 9.1 Ropa a zemní plyn...no // 9.2 Zpracování ropy...?2 // 9.3 Spalování a zušlechťovám automobilového benzínu . 114 // 9.4 Krakování ...?6 // 9.5 Petrochemie...117 // 9.6 Uhlí...Hg
// 9.7 Zušlechťovám uhlí...120 // 9.8 Kontrolní a doplňující otázky...122 // 10 Alkoholy — Aldehydy — Karboxylové kyseliny . 123 // 10.1 Ethanol — příklad alkoholu...124 // 10.2 Příprava ethanolu a jeho účinky na organismus . . 126 // 10.3 Homologická řada alkanolů...127 // 10.4 Některé důležité alkoholy...128 // 10.5 Diethylether...129 // 10.6 Aldehydy a ketony...130 // 10.7 Sacharidy...132 // 10.8 Kyselina octová...136 // 10.9 Homologická řada alkanových kyselin...138 // 10.10 Nenasycené mastné kyseliny...140 // 10.11 Karboxylové kyseliny s více funkčními skupinami . 141 // 10.12 Aminokyseliny ...142 // 10.13 Bílkoviny...144 // 10.14 Kontrolní a doplňující otázky...14 // 11 // 11.1 // 11.2 // 11.3 // 11.4 // 11.5 // 11.6 // Estery — tuky — tenzidy Tvorba a vlastnosti esterů Stavba a složení tuků . . Vlastnosti a význam tuků Výroba tuků a margarínu Výroba a vlastnosti mýdel Prací schopnost mýdla . // 147 // 148 150 152 154 156 158 // 11.7 Složení moderních pracích prostředků // 11.8 Kontrolní a doplňující otázky . . . . // 12 Dodatky... // 12.1 Bezpečnost práce v chemické laboratoři . . . . // 12.2 Laboratorní zařízení... // 12.3 Tabulky... // 12.4 Základy chemického názvosloví... // 12.5 Z historie chemie... // 163 // 164 // 165 // 166 169 171 // Rejstřík // 172 // Vysvětlivky // Kniha, kterou otevíráte, je učebnicí a zároveň pracovní pomůckou. Slouží nejen ? výuce, ale také
? přípravě a opakování probírané látky. V žádném případě však nemůže nahradit výklad látky vedený učitelem ve vyučovacích hodinách. Demonstrační pokusy, vlastní pokusy žáků a rozbor jejich výsledků jsou pro dosažení praktických chemických znalostí nenahraditelné. Pouze usilovnou experi-mentálm prací lze získat příslušné vědomosti z oboru chemie. Grafická úprava knihy přispívá ? lepší orientaci a usnadňuje práci s učebnicí. V textu jsou použity různé symboly a značky, které mají jednotný význam. // / Pracovní část // Před provedením pokusu je nutné upozornit na možná nebezpečí a během pokusu dodržet bezpečnostní pravidla. // Pokusy jsou členěny na žákovské a učitelské. V návodech je v případě potřeby zdůrazněno použití ochranných pomůcek. Chemické pokusy musí být prováděny uvážlivě a s maximální opatrností, proto je nezbytné opakovaně zdůrazňovat zásady chování v chemické laboratoři. ___ // 13 Žákovský pokus. Žák musí být seznámen s obecnými pravidly bezpečnosti práce (Dodatky, str. 163). // I žákovské pokusy se provádějí pouze na pokyn učitele. // [Pí Učitelský pokus. // /? Symbol nebezpečí. Při pokusech označených touto značkou musí učitel provést potřebná preventivní opatřem. // m úkol nebo problém. (Odkaz na příslušnou stranu v textu) // Odkaz na stranu. Symbol písmeno-číslo umožňuje rychle vyhledat stranu, na které
je uveden příslušný pokus (P) nebo obrázek (obr). Např. obr. 79.3 znamená třetí obrázek na str. 79. // Tučný tisk. V textu je uveden nový důležitý pojem. // Tučný tisk. Shrnutí předchozího výkladu, definice nebo poučka.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC