Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:29x 
BK
1. vyd.
Praha : Kalich, 2000
201 s. : il., mapy, portréty ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7017-205-3 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje černobílé fotografie, předmluvu, přehledné dějiny Židů, dodatky (rejstřík biblických míst, rejstřík jmen a českých pojmů, rejstřík hebrejských výrazů), poznámky
Bibliografie: s. 182-189
Judaismus - pojednání
Židé - dějiny - kultura - pojednání
000013888
Předmluva 5 // Srovnávací přehled 8 // Metodická úvaha 10 // Přehledné dějiny Židů 15 // První oddíl: Izrael - národ, Boží lid, stál a země 19 // I. Izrael - nejen stát 20 // 1. Izrael - stál 20 // 2. Izrael - lid, národ 20 // 3. Izrael - obec 21 // 4. Izrael a církev 21 // Mapy: Hranice země v průběhu staletí 22 // Dokumenty: Z Prohlášení nezávislosti Státu Izrael 25 // Ze zákona o návratu 26 // II. Země Izraele 27 // 1. Zaslíbená země 27 // 2. Svěřená země 27 // 3. Ztracená země 28 // 4. Země Izraele 28 // S. Svatá země 30 // Dokument: Z „Knihy Kusari“ básníka Jehudy Halevi 31 // III. Sionismus 31 // 1. Sion 32 // 2. Sionismus 32 // 3. Antisionismus 35 // Rasismus? 36 // Dokumenty: Z knihy Theodora Herzla Židovský stát, 1896 37 // Z Balfourovy deklarace z 2.11.1917 37 // IV. Jeruzalém 37 // 1. Západní zed chrámového okrsku: posvátné místo Židů 38 // 2. Chrám Božího hrobu: posvátné místo křesťanů 40 // 3. Skalní dóm: posvátné místo muslimů 40 // 4. Jeruzalém a my křesťané 41 // V. Náboženské směry 42 // 1. Směry v dnešním židovství 42 // 2. Příčiny vzniku směrů 44 // 3. Ortodoxní, konzervativní a reformní židovství 45 // 4. Židovské směry a křesťanské konfese 46 // Druhý oddíl: Židovská víra a život 47 // A. Bohoslužba 48 // I. Židovská modlitba 48 // 1. Kdy a kde se Židé modlí? 48 // 2. Zvláštnosti židovské modlitby 49 // 3. Charakteristické židovské modlitby 50 // 4. Židovská a křesťanská modlitba 51 // Dokument: Modlitba osmnácti požehnání 51 // II. Židovský sváteční rok 56 // 1. Pesach (Pesach) 56 // 2. Svátek týdnů (Savu’ot) 57 // 3. Svátek Stánků (Sukot) 59 // 4. Nový rok (Koš ha-šana) 59 // 5. Den smíření (Jom kipur) 59 // 6. Chamka (svátek posvěcení, svátek světel) 60 // 7. Purim 60 // 8. Postní dny 61 //
Dokumenty: Židovský sváteční kalendář s hlavními svátky 61 // Z modlitby o Jom kipur 62 // Ze závěrečné modlitby o Jom kipur 62 // III. Židovské domácí svátky 63 // 1. Svěcení šabatu 63 // 2. Slavení Pesachu 64 // 3- Svátek Stánků 67 // 4. Význam domácích svátků 67 // IV. Slavnosti na životní cestě Židů 67 // 1. Obřízka (bri! mila) 68 // 2. Slavnost to’ micoa a bal micva 70 // 3. Svatební obyčeje 70 // 4. Smuteční obyčeje 71 // 5. Židovské a křesťanské svátky 72 // Dokument: Z řádu oddávek 72 // V. Židovská bohoslužba 74 // 1. Co je při židovské bohoslužbě nezvyklé? 75 // 2. Co se nám zdá být při židovské bohoslužbě známé? 76 // 3. Jak probíhá ranní šabatová bohoslužba? 76 // 4. Čeho je třeba si při návštěvě bohoslužby v synagoze všimnout? 79 // Dokument: Židovské týdenní oddíly 79 // B. Židovské učení 85 // I. Židovské vyznání 85 // 1. Židovská bohoslužba: prožité vyznání víry 85 // 2. Co obsahuje židovská víra 86 // 3. Židovské a křesťanské vyznání víry 87 // II. Farizejové 88 // 1. Farizejové v židovských dějinách 88 // 2. Farizejové v Novém zákoně 89 // // 3. Jak překonat zatížení slova farizej 90 // III. Talmud 92 // 1. Tóra - Boží naučení pro Izraele 92 // 2. „Ústní Tóra“ 93 // 3. Vznik Talmudu 93 // 4. Cesta života s Talmudem 94 // 5. Talmud - nepochopený a chybně vyložený 94 // 6. Talmud a křesťané dnes 95 // Dokumenty: Stránka z Babylonského talmudu 95 // Z rabínské diskuze v Talmudu 97 // Z výroků otců 97 // IV. Mesiášské očekávání 98 // 1. Mesiášovo dílo 98 // 2. Čas a osoba mesiáše 99 // 3. Mesiášský věk a budoucí svět 100 // 4. Křesťanské a židovské očekávání 103 // V. Naděje pro Izraele 103 // 1. Naděje ve Starém zákoně 104 // 2. Naděje v Novém zákoně 104 // 3. Naděje Židů dnes 105 //
4. Naděje křesťanů pro Izraele 106 // Třetí oddíl: Křesťané a Židé 107 // A. Ježíš 108 // I. Starý zákon: Kniha Židů - kniha křesťanů 108 // 1. Kniha Židů 108 // 2. Kniha Ježíše a prvních křesťanů 109 // 3. Kniha Židů - kniha křesťanů 109 // 4. Kniha církve // Dokument: Casi písně ke svátku Radosti z Tóry 112 // II. Ježíš-Žid 112 // 1. Ježíš - původem i výchovou Žid 113 // 2. Ježíš - učitel Izraele 113 // 3. Ježíš - prorok a Mesiáš Izraele 114 // III. Pesach - Večeře Páně 116 // I. Původ a dějiny svátku Pesach 116 // 2. Slavení Pesach 118 // 3. Večeře Páně v Novém zákoně 119 // 4. Pesach a Večeře Páně 119 // Dokumenty: Slova z pesachové Hagady a z liturgického textu Večeře Páně 120 // IV. Ježíšův proces 121 // I Jak vidí Ježíšův proces Židé? 121 // 2. Jak vidí Ježíšův proces Nový zákon? 122 // 3. Kdo je vinen Ježíšovou smrtí? 122 // 4. Ježíšův proces a dnešní Židé 123 // B. Setkání v dějinách a v přítomnosti 126 // 1. Antisemitismus 126 // 1. Nepřátelství k Židům v 19. a 20. století 126 // 2, Křesťanský Západ a Židé 127 // 3. Nepřátelství k Židům v Novém zákoně? 129 // // 4. „Antisemitismus“ - přemožený blud? 130 // II. Holokaust - masové vraždění Židů 130 // 1. Co se stalo 131 // 2. Co znamená holokaust pro Židy 132 // 3. Co znamená holokaust pro Němce 132 // 4. Co znamená holokaust pro křesťany 134 // Poučení holokaustu 134 // Dokumenty: Nelly Sachsová: My zachránění 135 // Ze synodního usnesení porýnské zemské synody z r.1980 136 // III. Dějiny Židů v Německu 137 // 1. Rozvoj židovského života v letech 300-1000 137 // 2. Omezení židovských práv v letech 1000-1500 137 // 3- Postupné uznání v letech 1500-1812 138 // // 4. Částečné zrovnoprávnění v letech 1912-1933 139 // 5. Pronásledování a vyhlazování Židů v letech 1933-1945 139 //
6. Život Židů v Německu v letech 1945-1993 141 // IV. Židé mezi námi 141 // 1. Kde žijí Židé ve starých spolkových zemích? 142 // 2. Sdružení pro péči o křesťansko-židovské vztahy, v nichž spolupracují Židé a křesťané 145 // // 3. Gremia a sdružení pro péči o křesťansko-židovská setkávání, organizovaná křesťanskými církvemi 145 // 4. Židé mezi námi 147 // V. Křesťanské svědectví mezi Židy 148 // 1. Křesťané a Židé v průběhu dějin 148 // 2. Problém misie mezi Židy 150 // // 3. Křesťanské svědectví mezi Židy v současné době 150 // Dokumenty: Z prohlášení ze setkání Sjednocené evangelické luterské církve Německa (VELKD) se zástupci Rabínské konference ve Spolkové republice Německo z r. 1976 151 // Cíle „Evangelické luterské ústřední jednoty pro svědectví a službu mezi Židy a křesťany“ z r. 1998 152 // Ze synodního usnesení zemské synody Evangelické církve v Porýní z r. 1980 153 // VI. Křesťané a Židé dnes 153 // 1. Cesta k odcizení a k novému rozpomenutí 154 // 2. Je židovství světové náboženství? 154 // 3. Patří židovství k ekumeně? 155 // 4. Jak lze popsat zvláštní vztah mezi Židy a křesťany? 156 // 5. Jak dále? 156 // Dokument: Prohlášení Sjednocené evangelické luterské církve Německa (VELKD) z r. 1983 157 // Čtvrtý oddíl: Nástin dějin Židů v českých zemích // (Martin Prudký) l6l // Literatura k této stati 175 // Židovsko-křesťanské setkávání 175 // Seznam židovských obcí v České republice 176 // Z informací PŽO 177 // Z produkce nakladatelství SEFER 177 //
Další dostupná literatura k tématu z produkce jiných nakladatelství 179 // Periodika 180 // Pátý oddíl: Dodatky 181 // 1. Prameny a učební pomůcky 182 // 2. Rejstřík biblických míst 190 // 3. Rejstřík jmen a českých pojmů 194 // 4. Rejstřík hebrejských výrazů 197 // 5. Členové pracovní skupiny„Církev a židovství“ Sjednocené evangelické luterské církve Německa"(VELKD) a Německé národní komise Luterského světového svazu 1976-1983 199 // 6. Spolupracovníci z řad židovských znalců 199 // K českému vydání (Lydie Cejpovd) 200 // Ediční poznámka 201
(OCoLC)46963656
cnb000986912

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC