Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ekopress, 2005
560 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-86119-85-8 (váz.)
Na rubu tit. s. a v tiráži jméno autora: Sergěj Tryml
Část. český text
000014265
Předmluva 9 // Elementary exercises 10 // I. Slovesa (kap. 1-35) // Ostatní slovní druhy (kap. 36-50) // 1 Tázací dovětky 30 // 2 So; not 33 // 3 Já také; já také ne 34 // 4 A Vyjadřování budoucnosti po podmínkových spojkách 36 // ? Vyjadřování budoucnosti po časových spojkách 37 // C Vyjadřování budoucnosti v předmětných větách (if = whether; when = „kdy") 38 // 5 Rozkazovací způsob 46 // 6 Slovesa nepoužívaná v průběhových časech 48 // 7 Can a opisy 52 // 8 May; must 57 // 9 Vyjadřování možnosti (may) a pravděpodobnosti (must) 65 // 10 Vyjadřování budoucnosti 69 // 11 I used to (be) - opakovaný děj minulý 80 // 12 Příčestí trpné a trpný rod 82 // 13 Předpřítomný čas prostý 91 // 14 I have got - I have 101 // 15 Předpřítomný čas průběhový 104 // 16 Předpřítomný čas v trpném rodě 108 // 17 Předpřítomný čas po časových spojkách 110 // 18 Vazba předmětného pádu s infinitivem 113 // 19 I am to (go) 116 // 20 Gerundium v podmětu a po slovesech jako předmět 120 // 21 Gerundium (pokračování) // A Gerundium s vlastním činitelem 129 // ? Gerundium po slovesech s předložkou 130 // C Gerundium po přídavných jménech 131 // D Gerundium po podstatných jménech 133 // E Gerundium na místě vedlejších vět 135 // 22 Slovesa s předložkou nebo s příslovcem 149 // 23 A Vztažné věty. Vztažné věty vypustitelné 151 // B "Which", které se vztahuje na celou předchozí větu 153 // C ... of whom ... of which 153 // 24 A Vztažné věty nevypustitelné 157 // B Vztažné "what" a složeniny s "-ever" 159 // 25 Podmiňovací způsob přítomný 167 // 26 Podmínková souvětí přítomná neskutečná 172 // 27 Předminulý čas prostý a průběhový 177 // 28 Slovesa s infinitivní vazbou 184 // A Infinitivní vazby některých přídavných jmen //
B Minulý (nesoučasný) infinitiv // Podmiňovací způsob minulý // Podmínková souvětí minulá neskutečná // Přací věty // Srovnávací věty // Příčinné spojky a jejich užití ve větách // Souslednost časů // Zástupné one, ones // Množné číslo // Přivlastňovací pád a slovní skupina v přívlastku, kompozita // Některá přídavná jména a funkčně jim příbuzné výrazy // Samostatně stojící přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád // Every, each, all, whole Some, any // Ještě jeden (dva, trochu, několik), už žádný // Either, neither. None, both // Hardly any, scarcely any // A Zájmena zvratná // B Zájmena důrazová // C Zájmena vzájemnostní (one another) // A Still, already, any more, yet ? Not yet, no more A Like // B Přídavné jméno "very" // Stupňování příslovcí // Příslovce označující stupeň hodnoty // Neslovesné slovní druhy (kap. 51-53) // Slovesa: tvary a větné struktury (kap. 54-72) // Člen // Zvláštnosti příslovcí // Individualizace nepočitatelných podstatných jmen // A Některá podstatná jména, která mají jen množné číslo // B Některá podstatná jména, která mají týž tvar v jednotném a množném čísle // C Množná čísla cizích slov // Souslednost časů (pokračování kap. 35) // A Nepřímé otázky // B Kondicionál v předmětných větách // C Další závislosti sousledných vět // D Posun modálních sloves v souslednosti // A Vyjadřování možnosti (may) a pravděpodobnosti (must, will) v minulosti (pokračování kap. 9) // B Sloveso needn’t s minulým infinitivem // A Další vazby předmětného pádu s infinitivem (pokračování kap. 18) // B Vazba 1. pádu s infinitivem // 57 Další vazby 1. pádu s infinitivem 338 // 58 A Trpný rod 349 // B Trpný rod průběhových tvarů 356 //
C Vazba it is to + trpný infinitiv 356 // 59 Kauzativní have 366 // 60 A Podmiňovací způsob přítomný a minulý (pokrač. kapitol 25 a 30) 370 // B If he should, if he would 372 // 61 A Gerundiální a infinitivní vazby sloves a podstatných jmen 382 // B Gerundiální vazby sloves s předložkami 391 // C Gerundiální vazby přídavných jmen 394 // D Gerundiální vazby podstatných jmen 396 // E Další tvary gerundia 398 // 62 A Předbudoucí čas 419 // B Budoucí čas s čas. spojkami (pokrač. kapitol 5 a 20) 420 // 63 Schéma gramatických časů v angličtině (tabulky) 426 // 64 Účelové věty 435 // 65 Infinitivní vazby 443 // 66 Přechodníky 452 // 67 Přípustkové věty 462 // 68 Některé rozdíly českých a anglických sloves 469 // 69 Konjunktiv 478 // 70 Vazba předmětu s příčestím 485 // 71 Inverze 487 // 72 Slovosled 491 // Člen 499 // Klíč k některým cvičením 523

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC