Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xiv,525 s.

objednat
ISBN 80-7226-236-X (brož.)
DTP & grafika
Pro každého uživatele
Obsahuje rejstřík
CorelDRAW! (software) - příručky
000014970
Kapitola 1 // Ovládání programu 5 // CorelDRAW jako ateliér grafika 6 // Jak ovládat program CorelDRAW 8 // Menu programu CorelDRAW 9 // Nástroje - vždy po ruce 11 // Ukotvltelné panely 14 // Klávesové zkratky 16 // Kontextové menu 16 // Práce se soubory v programu CorelDRAW 17 // Příkazy pro práci se soubory 18 // Otevření souboru 19 // Uložení souboru 20 // Připravení pracovní plochy 22 // Když se stane chyba 22 // Kapitola 2 // Kreslení úseček o křivek 23 // Nástroj tužka a jeho možnosti 24 // volné kreslení od ruky 25 // Kreslení úseček 26 // Kreslení lomené čáry 26 // Kreslení uzavřeného obrazce 27 // Možnosti přesného kreslení 30 // Přesné kreslení podle pravítka a stavové řádky 30 // Možnosti přesného doladění kreslených úseček 30 // Kreslení hladkých křivek v Bezierově režimu 31 // Spojování úseček 32 // Kreslení „Ručním perem " 32 // Používání pera tabletu citlivého na přítlak 33 // Další témata 33 // Kapitola 3 // Obdélníky, čtverce, elipsy, kružnice, mnohoúhelníky, spirály a milimetrový papír 33 // Vytváříme obdélník // Kreslení obdélníka z jeho rohú Kreslení obdélníka z jeho středu Kreslení čtverce // Kreslení čtverce z jeho rohú Kreslení čtverce z Jeho středu Modifikace obdélníků a čtverců Kreslení elips a kružnic // Použití okraje Jako počátečního bodu elipsy Kreslení elipsy z jejího středu Kreslení kružnice // Kreslení kružnice z jejího okraje Kreslení kružnice z jejího středu Modifikace elips a kružnic výseče a kruhové oblouky // Kreslení mnohoúhelníku, spirál a milimetrového papíru // Kreslení nástrojem Mnohoúhelník // Kreslení nástrojem Spirála // Kreslení nástrojem Milimetrový papír // Kapitola 4 // Práce s textem 47 // CorelDRAW - mistr v práci s texty 48 //
Co Je možné provádět s řetězcovým textem 48 // Vytvoření textového objektu 52 // Řetězcový a odstavcový text 52 // Jaká písma? 53 // zadávání řetězcového textu 55 // Editace řetězcového textu 61 // Typografické úpravy 61 // Editace textu a vestavěný textový editor 67 // Odstavcový text 68 // zadávání odstavcového textu 68 // Parametry a editování odstavcového textu 70 // Exportování textu 74 // Vícestránkový a vícerámečkový dokument 75 // Vysvětlujeme Panel vlastností 78 // Modifikace znaku Tvořítkem 78 // Aplikace nástroje Tvar na řetězcový text 78 // Aplikace nástroje Tvar na odstavcový text 80 // Další funkce a volby při práci s textem 81 // Přizpůsobit text osnově 81 // Přizpůsobit text rámečku 83 // zarovnat k účaří 83 // Narovnat text 83 // Jazykové nástroje 84 // pravopis 84 // Kontrola gramatiky 86 // Tezaurus 86 // Automatické opravy 87 // změnit velikost písmen 88 // Text kompatibilní s HTML 88 // Konverze odstavcového textu na řetězcový a naopak 89 // Netlsknutelné znaky a statistika 89 // Hledání a zaměňování textů 89 // Předvolby při práci s textem 89 // Panel Text 90 // Panel Odstavec 91 // Panel Písma 92 // Panel Pravopis 94 // Předvolby textového stylu 95 // Obrys a vyplnění textu 96 // Příkazy z kontextového menu textové entity 96 // Převedení textu do křivek 98 // Kapitola 5 // zobrazení dokumentu 101 // Nástroj Lupa 102 // Nástroj zvětšit 104 // Nástroj zmenšit 105 // Nástroj zobrazit pouze vybrané 106 // Nástroj Zobrazit všechny objekty 106 // Nástroj Zobrazit stránku 106 // Posuv 106 // Použití IntellIMouse 107 // vlastností nástroje Lupa 107 // Správce zobrazení Práce s kvalitou zobrazení Celoobrazovkový přehled // Plné zobrazení pouze vybraných objektů Jemnější řízení parametrů zobrazení //
Kapitola 6 // Manipulace s objekty // Výběr objektů pro další práci // Výběr více objektů Rušení výběru // Sloučení objektů do skupiny Speciální metody výběru // Postupný výběr objektů // Vybrání objektu Jako součásti skupiny // Vybrání podle vlastností // Nahrazení objektů a Jejich vlastností Posunování objektů // Bezpečnostní zóna a jemné posuny // Posuny o přesně zadanou vzdálenost // Omezení posunů na svislý a vodorovný směr // Kopírování při posunování // Dupllkování objektů // Klonování objektů // Vymazávání objektů // Kapitola 7 // Úpravy objektů // Protahování a změna měřítka objektu vodorovné protahování // Svislé protahování // Protahování o stoprocentní přírůstky Protahování objektu z jeho středu ven zachování kopie původního objektu Zrcadlení // Změna měřítka objektu // Zrcadlení objektu pomocí rohových držátek // Použití ukotvitelného panelu pro zrcadlení a změnu měřítka Rotování objektů // změna osy rotace objektu // Zešikmení objektu // Současné rotování, zešlkmování a změna měřítka // Rotování a zešlkmování pomocí ukotvitelného panelu // Transformace // Zarovnání objektů // Pravidelné rozmístění objektů // Pořadí objektů // Kapitola 8 // Vyplňování oblektů o prúce s barvami // Nástroje pro vyplňování objektů // Které objekty je možné vyplňovat // Barvy v programu CorelDRAW a ve výstupu vyplnění šedou a vyplnění spojitou barvou // Prohlížeče a modely // Model CMY 161 // Model CMYK 162 // Model RGB 162 // Modely HSB a hls 163 // Další prvky dialogového panelu 163 // Směšovače 165 // Barevný přechod 165 // Soulady barev 166 // Barevné palety 167 // Spojité vyplnění pomocí ukotvitelného panelu 168 // vyplnění barevnými přechody 169 //
Problematika globálního nastavení kroků přechodu 171 // Vyplňování vzorem 174 // Práce s dvoubarevnými vzory 174 // Vyplnění plnobarevným vzorem 177 // Vyplnění bltmapou 178 // Rastrové vzory 178 // Vyplňování pomocí textury 180 // Postscriptové vzory 186 // Síťové výplně 189 // Přidávání barvy do Síťové výplně 189 // Tvarování a úprava objektu se Síťovou výplní 190 // interaktivní výplň 190 // Nástroj Kapátko 190 // Nástroj Plechovka barev 191 // cvičení v práci s výplněmi 191 // volba implicitního vyplnění 192 // Kopírování nastavení výplně na Jiné objekty 192 // Kapitola 9 // Obrysové pero 19S // Nastavení vlastností obrysového pera 194 // Nástroj pro obrysy - obrysové pero 194 // Možnosti nastavení Implicitního obrysu 195 // Změna barvy obrysu 198 // změna šířky obrysu 199 // Nastavení šipek 199 // volba typu čáry 200 // Nastavení typu navazování čar 200 // Odlišná ukončení čar 200 // Umístění obrysu 201 // Sekce Kaligrafie 202 // Použití přednastavení 203 // Kapitola 10 // Editace křivek 205 // Trocha teorie úvodem Možnosti editace křivek // Editace nerozkřlvkovaných objektů nástrojem Tvar Převedení objektů do křivek Tvarování Jednoduché křivky Nůž a Guma // Pruh nástrojů pod menu a význam Jeho příkazů // Elastická editace // Redukování nadbytečných uzlů // Uzavírání, otevírání a spojování křivek zarovnávání křivek // Druhy uzlů: ostrý, hladký a symetrický Křivkové a úsečkové segmenty křivky // Další pomůcky plovoucí roletky úpravy uzlů // Nástroje Nůž a Guma podrobněji // Kombinování několika objektů // Funkce Kombinovat - spojení více křivek v jednu Oddělení zkombinovaných objektů Funkce Sloučit Funkce Průnik Funkce Oříznout Nástroj volné transformace //
Kapitola 11 // Obálky // Obálka z přímek // Obálka z jednotlivých oblouků // Obálka ze zdvojených oblouků // čtvrtý režim - neomezená editace // Kopírování obálky // Další nové obálky // Odstraňování obálek // Perspektiva a její přidávání objektům // úběžníky // Kopírování perspektivy vymazání perspektivy Tvarové a barevné přechody Přechod mezi dvěma objekty // Rotování při přechodu mezi objekty // Urychlení přechodů // Barevné přechody // Mapování odpovídajících uzlů // Další možnosti u přechodů // Vysunutí // Nástroje pro vysunutí // Aplikování efektu vysunutí na otevřenou křivku // Odstranění vysunutí // Kontura // Efekt čočka - efekty a filtry pomocí čoček // Oříznutí PowerCllp // Kopírování a klonování efektů // Nástroj interaktivní výplň // Průhledné výplně // interaktivní deformace // interaktivní stín // Přednastavené postupy pro efekty Práce s rastry // Převod objektu na rastr // Úpravy rastru // Převzorkování rastru // Převody na jiné barevné modely // Maska barev rastru // Barevné korekce // Kapitola 12 // Pracovní prostředí, vrstvy a styly // Nástroje pro precizní polohování objektů Pravítka Mřížka výkresu vodicí linky Přimykání ? objektům Formát a uspořádání stránky Příkaz Možnosti - další důležitá pracovní nastavení Nastavení v sekci Pracovní plocha Nastavení vlastností práce s textem Nástroje a Jejích nastavení // Úprava klávesových zkratek, menu, panelů nástrojů, palet barev a správce propojení // vytváření a přiřazování klávesových zkratek úpravy nabídek // Panely nástrojů: Ikony a skupiny ikon Uspořádání barevné palety Správce propojení Předvolby dokumentu // Hromadné úpravy - práce s barevnými systémy a s kalibrováním barev Konfigurace filtrů //
Práce s vrstvami výkresu a s databází objektů Databáze objektů Vrstvy výkresu // Přesun a kopírování objektů z vrstvy do vrstvy Chování vrstev při tisku Pořadí vrstev a objektů Práce se styly // Práce s ukotvitelným panelem Grafika a text Příkazy pro prácí se styly Detailní definování stylů Práce se šablonami // otevření nového výkresu z šablony Vytvoření šablony Editování šablony Ukládání šablon v práci se styly Konflikty stylů a šablon // Kapitola 13 // Tisk q předtlsková príprava // Proč Je tisk tak obtížný Práce s barvami Nastavení tisku // Průvodce přípravou pro grafické studio Ruční nastavení tisku Příkaz Tisk // Další tisková nastavení // Kapitola 14 // Doplňkové funkce // Vlastnosti objektů - pro zkoumání i modifikaci // Symboly // Vložení pole symbolů Kóty a kótování Data spojená s objekty Práce se styly barev // Kapitola 15 // Export a Import dat 349 // Práce se schránkou 350 // Práce s OLE 2 351 // import souborů 351 // import vektorové grafiky 353 // import rastrové grafiky 354 // import textových souborů 355 // import souborů xmx 356 // Export souborů 356 // Export bitových map 356 // Export vektorových formátů 358 // Export textu 359 // Kapitola 16 // Publikování v elektronické podobě 361 // Vytváření www dokumentů 362 // Vytvoření html textu 362 // Vkládání Internetových objektů 363 // Tvorba hypertextových odkazů 364 // Publikování ve formátu PDF 365 // Kapitola 17 // Corel PHOTO-PAINT 9 367 // Spuštění programu a popis úvodní obrazovky 368 // Nastavení prostředí programu 369 // Pracovní plocha 369 // Dokument 371 // Hromadné 372 // Ukotvltelné panely a odkládací plocha 373 // Stavový řádek 374 // Barevná paleta 375 // Pravítka 375 // zobrazení a nastavení mřížky 375 // Nastavení monitoru 376 //
Maximalizace pracovní plochy 376 // Plně obrazovkový náhled 376 // Automatické nastavení velikosti pracovní plochy 376 // Práce se soubory 377 // Vytvoření nového obrázku (souboru) 377 // Otevření souboru 378 // Ukládání souboru 378 // zavření souboru 379 // Návrat ? uložené předchozí verzi souboru 379 // Masky a výběry z objektů 379 // Skupina nástrojů Maska 379 // Další parametry pro výběr 381 // Další možnosti vytváření výběrů 382 // Nástroje 383 // Skupina nástrojů Tvar 384 // Skupina nástrojů Zpět 387 // Skupina nástrojů Malba 388 // Výplně objektů 489 // Průhlednost objektů 390 // Nástroj Kapátko 391 // Nástroje pro zobrazování 392 // Vkládání textu “ 393 // Objekty a text 394 // Vytvoření objektu nebo textu 394 // Výběr objektů 396 // Operace s objekty 397 // Tvarování objektů 401 // Efekty v objektech 402 // Průhlednost objektu 404 // Textové objekty 405 // Obrázky 406 // Histogram 406 // Popis dialogového okna Histogram 407 // úpravy barev obrázků 408 // Transformace 411 // Převzorkování obrázku 412 // sešít 413 // Formát papíru 413 // Vytvořit pozadí 414 // Duplikovat 414 // Výpočet 414 // Převrátit 414 // Otočit 415 // Oříznout 415 // Narovnat 416 // Konverze režimů 416 // Kanály 420 // Barevné kanály 420 // Alfa kanály 420 // Osnova 421 // Vytváření osnov 421 // Použití osnov pomocí Ukotvitelného panelu 422 // Použití Visual Basicu 436 // Efekty 3D Efekty Tahy štětcem Rozmazání // Barevná transformace // Kontura // Netradiční // Vlastní // Deformovat // šum // vykreslit // zaostřit // TexturaTextura // Dlgimarc // Fancy // Hsoft // Další efekty Animace // Otevření souboru s animací Ovládání animace Stavový řádek animace úpravy animace Tvorba nové animace Uložení animace Automatizace práce //
Spouštění a vytváření skriptů Dávkové zpracování // // Tisk 436 // Publikování ve formátu PDF 436 // Publikování na internetu 437 // Grafické formáty 437 // Ukládání souborů 438 // Tvorba obrazových map 438 // import, export, OLE 438 // import a export souborů 438 // Kapitola 18 // Corel CAPTURE 9 441 // Spuštění programu Corel capture 9 442 // Obecný postup vytvoření kopie obrazovky 442 // Konkrétní postupy vytvoření kopie obrazovky 443 // Určení plochy pro sejmutí 446 // Definice klávesy pro sejmutí 447 // Cílové umístění kopie obrazovky 447 // Určení rozsahu barev 449 // změna velikosti obrázku 449 // Nastavení všeobecných parametrů programu Corel capture 9 449 // Kapitola 19 // Corel Texture 9 451 // Spuštění programu Corel texture 9 452 // Vytvoření nové textury 453 // Rozlišení a velikost textury 456 // Práce s vrstvami 456 // základní vrstva a Její nastavení 458 // Osvětlení textury 461 // Geometrie textury 462 // Konverze textury do souboru 462 // Kapitola 20 // Duplexing Wizard 463 // Oboustranný tisk 464 // Kapitola 21 // Corel Barcode wizard 465 // Kapitola 22 // Corel TRACE 9 469 // Spuštění programu CorelTRACE 9 470 // Načtení vstupních dat 470 // Otevření souboru (souborů) 470 // Naskenování obrázku 470 // Příprava konverze 471 // volby pro konverzi na vektorovou grafiku 471 // Obrys 472 // Obrys (upřesnit) 472 // Středová čára 473 // Náčrtek 473 // Mozaika 474 // Uložení obrázku Zobrazení // zobrazení v oknech velikost zobrazení // Rastr a drátěný model 477 // Drátěný model 477 // Jednotlivé trasované objekty 477 // Nastavení prostředí programu 478 // Kapitola 2 // Bitstream Font navigator 1.0 479 // Vyhledávání nainstalovaných písem . 480 // Prohlížení písma 481 // instalace a odinstalace písem 481 //
Přesuny a kopírování písem 481 // Tisk písem 481 // Zobrazování písem a jejich výběr 482 // Práce se skupinami písem 482 // Kontrola duplicity nainstalovaných písem 483 // Výběr a nastavení postscriptových tiskáren 483 // Kapitola 24 // Corel TEXTURE Botcher 9 485 // Spuštění programu Corel TEXTURE Batcher 486 // Vytvoření seznamu souborů 486 // Konverze souborů 487 // Kapitola 25 // Corel SCRIPT Editor 9 489 // Kapitola 26 . // Corel Script Converter 9.0 491 // Kapitola 27 // Conto Cumulus Desktop IE 4 491 // Spuštění programu Cumulus 494 // Tvorba nového katalogu 494 // Přidávání nových položek do katalogu 494 // Odstraňování položek z katalogu 495 // Tvorba a přidávání vlastních kategorlí/podkategorlí 496 // Odstraňování kategovií/podkategorlí 496 // Vyhledávání záznamů 496 // Kapitola 28 // Práce s digitálním fotoaparátem 49fl // Výchozí podmínky pro práci s digitálním fotoaparátem 500 // Připojení digitálního fotoaparátu 500 // Nastavení parametrů digitálního fotoaparátu 500 // Načítání obrázků z digitálního fotoaparátu 501 // Nepřímé načtení obrázků 502 // Přímé načtení obrázků 505 // Ukládání obrázků do digitálního fotoaparátu 505 // Informace o digitálních fotoaparátech 505 // WifpirotA 2 9 // Klávesové zkratky 507 // 517

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC