Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1992
229 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-0518-1 (brož.)
Obsahuje předmluvu
Bibliografie: s. 222 - 229
Ekologie živočichů - cvičení - učebnice vysokoškolské
000015781
1. Ovzduší 12 // 1.1. Klima a počasí 12 // 1.2. Klimagramy 12 // 1.3. Měření mikroklimatických prvků 14 // 1.4. Meteorologická budka 15 // 1.5. Registrační prístroje, princip registrace 15 // 1.6. Měření a sledování meteorologických prvků 15 // 1.6.1. Záření 15 // 1.6.2. Sluneční svit 18 // 1.6.3. Teplota 19 // 1.6.4. Vlhkost 23 // 1.6.5. Atmosférický tlak 26 // 1.6.6. Srážky 20 // 1.6.7. Vítr 30 // 1.6.8. Ostatní meteorologické prvky 32 // 1.7. Stanovení znečištění ovzduší 32 // 1.7.1. Chemické složení vzduchu 32 // 1.7.2. Znečištění vzduchu 33 // 1.7.3. Zdroje znečištění, pojmy, definice 34 // 1.7.4. Měření znečištění ovzduší 35 // 2. Voda 40 // 2.1. Měření abiotických faktorů 40 // 2.1.1. Měření průtoku a rychlosti vody 40 // 2.1.2. Měření objemů vod 44 // 2.1.3. Morfometrické charakteristiky 45 // 2.1.4. Metody vzorkování vod 49 // 2.1.5. Vybrané metody fyzikálně-chemického rozboru vod .. 51 // 2.2. Vzorkování vodních zoocenóz 56 // 2.2.1. Podzemní vody 57 // 2.2.2. Povrchové vody stojaté 58 // 2.2.2.1. Metody sběru zooplanktonu 59 // 2.2.2.2. Metody sběru zoobentosu 66 // 2.2.3. Povrchové vody tekoucí 71 // 2.2.3.1. Vzorkování a zpracování vzorků makrozoobentosu. 72 // 2.2.3.2. Vzorkování mikrozoobentosu 75 // 2.2.3.3. Odběry vzorků driftu, resp. potamoplanktonu 78 // 2.2.4. Ocllov ryb pro vědecké účely 79 // 2.2.4.1. Odlev ryb sítěmi a elektrickým agregátem .. 79 // 2.2.4.2. Výzkum rybí obsádky pomocí echolotu 81 // 2.2.4.3. Zpracování materiálu ryb 81 // 2.3. Vyhodnocení hydrochemických a biologických rozborů. 82 // 2.3.1. Stanovení saprobity 83 // 2.3.2. Stanovení trofie vody 86 // 2.3.3. Stanovení toxicity vody 86 // 3. Půda a vegetace 89 // 3.1. Popis lokality 89 // 3.2. Klimatické faktory 90 // 3.3. Půdní poměry 92 //
3.3.1. Metody pedologického výzkumu 94 // 3.3.2. Fyzikální vlastnosti půd 95 // 3.3.3. Chemické vlastnosti půd 97 // 3.3.4. Stanovení znečištění půd 99 // 3.4. Vegetace 101 // 3.5. Metody výzkumu živočichů 103 // 3.5.1. Výzkum bezobratlých 104 // 3.5.1.1. Fauna půdy a půdního povrchu 104 // 3.5.1.2. Fauna vázaná na vegetaci 109 // 3.5.1.3. Létající hmyz 112 // 3.5.2. Výzkum obratlovců 119 // 3.5.2.1. Obojživelníci 119 // 3.5.2.2. Plazi 120 // 3.5.2.3. Ptáci 120 // 3.5.2.4. Savci 122 // 3.5.2.5. Usmrcování a konzervace obratlovců 124 // 3.5.2.6. Preparace obratlovců 124 // 4. Potrava 126 // 4.1. Přímé pozorování sběru potravy 126 // 4.2. Velikost sběru, konzervace a evidence vzorků 127 // 4.3. Nepřímé metody sledování potravy 128 // 4.3.1. Rozbor potravy v trávicí trubici 128 // 4.3.2. Vývržky 132 // 4.3.3. Exkrementy 134 // 4.3.4. Požerky 134 // 4.3.5. Odběry potravy u živých jedinců 134 // 4.4. Uskladnění vzorků potravy 135 // 4.5. Vyhodnocení vzorků potravy 136 // 5. Metody výzkumu populace živočichů 139 // 5.1. Početnost populace 139 // 5.1.1. Zjištování celkového počtu jedinců 139 // 5.1.2. Vzorkování populace 139 // 5.1.3. Vzorkování populace opakovaným odběrem 141 // 5.1.4. Liniové transekty 146 // 5.1.5. Opakovaný odchyt značených jedinců 147 // 5.1.6. Relativní početnosti pomocí indexů 148 // 5.2. Kolísání početnosti 149 // 5.3. Natalita - množivost 149 // 5.4. Mortalita - úmrtnost 149 // 5.5. Věková struktura 153 // 5.6. Poměr pohlaví 153 // 5.7. Růst populace 157 // 5.7.1. Míra reprodukce R (míra nahrazování) 157 // 5.7.2. Čas zdvojnásobení početnosti populace 158 // 5.7.3. Růst populace v neomezeném prostředí 158 // 5.7.4. Růst populace v omezeném prostředí 159 // 5.8. Přeběhy, rozptylování a migrace jedinců 160 // 5.9. Ekologická nika 163 //
5.10. Kompetice 166 // 5.11. Predace 169 // 6. Metody výzkumu živočišných společenstev 172 // 6.1. Kvalitativní znaky zoocenóz 172 // 6.2. Kvantitativní znaky zoocenóz 173 // 6.2.1. Hustota druhů 173 // 6.2.2. Minimální plocha (areál) 174 // 6.2.3. Hustota aktivity 177 // 6.2.4. Abundance 177 // 6.2.5. Vztah mezi počtem druhů a počtem jedinců 178 // 6.2.6. Biomasa 179 // 6.2.7. Bioenergie 179 // 6.2.8. Produkce 180 // 6.2.9. Dominance 181 // 6.3. Strukturální znaky zoocenóz 183 // 6.3.1. Prezence a absence 183 // 6.3.2. Frekvence 184 // 6.3.3. Konstance 185 // 6.3.4. Faunistická podobnost 186 // 6.3.5. Diverzita 189 // 6.3.6. Ekvitabilita 191 // 6.4. Korelační znaky zoocenóz 191 // 6.4.1. Fidelita 192 // 6.4.2. Koordinace 193 // 6.5. Neparametrické statistické metody 194 // 6.6. Analýza společenstva pomocí speciálních statistických postupů 196 // 6.6.1. Shluková analýza 196 // 6.6.2. Faktorová analýza 197 // 6.6.3. Ordinační techniky 199 // 7. Produkce 203 // 7.1. Stanovení biomasy primárních producentů 204 // 7.2. Stanovení primární produkce 205 // 7.3. Stanovení biomasy konzumentů 206 // 7.4. Sekundární produkce 210 // 8. Modelování v ekologii 217 // Literatura 222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC