Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Karolinum, 1996
124 s.

objednat
ISBN 80-7184-251-6 (brož.)
Dotisk 3. vyd. - 1998
Určeno pro posl. LŠSS filoz. fak. a stud. středisek ÚJOPu Univ. Karlovy
Vydavatel: Univerzita Karlova
Čeština - cvičení praktická - učebnice pro cizince
000015812
I. Cvičení české výslovnosti // II. Tvarosloví /morfologie/ // Slovesa / cv. 1 - 31 / // příloha I. Slovesa - kategorie a třídění // 1. Třídění sloves podle kmene přítomného // - tvoření prézentních tvarů z infinitivu // a/ slovese I. třídy // b/ slovesa II. třídy // ?/ slovesa III. třídy // d/ slovesa IV. třídy // e/ slovesa V. třídy // f/ nepravidelná slovesa // 2. Koncovky přítomného času - singulár // a/ jediná koncovka, beze změny v kmeni b/ i dvě koncovky a změny v kmeni // 3. Koncovky přítomného času - plurál a/ i dvě koncovky a změny v kmeni // b/ 3.pl. -í x -ejí /vz. prosí, trpí x sázejí/ // 4. Koncovky přítomného času - kvantita v koncovkách // 5. Přítomný čas /ze složeného budoucího/ // a/ slovesa méně obtížná nebo s větší frekvencí b/ slovesa méně častá, obtížnější - pro pokročilejší // 6. Složený budoucí čas a/ tvoření z prézentu // b/ i obtížnější - pro pokročilejší // c/ tvoření z préterita // d/ i obtížnější - pro pokročilejší // 7. Pořadí enklitik // 8. Minulý čas /z prézentních tvarů/ a/ tvoření - snazší typy // b/ i obtížnější změny v kmeni ?/ slovesa zvratná, zejm. 2.sg. d/ změny v kmeni, slovesa II. třídy - část cv. pro pokročilejší // 9. Přítomný čas /z minulého času/ a/ běžné typy // b/ i méně běžné - pro pokročilejší // 10. Jednoduchý budoucí čas /z minulého Času/ // a/ běžné typy // b/ i méně běžné - pro pokročilejší doplněk v 2. vydání: Budoucí čas perfektiv a imperfektiv /z minulého času/ // ? ...vaci způsob přítomný // a/ tvoření z préterita // b/ tvoření z prézentních tvarů // c/ slovesa se zvratnými zájmeny // d/ i méně běžná slovesa - pro pokročilejší // 12. Podmiňovací způsob minulý // a/ tvoření z kondicionálu přítomného //
b/ tvoření z prézentních tvarů a z futura složeného // c/ obtížnější typy - pro pokročilejší // 13. Rozkazovací způsob /z indikativu prézentu/ a/ snazší typy // b/ obtížnější typy // c/ dvojí podoby - pro pokročilejší // 14. Opisný rozkazovací způsob - 3. osoby /z 2. osob imperativu/ // 15. Rozkazovací způsob /z opisného/ // 16. Příčeští trpné - tvoření z infinitivu // 17. Opisný trpný rod /z aktiva/ // a/ tvoření od sloves přechodných běžné typy - část cv. opakování b/ i obtížnější změny v kmeni - část cv. pro pokročilejší // c/ tvoření od sloves nepřechodných /tzv. neosobní pasívum/ - část cv. pro pokročilejší // příloha II. Typy vidových dvojic // 18. Vidové dvojice /jednoduchý budoucí čas - tvoření prefigací/ // a/ z přítomného času - odlišením čistě vidové předpony // od významové // b/ z přítomného času - párová perfektive x předponové futurum imperfektiv pohybu - část cv. pro pokročilejší // c/ z minulého času - nepárová imperfektive // d/ z minulého času - perfektive reflexivní, ev. změna vazby, // dvojí řešení // 19. Vidové dvojice /jednoduchý budoucí čas - tvoření sufigací/ a/ neprefigovaná dvojice - volbou perfektive b/ - z minulého času, i změny v kmeni // c/ prefigovaná dvojice - volbou perfektiva d/ - z přítomného Času, i změny v kmeni // 20. Vidové dvojice /přítomný čas z jednoduchého budoucího/ a/ tvoření příponami - snazší typy // b/ i obměny v kmeni /alternace/ // 21. Vidové dvojice /jednoduchý budoucí čas z přítomného a naopak/ a/ tvoření předponami - část cv. opakování // b/ slovesa dosud neprocvičená // c/ tvoření kombinující předponu a příponu - obtížnější typy // 22 Vidové dvojice /přítomný a budoucí čas z minulého/ 39 //
a/ tvoření příponami i předponami // b/ obtížnější alternace 40 // c/ méně běžná slovesa - pro pokročilejší // d/ dvojí řešení: prvotním i druhotným imperfektivem // 23. Vidové dvojice /dvojí budoucí čas z přítomného/ 41 // a/ nepárová imperfektive // b/ závislost párovosti na objektu /mimočasovost, neaktuálnost/ 42 // c/i nepárová imperfektive - opakování // d/ obtížnější typy - pro pokročilejší // 24. Vidové dvojice 43 // a/ také v infinitivu - část cv. pro pokročilejší // b/ v minulém čase - část cv. pro pokročilejší // 25. Vidové dvojice /v minulém čase/ 44 // a/ tvoření příponami i předponami - opakování // b/ obtížnější alternace - opakování // 26. Vidové dvojice /záporný rozkazovací způsob z kladného a naopak/ 45 // a/ kladné perfektiva v imperativu // b/ záporná imperfektive v imperativu // c/ kladná sl. determinovaná a záporná sl. "nedeterminovaná" d/ souhrn - obtížnější typy // 27. Vidové dvojice /kladný a záporný rozkazovací způsob z oznamovacího/ 45 a/ slovesa již procvičená // b/ méně častá - část cv. pro pokročilejší // 28. Zvratná slovesa a zvratné tvary /"se, si" není větným členem/ 46 // slovesa či tvary nezvratné a // a/ slovesa pouze zvratná // b/ předponová afektiva, vzmocňujíci, úsilná ap. - typy nadělat se, dočkat se, projít se, přejíst se? rozpršet se, uběhat se, vyspat se, poležet si/ zaplavat si // c/ reflexivní pasívum - osobní i neosobní // d/ reflexiva bezděčná, jevová, zaměřená na kvalitu ap. - typy otrávili se unikajícím plynem, větev se zlomila, žije se tam lacino, chce se mi pít // e/ reflexiva vzmocňujíci, efektivní ap. - typy držet se zábradlí, dělat se s něčím, jede si do hor // f/ souhrn předešlých typů //
29. Zvratná slovesa a zvratné tvary /"se, si" je větným členem/ 47 // slovesa nezvratná a // a/ reflexiva vlastní /zvratné zájmeno má funkci předmětu - plnou i oslabenou/ b/ reflexiva reciproční // c/ tzv. dativ prospěchový d/ souhrn předešlých typů // 30 Vidová dvojice /násobenost/ // sl. nenásobená a imperfektive násobená /"iterativa"/, příznakově násobená /frekventativa/, perfektiva násobená /distributiva/ // 31. Přechodníky 48 // a/ přítomný - tvoření z hlavních i vedlejších vět z větných členů - pro pokročilejší // b/ minulý - tvoření z hlavních i vedlejších vět 49 // z větných členů - pro pokročilejší // Jména // Podstatné jména / cv. 32 - 40 / // příloha III. Jména - kategorie a vzory podstatných a přídavných jmen // 32. Základní vzory - jednotné číslo /postupně jednotlivé pády/ a/ mužský rod // b/ ženský rod c/ střední rod d/ souhrn // 33. Základní vzory - jednotné číslo /postupně jednotlivé pády/ s adjektivy tvrdého a měkkého typu - pro pokročilejší // 34. Základní vzory - jednotné Číslo // a/ mužský rod, část s adjektivy tvrdého a měkkého typu - pro pokročilejší // b/ ženský rod, část s adjektivy - pro pokročilejší // c/ střední rod, část s adjektivy - pro pokročilejší // d/ souhrn, část s adjektivy - pro pokročilejší // e/ pohybné -e-, část s adjektivy - pro pokročilejší // f/ měkčení /palatalizace/ - obtížnější typy , část s adjektivy - pro pokročilejší // g/ střídání v kmeni // h/ dvojí koncovky v 2. a 6.sg. maskulin a v 6.sg. neuter tvrdých - část cv. pro pokročilejší // 35. Základní vzory - množné číslo /postupně jednotlivé pády/ všechny rody - jediná koncovka //
36. Základní vzory - množné číslo 58 // a/ jediná, základní koncovka, část s adjektivy tvrdého a měkkého typu - pro pokročilejší // b/ pohybné -e- v 2.pl. vz. žena a město část s adjektivy - pro pokročilejší // v/ nulová koncovka v 2,pl. vz. nůše a moře 59 // část s adjektivy - pro pokročilejší // d/ i další koncovky 6„pl. vz. pán, hrad, stroj a město část s adjektivy - pro pokročilejší // e/ souhrn // část s adjektivy - pro pokročilejší // 37. Základní vzory - množné číslo /z jednotného/ 60 // část s adjektivy - pro pokročilejší // 38. Základní vzory - jednotné číslo /z množného/ 60 // část s adjektivy - pro pokročilejší // 39. Další vzory a výjimky - obě čísla 61 // a/ vz. předseda a soudce // b/ vz. kuře // c/ typ kámen a břímě/ břemeno - pro pokročilejší // d/ tvarové zbytky duálu 62 // e/ kolísání ve vzoru a rodě f/ kolísání mezi vz. píseň a kost // g/ změny v kmeni 63 // h/ pomnožná - i nepravidelné skloňování // ch/ přejatá -is odsouváním a nepravidelnostmi // i/ vlastní jména - osobní a místní 64 // j/ další zvláštnosti // k/ souhrn - opakování // 40. 5. pád /vokativ/ 65 // a/ rozkazovací způsob s oslovením /z oznamovacího/ // b/ rozkazovací způsob s oslovením /z opisného/ // Přídavná jména / ev. 41 - 47 / // 41. Složené skloňování adjektiv 65 // a/ vz. mladý - jednotné číslo - mužský a střední rod // b/ vz. mladý - jednotné číslo - ženský rod 66 // c/ vz. mladý - množné číslo d/ vz. jarní - jednotné číslo e/ vz. jarní - množné číslo f/ souhrn // 42. Substantiva s adjektivním skloňováním 67 // a/ vz. hajný, hajná, průvodčí, vstupné, telecí // b/ vlastní jména osobní - domácí i cizí // c/ vlastní jména místní - domácí i cizí // d/ jména přejatá //
43. Množné číslo /z jednotného/ - především 1. pád 68 // a/ životná maskulina // b/ přejatá slova ?/ kolísáni v životnosti // 44. Jednotné číslo /z množného/ 69 // dvojí koncovky a kolísání // 45. Přídavná jména přivlastňovací /skloňování v sg./ 69 // 46. Přídavná jména přivlastňovací /sg. a hlavně pl. - i tvoření/ 69 // 70 // AI, Přídavná jména ve tvaru jmenném /z tvarů složených/ // Zájmena / cv. 48 - 60 / // 48. Tázací zájmena kdo, co - pádové otázky 70 // 49. Osobní zájmena - pro 3. osobu 70 // 50. Osobní zájmena - pro 1. a 2. osobu 71 // 51. Osobní zájmena /mimo zvratného/ - pro všechny osoby 71 // 52. Osobní zájmeno zvratné 71 // 53. Osobní zájmena - pro všechny osoby /podle kontextu/ 71 // 54. Osobní zájmena - jednotné číslo /z množného/ 72 // 55. Osobní zájmena - množné číslo /z jednotného/ 72 // 56. Přízvučné tvary osobních zájmen /z nepřízvučných/ 72 // a/ bez dalších enklitik // b/ s dalšími enklitiky // 57. Nepřízvučné tvary osobních zájmen /z prízvučných /73 // a/ bez dalších enklitik // b/ s dalšími enklitiky // 58. Ukazovací zájmeno ten 73 // 59. Zájmeno ten - jednotné číslo /z množného/ 73 // 60. Zájmeno ten - množné číslo /z jednotného/ 74 // /dokončení v 2. části cvičebnice/ // III. Skladba /syntax/ // 61. Vyjádření okolností místní, časové, způsobové nebo "příčinné" povahy předložkovým pádem - spojení nevazebná // Předložky - přehled // a/ s jedním pádem - postupně s 2., 3., 4. a 6.p. // část i méně běžné a přejaté s l.p. - pro pokročilejší b/ se dvěma pády - se 4. a 6.p.; se 4. a 7.p. ?/ se třemi pády - s 2., 4. a 7.p. // 62. Předložky /doplňování pádových tvarů ? předložkám/ a/ místní - vlastní b/ - nevlastní // c/ časové - vlastní // d/ - nevlastní //
e/ způsobové - vlastní // f/ - nevlastní // g/ "příčinné" - vlastní h/ - nevlastní // 63. Předložky /doplňování předložek ? pádovým tvarům 78 // a/ určení místa b/ určení času c/ určení způsobová // d/ určení pŕíčinnosti // e/ souhrn /i určení původu //látky// a původce/ - opakování // 64. Předložky /doplňování předložkových pádů podle kontextu/ 80 // a/ místní určení // b/ ostatní // 65. Určení místa /na ot. kam, kde?/ 81 // a/ konkrétní // část i s tvarovými obtížemi - pro pokročilejší b/ i přenesené // 66. Určení místa - i vlastní jména místní /na ot. kam, kde?/ 81 // část méně běžná - pro pokročilejší // 67. Prosté pády 82 // i nevazebný tzv. volný dativ /prospěchový, zřetelový, přivlastňovací/ // a/ u sloves // b/ u podstatných jmen // 68. Určení času /na ot. kdy?/ - prostá i předložková 82 // část méně běžná - pro pokročilejší // 69. Předložkové i prosté pády /doplňování pádových tvarů i předložek/ 83 a/ u sloves - pro pokročilejší // b/ také u substantiv - pro pokročilejší // 70. Prosté i předložkové pády u podstatných jmen 83 // /doplňování pádových tvarů i předložek určujícímu substantivu/ // a/ přehled // b/ souhrn // 71. Prosté i předložkové pády u podstatných jmen 84 // /nahrazování shodných přívlastků neshodnými/ // a/ přehled . // b/ souhrn // 72. Prosté a předložkové pády u vybraných sloves 85 // 73. Jmenná část přísudku 86 // a/ spona být // b/ další spony a slovesa polosponové /s doplňkem/ // 74. Vazby sloves // a/ předmět /objekt/ v pádě prostém b/ předmět v pádě předložkovém // c/ souhrn /dokončení v 2. Části cvičebnice/ // příloha : Větné struktury s procvičovanými vazebnými spojeními // /doplněk v 2. vydání/ //
IV. Tvoření slov // Podstatné jména / cv. 75 - 97 / // 75. Jména zdrobnělé 95 // deminutiva vlastní a jména lichotná /laudativa/ // a/ jednoduché tvoření // b/ i obtížnější hláskové změny // 76. Přípony tzv. deminutivní /a další/ 95 // také jména jednotlivin, slova s významem specializovaným, posunutým a přeneseným; s různým citovým zabarvením: také hanlivá /pejorative/ // 77. Přechylování /od přechýlených jmen ženských jména mužská/ 96 // 78. Přechylování /tvoření ženských protějšků k jménům mužským 96 - zřídka naopak/ // a/ hlavní typy u osob // b/ kolísající a nepřechýlená // 79. Přechylování u jmen zvířat a tvoření jmen mláďat // a/ pravidelné, příležitostné, nerozlíšení přirozeného rodu // b/ i rozlišení různými slovy // 80. Jména hromadná 97 // a/ základní typy // b/ méně běžné, hláskové změny, odchylné tvoření // 81 - 83. Jména podle zaměstnáni /konatelská/ a 98 // jména podle původu a příslušnosti /tvoření ze substantiv/ // 84. Jména prostředků a míst /tvoření ze substantiv/ 99 // 85. Jména nositelů vlastnosti /tvoření z adjektiv/ 99 // expresiva a pejorative // 86. Jména prostředků a míst /tvoření z adjektiv/ 100 // 87. Jména vlastností /tvoření z adjektiv/ 100 // abstrakta i konkretizovaná // 88. Jména činitelská /tvoření ze sloves/ 100 // 89. Jména činitelská 101 // část pro pokročilejší // 90. Jména prostředků a míst /tvoření ze sloves/ 101 // nomina agentis na -č, -čka // 91. Jména prostředků a míst /tvoření ze slovesných základů/ 102 // pro pokročilejší // 92. Jména dějů a jejich výsledků - podstatné jména slovesná 102 // 93. Jména dějů a jejich výsledků 102 // podstatná jména slovesná a ostatní dějová substantiva // část opakování //
94. Dějová substantiva 103 // 95. České ekvivalenty /substantiva/ za slova přejatá 103 // - tvoření ze základových slov // 96. Jména obyvatelů, obyvatelek a jazyků /řečí/ - tvoření ze jmen zemí 104 část pro pokročilejší // 97. Univerbizované pojmenování nespisovné /slangové/ 104 // 12 // Přídavná jména / cv. 98 - / // 98. Stupňování // a/ pravidelné, s největší frekvencí b/ i změny v kmeni ?/ nepravidelné a dvojí tvary // /dokončení v 2. části cvičebnice/ // příloha IV. K českému pravopisu: psaní i - y // Texty k jazykovému rozboru // Karel Čapek Člověk mola honící // Jiří Suchý Přesný čas // cvičení k textu 11Q // Ivan Vyskočil Proč se lidé bojí zajíců 113 // cvičení k textu 114 // Krátké texty k diktátům, k jazykovým testům a k reprodukcím 117 // doplněk v 2. vydání 141
cnb000212175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC