Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
200 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-1194-X (brož.)
Finanční řízení
Obsahuje tabulky, úvod, kontaktní adresy vybraných institucí
Bibliografie: s. 194-200
Evropská unie - financování - projekty - příručky
Programy operační (Evropská unie) - čerpání - Česko - příručky
000016535
Úvod 8 // 1. Vývojové trendy regionálni politiky a politiky hospodářské // a sociální soudržnosti EU 11 // 1.1 Charakteristika 11 // 1.2 Současný stav regionálni politiky 12 // 1.2.1 Rozpočet EU 15 // 1.2.2 Strukturální fondy, Kohézni fond, Iniciativy Společenství 16 // 1.3 Budoucí vývoj regionální politiky a politiky hospodářské // a sociální soudržnosti 20 // 2. Principy čerpání prostředků z fondů EU 23 // 2.1 Definování regionů v EU 23 // 2.2 Postup programování 26 // 2.3 Národní rozvojový plán 27 // 2.4 Rámec podpory Společenství 28 // 2.5 Operační programy 30 // 2.5.1 Společný regionální operační program 31 // 2.5.2 Stručná charakteristika jednotlivých operačních programů 36 // 2.6 Jednotný programový dokument 41 // 3. Předkládání a posuzování projektů 42 // 3.1 Zásady přípravy projektů 42 // 3.2 Příprava na sestavování projektu 44 // 3.3 Časový harmonogram přípravy a realizace projektu 58 // 3.4 Zásady projektového cyklu 60 // 3.5 Algoritmus definování projektu 62 // 3.6 Podávání projektu 65 // 3.7 Hodnocení projektů 68 // 4. Principy finančních toků a kontroly 70 // 4.1 Hlavní zásady finančního řízení fondů EU 70 // 4.1.1 Řídicí orgány 71 // 5 // 4.1.2 Platební orgány 72 // 4.1.3 Certifikace uskutečněných výdajů 74 // 4.1.4 Platební jednotka 74 // 4.1.5 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu 77 // 4.1.6 Útvar pro winding-up 78 // 4.1.7 Monitorovací výbory 78 // 4.1.8 Finanční řízení 79 // 4.1.9 Vedení účetnictví 80 // 4.1.10 Výkaznictví (reporting) 80 // 4.2 Monitorování 81 // 4.2.1 Monitorovací systém strukturálních fondů 81 // 4.2.2 Zasílání dat do Evropské komise 82 // 4.3 Omezení pro využívání prostředků 83 // 4.3.1 Prohlášení o bezdlužnosti 83 // 4.3.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 84 //
4.4 Finanční toky strukturálních fondů 86 // 4.4.1 Rozpočtové závazky 88 // 4.4.2 Platby prováděné na úrovni Společenství 88 // 4.4.3 Systém finančních toků 89 // 4.5 Systém bankovních účtů 92 // 4.5.1 První úroveň účtů 92 // 4.5.2 Druhá úroveň účtů 92 // 4.5.3 Obecná pravidla 92 // 4.6 Finanční kontrola 92 // 4.6.1 Veřejnosprávní kontrola 93 // 4.6.2 Kontrola podle mezinárodních smluv // a podle předpisů EU 96 // 4.6.3 Vnitřní kontrolní systém 96 // 5. Operační program Průmysl a podnikání 99 // 5.1 Charakteristika OPPP 99 // 5.2 Globální, specifické a operační cíle OPPP 101 // 5.3 Finanční rámec OPPP 2004 - 2006 107 // 6 // 5.4 Shoda OPPP s Rámcem podpory // Společenství a se zásadami regionálních politik // na evropské, národní a regionální úrovni 110 // 5.5 Horizontální témata OPPP 112 // 5.6 Priority a opatření OPPP 119 // 5.7 Monitorovací indikátory OPPP 125 5.8 Řízení, implementace a hodnocení OPPP 129 // 6. Operační program Rozvoj lidských zdrojů 138 // 6.1 Charakteristika OP RLZ 138 // 6.2 Finanční rámec OP RLZ 2004 - 2006 141 // 6.3 Vzájemný kontext národních strategií a politik a OP RLZ 142 // 6.4 Cíle OP Rozvoje lidských zdrojů 152 // 6.5 Horizontální témata OP RLZ 155 // 6.6 Priority a opatření OP RLZ 156 // 6.7 Monitorovací indikátory OP RLZ 161 // 6.8 Řízení, implementace a hodnocení OP RLZ 167 // 7. Kontaktní údaje vybraných institucí // a odkazy na důležité dokumenty 183 // Použité zkratky a pojmy 187 // Seznam tabulek, grafů, schémat a obrázků 192 // Seznam použitých zdrojů 194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC