Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(40) Půjčeno:40x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1992
467 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0020-8 (váz.)
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
000016652
Rekat.
PŘEDMLUVA 5 // ODDÍL ÚVODNÍ // Sloh,jeho podstata a podmínky jeho diferenciace 7 // 1. Podstata slohu 7 // 2. Jazyk, nástroj myšlení a sdělování 7 // 3. Strukturní rozvrstvení jazyka 8 // 4. Řeč a její rozvrstvení 12 // 5. Jazykový projev 14 // 6. Geneze jazykového projevu 15 // 7. Jazyk a sloh 16 // 8. Kontext a situace 20 // 9. Prameny slohové diferenciace 23 // 10. Druhy projevů mluvených a jejich sloh 23 // 11. Funkční styly 31 // 12. Slohové druhy a postupy, slohové útvary 35 // 13. Dobové typy slohu 36 // 14. Míšení funkčních stylů a slohových druhů 38 // 15. Individuální sloh 41 // 16. Hlavní celkové zásady a problémy slohové tvorby 41 // ODDÍL PRVNÍ: Pojmenování // l. Slovo a jeho význam 55 // 1. Slovo a jeho podstata 55 // 2. Význam slova 55 // 3. Znění slova 56 // 4. Expresivita slova 57 // 5. Homonymita 58 // 6. Polysémie 59 // 7. Synonymita 62 // 8. Antonymie 65 // 9. Druhy slov 66 // 10. Rozvrstvení slovní zásoby 69 // 11. Terminologie a názvosloví 73 // 12. Sousloví 77 // 13. Frazeologie 78 // 464 // 14. Kvality slovesného označení děje // 15. Módni slova, klišé // 16. Slova cizího původu // II. Slovo a jeho užití // 1. Slovo a pojmenování, úkoly pojmenování, jeho druhy // 2. Pojmenování ekvivalentní // 3. Pojmenování v platnosti obecné a individualizující // 4. Pojmenování určité a neurčité // 5. Jednoznačnost a úplnost pojmenování // 6. Konkréta a abstrakta, názornost pojmenování // 7. Intenzita pojmenování, pojmenování vytčená // 8. Pojmenování hodnotící // 9. Pojmenování expresívni // 10. Pojmenování opisné // 11. Stylistické využití pojmenování nepřímých // 12. Plnost a bohatost pojmenování // 13. Složená pojmenování determinační // 14. Přesahy mezi pojmenováními složenými a sdruženými // 15. Složená pojmenování koordinační a větná // 16. Pojmenování komentovaná //
17. Pojmenování v kontextu // 18. Vady ve volbě pojmenování // ODDÍL DRUHÝ : Stylistická syntax // I. Druhy vět, jejich stavba gramatická a využití stylistické // 1. Druhy vět podle predikace // 2. Typy vět podle modality // 3. Výstavba věty // 4. Pořad větných členů // II. Expresivita věty // 1. Citová expresivita výpovědi // 2. Apelová expresivita výpovědi // 3. Výrazová expresivita věty // 4. Zvuková expresivita věty // III. Výstavba vět a souvětí z hlediska syntakticky sémantického a slohového využití // 1. Syntakticky sémantické problémy výstavby výpovědi // 2. Nasycenost výrazu // 3. Dynamika výrazu // 4. Sevřenost výrazu // 5. Vzájemné působení nasycenosti, dynamiky a sevřenosti výrazu // 6. Konkrétnost a abstraktnost věty a slohu // IV. Vyváženost věty // 1. Co je vyváženost věty // 2. Uspořádání na těžiště // 3. Prostředky amplifikace 251 // 4. Prostředky pointování 261 // 5. Uvolněná stavba věty 265 // 6. Shrnutí 268 // V. Rozhovor - dialog. Řeč přímá, polopřímá, nepřímá a vnitřní řeč 269 // 1. Rozhovor-dialog 269 // 2. Typy dialogů 269 // 3. Stylizace dialogů 275 // 4. Řeč přímá, polopřímá, nepřímá 276 // 5. Využití dialogu 278 // 6. Vnitřní řeč 280 // ODDÍL TŘETÍ: Kompozice 281 // I. Základní problémy rozboru stavby jazykových projevů 281 // 1. Podstata kompozice 281 // 2. Tematický a kompoziční plán, kompoziční postupy 282 // 3. Kompoziční prvky a stavba jazykových projevů 283 // 4. Kompozice a stylizace 283 // 5. Kompozice a stylistika 284 // II. Linienadvětnýchsouvislostí 285 // 1. Spojování vět v nadvětných souvislostech 285 // 2. Typy větných linií 289 // III. Tematické úseky a jejich stavba 291 // 1. Tematické úseky, slohové postupy a druhy 291 // 2. Tematické úseky jednoduché a kombinované 293 // 3. Stavba útvarů slohu informativního 293 //
4. Vypravování 300 // 5. Popis 315 // 6. Dějový popis 336 // 7. Úvahové postupy 341 // 8. Důkazová úvaha 355 // 9. Útvary pojednávací 359 // 10. Útvary kombinované 373 // 11. Útvary beletrizující 375 // 12. Projevy oficiální 377 // 13. Útvary stylu normativního 378 // 14. Útvary dokumentární 379 // 15. Propagace, propaganda 381 // 16. Písemnosti 384 // 17. Odbočky a útvary linie asociační 387 // 18. Krátké útvary 389 // 19. Zestručněné útvary heslovité 390 // IV. Spojování a sdružování tematických úseků 392 // 1. Způsoby spojování obsahových a tematických úseků a úseky kompozičně sdružené 392 // 2. Spojování tematických úseků 393 // 3. Zvláštní případy při spojování tematických úseků 395 // 4. Plynulost a členitost projevu 397 // 5. Odstavce 399 // 6. Sdružování tematických úseků 401 // V. Základní kompoziční principy 403 // VI. Výstavbajazykovýchprojevújakocelku 408 // A) Rámcové složky jazykových projevů 408 // 1. Titul jazykového projevu 408 // 2. Úvodní partie projevu 410 // 3. Závěr projevu 413 // B) Uspořádání složitějších jazykových projevů 414 // 1. Vyšší kompoziční stupně 414 // 2. Celková stavba děl epických 414 // 3. Celková stavba děl dramatických 416 // 4. Celková stavba děl odborných 417 // 5. Celková stavba textů popisných a výčtových 418 // 6. Publikace kombinované 419 // ODDÍL ZÁVĚREČNÝ: Individuální sloh 420 // ZÁVĚR 424 // BIBLIOFRAFICKÉ ÚDAJE A PŘIPOMÍNKY 425 // A) Knižní publikace 425 // B) Poznámky a připomínky 427 // REJSTŘÍK 451
(OCoLC)27178087
cnb000067081

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC