Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Praha : Fortuna, 1992
230 s.

objednat
ISBN 80-85298-69-4
000016961
MATERIÁLY K ČESKÝM DĚJINÁM DO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY // 1. Nejstarší svědectví o Slovanech na našem území (okolo 550) // Slovanský mýtus o prvním člověku a králi (okolo 947) // Pověst o praotci Čechovi (po 1314) // Kronika tzv. Fredegara o Sámovi a jeho říši (7. stol.) // Arabská zpráva o Slovanech, Svatoplukovi a Velké Moravě (9. stol.) Ze života Metodějova (885-886) // Bořivojův křest a počátky českého státu (992-994) // Legenda o sv. Václavovi (asi po 960) // Ibrahim ibn Jakub o Praze a o říši Boleslava I. (po 965) // Slavníkovci (okolo 1000) // Dvě řeči o ústavě přemyslovského státu (po 1120) // Dva příběhy ze života v přemyslovských Cechách (12. století) // Zlatá bula sicilská (26.9.1212) // Darování klášteru v Oslavanech (1243) // Bitva u Kressenbrunnu (12.7.1260) // Založení královského města (22.10.1264) , // "Zlá léta" v Čechách (1282) // Stížnost biskupa Tobiáše na stoupence Záviše z Falkenštejna (1289) Založení kláštera ve Zbraslavi (1291) // Tažení Václava II. za polskou korunou (1300) // Vymření Přemyslovců (4.8.1306) // Boje u Prahy roku 1310 (červen 1310) // Privilegium Jana Lucemburského pro Moravu (18.6.1311) Z vlastního životopisu Karla IV. (1333) // Smrt Jana Lucemburského (26.8.1346) // Zakládací listina pražské univerzity (7.4.1348) // Rád práva zemského (po polovině 14. století) // Tomáš Štítný o židech (1376) // Usnesení o stěhování poddaných (26.7.1380) // Staré letopisy české o vládě Václava IV. (1393, 1394) Matěj z Janova, Vyprávění o Milíčovi (okolo 1390) Dekret kutnohorský (18.1.1409) // Jan Hus, List věrným Čechům (10.6.1415) // Upálení Jeronýma Pražského (31.5.1416) // Chiliastické články (1420) // Čtyři pražské artikuly (1420) // Bitva na Vítkově (14.7.1420) //
Čáslavský sněm a král Zikmund (červen 1421) // Příjezd husitského poselstva do Basileje (4.1.1433) Vyhlášení kompaktát v Jihlavě (5.7.1436) // Petr Chelčický, Síť víry (po 1440) // Volba Jiřího z Poděbrad za českého krále (2.3.1458) // Plán mírové unie (1462-1464) // Inkorporace Moravy k Čechám (13.1.1464) // Olomoucký mír (7.12.1478) // Pražské povstání v září 1483 (24.9.1483) // Kutnohorský mír (13.3.1485) // Vznik česko-uherského soustátí podle kronikáře Václava Hájka z Libočan // (1490) // Vladislavské zřízení zemské (1500) // Výzva k překonání politického rozvratu v Čechách (1516) Přísaha nově zvoleného českého krále (1526) // Rozmach rybníkářství a šlechtického podnikání (1547) // Posílení královské pravomoci po porážce prvního protihabsburského odboje (1547-1549) // Útrpné vyznání zloděje o vloupání do kostela (1570) // Humanistické pojetí práva (1579) // Řád hostin na dvoře olomouckého biskupa (1592) // Renesanční velmož Vilém z Rožmberka (1592) // Rudolfínská Praha očima francouzského diplomata (1600) // Mecenáši pražské univerzity (1602-1609) // Majestát o náboženské svobodě (1609) // Péče moravských direktorů o zásobování města Brna obilím v době stavovského povstání (1619) // Výzva k uvědomělému českému vlastenectví krátce před bitvou na Bílé hoře (1620) // Bitva na Bílé hoře (1620) // Obnovené zřízení zemské Království českého (1627) // Rekatolizace české šlechty (31.7.1627) // Pavel Stránský o neúspěchu českého stavovského povstání (1634) // Konec nadějí české protestantské emigrace (11.10.1648) // Balbínova obžaloba utiskovatelů země (1672) // Ke kořenům barokní zbožnosti (1677) // k sociální otázce na českém venkově (1677) //
Zrušení předbělohorských výsad a privilegií venkovského poddaného obyvatelstva (22.3.1680) // Ke kultu sv. Jana Nepomuckého (počátek 18. století) // České a německé jazykové oblasti v barokních Čechách (1704) // Z barokního kázání (1709) // Některá pravidla k snadnějšímu rozehnání kněh (1729) // k boji Marie Terezie za války o dědictví rakouské (prosinec 1741) // Píseň o bitvě u Kolína (1757) // Ideál osvíceného panovníka (1765) // Fyziokratické názory (1768) // Poddanské bouře ve východních Čechách (1775) // Rozporuplný vztah k Josefu II. (1780-1790) // Zrušení "tělesné poddanosti nebo člověčenství" (1.11.1781) // Průprava učitelů triviálních škol v josefínské době (1784) // Řeč Josefa Dobrovského před císařem Leopoldem II. (25.9.1791) Jungmannovo pojetí českého národa (1806, 1813) // M. S. Patrčka, Co jest občanská stejnost (1824) // Bernard Bolzano o svém procesu (1820-1825) // Založení a činnost Matice české (1831) // F. M. Klácel, Kosmopolitismus a vlastenectví s obzvláštním dohledem na Moravu (1842) // Karel Havlíček Borovský, Slovan a Čech (1846) // Kabinetní list z 8. dubna 1848 (8.4.1848) // František Palacký, O poměru Čech a Rakouska k říši Německé. Psaní do Frankfurta dne 11. dubna 1848 (11.4.1848) // První náčrtek rakouské ústavy Františka Palackého (5.8.1848) // Teplický program českých Němců z 29. srpna 1848 (1848) // Návrh zemské ústavy přijatý moravským sněmem 20. září 1848 (1848) Tzv. silvestrovské patenty z roku 1851 (31.12.1851) // Řeč J. E. Purkyně při otevření české průmyslové školy v Praze (8.3.1857) V. V. Tomek o úpadku českého rakušanství (1860) // Říjnový diplom (20.10.1860) // Slovanští poslanci na sněmu moravském ku svým voličům (20.4.1861) // Ladislav Quis, Kniha vzpomínek (1871) //
Antonín Majer, Řemeslník český (1876) // 103. Řeč Františka Ladislava Riegra na českém zemském sněmu (2.10.1878) 91 // 104. Punktace (1890) 92 // 105. Josef Svatopluk Machar, Sonet na sklonku století, Hořký žalm (1891, 1893) 92 // 106. Manifest české moderny (říjen 1895) 94 // 107. Tomáš Garrigue Masaryk, Česká otázka (1895) 96 // 108. Rád volení do sněmu zemského Markrabství moravského (1905) 97 // 109. laroslav Koudelka. Kulturní Dřednokladv sociálního osvobození (1913) 97 // MATERIÁLY K DĚJINÁM SLOVENSKA DO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY // 110. Založení benediktinského kláštera na středním Slovensku (1075) 99 // 111. Výsady města Trnavy (1238) 99 // 112. Privilegium k zrovnoprávnění Slováků a Němců v Žilině (3.5.1381) 101 // 113. Husité v Trnavě (8.8.1434) 101 // 114. Mírová smlouva Jana Jiskry z Brandýsa (4.5.1449) 102 // 115. Znevolnění rolnictva v Uhrách a na Slovensku (19.11.1514) 103 // 116. Povstání horníků na Slovensku 1525-1526 (srpen 1526) 104 // 117. Rovná práva Slováků, Čechů a Maďarů s Němci v uherských královských městech ( 1608) 105 // 118. Národa slovenského slzy, vzdechy a prosby (1642) 106 // 119. O významu báňského podnikání na Slovensku (1703) 107 // 120. První použití parního stroje na Slovensku (1723) 108 // 121. Obrana politické rovnoprávnosti Slováků v Uhrách (1733) 109 // 122. Patent o zrušení nevolnictví v Uhrách (22.8.1785) 109 // 123. Počátky spisovné slovenštiny - bernoláčtiny (1787) 111 // 124. Návrh na ustavení katedry řeči a literatury česko-slovanské v Bratislavě // (1801) 112 // 125. Ján Kollár o vlastnostech Slovanů (1822) 113 // 126. List mladých štúrovců Jánu Hollému (3.10.1835) 113 // 127. Desatero zásad členů tajného spolku "Vzájomnosť" (29.4.1838) 114 //
128. Ľudovít Štúr o důvodech přijetí spisovné slovenštiny (18.6.1844) 115 // 129. Žiadosti slovenského národa (10.-11.5.1848) 116 // 130. Prosbopis o uznání národně politické svébytnosti Slováků v rakouské říši // (19.3.1849) 118 // 131. Pamětní spis o postavení Slovenska a Slováků (10.9.1849) 119 // 132. Memorandum národa slovenského (7.6.1861) 120 // 133. Provolání k založení Matice slovenské (4.11.1862) 121 // 134. Politický program slovenské Nové školy (24.3.1868) 122 // 135. Politická pasivita Slovenské národní strany (1.6.1884) 123 // 136. Návrh programových zásad hlasistů (15.9.1897) 124 // 137. Slováci a snahy o demokratické reformy v Uhrách (1905-1906) 126 // MATERIÁLY K ČESKOSLOVENSKÝM DĚJINÁM // 138. Manifest císaře Františka Josefa I. o zahájení válečného stavu se Srbskem 128 // (28.7.1914) // 139. Prohlášení Českého komitétu zahraničního o politických cílech zahraniční akce (14.11.1915) 129 // 140. Předsednictvo Českého svazu k prohlášení dohodových vlád o válečných cílech (31.1.1917) 131 // 141. Manifest českých spisovatelů (17.5.1917) // 142. Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona (8.1.1918) // 143. Tříkrálová deklarace (6.1.1918) // 144. Národní přísaha představitelů českého kulturního a politického života (13.4.1918) // 145. Pittsburghská dohoda (30.5.1918) // 146. Washingtonská deklarace (18.10.1918) // 147. Vyhlášení samostatnosti Československa (28.10.1918) // 148. Martinská deklarace (30.10.1918) // 149. Prezident Masaryk o výchozí situaci československého státu (1918-1919) // 150. Exposé ministra E. Beneše v Národním shromáždění k práci československé delegace na mírové konferenci (30.9.1919) // 151. Parlament aneb nebezpečí tří set (1922) // 152. "Vacuum iuris" (1.1.1928) //
153. Desáté výročí republiky a úvahy o demokracii (28.10.1928) // 154. První parlamentní projev poslance Klementa Gottwalda (21.12.1929) // 155. T. Masaryk o národnostní otázce v Československu (25.12.1934) // 156. Na obranu demokracie (1934) // 157. K příčinám rozmachu sudeto němec kého hnutí (1936) // 158. Karlovarský program Sudetoněmecké strany (24.4.1938) // 159. "Věrni zůstaneme" (květen 1938) // 160. Mnichovská dohoda (29.9.1938) // 161. Heinrich Mann: "Má dojatá úcta patří Československé republice" (1938) // 162. Březnové události (1939) // 163. Počátky čs. odboje doma i v zahraničí (1939) // 164. 28. říjen a 17. listopad 1939 // 165. Komunisté (1939-1941) // 166. Programová linie I. ilegálního ústředního vedení KSS v národně osvobozeneckém zápase z 1. května 1941 (Program KSS) // 167. Ideový program Za svobodu. Do nové ČSR (1941) // 168. Příchod R. Heydricha, stanné právo, heydrichiáda (1941-1942) // 169. Odvolání Mnichova (1942)‘ // 170. Českoslovenští vojáci na zahraničních bojištích (1939-1945) // 171. Čs.-sovětská smlouva a jednání prezidenta E. Beneše v Moskvě (1943) // 172. Slovenské národní povstání (1944) // 173. Povstání v Čechách a na Moravě v květnu 1945 a osvobození (květen // 1945) // 174. Jednání politických stran v Moskvě (22.-29.3.1945) // 175. Jednání o návrhu na strukturu vlády Národní fronty (24.-27.3.1945) // 176. K. Gottwald na konferenci funkcionářů Komunistické strany Slovenska v Košicích (8.4.1945) // 177. Košický vládní program (5.4.1945) // 178. Specifická "československá cesta k socialismu” (1945-1946) // 179. Pražské dohody mezi vládou a slovenskými orgány (1945-1946) // 180. Odsun Němců (1945-1946) // 181. Znárodnění (1945) // 182. Volby do parlamentu v roce 1946 (26.5.1946) //
183. Porada národních socialistů v Karlových Varech o spolupráci demokratických sil (červenec 1947) // 184. Porážka demokratů a její příčiny (únor 1948) // 185. "Generální linie výstavby socialismu" (květen 1949) // 186. Politické procesy (1948-1954) // 187. Proces s vedením záškodnického spiknutí (Horáková a spol.) (31.5.-8.6.1950) // Proces s katolickými intelektuály (2.-4.7.1952) // Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s R. Slánským (20.-27.11.1952) // Sovětští poradci (1949-1954) // Vyšetřovací metody (1949-1954) // Nereálná vyhlášení o výstavbě socialismu (počátek 60. let) // Ústava 1960 (11.7.1960) // Ekonomická reforma z roku 1965 (leden 1965) // IV. sjezd československých spisovatelů (červen 1967) // Možnosti opozice (duben 1968) // Akční program KSČ (duben 1968) // 2 000 slov (27.6.1968) // Otevřený dopis péti zemí Varšavské smlouvy k obrodnému procesu v Československu (červenec 1968) // Ze stanoviska předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a // dělnických stran (17.7.1968) // Prohlášení ke vpádu pěti armád zemí Varšavské smlouvy a vojenské okupaci Československa 21. srpna 1968 (srpen 1968) // Moskevské protokoly (23.-26.8.1968) // Projevy odporu proti okupantům (léto - podzim 1968) // Československá federace (říjen 1968) // Oběť studenta Jana Palacha (16.1.1969) // Poučení z krizového vývoje (prosinec 1970) // Charta 77 (1.1.1977) // Samizdat a literatura v exilu (1971-1989) // Postihy Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných, nábožensky smýšlejících občanů a katolické církve na Slovensku (1978-1988) // Stav československé ekonomiky v 70. a 80. letech ve zprávách ÚV KSČ a hodnocení Charty 77 (70. a 80. léta) // Petice a demonstrace před listopadem 1989 (1988-1989) // 17. listopad 1989 v prvních ohlasech (17.11.1989)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC