Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Biografie
Praha : Academia, 1986
76 s. ; 24 cm

objednat
Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd, ISSN 0069-2298 ; roč. 96, seš. 3
000017023
Rekat.
Úvod 3 // Pedagogická terminologie podie sémantických skupin 7 // 1. Terminologická označení pedagogických včd 7 // 2. Pojetí, zásady a cíle vzdělávacího procesu 7 // 2.1 Pojetí a zásady vzdělávacího procesu 7 // 2.2 Terminologické označení pojmu cíl vzdělávacího procesu 7 // 2.3 Obecné cíle vzdělávacího procesu 8 // 2.31 Obecné cíle z hlediska objektu vzdělávacího procesu 8 // 2.32 Obecné cíle z hlediska subjektu vzdělávacího procesu 8 // 2.4 Zvláštní cíle vzdělávacího procesu 9 // 2.41 Zvláštní cíle v oblasti rozumové 9 // 2.42 Zvláštní cíle v oblasti mravní 10 // 2.43 Zvláštní cíle v oblasti jazykové 10 // 2.44 Zvláštní cíle v oblasti pracovní a technické 10 // 2.45 Zvláštní cíle v oblasti tělesné a zdravotní výchovy 11 // 2.5 Dílčí cíle vzdělávacího procesu 11 // 2.51 Dílčí cíle v oblasti rozumové 11 // 2.52 Dílčí cíle v oblasti čtení a psaní 11 // 2.53 Dílčí cíle v oblasti mluvnice a pravopisu 12 // 2.54 Dílčí cíle v oblasti výslovnosti a mluveného projevu 12 // 2.55 Dílčí cíle v oblasti slovní zásoby 12 // 2.56 Dílčí cíle v oblasti matematiky, fyziky a astronomie 12 // 3. Vzdělávací instituce 12 // 3.1 Terminologická označení škol 12 // 3.11 Dobová terminologická označení školy obecně 12 // 3.12 Pojmenování použitá jako překladové výrazy pro historické názvy škol 13 // 3.13 Pojmenování charakterizující školu Komenským navrženou 13 // 3.2 Stupně škol 13 // 3.3 Typy škol 14 // 3.31 Typy škol podle provozovatele 14 // 3.32 Typy škol podle sídla 14 // 3.33 Typy škol podle významu 14 // 3.34 Typy škol z hlediska koedukace 14 // 3.4 Budova školy a objekty pomocné 14 // 3.5 Učebna a její trvalé vybavení 15 // 3.6 Pomůcky 15 // 3.61 Obecná označení pomůcek 15 // 3.62 Textové pomůcky 15 //
3.63 Textové pomůcky metodického charakteru 16 // 3.64 Demonstrační pomůcky 16 // 3.7 Vzdělávací instituce vázané na objekty 17 // 3.8 Cestování 17 // 4. Účastníci vzdělávacího procesu 17 // 4.1 Objekt dosud nevzdělávaný 17 // 4.11 Člověk vůbec 17 - 4.12 Mladý člověk 18 - 4.13 Dítě 18 - // 4.2 Objekt vzdělávaný 18 // 4.21 Mladý jedinec obecne 18 // 4.22 Dítě předškolního věku 18 // 4.23 Dítě od 6 do 12 let 18 // 4.24 Dítě od 12 do 18 let 19 // 4.25 Jedinec dospívající a dospělý 19 // 4.3 Žák 19 // 4.31 Žák obecně 19 // 4.32 Žák nadaný a nenadaný 19 // 4.33 Nový žák 20 -4.34 Spolužák a žák jiného oddělení 20 // 4.35 Žák absolvující 20 // 4.4 Student vysoké školy 20 // 4.5 Člověk vzdělaný 20 // 4.6 Člověk vzdělávaný a vzdělaný odborně 21 // 4.7 Člověk s akademickou hodností; akademické tituly 21 // 4.8 Subjekt vzdělávacího procesu 21 // 4.81 Světský subjekt v rodinném prostředí 21 // 4.82 Světský subjekt mimo rodinné prostředí 22 // 4.83 Církevní subjekt vzdělávacího procesu 22 // 4.9 Vychovatelství jako povolání 22 // . Vzdělávací proces 23 // 5.1 Obecná označení učebních předmětů a studijních oborů 23 // 5.2 Specifikovaná označení učebních předmětů a studijních oborů 23 // 5.3 Učivo 24 // 5.31 Obecná označení 24 // 5.32 Učivo elementární a základní 25 // 5.4 Učení 25 // 5.41 Obecná označení 25 // 5.42 Pochopení a prvotní osvojení 26 // 5.43 Vytváření představ a pojmů 26 // 5.44 Rozvíjení myšlenkových operací 27 // 5.45 Učení jako rozvíjení myšlení 27 // 5.46 Učení jako rozvíjení paměti 27 // 5.47 Učení jako rozvíjení pozornosti 28 // 5.48 Učení jako nabývání mravní a společenské dokonalosti 28 // 5.5 Učení jednotlivým předmětům 28 // 5.51 Učení jazykům 28 //
5.52 Učení pracovním dovednostem 29 // 5.53 Učení matematice 29 // 5.54 Učení tělesné výchově 29 // 5.55 Učení hudební výchově 29 // 5.56 Učení výtvarné výchově 29 // 5.6 Vyučování 29 // 5.61 Obecná označení 29 // 5.62 Vyučování jako vedení ? mravní dokonalosti 31 // 5.63 Vyučování jako rozvíjení myšlení 31 // 5.64 Vyučování jako vedení žáka ke zbožnosti 31 // 5.65 Vyučování jednotlivým předmětům 31 // 5.7 Péče bez vzdělávacího záměru 31 // 5.8 Metody 32 // 5.81 Obecná označení 32 // 5.82 Základní typy a znaky metody 32 // 5.83 Metody poznávání 32 // 5.831 Obecná označení metod motivačních 32 // 5.832 Motivace výchovným příkladem 32 // 5.833 Učitelova činnost výrazně motivačního charakteru 32 // 5.834 Výklad 33 // 5.835 Rozhovor 34 // 5.836 Nápodoba, pokus a zkušenost 34 // 5.837 Hra 34 // 5.838 Metody vlastního studia 34 // 5.84 Metody názorné 35 // 5.841 Předvádění pomůcek 35 // 5.842 Znázorňování 35 // 5.843 Názor nemající charakter pomůcky 35 // 5.844 Uplatnění názoru tohoto typu 35 // 5.85 Metody upevňování jako metody učení i vyučování 36 // 5.851 Metody cvičení 36 // 5.852 Metody opakování 36 // // 5.86 Metody kontroly 36 // 5.87 Metody zkoušení 37 // 5.88 Metody hodnocení 37 // 5.9 Chyba 37 // 5.91 Dělat chybu 37 // 5.92 Opravit chybu 37 // 6. Výsledky vzdělávacího procesu 38 // 6.1 Prospěch 38 // 6.2 Kladné výsledky obecně 38 // 6.3 Osvojené poznatky 38 // 6.4 Kvalita osvojení 38 // 6.5 Aplikace vědomostí 39 // 6.6 Neosvojení a nedokonalé osvojení poznatků 39 // 6.7 Opožďování žáka v učení vinou učitele 39 // 6.8 Příčiny neprospěchu 39 // 6.81 Nevhodné pomůcky 39 // 6.82 Nedostatky na straně subjektu vzdělávacího procesu 40 // 6.83 Nežádoucí návyky objektu vzdělávacího procesu 40 //
6.84 Obtížnost učiva 40 // 6.85 Nevhodná metoda 40 // 6.86 Nevhodný a metodicky nesprávný postup učitele 40 // 6.87 Nepravidelná docházka 40 // 7. Kázeň 41 // 7.1 Terminologická označení pojmu kázeň 41 // 7.2 Ukázněnost 41 // 7.3 Projevy učitelovy shovívavosti 41 // 7.4 Vedení ke kázni 41 // 7.5 Projevy nekázně jako důvod trestu 42 // 7.6 Pochybený důvod trestu 42 * // 7.7 Trest 42 // 7.71 Obecná označení 42 // 7.72 Trest verbální 43 // 7.73 Trest fyzický 43 // 7.74 Stupeň trestu 43 // 7.75 Účinek trestu 43 // 8. Organizace, řízení a kontrola vzdělávacího procesu 44 // 8.1 Organizace vzdělávacího procesu 44 // 8.11 Terminologické vyjádření pojmu organizace 44 // 8.12 Principy organizace vzdělávacího procesu 44 // 8.13 Dokumenty zajišťující organizaci; školní řád 44 // 8.14 Organizování času určeného ? vzdělávání 44 // 8.15 Organizování žáků 45 // 8.16 Třída 45 // 8.17 Vyučovací hodina 45 // 8.2 Řízení vzdělávacího procesu 45 // 8.21 Terminologické vyjádření pojmu řízení 45 // 8.22 Řídící orgány a osoby 45 // 8.23 Činnost řídících orgánů a osob 46 // 8.3 Kontrola vzdělávacícho procesu 46 // 8.31 Terminologické vyjádření pojmu kontroly 46 // 8.32 Kontrolní orgány a osoby 46 // 8.33 Žáci pověření kontrolou nad spolužáky 47 // 8.34 Činnost kontrolních orgánů a osob 47 // 9. Školní docházka a absolvování školy 47 // 9.1 Začátek docházky z hlediska žáka 47 // 9.2 Začátek docházky z hlediska rodiny 47 // 9.3 Začátek docházky z hlediska školy 48 // 9.4 Trvání docházky z hlediska žáka 48 // 9.5 Trvání docházky z hlediska rodiny 48 // 9.6 Trvání docházky z hlediska školy 48 // 9.7 Ukončení docházky z hlediska žáka 48 // 9.8 Ukončení docházky z hlediska školy 49 //
9.9 Dokumentace o docházce a absolvování školy 49 // Charakteristika české pedagogické terminologie J. A. Komenského 50 1. Základní rysy 50 // 2. Vztah terminologie k pojmenované skutečnosti 51 // 3. Vztah terminologie k soudobému stavu jazyka 53 // 4. Charakteristika sémantických skupin 53 // 5. Motivovanost pedagogických termínů 55 // 6. Vazba termínů kmenoslovnými vztahy 56 // 7. Synonymie pedagogických termínů 58 // 8. Nadřazenost a podřazenost termínů 59 // 9. Slova citátová a přejatá 59 // Slovotvorné prostředky pedagogické terminologie J. A. Komenského 61 // Resume 69 // Die tschechische pädagogische Terminologie J. A. Komenskýs (Zusammenfassung) 71
(OCoLC)17984147
cnb000015604

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC