Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007
2 sv. : il., mapy, portréty, faksim. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-118-7 (soubor ; váz.)
ISBN 978-80-7286-116-3 (sv. 1 ; váz.)
ISBN 978-80-7286-117-0 (sv. 2 ; váz.)
Práce Historického ústavu AV ČR. Řada C, Miscellanea ; sv. 18/1-2
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
sv. 1. 2007. 488 s. -- sv. 2. 2007, s. 507-974
Dvousvazkový sborník sestavený u příležitosti životního jubilea prof. Jaroslava Pánka sestává ze 125 studií domácích a zahraničních historiků. Úvodní studie od Josefa Války podrobně představuje osobnost jubilanta, jeho vědecké dílo i jeho organizační činnost., následuje obsáhlý soupis jeho bibliografie od roku 1999 (předcházející bibliografie prof. Pánka byla již publikována samostatně). Studie jednotlivých přispěvatelů pak pokrývají dějiny od středověku až do současnosti, těžištěm je však vzhledem k jubilantovým badatelským zájmům období raného novověku. Tematicky pokrývají autoři zejména oblast dějin politických, sociálních a kulturních s důrazem na dějiny aristokracie, pro období moderních dějin je hlavním tématem vývoj národnostní sebeidentifikace a vztahy mezi národnostmi.
Část. anglický, německý, polský, ruský a slovenský text, anglická, česká a německá resumé
000017038
SVAZEK 1:
Tabula gratulatoria -- Josef VÁLKA: Jaroslav Pánek - český historik v přelomové doběě -- Stanislav POLÁK: Vzpomínka na Jaroslava Pánka -- Václava HORČÁKOVÁ (ed.): Seznam publikovaných vedeckých prací Jaroslava Pánka za léta 1999—2006 -- STŘEDOVĚK / MIDDLE AGES -- Petr CHARVÁT: Accipe coronam de excelsis. Umění na dvoře české kněžny Emmy -- Josef ŽEMLIČKA: Cesta Moravy k markrabství -- Zdenka HLEDÍKOVÁ: Libri formatarum -- Pavel KRAFL: Ves klášteru zaslíbená. Kostomlaty pod Řípem a řeholní kanovníci v Kladsku v období předhusitském -- Vilém HEROLD: Vojtěch Raňkův z Ježova a česká reformace -- Jaroslav BOUBÍN: „Dána jest každému člověku svoboda " K užití pojmu svobody v husitských postilách -- Ivan HLAVÁČEK: Znojemští a král Zikmund v počátcích husitské revoluce. Skromný příspěvek k typologii městských písemností pozdního středověku -- Petr ČORNEJ: Žižkovi bojovníci -- Ján LUKAČKA: Páni z Ludaníc - slovenský i moravský šľachtický rod -- Anna KUBÍKOVÁ: K původu druhé manželky Petra I. z Rožmberka, paní Kateřiny -- Stanislaw BYLINA: Polska i czeska wersja Rozmowy człowieka ze Smiercią -- Miloslav POLÍVKA: Středoevropští panovníci a jiné pozoruhodné osobnosti z přelomu středověku a novověku očima dvou hvězdopravců -- Kazimierz ORZECHOWSKI: O Śląsku jako „kraju" Koróny Królestwa Czeskiego. Wiek XIV, XV i XVI -- Marie BLÁHOVÁ: Obnovení lenního svazku šestnácti měst a hradu v Horní Falci k České koruně na podzim roku 1509, Osobní vzpomínky diplomata a tlumočníka -- Lenka BOBKOVÁ: Paměť o právech Českého království a územním rozsahu České koruny. Zlatá bula pro Horní Falc a její reflexe na prahu raného novověku -- Ivan MARTINOVSKÝ: Písemnost z 2. října 1466 zpráva komise nebo korunní inventář? --
Dalibor JANIŠ: Moravské zemské zřízení z roku 1516. K otázce vzniku zemských zřízení v českých zemích na přelomu 15. a 16. století -- Stanislav PETR: Neznámé rukopisné bohemikum v knihovne Litevské akademie véd ve Vilně -- Wojciech IWANCZAK: Granice na mapach średniowiecznych -- RANÝ NOVOVĚK / EARLY MODERN TIMES -- Politika stát reprezentace -- Thomas WINKELBAUER: Territorialen soziale und nationale Aspekte der Staatsfinanzen der Habsburgermonarchie (vom 16. Jahrhundert bis 1918) -- Paula Sutter FICHTNER: Administrators at Work: The Bohemian Royal Exchequer in the Sixteenth Century -- Zdeněk VYBÍRAL: Pohled českých pramenů na bitvu u Moháče (29. 8. 1526) -- Jozef BAĎURÍK: K počiatkom habsburských predvolebných aktivít na získanie uhorského trónu na jeseň roku 1526 -- Tomáš STERNECK: Královské město České Budějovice a předehra stavovského odboje proti Ferdinandovi I -- Heinz NOFLATSCHER: „mit den Nachbarn in Frieden zu leben ". Leopold V, Tirol und der Dreißigjährige Krieg (1619—1632) -- Pavel BALCÁREK: Plány Albrechta z Valdštejna na válku proti Turkům -- Janusz MAŁŁEK: Ducal Prussia and the Commonwealth of Poland in the Years 1525—1701. Political Relations -- Marceli KOSMAN: Unia Polski z Litwą i jej echa w XIX—XX wieku -- Radek FUKALA: Mocensko-politická krize polsko-litevské unie za vlády Jana Kazimíra Vasy v letech 1648—1660, Otázky a problémy polské historiografie očima českého historika -- Petr VOREL: Říšská a korunní symbolika na mincích zemí Koruny české na počátku raného novověku -- Eduard ŠIMEK: Čtyři desítky svědectví z 16. a 17. století o českých tolarech v Dánsku --
Géza PÁLFFY: Die Repräsentation des Königreichs Ungarn am Begräbnis Kaiser Maximilians II. in Prag 1577 -- Mlada HOLÁ - Martin HOLÝ: "Vratislaviam venit magno et solemni apparatu". Holdovací cesta Rudolfa II. do Vratislavi v roce 1577 -- Václav BŮŽEK: Symboly rituálu. Slavnost Řádu zlatého rouna v Praze a Landshutu roku 1585 -- Jaroslav DOUŠA: Rezidence císaře Rudolfa II. v Plzni (1599-1610) -- Společnost proměny elit a konfesionalizace / Society Transformation of Elites and Confessionalization -- Petr MAŤA: Komisaři k českému zemskému sněmu (1627—1740) -- Edward OPALIŃSKI: Wymiana elity wielkosenatorskiej na Kujawach XVI/XVII w. Spławscy, Kościeleccy, Witosławscy Wysoccy, Tyliccy -- Marko ŠTUHEC: Nachlassinventare des Adels im Herzogtum Krain im 17. Jahrhundert -- Waclaw GOJNICZEK: Ślązacy w otoczeniu biskupów olomunieckich w XVI wieku -- Annemarie ENNEPER: Aula Principis. Der aristokratische Hof der letzten Rosenberger im Spiegel der neulateinischen Hofbeschreibung des Georg Leopold aus Reichenstein -- Karl VOCELKA: Böhmisches, Mährisches und Schlesisches in der barocken Frömmigkeit Wiens -- Ondřej JAKUBEC: Konfesionalizace a rituály potridentského katolicismu na předbělohorské Moravě -- Albert KUBIŠTA: Der Lutherische Bettlermantel Georga Scherera a jeho český překlad --
Henryk GMITEREK: Czeska rodzina Cefasów i jej udział w reformacji polskiej -- Václav LEDVINKA: Na okraj rodových vztahů mezi posledními Rožmberky a pány z Hradce -- Andrej STUDEN: The Peculiarity of Punishment for Suicide and Bestiality in the Modern Times -- Kultura a její představitelé / Culture and its Representatives -- Eva SEMOTANOVÁ: Raně novověká krajina Česka — co o ní víme? (esej) -- Georgij P. MEĽNIKOV: The Category of Space in Bohemian Baroque Culture -- Bohumír ROEDL: Lounské baroko a jeho tvůrci -- František ŠEBEK: Okolnosti vzniku hlavního oltáře děkanského kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích v 70. letech 17. století -- Vít VLNAS: Duchovní knížata z rodu Thunů a jejich stopy na poli barokního umění -- Petr DANĚK: Dum pulsantur organa. Znovunalezený tisk Francisca Saleho z dílny Jiřího Nigrina (1598) -- Tünde LENGYELOVÁ: Móda a tradícia. Uhorský šlachtický mužský odev v 16.-17. storočí -- Jiří PEŠEK: Studijní cesty mládeže z českých zemí v době předbělohorské: Úvaha nad sociokulturními kontexty vzdělanostních migrací -- Jiří BENEŠ: Der Weg des J. A. Comenius zur Weltsprache — Panglottia -- Jan KUMPERA: „Nejkrásnější část vzdělání". Historie podle Komenského --
Lech SZCZUCKI: Thomas Savile we Wroclawiu -- Tomáš KNOZ - Małgorzata TUROWSKA: Mezi Rosicemi a Vratislaví. K současnému stavu výzkumu knihovny Karla staršího ze Žerotína ve Vratislavi -- Eva KOWALSKÁ: Sebastian Fabritius — údel trojnásobného exilu -- Oldřich KAŠPAR: Díla jezuitských autorů z české provincie ve španělských, mexických a filipínských historických knižních fondech (17.-18. století)
(OCoLC)228780919
cnb001792194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC