Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32.5) Půjčeno:65x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1985
281 s. : schémata ; 24 cm

objednat
Studie a práce lingvistické ; sv. 20
Obsahuje přehled literatury a věcný rejstřík
Rus. a angl. souhrn
000017195
Předmluva autorů 5 // Obsah knihy 7-12 // I. Lexikologie (J. Filipec) 13 // 1 Obecná část 13 // 1.0 Lidský jazyk a lexikální zásoba 13 // 1.1 Nauka o lexikální zásobě 13 // 1.11 Lexikologie 13 // 1.12 Lexikografie 14 // 1.13 Členění lexikální zásoby 14 // 1.14 Funkční a strukturní pojetí lexikológie a sémaziologie 15 // 1.2 Synchronní lexikológie a nelingvistické úseky 16 // 1.3 Metodologie a metodika lexikologického výzkumu 19 // 1.4 Lexém a znak 21 // 1.5 Jazykové roviny a jednotky 22 // 1.6 Model lexikální jednotky 25 // 1.61 Dosavadní modely 26 // 1.62 Hlavní pojmy a termíny 28 // 1.63 Komunikační model lexikální jednotky 29 // 1.7 Slovo — základní, centrální jazyková jednotka 30 // 1.71 Hlediska a kritéria, která charakterizují slovo 31 // 1.72 Definice slova 33 // 1.8 Aspekty lexikálních jednotek 34 // 1.81 Forma lexikálních jednotek 34 // 1.811 Lexikální varianty 35 // 1.811.1 Typy variant 35 // 1.812 Motivace 36 // 1.812.0 Typy motivace 36 // 1.812.1 Fonetická motivace 37 // 1.9 Lexikologie a gramatika 38 // 1.91 Vztah gramatického a lexikálního komponentu 39 // 1.910 Jazykový obsah a úrovně abstrakce 39 // 1.911 Slovnědruhová příslušnost lexikálních jednotek 40 // 71.912 Nižší kategorie 41 // 1.913 Konkréta a abstrakta 42 // 1.92 Vztahy gramatických a lexikálních významů 42 // 1.921 Shody mezi nimi 42 // 1.922 Rozdíly mezi nimi 42 // 1.922.1 Obecnost a individuálnost 42 // 1.922.2 Otevřenost a zavřenost 43 // 1.922.3 Obligatornost a fakultativnost 43 // 1.923 Rozdíl v úrovni a typu abstrakce 43 // 1.924 Oblast přechodná 44 // 1.93 Gramatická charakteristika slov, významů polysémických lexémů // a užití slov 44 // 2 Lexikální sémantika, sémaziologie 48 // 2.0 Rehabilitace významu 48 // 2.01 Sémantika a sémaziologie //
2.1 Lexikální význam a jeho vztahy 49 // 2.2 Výklad dalších pojmů 51 // 2.3 Význam : entita a vztah 52 // 2.4 Přehled hlavních směrů usilujících o poznání významu 54 // 2.41 Logika, gnozeologie a psychologie 55 // 2.411 Logická sémantika 55 // 2.412 Marxistická teorie odrazu 56 // 2.413 Směr Slova a věci 57 // 2.414 Význam a pojem 57 // 2.415 Intenze a extenze 58 // 2.416 Psycholingvistika 58 // 2.42 Výzkum okolí lexikálních jednotek. Vztahy syntagmatické 58 // 2.421 Teorie L. Wittgensteina 58 // 2.422 Kontextové teorie 59 // 2.423 Distribucionalismus 59 // 2.43 Orientace na syntax 60 // 2.431 Generativní gramatika 60 // 2.432 Pojetí U. Weinreicha 61 // 2.433 Kritika interpretační sémantiky 62 // 2.434 Ch. J. Fillmore 62 // 2.435 W. L. Chafe 63 // 2.44 Lexikologická orientace syntaxe. Valence 63 // 2.45 Teorie mluvních aktů 64 // 2.46 Vztahy paradigmatické 64 // 2.47 Sovětská lingvistika 64 // 2.48 Závěr této části : mnohoaspektový popis významu 65 // 82.5 Významové prvky a složky. Sémém a sémy 66 // 2.51 Nocionální složka významu 66 // 2.52 Pragmatická složka významu 69 // 2.6 Popis významu. Výklad 71 // 2.7 Oblast lexikálního a významového užití lexikálních jednotek 75 // 2.8 Typy lexikálních významů 76 // 2.81 Typy významu podle slovních druhů 76 // 2.82 Typy významu podle dominace významové složky 82 // 2.83 Typy významu podle kontextové spojitelnosti 82 // 2.84 Typy významu podle slovotvorné motivace 85 // 2.85 Typy významu podle sémantické motivace při polysémii 86 // ,j 2.86 Významy centrální — periferní 87 // 3 Lexikální onomaziologie 88 // 3.0 Vymezení onomaziologie a hlavní pojmy 88 // 3.1 Rozsah (3.11) a obsah onomaziologie, historická retrospektiva (3.12) 90 // 3.2 Vztah označení (pojmenování) a významu 91 //
3.3 Mezní případy označování : Vlastní jména (3.31). Termíny (3.32) . 93-94 // 3.4 Slovní druhy z hlediska onomaziologie 95 // 3.5 Neologie 98 // 3.6 Tvoření označovacích jednotek 101 // 3.61 Tvoření slov 101 // 3.7 Spojení slov 104 // 3.8 Sémaziologicko-onomaziologická derivace 108 // 3.80 Proces nepřímé nominace 108 // 3.81 Metafora a její druhy 109 // 3.82 Metonymie a její druhy 110 // 3.83 Přirovnání. Další tropy 110 // 3.84 Formální typy derivace 111 // 3.85 Vztah metafory a metonymie k druhům slov 111 // 3.86 Typy metafor 111 // 3.860 Üvod a přehled 111 // 2.861 Hlavní podtypy metafor podle druhů slov 112 // 3.862 Konkréta a abstrakta 114 // 3.863 Metaforické přenášení vlastních jmen 114 // 3.87 Typy metonymie 115 // 3.871 Hlavní podtypy a varianty metonymie podle druhů slov 115 // 3.872 Metonymické přenášení vlastních jmen 120 // 3.873 Mezijazykové aspekty metafory a metonymie 120 // 3.9 Přejímání lexikálních jednotek 120 // 3.91 Typy lexikálních jednotek cizího původu 121 // 3.92 Lexikální jednotky podle původu 123 // 93.921 Internacionalismy 123 // 3.922 Internacionální morfémy a frazémy 124 // 3.923 Internacionalismy z vlastních jmen 124 // 3.924 Slova přejatá ze slovanských i neslovanských jazyků. // Migrace 124 // 3.93 Zapojování lexikálních jednotek cizího původu do systému české // lexikální zásoby 125 // 3.94 Stylistická diferenciace přejatých slov 127 // 4 Vztahy lexikálních jednotek 128 // 4.0 Obecná charakteristika jazykových vztahů 128 // 4.1 Vztahy paradigmatické 128 // 4.11 Vztahy významové 128 // 4.111 Antonymie 129 // 4.112 Synonymie 132 // 4.113 Polysémie 137 // 4.114 Homonymie 141 // 4.115 Hyperonymie, hyponymie a kohyponymie 142 // 4.12 Vztahy formálně významové — slovotvorné 144 // 4.2 Vztahy syntagmatické 144 //
4.21 Spojitelnost lexikálních jednotek 144 // 4.22 Přenášení 148 // 4.23 Vztahy formální 149 // 5 Systém v lexikální zásobě 150 // 5.1 Obecný pohled na lexikální systém 150 // 5.2 Typologie dílčích lexikálně sémantických paradigmatických pod- // systémů 151 // 5.3 Pole sloves pohybu — dílčí podsystém primární 155 // 5.4 Slovotvorné pole — dílčí podsystém sekundární 163 // 5.5 Závěr 165 // II. Frazeologie a idiomatika (F. Čermák) 166 // 1 Oblast frazeologie a idiomatiky 166 // 1.1 Frazeologie a idiomatika mezi ostatními jazykovými úseky 166 // 1.2 Frazeologie a idiomatika a nejazykové obory 167 // 1.3 Přístupy k popisu 168 // 1.31 Různé názory a kritéria při popisu frazeologie a idiomatiky 168 // 1.32 Horizontální a vertikální 169 // 1.33 Paradigmatické a syntagmatické 170 // 1.34 Frazém a idiom, frazeologie a idiomatika 176 // 102 Frazém a idiom 178 // 2.1 Komponenty frazému a idiomu 178 // 2.11 Formální stránka komponentů 178 // 2.12 Sémantická stránka komponentů 179 // 2.13 Kolokační stránka komponentů 182 // 2.2 Frazém a idiom jako útvar 183 // 2.21 Formální stránka útvaru 184 // 2.22 Sémantická stránka útvaru 187 // 2.221 Pojmenování 188 // 2.222 Kvalifikace a juxtapozice 188 // 2.223 Kompatibilita a inkompatibilita, homonymie 189 // 2.224 Povaha významu 190 // 2.225 Složky významu 192 // 2.226 Sémiotická povaha 195 // 2.227 Význam individuální a strukturní, binomiály 196 // 2.228 Stylové rozvrstvení 197 // 2.23 Kolokační stránka útvaru 198 // 2.3 Typy frazému a idiomu 200 // 2.31 Přehled typů 200 // 2.32 Kvazifrazémy a kvaziidiomy 205 // 2.4 Roviny frazému a idiomu 205 // 3 Systém frazeologie a idiomatiky 208 // 3.1 Kombinatorický princip a klasifikace 208 // 3.2 Sémantická klasifikace 209 // 3.3 Strukturní klasifikace podle rovin 210 //
3.31 Lexikální frazémy a idiomy 210 // 3.32 Kolokační frazémy a idiomy 212 // 3.321 Autosémantika v úloze komponentů 212 // 3.322 Synsémantika v úloze komponentů 214 // 3.323 Autosémantika a synsémantika v úloze komponentů 215 // 3.324 Abstraktní substantiva v úloze komponentů 216 // 3.325 Přirovnání 217 // 3.33 Frazémy a idiomy propoziční a polypropoziční monosubjektové 219 // 3.34 Frazémy a idiomy polypropoziční intersubjektové 221 // 4 Transformace ve frazeologii a idiomatice 223 // 4.1 Podstata transformace a její vztah k variantám 223 // 4.2 Typy transformací 223 // 4.21 Mezirovinné transformace 224 // 4.22 Vnitrorovinné transformace mezistrukturní 225 // 4.23 Vnitrorovinné transformace vnitrostrukturní 325,4.3 Transformace aktualizační // 226 // 5 Funkce a úzus ve frazeologii a idiomatice 229 // 5.1 Kolokabilita, valence a kontext 229 // 5.2 Komunikativní funkce 229 // 5.21 Strukturní složka komunikativní funkce 230 // 5.22 Nominativní složka komunikativní funkce 232 // 5.3 Komplexní funkční klasifikace 235 // 6 Postavení frazeologie a idiomatiky v jazyce 236 // Hlavní termíny 237 // Ruské resumé 245 // Anglické resumé 249 // Zkratky 253 // Bibliografie 254 // Rejstřík 273-281
(OCoLC)15258596
cnb000016473

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC