Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Panorama, 1981
399 s. ; 21 cm

objednat
Učebnice
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Teoretický úvod do studia čs. pracovního práva vychází z právního stavu platného k 31. 12. 1979. Seznamuje s pojmem, předmětem, úlohou a systémem čs. pracovního práva, s jeho základními zásadami a pracovněprávními vztahy. Pojednává o pracovním poměru, o základních pracovněprávních vztazích, o vztazích souvisejících se základními pracovněprávními vztahy aj..
000017462
Obecná část // Hlava 1 // POJEM, PŘEDMĚT, METODA, ÚLOHA A SYSTÉM ČS. PRACOVNÍHO PRÁVA // 1. K pojmu a významu čs. pracovního práva... 7 // 2. Předmět pracovního práva — společenské pracovní vztahy... 9 // 3. Metoda právní úpravy jako výraz specifičnosti čs. pracovního práva . . 14 // 4. Úloha pracovního práva. A/ Hospodářskoorganizátorská funkce pracovního práva. B/ Ochranná funkce čs. pracovního práva. C/ Politickovýchovná funkce čs. pracovního práva. D/ Pracovní právo — nástroj řešení neantagonistických rozporů v pracovněprávních vztazích...18 // 5. Systém čs. pracovního práva. A/ Systém pracovního práva. B/ Právosociálního zabezpečení...20 // Hlava II // PRAMENY ČS. PRACOVNÍHO PRÁVA A JEJICH APLIKACE // 1. K historickému vývoji pramenů čs. pracovního práva. A/ K pracovnímu zákonodárství v období do II. světové války. B/ Vývoj pracovního práva v lidovědemokratickém Československu do vydání zákoníku práce. C/ Vývoj socialistického pracovního práva v ČSSR po vydání zákoníku práce...23 // 2. Prameny čs. pracovního práva. A/ K pojmu pramenů čs. pracovního práva. B/ Hlavní prameny čs. pracovního práva. C/ Třídění pramenů čs. pracovního práva...28 // 3. Působnost čs. pracovního práva. A/ Věcná působnost čs. pracovního práva. B/ Osobní působnost čs. pracovního práva. C/ Časová působnost čs. pracovního práva. D/ Prostorová působnost čs. pracovního práva. E/ Působnost pracovního práva na pracovněprávní vztahy s cizím prvkem...34 // 4. Výklad a aplikace norem čs. pracovního práva...36 // 5. Mezinárodní organizace práce a její úmluvy a doporučení. A/ Mezinárodní organizace práce a její funkce. B/ Orgány MOP. C/ Úmluvy a doporučení MOP...37 //
Hlava III // ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČS. PRACOVNÍHO PRÁVA // 1. Pojem a význam čs. pracovního práva základních zásad...42 // 2. Základní zásady čs. pracovního práva ...44 // Hlava IV // PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY // 1. Pojem a třídění pracovněprávních vztahů...52 // 2. Účastníci (subjekty) pracovněprávních vztahů. A/ Subjekty pracovněprávních vztahů. B/ Pracovněprávní způsobilost socialistické organizace. C/ Pracovněprávní způsobilost pracovníka. D/ Ostatní subjekty pracovněprávních vztahů...55 // 3. Zastoupení v pracovněprávních vztazích...58 // 4. Obsah pracovněprávních vztahů. A/ Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích. B/ K pojmu nárok...59 // 5. Vznik a změna pracovněprávních vztahů. A/ Vznik pracovněprávních vztahů. B/ Změna pracovněprávních vztahů. C/ Změna obsahu pracovněprávních vztahů. D/ Změna objektu pracovněprávních vztahů...62 // 6. Zánik práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů ... 64 // 7. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů...68 // Hlava V // PRACOVNĚPRÁVNÍ SKUTEČNOSTI // 1. Pracovněprávní skutečnosti, pojem a druhy...70 // 2. Pracovněprávní úkony, pojem a druhy...72 // 3. Náležitosti pracovněprávních vztahů a právní důsledky jejich vad. // A/ Náležitosti pracovněprávních úkonů. B/ Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky...75 // 4. Čas jako pracovněprávní skutečnost...80 // Hlava VI // ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ŘÍZENÍ HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA SPOLEČNOSTI A POSTAVENÍ A ÚLOHA ODBORŮ V SOCIALISTICKÝCH ZEMÍCH // 1. Účast pracujících na řízení organizace. A/ Význam účasti pracujících na řízení organizace. B/ Funkce účasti pracujících na řízení organizace.
C/ Formy účasti pracujících na řízení organizace // 2. Postavení a úloha odborů v socialistických zemích. A/ K postavení odborů v socialistických zemích. B/ Úloha odborových organizací v socialistických zemích // 3. Postavení, úkoly a organizační struktura Revolučního odborového hnutí v ČSSR. A/ Postavení a úkoly ROH. B/ Principy organizační výstavby ROH // 393 // Zvláštní část ODDÍL PRVÝ // Pracovní poměr // Hlava VII // POJEM A DRUHY PRACOVNÍHO POMĚRU // 1. Pojem pracovního poměru a pracovní závazek. A/ Pojem pracovního poměru. B/ Pracovní závazek...97 // 2. Koncepce pracovního poměru. A/ K vývoji teoretických koncepcí pracovního poměru. B/ Teoretické koncepce soc. pracovního poměru...101 // 3. Druhy pracovního poměru...106 // Hlava VIII // VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU // 1. Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva. A/ Způsoby vzniku pracovního poměru. B/ Pracovní smlouva. C/ Rámcová pracovní smlouva... 108 // 2. Změny pracovního poměru. A/ K pojmu změny pracovního poměru. B/ Změny v obsahu pracovního poměru. C/ Změna zaměstnávající organizace...115 // 3. Skončení pracovního poměru. A/ Způsoby skončení pracovního poměru. B/ Právní úkony, směřující ke skončení pracovního poměru. C/ Právní události, mající za následek skončení pracovního poměru. D/ Úřední úkony, na jejichž základě dochází ke skončení pracovního poměru. E/ Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru ...119 // Hlava IX // PRACOVNÍ KÁZEŇ // 1. Pojem a obsah pracovní kázně. A/ Funkce pracovní kázně. B/ Povaha socialistické pracovní kázně. C/ Pojem pracovní kázně. D/ Povinnosti, spadající do pojmu „pracovní kázeň“. E/ Konkretizace základních povinností pracovníků, vyplývajících z pracovního poměru.
F/ Povinnosti právní a povinnosti morálněpolitické...131 // 2. Pracovní řád...138 // 3. Metody a prostředky upevňování pracovní kázně. A/ K metodám a prostředkům upevňování pracovní kázně obecně. B/ Organizace práce, pracovní motivace a pracovní kázeň. C/ Výchova, odměny, sankce. D/ K motivační struktuře vědecké organizace práce a rozvoje pracovní kázně z hlediska perspektivního vývoje...140 // Hlava X // PRACOVNÍ DOBA // 1. Pojem pracovní doby...148 // 2. Délka pracovní doby. A/ Stanovení pracovní doby a její třídění. // A/ Normální pracovní doba (obecně stanovená). B/ Zkrácená pracovní doba. D/ Neúplná pracovní doba (kratší pracovní doba).150 // 3. Rozvržení pracovní doby a její využívání...157 // 4. Přesčasová a noční práce. A/Přesčasová práce. B/Noční práce...160 // Hlava XI // DOBY ODPOČINKU // 1. Pojem doby odpočinku ...162 // 2. Přestávky v práci...163 // 3. Odpočinek mezi dvěma směnami (denní odpočinek)...165 // 4. Nepřetržitý odpočinek v týdnu (týdenní odpočinek)...165 // 5. Svátky...167 // 6. Dovolená na zotavenou. A/ Pojem a vznik nároku na dovolenou. B/ Délka dovolené. C/ Realizace práva na dovolenou...168 // Hlava XII // MZDA // 1. Pojem a funkce mzdy v socialistické společnosti...172 // 2. Formy mzdy, jejich stanovení a používání...175 // 3. Mzda ve zvláštních případech...179 // 4. Ochrana mzdy...180 // Hlava XIII // NÁHRADA MZDY PŘI PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI A NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM PRACOVNÍCH ÚKOLÚ // 1. Pojem překážky v práci a náhrady mzdy při ní. A/ Pojem překážky v práci. B/ Náhrada mzdy...182 // 2. Překážky v práci na straně pracovníka. A/ Překážky z důvodu obecného zájmu. B/ Služba v ozbrojených silách. C/ Školení a studium při zaměstnání.
D/ Důležité osobní překážky. E/ Společná ustanovení o překážkách v práci...186 // 3. Překážky v práci na straně organizace. A/ Prostoje. B/ Nepříznivé povětrnostní vlivy. C/Ostatní překážky na straně organizace...190 // 4. Náhrady výdajů poskytované pracovníkům v souvislosti s výkonem práce. A/ Pojem a druhy náhrad výdajů. B/ Náhrady výdajů při pracovní cestě. C/ Náhrady výdajů při přeložení na pracoviště v jiné obci a při přijetí do práce. D/ Náhrady při některých pracích, vyplývajících ze zvláštní povahy povolání...191 // Hlava XIV // BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ // 1. Funkce a význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...198 // 2. Pojem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...200 // 3. Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci A/ Předpisy // B zajištění BOZP C/ Zásady právní úpravy BOP...202 // 4. Práva a povinnosti subjektů k zajištění BOZP. C/ Práva a povinnosti k zajištění BOZP. ?/ Povinnosti pracovníků. ?/ Povinnosti vedoucích pracovníků. D/ Povinnosti socialistických organizací. ?/ Povinnosti dalších subjektů...203 // Hlava XV // PÉČE ORGANIZACE O PRACOVNÍKY // 1. Pojem péče organizace o pracovníky. A/ Péče o pracovníky a obsah pracovního poměru. B/ K pojmu pracovní podmínky. C/ Pojem péče o pracovníky...209 // 2. Právní úprava péče organizace o pracovníky. A/ Péče o kulturní a odborný rozvoj pracovníků a jejich pracovní podmínky. B/ Péče o kvalifikaci pracovníků. C/ Odborná práce absolventů škol. D/ Zabezpečení při pracovní neschopnosti, ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce ...214 // Hlava XVI // ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH // 1. Zvláštní pracovní podmínky žen. A/ Zaměstnanost žen.
B/ Pojem zvláštních pracovních podmínek žen. C/ Pracovní příležitosti pro ženy a zařízení, umožňující jim zaměstnání. D/ Zákazy některých prací a převedení k jiné práci. E/ Omezení noční práce. F/ Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami. G/ Mateřská dovolená. H/ Další oprávnění žen z důvodů péče o dítě. CH/ Zvýšená ochrana těhotných žen a některých žen, pečujících o dítě při rozvázání pracovního poměru ze strany organizace...220 // 2. Zvláštní pracovní podmínky mladistvých. A/ Pojem zvláštních pracovních podmínek mladistvých. B/ Povinnosti organizace vůči mladistvým. C/ Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi ...227 // ODDÍL DRUHÝ // Další základní pracovně právní vztahy // Hlava XVII // UČEBNÍ POMĚR // 1. Učební poměr jako forma přípravy mládeže pro povolání. A/ Výchova mládeže pro povolání. B/ Zajištění výchovy pro povolání v učebním poměru ...231 // 2. Pojem učebního poměru...233 // 3. Vznik a změny učebního poměru. A/ Vznik učebního poměru. // B/ Změny učebního poměru...235 // 4. Obsah učebního poměru...239 // 5. Skončení učebního poměru...241 // 6. Návaznost pracovního poměru na učební poměr...243 // Hlava XVIII // PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY NA ZÁKLADĚ DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR // 1. Význam a prvky pracovněprávních vztahů na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr...246 // 2. Pracovněprávní vztah na základě dohody o pracovní činnosti..249 // 3. Pracovněprávní vztah na základě dohody o provedení práce...252 // Hlava XIX // PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ČLENŮ VÝROBNÍCH DRUŽSTEV // 1. Význam, prvky a pojem členského vztahu k výrobnímu družstvu ...255 // 2. Vznik a skončení členského vztahu k výrobnímu družstvu...257 //
3. Hlavní odlišnosti členského poměru od pracovního poměru...258 // ODDÍL TŘETÍ // Pracovněprávní vztahy, které jsou součástí základních pracovněprávních vztahů // Hlava XX // VZTAHY ORGÁNŮ ROH VZNIKAJÍCÍ PŘI ÚČASTI PRACOVNÍKŮ NA ROZVOJI, ŘÍZENÍ A KONTROLE ČINNOSTI ORGANIZACE // 1. Práva pracovníků účastnit se na řízení organizace...260 // 2. Vztahy organizací a orgánů ROH k socialistickým organizacím. A/ Právní úprava vztahů mezi orgány ROH a socialistickými organizacemi. B/ Subjekty vztahů účasti na řízení. C/ Právní formy účasti na řízení...262 // Hlava XXI // KOLEKTIVNÍ SMLOUVY // 1. Funkce a význam kolektivních smluv. A/ Kolektivní smlouvy v kapitalistických státech. B/ Kolektivní smlouvy v socialistických zemích ...267 // 2. Funkce a pojem kolektivních smluv v ČSSR ...271 // 3. Subjekty kolektivních smluv...272 // 4. Obsah kolektivních smluv. A/ Zaměření obsahu kolektivních smluv. B/ Klasifikace obsahu kolektivních smluv. C/ Návaznost kolektivních smluv na národohospodářské plány ...275 // 5. Forma kolektivních smluv, jejich časová působnost, platnost a účinnost ...276 // 6. Sankce za porušování závazků z kolektivních smluv ...277 // ODDÍL ČTVRTÝ Vztahy související se základními pracovněprávními vztahy // Hlava XXII // ODPOVĚDNOSTNÍ (SANKČNÍ) VZTAHY // 1. Pojem a druhy odpovědnosti podle pracovního práva ...279 // 2. Kárná odpovědnost...282 // 3. Pojem, funkce a prvky hmotné odpovědnosti. A/ K právní úpravě obecně. B/ Prevenční povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů. C/ Pojem a funkce hmotné odpovědnosti. D/ Prvky odpovědnostního vztahu. E/ Uplatnění náhrady škody...284 // 4. Odpovědnost pracovníka za škodu způsobenou organizaci. A/ Obecná odpovědnost pracovníka.
B/ Zvláštní odpovědnost pracovníka. ...289 // 5. Odpovědnost organizace za škodu vzniklou pracovníkovi. A/ Obecná odpovědnost organizace. B/ Zvláštní odpovědnost organizace. C/ Smíšená odpovědnost organizace. D/ Postih organizace vůči jinému subjektu za škodu, kterou byla povinna nahradit. E/ Vzájemný vztah ustanovení platných pro jednotlivé druhy odpovědnosti organizace. F/ Působnost ustanovení ZP o náhradě škod za pracovní // vztahy...294 // 6. Odpovědnost za neoprávněný majetkový prospěch...305 // Hlava XXIII // SPORY Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ // 1. Pojem a příčiny vzniku sporu z pracovněprávních vztahů. A/ K pojmu pracovního sporu. B/ Příčiny vzniku pracovního sporu...307 // 2. Předcházení pracovním sporům...;...310 // 3. Řešení pracovních sporů. A/ K řešení pracovních sporů obecně. B/ Řešení kolektivních pracovních sporů. C/ Řešení individuálních pracovních sporů...312 // Hlava XXIV // DOZOR A SPOLEČENSKÁ KONTROLA ROH NAD DODRŽOVANÍM PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ // 1. K dozoru nad dodržováním pracovněprávních předpisů obecně ... 322 // 2. Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. A/ Druhy státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. B/ Státní odborný dozor nad bezpečností práce.323 // 3. Státní dozor nad dodržováním pracovněprávních předpisů...325 // 4. Společenská kontrola ROH nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...326 // 5. Společenská kontrola ROH nad dodržováním pracovněprávních předpisů...327 // Hlava XXV // PRÁVNÍ VZTAHY VZNIKAJÍCÍ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PRÁVA NA PRÁCI // 1. K právu na práci a právním vztahům, vznikajícím při jeho zabezpečování. A/ Pojem a funkce záruk práva na práci.
B/ Závislost záruk práva na práci na ekonomických a politických podmínkách...329 // 2. Právní vztahy vznikající v souvislosti s regulací zaměstnanosti a její nástroje...333 // 3. Záruky práva na práci. A/ Obecné záruky práva na práci. B/ Zvláštní záruky na práci...338 // ODDÍL PÁTÝ // Další právní vztahy, v nichž se občané účastní na společenské práci // Hlava XXVI // DALŠÍ PRÁVNÍ VZTAHY ÚČASTI NA SPOLEČENSKÉ PRÁCI // 1. K problematice dalších právních vztahů účasti občanů na společenské práci...343 // 2. Druhy dalších právních vztahů účasti občanů na společenské práci. A/ Vztahy vyplývající z veřejné funkce. B/ Vztahy příslušníků ozbrojených sil v činné službě. C/ Služební poměr příslušníků Sboru národní bezpečnosti. D/ Prokurátoři a vyšetřovatelé prokuratury. E/ Žáci a studenti při práci ve výrobě a provozní praxi. F/ Pracovněprávní vztah advokátů. G/ Vztah členů posádek čs. námořních lodí. F/ Pracovní vztahy členů JZD...345 // Přehled čs. literatury pracovního práva...355 // Některá rozhodnutí čs. soudů ...381
(OCoLC)14692237
cnb000167633

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC