Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.1) Půjčeno:33x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997
171 s. : il.

objednat
ISBN 80-85937-54-9 (brož.)
Obsahuje úvod
Čeština - učebnice škol základních
000017932
OBSAH // JAZYK // Úvod // Jazyk a jeho útvary ... 6 // Jazykoveda a její složky... 10 // Seznámeni s jazykovými pnmčkami ... 12 // Zvuková stránka jazyka // Hláskosloví ... 14 // Spisovná výslovnost... 15 // Slovní prízvuk... 17 // Zvuková stránka věty ... 20 // Stavba slova a pravopis // Slovotvorný základ, prípona, předpona... 23 // Slova príbuzná... 26 // Stavba slova... 28 // Střídání hlásek při odvozování ... 30 // Skupiny hlásek při odvozování... 31 // Zdvojené souhlásky... 33 // Skupiny ö/e, vé-y/e, pé, mě-mně... 35 // Předpony s-lse-, z-lze-, vz-lvze-; předložky .v/,ve, z/ze... 36 // Uy po obojetných souhláskách ... 39 // Tvarosloví // Druhy slov... 43 // Podstatná jména... 49 // Druhy podstatných jmen ... 49 // Procvičování tvarů a pravopisu podstatných jmen podle vzorů 52 // Skloňování vlastních jmen osobních a místních... 60 // Přídavná jména ... 62 // Druhy přídavných jmen... 62 // Skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých ... 67 // Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích... 71 // Stupňování přídavných jmen... 75 // Zájmena ... 80 // 170Druhy zájmen... 80 // Skloňováni zájmen ... 83 // A. Tvary zájmena já ... 83 // B. Tvary zájmen ten, náš... 84 // C. Tvary zájmen on, ona, ono ... 87 // D. Tvary zájmen můj, tvůj, svůj ... 90 // Číslovky ... 93 // Druhy číslovek ... 93 // Užívání číslovek a jejich skloňování... 95 // Slovesa... 97
Skladba // Stavba větná...100 // Základní větné členy ...100 // Shoda přísudku s podmětem...102 // Shoda přísudku s několikanásobným podmětem ...105 // Rozvíjející větné členy ...106 // Předmět...106 // Příslovečné určení ...109 // Přívlastek...114 // Věta jednoduchá a souvětí...118 // Tvoření vět...122 // Stavba textová...124 // Opakování o přímé řeči...125 // SLOH A KOMUNIKACE // Vypravování...127 // Popis...138 // Popis předmětu ...138 // Popis osoby...146 // Popis děje...149 // Popis pracovního postupu...151 // Zpráva a oznámení...155 // Jak se učíme...158 // Hlavní myšlenky textu ...158 // Výpisky ...160 // Výtah ...162 // Dopis...164 // 171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC