Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:39x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997
191 s. : il.

objednat
ISBN 80-85937-70-0 (brož.)
Na titulním listě: učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola
Čeština - učebnice škol základních
000017933
OBSAH // JAZYK // Tvarosloví // Podstatná jména ... 6 // Procvičování probraného učiva... 6 // Odchylné tvary některých podstatných jmen označujících // části těla... 9 // Přídavná jména... 10 // Zájmena ... 15 // Procvičování probraného učiva... 15 // Skloňovánía užívání vztažných zájmen... 19 // Číslovky ... 22 // Slovesa... 25 // Některé obtížnější slovesné tvary... 25 // A. Přítomné tvary sloves typu krýt, kupovat, psát, mazat, // plakat, řezat, klusat ... 25 // B. Přítomné tvary 3. osoby množného čísla sloves typu // prosit, trpět, sázet a tvary rozkazovacího způsobu ... 26 // C. Příčestí minulé sloves typu minout, tisknout, začít ... 27 // D. Infinitiv sloves typupéci, wod ... 30 // Slovesný rod činný a trpný ... 30 // Příslovce... 34 // Předložky ... 39 // Spojky ... 44 // Částice... 48 // Citoslovce ... 50 // Pravopis // Psanívelkýchpísmen ve jménech vlastních ... 52 // Procvičování pravopisu ilízylý ... 57 // Význam slov // Slovo, věcný význam slov; sousloví a rčení ... 61 // Slovajednoznačná a mnohoznačná... 64 // Synonyma ... 66 // Odborné názvy... 70 // 189Slovní zásoba a tvoření slov // Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování... 71 // Odvozování... 74 // A. Odvozovánípnponami... 75 // B. Odvozování předponami... 79 // Skládání slov a zkracování; zkratky a zkratková slova ... 80 // Skladba // Stavba větná... 82 // Věty dvojčlenné
a jednočlenné... 82 // Větné ekvivalenty ... 85 // Druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce... 87 // Přísudek... 91 // Přísudek slovesný; přísudek jmenný se sponou, // beze spony... 91 // Přísudek slovesný složený... 93 // Vedlejší věta přísudková... 94 // Podmět ... 94 // Podmět vyjádřený a nevyjádřený... 94 // Podmět všeobecný ... 96 // Vedlejší věta podmětná... 96 // Shoda přísudku s podmětem... 98 // Předmět... 98 // Vedlejší věta předmětná ...101 // Příslovečné určení...103 // Příslovečné určení místa a času...105 // Vedlejšívěty místní a časové...106 // Příslovečné určení způsobu a míry ...107 // Vedlejšívěty způsobové a měrové ...108 // Příslovecnéurčenípříčiny, účelu, podmínky a přípustky ... 109 // Vedlejšívěty příčinné, účelové, podmínkové a přípustkové 110 // Přívlastek ...114 // Přívlastek shodný a neshodný...114 // Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný...116 // Vedlejší věta přívlastková ...119 // Přívlastek těsný a volný...120 // Doplněk...122 // Vedlejší věta doplňková ...125 // Větné členy několikanásobné...126 // 190Opakováni o stavbě větné... 127 // Tvoření vět ... 130 // Stavba textová... 134 // SLOH A KOMUNIKACE // Vypravování ... 141 // Popis ... 153 // Popis uměleckých děl... 153 // Líčení... 159 // Popis výrobků a pracovních postupů... 161 // Užití odborných názvů
v popisu ... 165 // Charakteristika... 167 // Životopis ... 178 // Žádost... 180 // Pozvánka ... 182 // Výtah ... 184 // 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC