Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(31) Půjčeno:62x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2004
136 s. : il.

objednat
ISBN 80-7238-320-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, úvod, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 136
Čeština - učebnice škol základních
000017934
OBSAH // Úvod ... 5 // NAUKA O VÝZNAMU SLOV... 7 // 1. Význam slova ... 7 // 2. Slova jednoznačná a mnohoznačná ... 10 // 3. Slovo a sousloví, rčení... 13 // 4. Synonyma a homonyma ... 18 // 5. Slova citově zabarvená ... 21 // 6. Odborné názvy... 23 // NAUKA O TVORENÍ SLOV... 28 // 1. Slovní zásoba a její obohacování ... 28 // 2. Slovotvorba krok za krokem ... 31 // 3. Způsoby tvorení slov - odvozování, skládání, zkracování... 33 // Odvozování... 33 // Skládání ... 35 // Zkracování... 36 // 4. Odvozování podstatných jmen a přídavných jmen ... 38 // Odvozování podstatných jmen ... 38 // Odvozování přídavných jmen ... 42 // 5. Odvozování sloves... 44 // TVAROSLOVÍ... 47 // 1. Co už víme z tvarosloví... 47 // 2. Skloňování zájmena jenž... 49 // 3. Co už víme o slovesech... 51 // 4. Slovesný rod ... 53 // 5. Příslovce, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí... 57 // Příslovce... 57 // Příslovečné spřežky... 58 // Stupňování příslovcí... 59 // 6. Další neohebná slova - předložky, spojky, částice, citoslovce. 60 // SKLADBA... 65 // 1. Druhy vět podle postoje mluvčího... 65 // Věty oznamovací... 65 // Věty tázací... 66 // Věty žádací... 66 // 2. Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty... 67 // 3. Co už víme o základních větných členech... 71 // Podmět... 72 // Přísudek ... 74 // 4. Rozvíjející větné členy... 75 // Předmět... 76OBSAH
Příslovečné určení... 77 // Přívlastek... 78 // Doplněk... 79 // 5. Přístavek... 81 // 6. Co už víme o větě... 83 // 7. Druhy vedlejších vět... 84 // Vedlejší věta podmětná... 85 // Vedlejší věta předmětná... 86 // Vedlejší věta příslovečná... 88 // Vedlejší věta přívlastková... 90 // Vedlejší věta doplňková... 91 // Vedlejší věta přísudková... 92 // 8. Co už víme ze skladby... 92 // PRAVOPIS ... 95 // 1. Procvičování pravopisu i/y... 95 // Vyjmenovaná slova... 95 // Psaní i/у v koncovkách podstatných jmen ... 96 // Psaní i/у v koncovkách přídavných jmen... 97 // Shoda přísudku s podmětem... 98 // Souhrnná cvičení... 99 // 2. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech...101 // KOMUNIKACE A SLOH...104 // 1 . Popis...104 // Popis výrobku... 104 // Popis uměleckého díla... 106 // Popis pracovního postupu...108 // 2. Charakteristika...111 // 3. Líčení ...11 5 // Líčení krajiny...115 // 4. Výtah...1 1 9 // 5. Žádost ...121 // 6. Životopis ...12 2 // 7. Vypravování...126 // REJSTŘÍK JMENNÝ...133 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...134 // CITACE...136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC