Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993

objednat
ISBN 80-04-25993-6 (brož.)
000018061
Rekat.
OBSAH // I. Úvod do problematiky českého jazyka... 7 // 1. Čeština - národní jazyk... 7 // 2. Územní diferenciace češtiny... 7 // 3. Sociální diferenciace češtiny... 9 // 4. Současná spisovná čeština... 10 // II. O původu a vývoji českého jazyka... 14 // 1. Indoevropské jazyky... 14 // 2. K vývoji praslovanštiny a vzniku češtiny... 15 // 3. K hláskovému a tvarovému vývoji češtiny... 16 // 4. Vývoj češtiny a rozvoj české společnosti... 19 // III. Zvuková stránka jazyka... 24 // 1. Zvuková stránka věty a souvislého jazykového projevu 24 // 2. Spisovná výslovnost... 26 // IV. Grafická stránka jazyka... 31 // 1. Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka. // Základní principy českého pravopisu ... 31 // 2. Odchylky od základních principů českého pravopisu . 32 // 3. Ostatní složky českého pravopisu... 34 // V. Slovní zásoba ... 39 // 1. Jednotky slovní zásoby... 39 // 2. Slovníky... 41 // 3. Význam slova a jeho složky... 45 // 4. Významové vztahy mezi slovy... 48 // 5. Změny ve slovní zásobě... 52 // 6. Slovo v textu... 54 // VI. Tvoření slov... 60 // 1. Stavba slovního tvaru. Tvoření slov odvozováním // a skládáním... . 60 // 2. Významové okruhy slov z hlediska slovotvorného . . 64 // 3. Slovotvorba v současné jazykové praxi ... 71 // 4. Univerbizace a multiverbizace... 76 // VIL Slova přejatá... 80 // 1. Slova zdomácnělá a slova cizí... 80 // 2. Pravopis a výslovnost přejatých
slov ... 81 // 3. Skloňování cizích jmen... 83 // 4. Proč se užívají cizí slova ... 88 // VHL Tvarosloví... 91 // 1. Třídění slov na slovní druhy... 91 // 2. Mluvnické kategorie jmen... 92 // 3. Mluvnické kategorie sloves ... 98 // IX. Skladba...104 // 1. Základní principy větné stavby. Větné členy a vztahy . 104 // 2. Věta jako jednotka komunikace. Zvuková stránka věty // a pořádek slov...111 // 3. Souvětí. Výstavba textu...115 // X. Obecné výklady o jazyce...127 // 1. Jazyk a jazyková komunikace...127 // 2. Myšlení a jazyk...129 // XI. Jazyková kultura...133 // XII. Jazykověda a její disciplíny...135 // XIII. Přehled vývoje naší jazykovědy ...138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC