Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Dokořán, 2008
502 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7363-146-8 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 450-467 a rejstřík
000018140
Několik slov před vstupem do knihy 11 // HLAVA PRVNÍ // I. kapitola: Založení Republiky Československé a spletité cesty, jež k němu vedly 15 // 1. Na cestě k požadavku založit vlastní národní stát. Byl český národ moderní a státotvorný? Či nebyl a stal se jím? 15 // 2. Program českého (československého) národního státu jako východisko z nouze 23 // II. kapitola: Převraty národní a bolševické, ať vítězné či poražené, rozvracejí habsburskou monarchii a formují mj. Republiku Československou 34 // 1. Převrat rakouskoněmecký a trnitá cesta, jež k němu tolika oklikami vedla 34 // 2. Národní převrat český (československý) v Českých zemích 37 // 3. Souboj mezi rakouskoněmeckým a českým převratem v Českých zemích spolu s poznámkou o vlivu revoluce v Německu na československé záležitosti 46 // 4. Polské války a těšínsko-oravsko-spišské intermezzo 54 // 5. Maďarský národní převrat v Uhrách (v Maďarsku a na Slovensku) 59 // 6. Slovenský a československý převrat na Slovensku 62 // 7. Pokusy o II. etapu rozšíření bolševické revoluce z Ruska do střední Evropy a jejich výsledky 70 // Češi a Slováci ve vírech ruské revoluce 70 // Německo 71 // Československo 72 // Rakousko 74 // 8. Protimaďarská a protibolševická podivná válka o východní země ČSR... 74 // 9. ...a její dějinotvorné i neslavné výsledky 81 // HLAVA DRUHÁ // III. kapitola: Hospodářské poměry a sociální vztahy v Československu 89 // 1. Poválečný rozvrat, bída a sociální bouře 89 // 2. Československý stát, jeho ústava, elity a aparáty 97 // Nástup německé reprezentace 97 // Ústava 99 // První parlamentní volby, kritické léto 1920 a jeho prosincové vyústění 104 // 3. Obyvatelstvo republiky z hlediska sociálního a národního (se zvláštním přihlédnutím ke Slovensku) 110 //
Počty a byty národů 112 // Hospodářské, sociální a kulturní rozvrstvení obyvatelstva 115 // Demografická revoluce — životní styl a vliv městského způsobu života 117 // 4. Aparáty československého státu 128 // Administrativa 129 // Policie a četnictvo 131 // Československá armáda 135 // IV kapitola: Cesta k malému československému blahobytu a jeho limity 141 // 1. Systémy vládnutí v ČSR na cestě k parlamentní demokracii 141 // Idea demokracie 141 // Revoluční diktát národa československého 142 // Instalace parlamentu odpovědné vlády — ale jen „kvartální“ 143 // Vláda Pětky - zpátky k československé celonárodní koalici s prvky oligarchie 144 // Přicházejí konečně střídající se levo- a pravostředé vlády západoevropského ideálu? 146 // 2. Charakter a struktury politických stran: základy „pilířového“ systému demokracie v ČSR 147 // Jmenovací horečky a jejich systémové pokračování 148 // Budování pilířů 151 // Pyramida Republikánské strany československého venkova 153 // Pilíře Československé sociálně demokratické strany dělnické a Československé strany národně socialistické 158 // Opory Hlinkový slovenské ľudové strany (HSĽS) 162 // 3. Stanoviska a proměny politických stran ČSR 163 // Strany československé 164 // Autonomistické strany 165 // Českoněmecké a slovenskomaďarské strany 165 // Podkarpatská Rus 166 // Volba prezidenta republiky roku 1927 167 // 4. Polovičatosti a chyby problematické správní reformy 167 // 5. Hospodářství a sociální politika státu 172 // Nostrifikace průmyslu, bank a pojišťoven 175 // Pozemková reforma 179 // 6. Průmyslová konjunktura a její vlivy společnost 186 // Ekonomický vzestup 186 // Následky ve skladbě sociálních vrstev a národů 190 //
V kapitola: Na obratníku 194 // 1. Obyvatelstvo: kultura, věda, publicistika a noviny 194 // Obyvatelstvo 194 // ... a jeho národy 196 // Zdraví lidu: tělovýchovné organizace 197 // Sport, turistika, tramping 199 // Věda 201 // Publicistika, noviny a novináři 204 // 2. Nástup krizových předzvěstí v zemědělství a průmyslu, první krizové oblasti (1929-1931/32) 207 // VI. kapitola: Slovensko jako národně politický problém 213 // 1. Kořeny a příčiny 213 // 2. Pittsburská dohoda a Hlinková pařížská krize 217 // 3. Autonomistické hnutí a jeho kontaminace (separatismus, klerikální fašismus) 220 // 4. Přelomové volební vítězství HSĽS ve 20. letech a heslo „slovenské autonomie“ 226 // 5. „Vacuum iuris“ a Tukův proces 231 // 6. Vývoj slovenské ekonomiky za konjunktur a hospodářských krizí 234 // 7. Slovenská národní svébytnost za Velké krize a vztah české politiky k věci 239 // 8. Podkarpatská Rus a její autonomie 247 // HLAVA TŘETÍ // VII. kapitola: Hospodářská krize se mění ve Velkou a v krizi sociálně politickou, národně politickou a státní 251 // 1. To nejnutnější o elitách a jejich odpovědnosti za republiku // a národní osudy Čechů a Slováků 251 // 2. Nejhlubší propady československé ekonomiky a následky krize doma i v zahraničí 261 // 3. Snižování mezd a stávky, propouštění a nezaměstnaní 267 // 4. Československé extrémy (zvláště bolševický) za Velké krize a v době předmnichovské 272 // 5. Hnutí nezaměstnaných a stávky za krize, střílení do lidu, instalace „autoritativní demokracie“ 278 // 6. Komunismus odvážně zahajuje politiku velkého oblouku na cestě k moci v Československu 283 // 7. Specificky „československý“ výstup z krize za prohlubující se mezinárodní izolace státu 286 //
8. „Duše“ národů ČSR za výstupu z krize: Češi, Slováci - Maďaři a Němci 289 // 9. Od DNSAP k Henleinově vlastenecké frontě a Sudetendeutsche Partei 298 // Volební triumf Sudetendeutsche Partei a jeho následky 300 // 10. Nová vláda, nový prezident 304 // 11. Henleinovy nové záměry, úspěchy a problémy; souboj vlády a neoaktivismu s SdP 308 // VIII. kapitola: Stát se připravuje na obranu republiky a demokracie 315 // 1. Nutnost změny - čelem k novému nepříteli 315 // Zemřel zakladatel státu 315 // Země v okamžicích očekávané katastrofy 317 // Nová vojenská doktrína a nový strategický plán obrany 320 // 2. Pevnosti 322 // Plány a stavba 325 // Kontrašpionáž v boji o pevnosti 326 // 3. Reorganizace a přezbrojení armády 327 // 4. Občané v přípravě na obranu 332 // IX. kapitola: Zápas o přežití Československa vrcholí 336 // 1. Československo pod koordinovaným náporem Hitlera a Henleinovy strany — za stupňujícího se nádaku appeasementu 336 // Anšlus a co bylo po něm 336 // Národnostní statut kontra karlovarské požadavky 338 // „Malá mobilizace“ 340 // Obecní volby 341 // 2. Horké léto 1938 342 // Nepřátelé za konferenčním stolem 342 // Od diplomatických nátlaků k vyšetřovateli Runcimanovi 345 // 3. Slovenská otázka před Mnichovem 352 // Matematika a zásadní otázky národů 352 // Cesta k Národnostnímu statutu (a státu) - a jeho negace hlinkovci 353 // 4. Konce První republiky: ultimáta, demise a Vláda národní obrany, mobilizace - a kapitulace 360 // První anglo-francouzské ultimátum a jeho přijetí 360 // Bezprostřední následky 362 // Od vzbouření lidu k demisi vlády 364 // Jana Syrového „Vláda národní obrany“ 366 // Vznešené cíle a reálné možnosti Syrového vlády 367 // Od Godesbergu přes všeobecnou mobilizaci k Mnichovu 369 //
HLAVA ČTVRTÁ // X. kapitola: Od Mnichova k nacistické okupaci (Co byla „Druhá republika?“) 374 // 1. První republika se stává v Hitlerově Nové Evropě minulostí 374 // České země: nové hranice - obyvatelstvo - národy 376 // Slovenský Mnichov v arbitrážní podobě 378 // 2. Roztrhání ekonomiky Česko-Slovenské republiky a jeho sociální a kulturní důsledky 381 // Hospodářství Druhé republiky 381 // Sociální stav 383 // Kulturní marasmus a kulturně politický úpadek 384 // 3. Stát a politické režimy Druhé republiky 387 // České země na cestě k zápolení autoritativní demokracie s totalitou 387 // První půlrok „říšské župy Sudety“ 398 // Slovensko na cestě k fašistické totalitě 402 // 4. Konce Druhé republiky: Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát 410 // Slovenská separace a okupace Podkarpatské Rusi 410 // Okupace Českých zemí a utvoření Protektorátu Čechy a Morava 413 // XI. kapitola: Závěr 420 // 1. Založení československého státu a jeho dějinný smysl 420 // 2. Československá parlamentní demokracie, její specifika a vady 424 // 3. Národohospodářský a sociálně-národní problém První republiky (zvláště pak konce slovenských a německých osudů v československém státě) 426 // 4. Finis a summa zároveň 432 // Přehled vlád 436 // Použité a doporučené prameny a literatura 449 // Zdroje vyobrazení 468 // Seznam vyobrazení, tabulek a mapek 470 // Seznam zkratek 476 // Jmenný rejstřík 481
(OCoLC)228602169
cnb001783669

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC