Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990

objednat
ISBN 80-04-24874-8
000018183
Rekat.
1 ZÁKLADY INFORMATIKY 11 // 1.1. Informace a jejich získávání 11 // 1.1.1 Pojem informace 11 // 1.1.2 Informatika 12 // 1.1.3 Knihovny a informační střediska 12 // 1.1.3.1 Studijní možnosti ve velkých knihovnách 13 // 1.1.3.2 Organizace půjčování knih, zejména ve velkých // knihovnách 13 // 1.1.3.3 Primární a sekundární informační dokumenty 15 // 1.1.3.4 Automatizované rešeršní služby 17 // 1.1.3.4.1 Magnetopásková služba 18 // 1.1.3.4.2 Rotované (cyklické) rejstříky 18 // 1.1.3.5 Informační střediska a počítače 19 // 1.2 Racionální studium textu a jazyk 21 // 1.2.1 Obecně o racionálním studiu textu a jeho účelnosti 21 // 1.2.2 Celková orientace v textu 21 // 1.2.3 Poznámky v publikaci, kterou vlastníme 22 // 1.2.4 Výpisky, osnova, konspekt 22 // 1.2.4.1 Výpisek 22 // 1.2.4.2 Osnova a konspekt 23 // II // 2 NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A TVOŘENÍ SLOV 27 // 2.1 Slovní zásoba a její bohatství. Jednotky slovní zásoby 27 // 2.2 Poučení o různých typech slovníků 28 // 2.3 Význam slova a jeho složky 32 // 2.4 Změny slovního významu 33 // 2.4.1 Pojmenování pomocí změny slovního významu 34 // 2.5 Slova mnohoznačná 36 // 2.6 Homonyma 36 // 2.7 Synonyma 39 // 2.8 Antonyma 41 // Automatizace výrazu // Aktualizace výrazu // Slohové rozvrstvení slovní zásoby // Spisovná slovní zásoba // Nespisovná slovní zásoba // Dobově nebo citově zabarvená slova // Obohacování slovní zásoby // Tvoření slov // Odvozování // Skládání slov // Tvoření zkratek a zkratkových slov // Spojování slov v sousloví // Univerbizace a multiverbizace // Přejímání slov z jiných jazyků // Pojmenování pomocí změny slovního významu // TVAROSLOVÍ // Principy třídění slov na slovní druhy // Mluvnické kategorie jmen // Mluvnická kategorie pádu // Kategorie jmenného čísla //
Kategorie jmenného rodu // К vývojovým tendencím v tvaroslovném systému jmen // současné češtiny // Mluvnické kategorie sloves // Slovesná osoba a číslo // Slovesný způsob // Slovesný čas // Slovesný rod // Slovesný vid // Vývojové tendence v tvarosloví sloves // SKLADBA // Výpověď a věta // Mluvnická stavba věty jednoduché // Větné vztahy // Větné členy 4.2.3 Významová stránka věty 96 // 4.2.4 Odchylky od větného schématu 98 // 4.3 Souvětí 100 // 4.4 Věty s polovětnými konstrukcemi 102 // 4.5 Věta jako jednotka komunikace 104 // 4.5.1 Druhy vět podle postoje (záměru) mluvčího 105 // 4.5.2 Aktuální (kontextové) členění výpovědi 105 // 4.6 Pořádek slov 108 // 4.7 Využívání větných schémat 110 // 4.7.1 Věty s přísudkem v rodě trpném 110 // 4.7.2 Parataxe a hypotaxe 111 // 4.7.3 Spojení volnější a těsnější 112 // 4.7.4 Nepravé věty vztažné 113 // 4.8 Výstavba textu 115 // 4.8.1 Vztahy mezi větami v textu 115 // 4.8.2 Členění souvislého textu. Výstavba odstavce 117 // 5 ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁN KA // JAZYKA 121 // 5.1 Zvuková stránka jazyka 121 // 5.1.1 Vztah zvukové a grafické stránky 121 // 5.1.2 Základní složky mluvení 122 // 5.1.3 Soustava českých hlásek 122 // 5.1.4 Hlavní zásady české spisovné výslovnosti 123 // 5.1.4.1 Nejčastější nedostatky ve výslovnosti slov domácích 124 // 5.1.4.2 Nejčastější nedostatky ve výslovnosti slov přejatých 125 // 5.1.4.3 Slovní přízvuk 126 // 5.1.5 Zvuková stránka jazykových projevů 128 // 5.1.5.1 Členění na větné úseky 128 // 5.1.5.2 Větný přízvuk 129 // 5.1.5.3 Větná melodie 130 // 5.1.6 Výslovnostní styly 131 // 5.2 Grafická stránka jazyka 133 // 5.2.1 Psané projevy 133 // 5.2.1.1 Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka 133 // 5.2.1.2 Hlavní principy českého pravopisu 134 //
5.2.1.3 Příručka Pravidla českého pravopisu 135 // /55.2.2 Pravopis v kořenech slov 137 // 5.2.3 Pravopis závislý na stavbě slova 140 // 5.2.3.1 Psaní i (í) ~ У (ý) 140 // 5.2.3.2 Psaní ú — ů 141 // 5.2.3.3 Psaní ě — je — m(n)ě 141 // 5.2.3.4 Psaní předpon z-a s- v 143 // 5.2.3.5 Psaní souhlásek ve skupinách 144 // 5.2.4 Pravopis slovních tvarů 144 // 5.2.4.1 Psaní i — у 144 // 5.2A2 Psaní tvarů zájmena já 145 // 5.2.5 Pravopis pojmenování jako celku 146 // 5.2.5.1 Psaní dohromady a se spojovníkem 146 // 5.2.5.2 Psaní velkých písmen 146 // 5.2.6 Pravopis závislý na výstavbě věty 148 // 5.2.6.1 Psaní i —у jako prostředek mluvnické shody 148 // 5.2.6.2 Psaní rozdělovačích znamének (interpunkce) 148 // 6 OBECNÉ POUČENÍ O SLOHU 153 // 6.1 Sloh (styl) jazykových projevů 153 // 6.2 Jazykové styly a slohotvorní činitelé 154 // 6.2.1 Styl individuální (osobní) 154 // 6.2.2 Styly a slohotvorní činitelé obecné platnosti 155 // 6.2.2.1 Vyjadřování vlastní spisovné a hovorové 156 // 6.2.2.2 Styl projevů mluvených a písemných 157 // 6.2.2.3 Jazykové styly podle funkce (funkční styly) 160 // 6.3 Slohové postupy a slohové útvary 162 // 6.3.1 Slohové postupy 162 // 6.3.1.1 Informační postup 163 // 6.3.1.2 Vyprávěcí postup 163 // 6.3.1.3 Popisný postup 163 // 6.3.1.4 Výkladový a úvahový postup 163 // 6.3.2 Slohové útvary 164 // 6.4 Slohové rozvrstvení jazykových prostředků 165 // 6.4.1 Slohové rozvrstvení slovní zásoby 165 // 6.4.2 Slohové rozvrstvení prostředků mluvnických 167 // /67 STYL PROSTĚ SDĚLOVACÍ 171 // 7.1 Informační slohové postupy a útvary 171 // 7.1.1 Informační útvary 171 // 7.1.2 Informační postupy a útvary v mluvené komunikaci 178 // 8 JAZYK JEDNÁNÍ NA SCHŮZÍCH 183 // 8.1 Funkce schůzí v socialistické společnosti 183 //
8.2 Stavba schůze a její řízení 183 // 8.3 Zápis 187 // 9 ADMINISTRATIVNÍ STYL 194 // 9.1 Slohové útvary administrativního stylu 194 // 9.1.1 Žádost 195 // 9.1.2 Životopis 196 // 9.1.3 Posudek 198 // 9.1.4 Úřední korespondence 200 // 9.1.5 Drobné administrativní útvary 204 // 10 CHARAKTERISTIKA 206 // 10.1 Charakteristika a posudek 206 // 10.2 Hlediska hodnocení v posudku a charakteristice 206 // 10.3 К syntaxi charakteristiky 208 // 10.4 Ke kompozici charakteristiky prosté 208 // 11 PUBLICISTICKÝ STYL 211 // 11.1 Podstata publicistiky a její základní slohové útvary 211 // 11.2 Význačné rysy publicistického stylu 214 // 11.2.1 Automatizace výrazů v publicistice 215 // 11.2.2 Oživování, aktualizace výrazů v publicistice 216 // 11.3 Další publicistické slohové útvary 219 // 11.3.1 Kritika 219 // 11.3.2 Reportáž 220 // 11.3.3 Interview 222 // 11.3.4 Fejeton 224 // 11.3.5 O mluveném jazyce v rozhlase a televizi 226 // 12 ODBORNÝ STYL 229 // 12.1 Odborná práce a odborný styl 229 // /712.1.1 Odborný styl po stránce lexikální 230 // 12.1.2 Syntax odborných textů 231 // 12.1.3 Stavba textu jako celku 233 // 12.2 Slohové postupy v odborném textu 234 // 12.3 Slohové útvary v odborné oblasti 234 // 12.3.1 Popis 236 // 12.3.1.1 Vécná podstata popisu 236 // 12.3.1.2 Cíl popisu 236 // 12.3.1.3 Druhy popisu 236 // 12.3.1.4 Popis po stránce jazykové 237 // 12.3.1.3 Popis po stránce kompoziční 241 // 12.3.2 Výklad 244 // 12.3.2.1 Podstata výkladu 244 // 12.3.2.2 Příčinnostní vztahy mezi jevy a jejich jazykové vyjadřování. 245 // 12.3.2.3 Kompozice výkladu 248 // 12.3.3 Úvaha 257 // 12.3.3.1 Úvahový slohový postup 257 // 12.3.3.2 Úvahy v různých stylových oblastech 259 // 12.3.3.3 Znaky úvahy a její vztahy к jiným slohovým útvarům a postupům 264 //
12.3.3.4 jazyková stránka úvahy 265 // 12.3.4 Mluvený odborný referát 272 // 13 UMĚLECKÝ STYL 279 // 13.1 Vlastnosti uměleckých žánrů 279 // 13.2 Vypravování 280 // 13.2.1 Vypravování v mezilidské komunikaci a v literární tvorbě 280 // 13.2.2 Podstata vypravování 280 // 13.2.3 Kompozice vypravování 280 // 13.2.3.1 Základní vyprávěcí postup 281 // 13.2.3.2 Popis ve vypravování 281 // 13.2.33 Charakteristika ve vypravování 283 // 13.23.4 Prolínání postupu vyprávěcího s jinými slohovými postupy 284 // 13.23.5 Zápletka, napětí a rozuzlení v uvedených textech 285 // 13.23.6 Řeč vyprávěče a řeč postav 285 // 13.2.4 Jazyk vypravování z hlediska spisovnosti, slohové různosti a tématu 286 // 13.2.4.1 Slovník vypravování 287 // 13.2.4.2 Syntax vypravování 287 // 14 VEREJNÉ MLUVENÉ PROJEVY (ŘEČNICKÝ STYL) 295 // 14.1 Funkce řečnických projevů a jejich podstata 295 // 14.2 Útvary řečnických projevů 297 // 14.2.1 Politické projevy 297 // 14.2.2 Slavnostní příležitostné projevy 302 // 14.2.2.1 Oslavné projevy 302 // 14.2.3 Mluvené naučné projevy 308 // 14.2.3.1 Referát 308 // 14.2.3.2 Přednáška 311 // 15 SLOVENŠTINA 315 // 15.1 Jazyk slovenského národa 315 // 15.1.1 Spisovná slovenština 315 // 15.1.2 Slovenské hláskosloví a výslovnost 316 // 15.1.3 Slovenské tvarosloví 319 // 15.1.4 Slovenská skladba 321 // 15.1.5 Slovní zásoba slovenštiny 322 // 15.2 Současná česká a slovenská jazyková situace a vztah češtiny a slovenštiny 324 // 16 OBECNÉ POZNATKY O JAZYCE 326 // 16.1 Jazyk a jazyková komunikace 326 // 16.2 Myšlení a jazyk 328 // 16.2.1 Analýza 329 // 16.2.2 Syntéza 329 // 16.2.3 Platnost výpovědi 330 // 16.2.4 Zřetel 331 // 16.2.5 Rektifikace 331 // 16.2.6 Kvantifikátory 331 // 16.3 O původu a vývoji českého jazyka 332 //
16.3.1 Indoevropské jazyky 332 // 16.3.2 К vývoji praslovanštiny a vzniku češtiny a dalších jazyků slovanských 333 // 16.3.2.1 Vznik některých hláskoslovných rozdílů // mezi slovanskými jazyky v praslovanském jazykovém celku 335 // 16.3.2.2 Vznik dalších znaků češtiny na rozhraní praslovanského období a na počátku samostatného vývoje českého 336 // 16.3.3 К hláskovému a tvaroslovnému vývoji češtiny 337 // 16.3.4 Vývoj češtiny ve vztahu к vývoji společnosti 339 // 16.4 Čeština — národní jazyk Čechů 345 // 16.4.1 Národní jazyk jako znak národa 345 // 16.4.2 Národní jazyk jako historický jev 345 // 16.4.3 Spisovná čeština 346 // 16.4.4 Nářečí a nadnářeční útvary 346 // 16.4.5 Sociální diferenciace češtiny 348 // 16.4.6 Vývojové tendence současné spisovné češtiny 349 // 16.5 Norma a kodifikace 351 // 16.6 Jazyková kultura 353 // 16.7 Jazykověda a její disciplíny 355 // 16.8 Přehled vývoje naší jazykovědy 357 // 17 JAZYKOVÉ ROZBORY 361 // 17.1 Nejstarší česká věta 361 // 17.2 Půjčky se státním příspěvkem mladým manželům 362 // 17.3 Shakespeare 363 // 17.4 Nový typ rozhlasové ústředny 364 // 17.5 Člověk moudrý? 365 // 17.6 Film 367 // 17.7 Exekuce 368 // 17.8 Sojuz 28 369 // 17.9 Co je to smích? 370 // 17.10 Zápas 372 // 17.11 Přijeď, báječně si zachytáš 373 // 17.12 Ovčí hubičky 374 // Jazykovědné termíny cizího původu 376
cnb000053022

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC