Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1998
177 s. : il.

objednat
ISBN 80-7080-316-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu
Vody odpadní - čištění - učebnice vysokošk.
000018292
1. ZÁKLADNÍ PROCESY A POSTUPY PRO ÚPRAVU VODY (ing.Nina // Strnadová, CSc) 1 // 1.1. Vodní zdroje, jímání a odběr vody 1 // 1.1.1. Podzemní vody 2 // 1.1.2. Povrchové vody 2 // 1.1.3. Zvyšování množství vodních zdrojů 2 // 1.1.4. Ochranná pásma vodních zdrojů 3 // 1.2. Doprava a rozvod vody 4 // 1.3. Potřeba vody 5 // 1.3.1. Nerovnoměrnost potřeby vody 5 // 1.4. Akumulace vody ve vodojemech 6 // 1.5. Spotřeba a ztráty vody 7 // 1.6. Technologické procesy úpravy pitné vody 8 // 1.6.1. Mechanické předčištění vody pro vodárenské // účely 9 // 1.6.2. Úprava povrchových vod 9 // 1.6.3. Technologické postupy úpravy podzemní // vody 16 // 1.7. Odstraňování dalších specifických látek 18 // 2. ODPADNÍ VODY A JEJICH SLOŽENÍ (Prof.Ing.Michal Dohányos,CSc) // 23 // 2.1. Charakter znečištiuj ících látek a procesy // používané ? jejich odstraňování 23 // 2.2. Splaškové a městské odpadní vody 25 // 2.2.1. Složení a množství splaškových a měst // ských odpadních vod 25 // 2.3. Stanovení organických látek v odpadních vodách 28 // 2.3.1. Stanovení jako CHSK 28 // 2.3.2. Stanovení jako BSK 31 // 2.3.3. Stanovení jako Corg 32 // 2.4. Technologická linka velkých a středních čistíren 34 // 2.5. Technologická linka malých čistíren 35 // 3. MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD // (ing.Nina Strnadová, CSc) 36 // 3.1. Hrubé předčištění 34 // 3.2. Lapáky písku 37 // 3.2.1. Lapáky písku s horizontálním
průtokem 37 // 3.2.2. Lapáky písku s vertikálním průtokem 40 // 3.2.3. Lapáky písku s příčnou cirkulací 41 // 3.3. Usazovací a zahuščovací nádrže 41 // 3.3.1. Prosté usazování 41 // 3.3.2. Rušené usazování 42 // 3.3.3. Zahušťování suspenzí 42 // 3.3.4. Usazovací nádrže 43 // 3.3.5. Zahušťovací nádrže 45 // 3.3.6. Navrhování usazovacích nádrží 46 // 3.3.7. Navrhování dosazovacích nádrží 48 // 4 . OBECNE ZAKLADY BIOLOGICKÝCH ČISTÍRENSKÝCH PROCESU // (Prof.Ing.Michal Dohányos,CSc) 50 // 4.1. Úvod 5 0 // 4.2. Biologická rozložitelnost 51 // 4.3. Růst a množení mikroorganismů 52 // 4.3.1. Jednorázové systémy. Růstová křivka 53 // 4.3.2. Kontinuální systémy bez recirkulace // biomasy 55 // 4.3.3. Kinetické principy selekce mikroorganismů // ve směsných kulturách 57 // 4.4. Kinetika odstraňování organických látek // z odpadních vod 58 // 4.4.1. Jednosložkový substrát 58 // 4.4.2. Několika složkový substrát 59 // 4.4.3. Komplexní substrát a mechanismus odstra // ňování organických látek odpadních vod 60 // 4.5. Aktivační proces 61 // 4.5.1. Vznik a vývoj aktivačního procesu 62 // 4.5.2. Směsná kultura zvaná aktivovaný kal 62 // 5 . AEROBNÍ ZPŮSOBY BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD // (Prof.Ing.Michal Dohányos,CSc) 70 // 5.1. Základní způsoby kultivace směsné kultury 70 // 5.1.1. Jednorázový (diskontinuální) systém 70 // 5.1.2. Semikontinuální systém 70 // 5.1.3. Kontinuální
systém s postupným tokem 71 // 5.1.4. Kontinuální systém s ideálním promíchává // ním (směšovací aktivace) 71 // 5.2. Nejdůležitější technologické parametry aktivace 72 // 5.3. Vliv různých faktorů na čisticí účinek aktivace 73 // 5.3.1. Základní principy 73 // 5.3.2. Vliv pH 74 // 5.3.3. Vliv nutrientů 74 // 5.4. Spotřeba kyslíku a vzduchu 75 // 5.4.1. Reakce v aktivační nádrži spotřebovávají // cí kyslík. 75 // 5.4.2. Rovnice spotřeby kyslíku 76 // 5.4.3. Přestup kyslíku do vody 77 // 5.4.4. Oxygenační kapacita 78 // 5.5. Aerátory používané při čištění odpadních vod 79 // 5.5.1. Pneumatická aerace 79 // 5.5.2. Mechanická aerace 80 // 5.5.3. Hydropneumatická aerace 80 // 5.5.4. Kyslíková aktivace 81 // 5.6. Přehled hlavních technologických modifikací // aktivace 81 // 5.6.1. Systémy s aerobní stabilizací - malé // ČOV 82 // 5.6.2. Klasické aktivační systémy 83 // 5.7. Biologické odstraňování anorganického dusíku z // odpadních vod 86 // 5.7.1. Nitrifikace 87 // 5.7.2. Biologická denitrifikace 88 // 5.8. Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod -90 // 5.8.1. Mechanismus zvýšeného odstraňování fos // fóru // 90 // 5.9. Čištěni odpadních vod na biofilmových reaktorech 92 // 5.9.1. Zkrápěné biologické kolony 93 // 5.9.2. Rotační biofilmové reaktory 96 // 6. ANAEROBNÍ ČISTÍRENSKÉ PROCESY, ANAEROBNÍ ČIŠTĚNÍ // ODPADNÍCH VOD (Prof.Ing.Michal Dohányos,CSc) 98
6.1. Teoretické základy 98 // 6.1.1. Porovnání aerobních a anaerobních // procesů 98 // 6.1.2. Princip anaerobního rozkladu, jeho fáze, // mikroorganismy jednotlivých fází. 100 // 6.1.3. Anaerobní rozložitelnost organických // látek. 104 // 6.2. Anaerobní čištění odpadních vod 105 // 6.2.1. Přednosti a nevýhody 105 // 6.2.2. Přehled reaktorů pro anaerobní // čištění 106 // 6.3. Reaktory s pevnou náplní 110 // 6.3.1. Anaerobní filtr 110 // 6.3.2. Trubkový reaktor 112 // 6.3.3. Reaktor s volně loženou náplní s průtokem // shora dolů 113 // 6.3.4. Reaktor s pohyblivou náplní - anae // robní rotační diskové reakrory 114 // 6.3.5. Reaktory s náplní ve vznosu // 114 // 6.3.6. Reaktory s agregovanou (granulovanou) // biomasou 117 // 6.3.7. Přepážkový reaktor 119 // 6.3.8. Hybridní reaktor 119 // 6.4. Zapracování anaerobních reaktorů 120 // 6.5. Volba typu anaerobního reaktoru 122 // 7. ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ. // (Prof.Ing.Michal Dohányos,CSc) 124 // 7.1 Současný stav technologie. 124 // 7.2 Anaerobní reaktory pro stabilizaci kalů. 126 // 7.3 Vlastnosti a zpracování anaerobně // stabilizovaného kalu. 129 // 7.4 Kalová voda, její složení a čištění. 132 // 7.5 Bioplyn. 132 // 7.5.1 Složení a vlastnosti bioplynu. 132 // 7.5.2 Využití bioplynu. 133 // 8. PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY (Doc.Ing.Jan Koller,CSc) 134 // 8.1 Definice, vznik, vlastnosti. 134 // 8.2 Fyzikální způsoby čištění (filtrace, flotace,
// extrakce) 136 // 8.2.1 Filtrace 136 // 8.2.2 Neutralizace 143 // 8.2.3 Srážení 148 // Chemická oxidace a redukce 151 // 8.3.1 Oxidace chlorem a jeho sloučeninami 1-52 // 8.3 // 8.3.2 Oxidace ozónem a směsí ozónu se vzduchem 153 // 8.3.3 Oxidace peroxidem vodíku 154 // 8.3.4 Oxidace manganistanem draselným 154 // 8.3.5 Katalytická oxidace kyslíkem 155 // 8.3.6 Chemická redukce 156 // 8.4 Adsorpce 156 // 8.4.1 Základní pojmy. 156 // 8.4.2 Typy adsorpce a její příčiny 157 // 8.4.3 Adsorpční rovnováha. Adsorpční // izotermy. 158 // 8.4.4 Adsorbenty používané v technologii vody. 159 // 8.4.5 Hlavní faktory ovlivňují adsorpci 159 // 8.4.6 Použití adsorpce 160 // 8.4.7 Regenerace vyčerpaných sorbentů 161 // 8.5 Extrakce 161 // 8.6 Desorpce 163 // 8.7 Rozklad stabilizovaných emulsí. 165 // 8.7.1 Emulse ropných látek ve vodě. 165 // 8.7.2 Čištění emulzí ropných látek 167 // 8.8 Separace ropných látek 169 // 8.8.1 Technické provedení separátorů 170 // 8.9 Závadné látky a havárie ve vodním hospodářství 172 // 8.10 Ochrana vod před znečištěním ropou a ropnými // látkami. 174 // 8.11 Sekundární ochrana podzemních vod před znečištěním // 176
(OCoLC)36608254
cnb000650726

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC