Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Fortuna, 1995

objednat
ISBN 80-7168-214-4
000018403
Rekat.
OBSAH // L Úvod // Náš národní jazyk... 7 // II. Opakování učiva ze 4. ročníku... 10 // III. Stavba slova // Slovotvorný základ, přípona, předpona... 18 // Slova příbuzná... 21 // Stavba slova... 22 // Střídání hlásek při odvozování... 24 // A. Změny samohlásek... 24 // B. Změny souhlásek... 25 // Skupiny hlásek při odvozování... 26 // Zdvojené souhlásky... 28 // Skupiny bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně... 29 // Předpony s-lse-, z-!ze-, vz-lvze-; předložky slse, z!ze... 31 // A. Předpony . ... 31 // B. Předložky... 32 // Dělení slov ... 33 // / - ? po obojetných souhláskách . ... 35 // Shrnutí a opakování učiva ... 39 // IV. Tvarosloví // Druhy slov ... 41 // Podstatná jména ... 44 // Opakování a procvičování učiva o podstatných jménech... 44 // Slovesa... 49 // Opakování a procvičování učiva o slovesech... 49 // Přídavná jména... 52 // Rozdělení přídavných jmen...• • • • 52 // Skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých... 55 // A. Přídavná jména tvrdá ... 55 // B. Přídavná jména měkká... 58 // Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích... 60 // Zájmena... 65 // Druhy zájmen... 65 // Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy ... 68 // 164 // Skloňování zájmen ten, náš... 72 // Skloňování zájmen on, ona, ono... 74 // Číslovky... 77 // Druhy číslovek; užívání číslovek základních a řadových... 77 // Skloňování některých číslovek
základních... 82 // Příslovce... 84 // Opakování učiva z tvarosloví... 88 // V. Skladba // Větné členy základní a rozvíjející... 90 // Větné členy základní... 90 // Větné členy rozvíjející... 95 // Větný člen rozvitý a několikanásobný... 103 // Větný člen rozvitý... 103 // Větný člen několikanásobný... 105 // Shoda přísudku s podmětem... 108 // Pravidla o psaní Hy v koncovce příčestí... 108 // Shoda přísudku s několikanásobným podmětem... 110 // Souvětí... 111 // Věta jednoduchá a souvětí... 111 // Věta hlavní a vedlejší... 114 // Oddělování vět v souvětí... 116 // Řeč přímá a nepřímá... 118 // Opakování učiva ze skladby... 122 // VI. Sloh // Vypravování... 124 // Popis... 136 // Popis předmětu... 136 // Popis děje... 141 // Popis pracovního postupu... 145 // Jak se učíme?... 150 // Zpráva, oznámení... 152 // Zpráva... 152 // Oznámení... 153 // Tiskopisy, telegram, dopis ... 155 // Tiskopisy... 155 // Telegram... 156 // Dopis... 157 // řehled skloňování podstatných jmen... 160 // 165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC