Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967
239 s. ; 25 cm

objednat
Knižnice všeobecného vzdělání. Kostka
000018419
I. OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE // 1. Vznik a vývoj jazyka ...7 // 2. Jazyk národní, spisovný, nářečí, obecná čeština ...8 // 3. Příbuznost slovanských jazyků ...9 // 4. Nauka o jazyce ...10 // II. NAUKA O ZVUKOVÉ STRÁNCE JAZYKA (A PRAVOPIS) // 5. Soustava hlásek v češtině, slabika, poměr mezi hláskami a písmeny 12 // 6. Psaní a výslovnost slov přejatých ...15 // 7. Zvuková stránka slova a věty ...18 // III. VÝZNAM SLOV // 8. Slovo, slovní význam, sousloví, slova jednoznačná a mnohoznačná, // přenesené významy ...20 // 9. Synonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy ...23 // IV. TVOŘENÍ SLOV (S PRAVOPISEM A VÝSLOVNOSTÍ) // 10. Tvoření slov ...27 // 1. Tvoření slov odvozováním ...27 // 2. Tvoření slov skládáním ...28 // 3. Tvoření slov zkracováním ...28 // 11. Obměny hlásek při odvozování slov ...30 // 1. Krácení a dloužení samohlásek ...30 // 2. Střídání samohlásek ...31 // 3. Změny souhlásek ...31 // 12. i/у po obojetných souhláskách ...33 // 1. Slovní základ ...33 // 2. Přípona ...33 // 3. Předpona ...34 // 4. Koncovka ...34 // i/y po ...b ...35 // i/y po l ...36 // i/y po ...m ...37 // i/y po p ...39 // i/y po ...s ...40 // i/у po v, z ...41 // Souhrnná cvičení na 1/y ...42 // 13. Skupiny souhlásek vznikající pří odvozování slov, jejich pravopis // a výslovnost ...43 // 14. Psaní skupin bje — bě, vje — vě, mně — mě ...46 // 1. bje — bě, vje — vě ...46 // 2. mně — mě ...46 // 15. Předpony vz-, s-, z- ...48 // 237V. TVAROSLOVÍ // 16. Druhy slov ...52 // 17. Podstatná jména a jejich druhy. Psaní velkých písmen ...55 // Psaní velkých písmen ve jménech a názvech vlastních ...57 // 18. Skloňování podstatných jmen ...60 // A. Skloňování podstatných jmen rodu mužského ...61 // a) Tvrdé vzory pán, hrad ...61 //
b) Měkké vzory muž, stroj ...63 // c) Zvláštností ve skloňování některých podstatných jmen rodu mužského ...64 // e) Skloňování podstatných jmen rodu mužského s koncovkou -a, -e 65 // d) Kolísání mezi vzory tvrdými a měkkými, životnými a neživotnými 67 // Tvrdý vzor předseda ...67 // Měkký vzor soudce ...67 // B. Skloňování podstatných jmen rodu ženského ...68 // a) Skloňování podstatných jmen rodu ženského zakončených samohláskou ...68 // Tvrdý vzor žena, měkký vzor nůše ...68 // b) Skloňování podstatných jmen rodu ženského zakončených souhláskou [bez koncovky v 1. p. č. j.) ...71 // Vzory píseň, kost ...71 // C. Skloňování podstatných jmen rodu středního ...73 // Vzory město, moře, kuře, stavení ...73 // D. Shrnutí pravopisu koncovek podstatných jmen ...75 // E. Skloňování pomnožných jmen místních a jmen svátků ...76 // F. Skloňování jmen a příjmení a podstatných jmen cizích ...78 // 19. Přídavná jména a jejich druhy ...81 // 1. Přídavná jména tvrdá ...82 // 2. Přídavná jména měkká ...82 // 3. Přídavná jména přivlastňovací ...82 // 20. Skloňování a stupňování přídavných jmen ...84 // A. Skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých ...84 // Vzor mladý ...84 // Vzor jarní ...85 // B. Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích ...87 // Vzor matčin, bratrův ...88 // C. Shrnutí pravopisu koncovek přídavných jmen ...90 // D. Stupňování přídavných jmen ...91 // 21. Zájmena a jejich druhy ...93 // 22. Skloňování zájmen ...95 // A. Skloňování zájmen bezrodých ...95 // B. Skloňování zájmen rodových ...97 // a) Zájmenné skloňování zájmen rodových ...97 // b] Skloňování zájmen rodových podle vzorů přídavných jmen . 101 // 23. Číslovky a jejich druhy ...105 //
24. Skloňování číslovek ...107 // A. Skloňování číslovek základních ...107 // B. Skloňování číslovek řadových, druhových a násobných ...109 // 25. Slovesa a jejich tvary ...Ш // a] Tvary od kmene přítomného ...113 // b) Tvary od kmene minulého ...115 // Přehled slovesných tvarů ...118 // 23826. Slovesný vid ...119 // 27. Třídění sloves a jejich časování podle vzorů ...121 // Přehled tříd a vzorů pravidelných sloves ...122 // a) Slovesa první třídy ...123 // b) Slovesa druhé třídy ...125 // c) Slovesa třetí třídy ...128 // d) Slovesa čtvrté třídy ...129 // e) Slovesa páté třídy ...132 // f) Slovesa nepravidelná ...132 // g) Přehled i а у ve slovesných tvarech ...134 // 28. Základní rozdíly ve skloňování a časování mezi čeätinou a slovenštinou 135 // 29. Příslovce a příslovečné spřežky ...138 // 30. Předložky ...141 // Předložky saz ...142 // 31. Spojky a částice ...143 // 32. Citoslovce ...145 // VI. SKLADBA // 33. Věta a druhy vět podle obsahu ...146 // 34. Stavba věty jednoduché ...147 // Skladebné dvojice, shoda a řízenost ...147 // 35. Podmět a přísudek, věta holá, věta rozvitá ...149 // 36. Shoda přísudku s podmětem ...152 // 37. Několikanásobný podmět. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem ...154 // 38. Předmět ...156 // 39. Přívlastek a přístavek ...158 // 40. Doplněk ...161 // 41. Příslovečné určení ...164 // 42. Věty dvojčlenné a jednočlenné ...165 // 43. Odchylky od pravidelné stavby větné ...167 // 44. Zápor ...168 // 45. Pořádek slov ...170 // 46. Shrnutí pravidel o čárce ve větě jednoduché ...172 // 47. Souvětí podřadné a souřadné ...174 // 48. Druhy vět vedlejších ...178 // 49. Druhy souvětí souřadného ...182 // 50. Složité souvětí ...186 // 51. Řeč přímá a nepřímá ...188 //
VII. SLOH // 52. Úvod o slohu ...190 // 53. Oznámení, zpráva, hlášení ...194 // 54. Referát ...195 // 55. Vypravování ...196 // 56. Popis, odborný popis, popis pracovního postupu ...198 // 57. Popis osoby, charakteristika, posudek ...200 // 58. Dopis, dopis obchodní. Žádost. Vlastní životopis (vyplňování dotazníku) 202 // 59. Výklad ...206 // 60. Proslov, výzva ...207 // 61. Kritika. Diskuse. Zápis schůze ...208 // Klíč k cvičením ...213
(OCoLC)42185402
cnb000445950

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC