Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998
247 s.

objednat
ISBN 80-7235-021-8 (brož.)
Literatura - čítanky - učebnice středošk.
000018512
f // OBSAH // Úvod // I/ BOHOVÉ A HRDINOVÉ // Starověké orientální literatury // Mýty // Mýty starověké Mezopotámie: /13 // Atrachasís /13 Epos o Gilgamešovi /15 Hebrejská literatura: /18 // Bible - Starý zákon /18 // Ivan Olbracht: Čtení z Biblí kralické /18 // Bible svátá: Kniha Samuelova první /19 // Jiří Voskovec - Jan Werich: David a Goliáš /20 // Antická řecká literatura // Epika: // Homér: Ilias /21 // Odyssea /23 James Joyce: Odysseus /25 Lyrika: // Sapfó: Ze zlomků Sapfmých písní /26 Anakreon z Teu: Písně /26 Tragédie: // Sofokles: Král Oidipus /27 // Latinská římská literatura // Publius Ovidius Naso: Listy milostné /28 // Proměny: Europe /33 Albert Camus: Mýtus o Sisyfovi /34 // II/ SLOVESNÁ KULTURA STŘEDOVĚKÉ KŘESŤANSKÉ JEDNOTY // Křesťanství a jeho ideologie // Bible - Nový zákon /37 Evangelium sv. Jana: Prolog /37 // Ježíš a cizoložnice /38 // Ježíš před Pilátem /38 // Karel Čapek: Pilátovo krédo /38 Evangelium sv. Matouše: Výsměch vojáků /39 // Ukřižování /40 Ježíšova smrt /40 Jan Zahradníček: Uctívání kříže /40 Václav Havel: Život /43 Aurelius Augustinus: Vyznání /43 Pierre Abélard: Historie Abélardova utrpení /44 Dopisy lásky /45 // Staroslověnské písemnictví a latinská literatura doby románské // Proglas /47 // Legendy: Život Konstantina - Cyrila /48 Život svátého Václava /49 // Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily (Kristiánova
legenda) /51 // 5 // Kronika: // Kosmas: Kronika česká /52 // Píseň: // Hospodine, pomiluj ny /53 Svatý Václave /53 Karel Toman: Září /54 František Halas: Praze /54 // Evropská hrdinská epika a dvorská lyrika // Epika: // Píseň o Rolandovi /55 Lyrika: // Guillem de Peitieus: Kéž každý ví /58 // Raimbautz de Vaqueiras: Paní, ve mně srdce sténá /59 // Česká veršovaná epika // Světská epika: // Alexandreida /60 Dalimilova kronika /62 // Vyvrcholení gotické slovesné kultury v Čechách // Duchovní epika: // Legenda o sv. Kateřině /63 Milostná lyrika: // Slovce M /65 Dřěvo sě listem odievá /66 František Hrubín: Dřevo se listem odívá /67 Žákovská poezie: // Píseň veselé chudiny /68 Podkoní a žák /69 // Satiry: // Desatero kázanie božie: Sedmé kázanie /70 Drama: // Mastičkář /71 // III/ ČESKÁ LITERATURA 15. STOLETÍ OBRAZEM KRIZE STŘEDOVĚKÉ SPOLEČNOSTI // Mistr Jan Hus // Postila /73 Univerzitě pražské /74 Husitská literatura // Ktož jsú boží bojovníci /75 // Petr Chelčický a jednota bratrská // Petr Chelčický: Sieť viery pravé /76 // IV/ UMĚLECKÝ IDEÁL ROZVITÉHO LIDSTVÍ // (Evropský humanismus a renesance) // Předchůdci renesančního cítění v Itálii a ve Francii // Literatura italská: // František z Assisi: Píseň tvorstva /78 Dante Alighieri: Božská komedie /79 Francesco Petrarca: Sonety Lauře: /82 // Už mlčí vítr, nebesa i zem /82 Ty zlaté vlasy, co tak sladce vlály /83
Giovanni Boccaccio: Dekameron /83 Literatura francouzská: // Francois Villon: Balada, kterou Villon napsal léta páně 1458 na námět, jejž u svého dvora v Blois určil vévoda orleánský /85 Dvojbalada o bláznovství v lásce /86 // 6 // Balada závěrečná /86 Epitaf /87 // Renesance a humanismus v jižní a západní Evropě // Literatura španělská: // Miguel de Cervantes у Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha /87 František Halas: Don Quijot bojující /91 Literatura francouzská: // Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel /91 Michel de Montaigne: Umění žít /93 Literatura anglická: // Jan Werich: Dopis Shakespearovi /94 William Shakespeare: Hamlet /95 // Romeo a Julie /97 // Literatura nizozemská: // Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti /99 // V/ LITERATURA MĚŠŤANSKÉHO HUMANISMU V NAŠICH ZEMÍCH // Humanismus v Čechách // Jan Campanus Vodňanský: Žalozpěv na smrt Mistra Daniela z Veleslavína /101 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb cesta z království Českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta /102 // Vzdělávací ráz měšťanské literatury // Jan Blahoslav: Filipika proti misomusům /103 Václav Hájek z Libočan: Kronika česká /104 // Jan Amos Komenský // Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce /104 // VI/ SLOVESNÁ TVORBA BAROKNÍ ROZPOLCENOSTI // Evropské baroko // Literatura španělská: // Tereza z Ávily: Pohnutkou k tomu,
bych tě milovala /107 // Jan z Kříže: Vstoupil jsem a nevím kam /108 // Luis de Góngora: Na slunci česala si Cloris zlaté vlasy /109 // Oficiální literatura českého baroka // Duchovní poezie: // Bedřich Bridel: Co Bůh? Člověk? /109 // Adam Václav Michna z Otradovic: Česká mariánská muzika /110 // Lidová a pololidová slovesnost // Poeziei // Lidová píseň: Co to máš, děvečko /111 // Sluníčko za hory zachází /112 Osiřelo dítě /112 // Kazatelství: // Kázání dvojí pohřební nad otcem a synem /113 // VII/ LITERÁRNÍ TVORBA IDEÁLU ŽIVOTNÍ VYROVNANOSTI (Klasicismus) // Klasicistická tragédie a komedie // Francouzský klasicismus: // Pierre Corneille: Cid /114 Moliěre: Misantrop /116 // Osvícenství // Literatura francouzská: // 7 // Denis Diderot: Jakub fatalista a jeho pán /117 Milan Kundera: Jakub a jeho pán /118 Voltaire: Candide /119 Literatura anglická: // Jonathan Swift: Gulliverovy cesty /120 Literatura italská: // Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů /122 // VIII/ OD OSVÍCENSKÉHO KLASICISMU K SENTIMENTALISMU // (Začátky národního obrození) // Problematika a ráz národního obrození // Jakub Jan Ryba: Hej mistře, vstaň bystře: Kyrie /124 // Gloria /125 // Obrozenecké dějepisectví a jazykověda // Josef Dobrovský: Česká literatura na rok 1779 /125 // Předběžná odpověď na útoky pana V. S. v Archívu v č. 64 z 28. května 1824 (O Libušině soudu) /126 // Vzdělávací a lidovýchovná próza // Alois
Jirásek: Česká expedice /126 // Začátky novočeské poezie // Antonín Jaroslav Puchmajer: Mlíkařka /128 // IX/ KE ZDROJŮM CITOVOSTI (Evropský preromantismus) // Kult přirozeného člověka, dávnověku a přírody // Francois-René de Chateaubriand: Atala aneb Láska dvou divochů v pustině // Od Rousseaua ke Goethovi // Literatura francouzská: // Jean-Jacques Rousseau: Julie aneb Nová Heloisa /130 Antoine-Francois Prévost: Příběh rytíře des Grieue a Manon Lescaut /131 Vítězslav Nezval: Manon Lescaut /133 Literatura anglická: // Laurence Sterne: Život a názory blahorodého pána Tristrama Shandyho /134 Literatura německá: // Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera /136’ // Faust /KK) // Václav Havel: Pokoušení /138 // X/ VZNIK UMĚLECKY NÁROČNÉ LITERATURY // (Národní obrození ve dvacátých letech) // Dovršení jazykového obrození // Josef Jungmann: O jazyku českém - Rozmlouvání první /140 // Ideál hrdinského dávnověku (Rukopisy) // Rukopis královédvorský: Čestmír a Vlaslav /141 // Skřivánek /142 Opuščěná /142 // Jan Gebauer: Poučení o padělaných rukopisích Královédvorském a Zelenohorském /142 // Obraz minulosti posilou národního vědomí // František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě /143 // Slovanská myšlenka ve vědě a v poezii // Jan Kollár: Slávy dcera /144 // Sblížení poezie s lidovou slovesností // František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských:
Bohatýr Muromec /145 // Ohlas písní českých: Toman a lesní panna /146 // 8 // Divadlo ve dvacátých letech // Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě /148 // XI/ ROMANTICKÁ REVOLTA PROTI ROZUMU A ŘÁDU (Evropský romantismus) // Německý romantismus // Novalis: Jindřich z Ofterdingu /152 Johann Wolfgang Goethe: Král duchů /154 // Romantismus v Anglii // George Gordon Byron: Dnes dovršuji třicátý šestí rok života /155 // Chillonský vězeň // Romantismus ve Francii // Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži Stendhal: Červený a černý /160 // Romantismus ruský // Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin /164 // Romantismus polský // Adam Mickiewicz: Konrád Wallenrod / // XII/ MEZI IDYLIČNOSTÍ A SPOLEČENSKOU REVOLTOU (Česká literatura v letech třicátých a čtyřicátých) // Máchův subjektivní romantismus // Karel Hynek Mácha: Neznámé dívce /170 Máj /170 // Tylovo úsilí o výchovu národní společnosti // Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen /174 // Erbenův nadosobní řád // Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních: Svatební košile /175 // Slovenská jazyková odluka a básníci školy Štúrovy // Ľudovít Štúr: Nárečia slovenskuo alebo Potreba písania v tomto nárečí /179 Andrej Sládkovič: Detvan /179 Ján Botto: Smrť Jánošíkova /181 // XIII/ MEZI DEMOKRATICKÝM RADIKALISMEM A SOCIÁLNI UTOPIÍ // Mladé Německo a Francie // Heinrich Heine: Kniha písní: Lorelei
/183 // Otázky /184 Nové básně: Když cítím nejsladší mé štěstí /184 // Krásné množství kyprých údů /184 // George Sandová: Malá Fadetka /185 // Gogol // Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor /186 // Havlíček a Němcová // Karel Havlíček Borovský: Epigramy /189 // Tyrolské elegie /190 Křest svátého Vladimíra /191 Václav Bolemír Nebeský: Padneš /192 Božena Němcová: Babička /192 // Pohorská vesnice /195 // KKѴ/ LITERATURA DEMOKRATICKÝCH A NÁRODNÍCH IDEÁLŮ // Podmínky literárního života v šedesátých a sedmdesátých letech // Máj, jarní almanach na rok 1858: úvodní báseň /197 // 9 // Karel Sabina: Prodaná nevěsta /198 // Generace májovců: Hálek, Světlá, Arbes, Neruda // Vítězslav Hálek: Večerní písně: Tvé oko krásné jezero /200 // Nedobře lidem bez zpěvu /200 Kdo v zlaté struny zahrát zná /200 Nekamenujte proroky /200 // V přírodě: Napadly písně v duši mou /200 // Na statku a v chaloupce /201 Fejeton: Gogola hledám /202 Karolina Světlá: Vesnický román /203 Jakub Arbes: Newtonův mozek /204 Jan Neruda: Hřbitovní kvítí: Na vršíku dům stál bláznů /206 Knihy veršů: Vším jsem byl rád! /206 Písně kosmické: Ty věčné hlasy proroků /207 Balady a romance: Balada o duši Karla Borovského /207 Romance štědrovečerní /208 Balada stará - stará! /209 Prosté motivy: Jarní /209 Letní /210 Zimní /210 Kniha epigramů: Smutná bilance /210 Zpěvy páteční: Láska /210 Fejeton:
Výlet do kraje bídy /211 Povídky malostranské: U tří lilií /211 // XV/ LITERATURA NÁRODNÍCH A VŠELIDSKÝCH IDEÁLŮ // (Česká literatura od poloviny sedmdesátých let) // Tvorba Svatopluka Čecha // Svatopluk Čech: Jitřní písně: Nevěřme nikomu /213 // Dosti nás /213 Písně otroka /214 // Historická beletrie // Alois Jirásek: Proti všem /215 Zikmund Wintr: V pasti /216 // Mezi domovem a světem cizích kultur - lumírovci // Josef Václav Sládek: Básně: Jen usni tiše /220 // Jiskry na moři: V tiši /220 // Je proti nám, kdo není s námi /220 Na prahu ráje: Bílá hora /220 // Selské písně a české znělky: Tři rody u nás platí jen /221 // Polní cestou /221 // Sluncem a stínem: U bran štěstí /221 Jaroslav Vrchlický: Duch a svět: Pan /222 // Sfinx: Děti XIX. věku /222 // Dojmy a rozmary: Zavírám oči, tma se na mne řítí /223 Mně v hloubi srdce vždycky láska zpívá Eklogy a písně: Tak mám tebe plnou duši /223 Zlatý prach: Jsou bolesti /223 // Dni a noci: Poetika lásky /224 // Okna v bouři: Za trochu lásky... /224 Kniha sudiček: Lidské štěstí /224 Poslední sonety samotáře: Na konci století /224 Tiché kroky: Ublížilas, lásko /225 Zaváté stezky: Píseň /225 Sobě na hrob /225 // /223 // 10 // XVI/ LITERÁRNÍ TVORBA KRITICKÉHO OBRAZU SPOLEČNOSTI (Realismus v evropských literaturách) // Realismus francouzský // Honoré de Balzac: Otec Goriot /226 // Realismus anglický // Charles Dickens: Kronika Pickwickova
klubu /229 // Realismus ruský // Lev NikolajevičTolstoj: Kreutzerova sonáta /232 Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest // XVII/ NÁSTUP REALISMU V ČESKÉ LITERATUŘE // Vědecký realismus a přehodnocování národních ideálů // Tomáš Garrigue Masaryk: Česká otázka /236 // Vývojové tendence české literatury v osmdesátých letech // Josef Svatopluk Machar: Confiteor I: Sloky polemické /237 // Vesnický román a povídka // Teréza Nováková: Úlomky žuly: Drobová polévka /240 Karel Václav Rais: Výminkáři: Konec života /242 // Drama v období realismu // Ladislav Stroupežnický: Naši furianti /243 // Alois Mrštík - Vilém Mrštík: Maryša /245 // Slovenská literatura // Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena /246 // Gustave Flaubert: Paní Bovaryová // Confiteor II: Sloky literární /238 Zimní sonety: Sonet o pokroku /238 Magdalena /239 // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC