Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999
137 s.

objednat
ISBN 80-7044-251-4 (brož.)
Acta Universitatis Pukrynianae. Studia linguistica ; 6
Bibliografie na s. 128-134
Čeština - romština - srovnání - studie
Romština - čeština - srovnání - studie
000018522
OBSAH 3 // ÚVOD 9 // I. ČECHOVE A ROMOVÉ NA ÚZEMÍ ČECH, MORAVY, SLEZSKA, SLOVENSKA A UHER 10 // 1.1 Od počátku historického osídlení DO 5. STOL. N. L. 10 // 1.1.1 Doba halštatská 10 // 1.2 Nejstarší doklady o Slovanech na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska II // 1.3 Nejstarší doklady o Romech na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Uher 12 // 1.4 K historii Romů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Uhrách ve 14. až // 15. století 13 // 1.5 K historii Romů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Uhrách v druhé pol. 15 století 14 // 1.6 K historii Romů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Uhrách od 1. pol. // 16. STOL. DO POČÁTKU DRUHÉ POL. 18. STOLETÍ 15 // 1.7 K historii Romů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Uhrách od druhé pol, 18. STOL. DO r. 1918 16 // 1.8 K historii Romů v Českoslovém státu (1918 - 1938) 17 // 1.9 K historii Romů v Druhé republice (1938 - 1939) a v Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945) 18 // 1.10 K historii Romů v r. 1945 19 // 1. 11 Romové přistěhovalí do Čech, na Moravu a do Slezska po r. 1945 19 // 1.12 První migrační vlna maďarských a rumunských Romů na Slovensko 19 // 1.13 Druhá migrační vlna Romů ze Slovenska do Čech, na Moravu a do Slezska 19 // 1.14 Romská problematika v dokumentech Charty 77 20 // 1.15 Národnostní menšina Romů v České republice 22 1.16 Romské organizace, politické strany a hnutí 24 // 1.17 Protiromský rasismus v ČR 24 // II. ŘEČ A JAZYK ČECHŮ A ROMŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH 26 // CHARAKTERISTIKA ČEŠTINY A ROMŠTINY VZHLEDEM K JEJICH JAZYKOVÝM A ŘEČOVÝM SPECIFIČNOSTEM 26 // 2.1 Charakteristika češtiny vzhledem k její specifičnosti 26 // 2.1.1 PŮVOD ČEŠTINY 26 // 2.1.2 Jazyková příbuznost Slovanů 26 // 2.1.3 Indoevropský základ slovanštiny 26 //
2.1.4 Skupiny slovanských jazyků 27 // 2.1.4.1 Baltoslovanská jazyková jednota 27 // 2.1.5 Období praslovanské 27 // 2.1.6 Staroslověnština 29 // 2.1.7 Typ češtiny 29 // 2.1.8 POČÁTKY VÝVOJE ČEŠTINY 30 // 2.1.9 ČESKÝ národní jazyk 30 // 2.1.10 PERIODIZACE VÝVOJE SPISOVNÉHO ČESKÉHO JAZYKA 31 // 2.2 Charakteristika romštiny vzhledem k její specifičnosti 32 // 2.2.1 původ romštiny 32 // 2.2.2 Jazyková příbuznost romlektů 33 // 2.2.2.1 K ETYMOLOGII SLOV OZNAČUJÍCÍCH ROMY 33 // 2.2.3 Indická pravlast Romů a jejich stěhování do nových areálů 34 // 2.2.4 Indoevropský základ romštiny 35 // III. GRAMATICKÁ STAVBA ČEŠTINY, SLOVENŠTINY A ROMŠTINY 36 // 3.1 Slovní druhy 36 // 3.2 Jméno a jeho gramatické kategorie v indoevropských jazycích 36 // 3.2.1 Gramatické kategorie 37 // 3.2.1.1 Gramatická kategorie jmenného rodu 37 // 3.2.1.2 Gramatická kategorie čísla 38 // 3.2.1.3 Gramatická kategorie pádu 38 // 3.3 Sloveso a jeho gramatické kategorie 39 // 3.3.1 Deixe personální, časová a lokální 39 // 3.3.2 Diateze (slovesného rodu) 39 // 3.3.3 Slovesný čas (tempus) 40 // 3.3.4 Kategorie aspektu 40 // 3.3.4.1 Frekventativa 41 // 3.3.5 Slovesný způsob (modus) 41 // IV. MORFOLOGICKÉ KATEGORIE JMEN A SLOVES V ROMŠTINĚ S PŘIHLÉDNUTÍM K JEJICH STAVU V ČEŠTINE A VE SLOVENŠTINĚ 42 // 4.1 Substantivum a jeho gramatické kategorie v romštině 42 // 4.1.1 Gramatická kategorie jmenného rodu a životnosti v romštině 42 // 4. i .2 Gramatická kategorie čísla v romštině 42 // 4.1.3 Gramatická kategorie určenosti v romštině 43 // 4.1.3.1 Tvary romského (určitého) členu o, e, le, la 44 // 4.1.3.1.1 PŘÍMÝ PÁD 44 // Singulár: člen o - e 44 // Plurál: člen o 44 // 4.1.3.1.2 Nepřímý pád 44 // Singulár: člen le - la 44 // Plurál: člen le 44 //
4.1.4 Gramatická kategorie pádu v romštině 44 // 4. i .4.1 Rekce (přejatých) předložek 45 // 4.1.4.2 Tvoření pádových koncovek romských substantiv 45 // 4.1.4.2.1 Tvary přímého pádu v plurálu 46 // 4.1.4.2.2 Tvary nepřímého pádu 46 // 4.1.4.2.3 Substantiva s nepravidelnými tvary nepřímého pádu 46 // 4.1.4.2.4 Klasifikace romských pádů 46 // I. pády nevyjadřující zasažení slovesným dějem, nýbrž od nich zásahy vycházející 46 // Nominativ 46 // II. PÁDY VYJADŘUJÍCÍ JISTOU MÍRU ZASAŽENÍ SLOVESNÝM DĚJEM 48 // Prepozitiv 48 // Genitiv 48 // Ablativ 50 // Dativ 51 // Akuzativ 51 // Lokativ 52 // Lokativ bezpředložkový a předložkový 53 // Instrumentál 54 // III. PÁDY NEVYJADŘUJÍCÍ ZASAŽENÍ SLOVESNÝM DĚJEM 55 // Genitiv-posesiv 55 // Vokativ 55 // 4.1.5 Substantívni’ romská paradigmata 55 // 4.1.5.1 Maskulina a feminina původní 56 // 4.1.5.2 Maskulina a feminina přejatá 57 // 4.1.6 Deminutiva 58 // 4.2 Adjektiva v romštině 58 // 4.2.1 Skloňování romských adjektiv 58 // 1. skupina (adjektiva nepřejatá) 58 // 2. SKUPINA (ADJEKTIVA NEPŘEJATÁ) 59 // 3. SKUPINA (ADJEKTIVA PŘEJATÁ) 59 // 4.2.2 Stupňování adjektiv 59 // 4.2.3 ZDROBNĚLÁ ADJEKTIVA 59 // 4.3 Pronomina v romštině 59 // 4.3.1 ZÁJMENA OSOBNÍ 60 // 4.3.1.1 Skloňování osobních zájmen me, tu, jov, joj; amen, tumen, jon 60 // 4.3.1.2 Zvratné zájmeno pes 60 // 4.3.2 ZÁJMENA UKAZOVACÍ 61 // 4.3.3 ZÁJMENA TÁZACÍ 61 // 4.3.4 ZÁJMENA NEURČITÁ 61 // 4.3.5 ZÁJMENA VZTAŽNÁ 62 // 4.3.6 ZÁJMENA ZÁPORNÁ 62 // 4.3.7 ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ (POSESIVNÍ) 62 // 4.3.8 Skloňování zájmen rodových 63 // 4.4 NUMERALIA V ROMŠTINĚ 63 // 4.4.1 ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ 63 // 4.4.2 ČÍSLOVKY ŘADOVÉ 64 // 4.4.3 ČÍSLOVKY NEURČITÉ 64 // 4.4.4 ČÍSLOVKY NÁSOBNÉ 65 // 4.4.5 ČÍSLOVKY PODÍLNÉ 65 // 4.4.6 Zdrobňování číslovek 65 //
4.5 Verba - Konjugace v romštině 65 // 4.5.1 Slovesné tvary 65 // 4.5.1.1 Gramémy romského slovesa 65 // 4.5.1.1.1 Vyjadřování slovesného času 65 // 4.5.1.1.2 Vyjadřování slovesného způsobu 66 // 4.5.1.1.3 VYDŘOVÁNÍ SLOVESNÉHO RODU 66 // 4.5.1.2 Infinitiv 66 // 4.5.1.3 Slovesný zápor 66 // 4.5.1.4 Tvary přítomného času 66 // 4.2.1.4. i Koncovky přítomného času 66 // 4.5.1.5 Futurum 66 // 4.5.1.6 Préteritum 67 // 4.5.1.7 Kondicionál 67 // 4.5.1.8 Příčestí 67 // 4.5.1.8.1 Tvary příčestí 67 // 4.5.1.8. l.l Jmenné tvary příčestí 67 // 4.5.1.9 Perfektum 68 // 4.5.1.10 PŘECHODNÍKY 68 // 4.5.1.11 Verbonominální konstrukce v romštině 68 // 4.5.2 Slovesné třídy 68 // 1. SLOVESNÁ TŘÍDA 68 // Tvary přítomného času 69 // Tvary rozkazovacího způsobu 69 // Tvary budoucího času 69 // Tvary minulého času 69 // PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB MINULÝ 69 // MODÁLNÍ SLOVESA 70 // 2. SLOVESNÁ TŘÍDA 70 // Tvary přítomného času 70 // Tvary rozkazovacího způsobu 70 // Tvary budoucího času 70 // Tvary minulého času 70 // Tvary kondicionálu přítomného 70 // 3. SLOVESNÁ TŘÍDA 70 // Tvary přítomného času 71 // Tvary rozkazovacího způsobu 7 i // Tvary budoucího času 71 // Tvary minulého času 71 // Tvary kondicionálu přítomného 71 // 4.5.3 Nepravidelná slovesa 71 // 4.5.3.1 Nepravidelné sloveso тK del 71 // 4.5.3.2 Nepravidelné sloveso telel 72 // 4.5.4 Sloveso тK jen (být) 72 // 4.5.5 MODÁLNÍ SLOVESA 73 // 4.5.5.1 Modalita typu moci/moct 73 // 4.5.5.2 Modalita typu mít 73 // 4.5.5.3 Modalita typu muset a smět 73 // V. NEOHYBNÉ SLOVNÍ DRUHY V ROMŠTINĚ S PŘIHLÉDNUTÍM KE STAVU V ČEŠTINĚ A VE SLOVENSTINE 74 // 5.1 ADVERBIA 74 // 5.1.1 Stupňování adverbií 74 // 5.2 Prepozice 75 // 5.2.1 Primární prepozice 75 // 5.2.2 Sekundární prepozice 75 // 5.2.3 Předložkové konstrukce 75 //
5.2.4 Spojování předložek 76 // 5.3 Konjunkce 76 // 5.4 Partikule 77 // 5.4.1 MODÁLNÍ ČÁSTICE ŠAJ, NAŠŤI; MUSAJ, MUS, MOS 77 // 5.5 INTERJEKCE 77 // VI. VĚTA A SOUVĚTÍ V ČEŠTINĚ, SLOVENŠTINĚ A ROMŠTINĚ 78 // 6.1 VĚTA V ČEŠTINĚ, VE SLOVENŠTINĚ A V ROMŠTINĚ 78 // 6.1.1. ZÁKLADOVÁ VĚTNÁ STRUKTURA (ZVS) 78 // 6.1.1.1 Klasifikace ZVS 79 // 6.1.2 Rozvíjející větné členy 79 // 6.1.2.1 Objekt 79 // 6.1.2.2 Adverbiale 79 // 6.1.2.3 Atribut verbální 80 // 6.1.2.4 Atribut 80 // 6.2 SOUVĚTÍ V ROMŠTINĚ 80 // 6.2.1 SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ 80 // 6.2.1.1 Souvětí kopulativní 81 // 6.2. i .2 Souvětí gradační 81 // 6.2.1.3 Souvětí adverzativní 81 // 6.2.1.4 Souvětí disjunktivní 81 // 6.2. i .5 Souvětí konkluzivní 8 i // 6.2.1.6 Souvětí explikativní 82 // 6.2.2 Souvětí podřadné 82 // 6.2.2.1 VĚTA PŘEDMĚTNÁ 82 // 6.2.2.2 VĚTA PŘÍVLASTKOVÁ 82 // 6.2.2.3 VĚTA DOPLŇKOVÁ 83 // 6.2.2.4 VĚTA PŘÍSUDKOVÁ 83 // 6.2.2.5 VĚTA PŘÍSLOVEČNÁ 83 // 6.2.2.6 VĚTA PODMĚTNÁ 84 // VII. GRAFICKÁ A ZVUKOVÁ STAVBA ČEŠTINY, SLOVENŠTINY A ROMŠTINY 85 // 7.1 Grafický systém češtiny, slovenštiny a romštiny 85 // 7.2 Zvuková stavba češtiny, slovenštiny a romštiny 85 // 7.2.1 KONSONANTY 86 // 7.2.2 Vokály 87 // 7.2.3 DlFTONGY 87 // 7.3 DlSTINKTIVNÍ RYSY FONOLOGICKÉHO SYSTÉMU ČEŠTINY, SLOVENŠTINY A ROMŠTINY 88 // 7.4 VOKALICKÉ SYSTÉMY ČEŠTINY, SLOVENŠTINY A ROMŠTINY 88 // 7.5 Slabika 88 // 7.6 Slovní přízvuk 89 // VIII. SOUČASNÝ LEXIKÁLNÍ A SLOVOTVORNÝ SYSTÉM ROMŠTINY (ROMIKA, SLOVAKOROMIKA, BOHEMOROMIKA) 90 // 8.1 Romika 90 // 8.2 Neromika slovakoromika, bohemoromika 90 // 8.3 Rozsah slovní zásoby romštiny 90 // 8.4 Tvoření slov 91 // 8.4.1 Derivace 91 // 8.4.1.1 SUFIXACE 91 // 8.4.1.1.1 Substantiva 91 // 8.4.1.1.2 Adjektiva 92 // 8.4.1.1.3 Numeralia 92 //
8.4.1.1.3.1 ČÍSLOVKY ŘADOVÉ 92 // 8.4.1.1.3.2 Násobné Číslovky 92 // 8.4.1.1.3.3 VÝZNAM PODÍLNOSTI 93 // 8.4. l.l.4 Verba 93 // 8.4.1.1.5 Adverbia 93 // 8.4.1.2 PREFIXACE 94 // 8.4.1.2.1 Verba 94 // 8.4.1.2.2 Pronomina 94 // 8.4.1.2.3 Adjektiva 94 // 8.4.1.2.4 Adverbia 94 // 8.4.2 PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z JAZYKA MAJORITY 94 // 8.4.2.1 Substantiva 94 // 8.4.2.2 Adjektiva 94 // 8.4.2.3 Numeralia 95 // 8.4.2.4 Adverbia 95 // 8.4.2.5 Verba 95 // 8.4.2.6 Prepozice 95 // 8.4.2.7 Konjunkce 95 // 8.4.3 Slovakoromika a bohemoromika 96 // 8.4.3.1 LEXIKÁLNÍ VÝPŮJČKY PRAVÉ A NEPRAVÉ 96 // 8.4.3.1.1 Pravé lexikální výpůjčky 96 // 8.4.3.1.2 Nepravé lexikální výpůjčky 96 // IX. KOMUNIKAČNÍ SPEKTRUM ČESKÉHO A ROMSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 97 // 9.1 Stratifikace národního jazyka 97 // 9.1.1 ÚTVARY NÁRODNÍHO JAZYKA 98 // 9.1.1.1 Spisovný jazyk 98 // 9. i. i .2 Obecná čeština 99 // 9.1.1.3 INTERDIALEKTY 99 // 9.1.1.4 Tradiční teritoriální dialekty 100 // 9.1.2 Polo útvary národního jazyka 100 // 9.1.2.1 Profesní mluva 100 // 9.1.2.2 Slang 100 // 9.1.2.3 Argot 100 // X. NÁŘEČNÍ KLASIFIKACE ROMŠTINY 102 // i 0.1 NÁŘEČÍ SLOVENSKOČESKÉ SKUPINY 102 // 10.2 NÁŘEČÍ MAĎARSKÉ SKUPINY 102 // 10.3 NÁŘEČÍ RUMUNSKÉ SKUPINY 102 // 10.3.1 PODSKUPINA KOTLÁŘŮ 103 // 10.3.2 Podskupina olaškých Romů (Vlax group; vlasika Rrom) 103 // 10.4 NÁŘEČÍ NĚMECKÉ SKUPINY 103 // 10.5 Slovenská romština v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 103 // 10.6 Bariéry dosud bránící vzniku spisovné romštiny v ČR 104 // I. ŘEŠENÍ MULTJETNICKÝCH A MULTIKULTURNÍCH BARIÉR ČESKOROMSKÝCH ROMSKOČESKYCH 106 // 11.1 Jazyk jako multietnický a multikulturní fenomen 106 // 11.2 Utváření gramatičnosti v jazyce mateřském a v jazyce cizím 106 //
11.3 PŘEKONÁVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH BARIÉR V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU A V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU .. 107 // 11.4 Ontogeneze jazyka a řeči v procesu socializace 108 // 11.5 Rodina a dítě 108 // 11.6 ČESKÁ ŠKOLA A ŽÁK 109 // 11.6.1 Verbální šok a školní neúspěch 109 // 11.6.2 Rozvíjení slovní zásoby romského dítěte 110 // 11.6.3 PÉČE O VÝSLOVNOST A ZŘETELNOST MLUVY ROMSKÉHO DÍTĚTE 1 10 // 11.6.4 Rozvíjení souvislého vyjadřování 110 // 11.7 Přípravný ročník pro děti etnik 110 // 11.8 Vzdělání 111 // 11.9 Rodina a výchova 112 // 11.10 Sociální problematika 112 // 11.11 Soužití s majoritou 112 // XJ1. PŘEDPOKUADOVA BÁZE PAROLOVĚLANGUOVÉ KOMUNIKACE V ČESKÉ ŠKOLE NA PRELOMU TISÍCILETÍ 113 // 12.1 Komunikační spektrum společnosti a české školy 113 // 12.1.1 ČEŠTINA OBECNÁ, HOVOROVÁ A SPISOVNÁ 113 // 12.1.1.1 MATEŘSKÁ ŘEČ 113 // 12.1.1.2 Národní jazyk 114 // 12.1.1.3 ČESKÁ ŘEČOVÁ SEMIDIGLOSIE 114 // 12.1.1.4 STŘÍDÁNÍ OBECNÉ A SPISOVNÉ ČEŠTINY 1 14 // 12.2 Komunikační model školy 114 // 12.3 Komunikačně úplný komunikant České republiky 115 // 12.3.1 ŘEČ PRVNÍ, DRUHÁ A TŘETÍ 115 // 12.3.1.1 ŘEČ MATEŘSKÁ (PRVNÍ ŘEČ) 115 // 12.3.1.2 ŘEČ DRUHÁ (NEPRAVÁ ŘEČ MATEŘSKÁ) 115 // 12.3.1.3 ŘEČ TŘETÍ (JAZYK CIZÍ) 116 // 12.3.1.4 Jazyk světový 116 // XIII. PODÍL DISKURZIVNÍHO A EMOCIONÁLNÍHO SYMBOLISMU V KOMUNIKACI 117 // 13.1 SYMBOLOGENEZE LIDSKÉHO JEDINCE I LIDSKÉ SPECIES 117 // 13.1.1 Komunikace - přírodní a životní princip 117 // 13.1.1.1 Evoluce intelektu 117 // 13.1.2 ŘEČOVÉ FUNKCE 1 18 // 13.2 Symbolismus 118 // 13.2.1 DŮSLEDKY SYMBOLISMU
119 // 13.2.2 Symbolická aktivita 119 // 13.2.2.1 Emocionální symbolismus 119 // 13.2.2.1.1 Emocionální typ komunikanta 119 // 13.2.2.2 Diskurzivní symbolismus 120 // 13.2.2.2.1 Diskurzivní typ komunikanta 120 // 13.2.2.2.1.1 Typ verbálně abstraktní 120 // 13.2.2.2.1.1.1 Nadprúměr 120 // 13.2.2.2.1.2 Typ komunikativní 120 // 13.2.2.2.1.2.1 Vyšší průměr 120 // 13.2.2.2.1.3 Typ vizuální, haptický a pohybový 121 // 13.2.2.2.1.3.1 Nižší PRŮMĚR 121 // 13.2.2.2.1.3.2 ZŘETELNÝ PODPRŮMĚR (IQ 67 AŽ 90) 121 // 13.2.2.2.1.3.3 Slabomyslnost (IQ 0 AŽ 67) 121 // 13.2.2.2.1.3.3.1 Debilita 121 // 13.2.2.2.1.3.3.2 Imbecilita 122 // 13.2.2.2.1.3.3.3 Idiotie 122 // 13.3 IQ a úspěšnost v komunikaci 122 // 13.3.1 Bariéry symbolické aktivity 122 // XIV. ZÁVĚR 124 // XV. ZKRATKY A ZNAČKY 127 // XVI. LITERATURA Z RŮZNÝCH OBORŮ 128 // XVII. VYSVĚTLIVKY 135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC