Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2000
285,127 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-85839-56-3 (váz.)
Tištěno zvratmo
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, úvod
Čeština - mluvnice - přehledy
Literatura - dějiny - přehledy
000018540
OBSAH // ÚVOD DO TEORIE LITERATURY...7 // LITERATURA STAROVĚKU...12 // Nejstarší literární památky...12 // Řecká literatura...17 // Římská literatura... 22 // Ranč křesťanská tvorba...26 // STŘEDOVĚKÁ LITERATURA...27 // Literatura raného středověku...27 // Počátky české literatury...32 // Literatura doby husitské...38 // RENESANCE A HUMANISMUS...43 // Český humanismus...47 // BAROKO, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS...50 // Baroko...50 // České baroko...(í\ // Klasicismus a osvícenství...55 // Preromantismus...57 // České národní obrození...60 // ROMANTISMUS...67 // Český romantismus...:...72 // REALISMUS A NATURALISMUS...76 // Počátky českého realismu... 82 // Generace májovců...85 // Ruchovci a lumírovci...90 // Venkovská próza...96 // Český naturalismus...99 // Historická próza...101 // Realistické drama...106 // LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ...109 // Symbolismus...109 // 5 // Česká literární moderna...?? // Moderní revue...120 // Protispolečenští buřiči...123 // Drama...138 // Almanach na rok 1914...140 // MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA... 141 // Ohlas na válku v české literatuře... 144 // Moderní směry...;...145 // Další významní světoví meziváleční spisovatelé...15b // Česká poezie mezi válkami...156 // Česká próza mezi válkami...175 // Meziválečné drama...193 // Česká literatura v době okupace...196 // LITERATURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ...200 // Reakce světové literatury
na válku.:...200 // Poválečné literární proudy...205 // Česká poválečná literatura v kontextu dějin...; 220 // Poválečná poezie...221 // Poválečná próza...249 // Poválečné drama... 277 // 6 // OBSAH // JAZYK, ŘEC, MLUVA...9 // Jazyky přirozené a umělé...9 // Jazyková komunikace...9 // Spisovný jazyk...9 // Jazyková kultura...10 // Nespisovný jazyk...11 // JAZYKOVÉ PLÁNY...11 // HLÁSKOSLOVÍ...12 // Mluvidla...12 // Samohlásky...13 // Souhlásky...13 // Výslovnost souhlásek...13 // Přehled českých souhlásek...14 // Seskupování hlásek...14 // Přízvuk a takt... 14 // Fonologie...15 // Výslovnost... 15 // TVAROSLOVÍ...15 // Ohýbání slov...15 // Druhy slov...16 // PODSTATNÁ JMÉNA...16 // PŘÍDAVNÁ JMÉNA...24 // ZÁJMENA...28 // ČÍSLOVKY... 33 // SLOVESA... 36 // PŘÍSLOVCE...46 // PŘEDLOŽKY...48 // SPOJKY...49 // CITOSLOVCE...49 // Částice...49 // PREDI KATI VA...50 // SKLADBA...50 // Druhy vět podle postoje mluvčího...50 // 5 // Zápor...52 // Vetné vztahy a větné členy...52 // Vety jednočlenné...55 // Věty dvojčlenné...56 // PŘÍSUDEK - predikát, P...56 // PODMĚT - subjekt, S...57 // PŘÍVLASTEK - atribut. At...58 // PŘEDMĚT - objekt, O...59 // PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ - adverbiale, Ad...60 // DOPLNĚK - atribut verbální, Atv...62 // - PŘÍSTAVEK - apozice, Ap...63 // Nepravidelnosti ve stavbě věty Souvětí... // Souvětí souřadné...65 // Souvětí podřádné...65 // LEXIKOLOGIE...67 // Slovníky...j...67
// Tvoření slov...69 // Změny ve významu slov...72 // Ustálená spojení slov...73 // Aktualizace výrazu...75 // Automatizace výrazu...75 // STYLISTIKA...75 // Jazykové styly podle funkce...76 // Slohové útvary...78 // PRAVIDLA PRAVOPISU...78 // Kdy píšeme i, í a kdy y, ý...78 // Kdy píšeme písmeno č...84 // Jak píšeme skupiny souhlásek...85 // Jak píšeme souhlásky na konci slov...86 // Kdy píšeme s a kdy z...86 // Délka samohlásek... 90 // Jak píšeme slova přejatá...91 // Zkratky a značky...96 // Kdy píšeme velká písmena... 97 // Jak píšeme spřežky... 101 // Jak píšeme spojovací čárku (spojovník)...102 // 6 // 2 2 // Rozdělovači znaménka // 102 // KAPITOLY ZE SLAVISTIKY...108 // Indoevropské jazyky...109 // Jazyky slovanské...109 // Staroslověnština...%...112 // Další diferenciace slovanských jazyků...114 // Další vývoj českého hláskosloví...116 // VÝVOJ SPISOVNÉ ČEŠTINY...118 // Čeština do roku 1300... 118 // Jazyk 14. století...119 // Období husitské...119 // Český jazyk za humanismu...120 // Doba pobělohorská...120 // Národní obrození...120 // Vývoj v 2. polovině 19. století...122 // Vývoj po roce 1918...122 // SLOVNÍK VYBRANÝCH LINGVISTICKÝCH TERMlNÚ... 124 // 7
(OCoLC)46962556
cnb000981926

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC