Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
263 s., [16] s. barev. fot. : il., mapy ; 21 cm

objednat
Praktické příručky pro učitele
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
000019072
Rekat.
Obsah // I. Úvod ...9 // II. ZEMĚ A ŽIVOT...13 // Země — místo života...13 // Vývoj Země a života... 13 // Geosféry...22 // Život, jeho zkoumání a vztahy ? prostředí...30 // Charakteristika života...30 // Ekologie...32 // Živé systémy a prostředí ...33 // Podmínky života...35 // Abiotické podmínky života...35 // Světlo a teplo...ľ...35 // Voda...35 // Vzduch...36 // Minerální živiny v půdě...37 // Biotické podmínky života ...38 // Populace ...38 // Interakce mezi populacemi...42 // Společenstva...44 // Ekosystém...46 // Struktura a funkce ekosystému...v...46 // Produkce ekosystému...49 // Vývoj ekosystému...53 // Biosféra...54 // Biogeochemické cykly...54 // Cyklus uhlíku...’...54 // Cyklus dusíku... 56 // Cyklus kyslíku... 58 // Cyklus fosforu...60 // Cyklus síry...61 // Cyklus abiogenních prvků...63 // Rozmanitost biosféry...64 // Vodní ekosystémy...64 // Suchozemské ekosystémy...65 // 5 // Rozmanitost naší přírody...70 // Krajina...76 // Základní typy krajiny ...76 // Využívání krajiny...78 // III. ČLOVĚK A JEHO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ // Vývoj vztahů člověka a prostředí // Fylogeneze člověka ve vztahu k prostředí // Biologické požadavky člověka na životní prostředí // Člověk jako otevřený systém // Dědičnost a proměnlivost, adaptace // Člověk a prostředí // Charakter interakce člověka a prostředí // Působení faktorů prostředí na člověka // Současné životní prostředí a zdraví // Hygienické limity, jejich stanovení a smysl // Lidská populace a prostředí // IV. VĚDECKOTECHNICKÝ ROZVOJ A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 106 // Charakter současných vlivů na prostředí...106 // Přírodní zdroje a jejich využívání...109 // Ohrožování základních složek biosféry...112 // Ovzduší jako složka životního prostředí člověka...112 //
Vlastnosti troposféry...112 // Znečišťování ovzduší...113 // Snižování nečistot v ovzduší ...119 // Kontrola čistoty v ovzduší...121 // Voda jako složka životního prostředí člověka...122 // Význam vody...122 // Znečišťování povrchových vod...124 // Čištění odpadních vod...128 // Znečišťování podzemních vod...129 // Kontrola čistoty vod...130 // Půda jako složka životního prostředí člověka ...131 // Půda a její úrodnost...131 // Mechanické poškozování a zábory půdy...133 // Rekultivace a ochrana půdy...135 // 6 // Chemické znečišťování půdy // Odpady a jejich využívání // Produkce a klasifikace odpadů // Domovní a komunální odpady // Pevné průmyslové odpady // Zemědělské odpady // Hospodaření v krajině // Charakter změn v krajině // Zemědělství a lesní hospodářství v krajině // Těžba a dobývání nerostů v krajině // Odvětvové a regionální problémy v krajině // Urbanizace a její vliv na změny v životním prostředí // Vývoj urbanizace // Výrobní způsob a urbanizace // Prostředí pracovní // Prostředí obytné // Prostředí rekreační // Systémový přístup ? problematice životního prostředí // Hodnocení vědeckotechnického rozvoje ve vztahu k životnímu prostředí // V. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ // Význam péče o životní prostředí // Komplexní pojetí péče o životní prostředí // Funkce socialistického státu v péči o životní prostředí // Program KSČ v péči o životní prostředí // Využití vědeckotechnického pokroku v komplexní péči o životní prostředí // Zákonnost a péče o životní prostředí // Ekonomika a péče o životní prostředí // Uspořádání světa a péče o životní prostředí // Právní a organizačně správní nástroje péče o životní prostředí //
Vytváření právního systému pro péči o životní prostředí Institucionální zabezpečení péče o životní prostředí — // Právní normy péče o životní prostředí // Ochrana přírody // Řízení tvorby prostředí // Územní řízení a územní rozhodnutí...193 // Dokumentace staveb...195 // Péče o kulturní památky ...196 // Veřejná prostranství... 198 // Ekonomické nástroje ? zabezpečení péče o životní // prostředí...198 // Předpoklady a podmínky rozvoje komplexní péče o životní prostředí...202 // Mezinárodní spolupráce v oblasti životního // prostředí...203 // VI. POSTOJE K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ... 209 // Sociální a třídní aspekty současných vztahů člověka k prostředí...209 // Socialistický způsob života a postoje k životnímu prostředí.215 // VIL VÝCHOVA K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ekologická výchova)... 218 // Význam a pojetí výchovy ? péči o životní prostředí...218 // Mezinárodní spolupráce ve výchově k péči o životní prostředí...221 // Systém ekologické výchovy...223 // Školní systém ekologické výchovy...225 // Základní cíle ekologické výchovy ve škole ...226 // Přehled možností uplatňování ekologických aspektů v základní a střední škole...228 // Uplatnění ekologických aspektů ve vyšších formách vzdělávání 239 // Návaznost jednodivých stupňů školské soustavy...241 // Prostředky a podmínky ekologické výchovy...243 // Návaznost školní a mimoškolní ekologické výchovy ...247 // Funkce učitele v ekologické výchově...249 // Závěr...251 // Doporučená literatura ...253 // Rejstřík... 256 // Text k obrázkům v příloze...262
(OCoLC)27475641
cnb000031600

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC