Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(40.3) Půjčeno:121x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1995
277 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0543-9
Předmluva k českému vydání Ludvík Běťák
000019174
Předmluva k německému vydání 13 // Předmluva k českému vydání 15 // Podstata a působení psýché // Přiznání k duši 19 (přeložil Karel Plocek) // Duše a tělo patří k sobě - Psýché má svou vlastní skutečnost - Psychologie se stýká se všemi vědami - Psýché musí být pojímána ve své celosti - Psychické faktory řídí svět - Psýché je zdrojem poznání - Psýché patří k nejtemnějším a nejtajemnějším věcem - Fantazie je tvůrčí aktivitou psýché - Bezprostředně je dokazatelná jen psychická existence - Co je to iluze? - „Fyzické“ není jediným kritériem pravdy - Zkušenost a duše - Odduševnění světa - Výzkum duše je vědou budoucnosti - Svět visí na tenké nitce: na lidské duši - Naše duše je také produktem vývoje - Každý člověk má archaické vrstvy - Duše a život se podmiňují - Podstata psýché přesahuje naše rozumové kategorie - O nesmrtelnosti duše - Metafyzická tvrzení jsou výpovědi duše - O náboženské podstatě duše - O náboženských hodnotách duše - O moci duše // Vědomí a nevědomí 32 (přeložil Ludvík Běťák) // Na počátku je nevědomí - Všechno nové pochází z nevědomých oblastí - Nevědomí má svou vlastní sílu - Čím více je vědomí racionalistické, tím více se oživuje nevědomí - Nevědomá oblast je čistá příroda - Nevědomí je nepsanou historií lidstva - Nevědomí je matkou vědomí - O vzniku vědomí - Uvědomování vytváří svět - Psychologicky je každý kulturní pokrok rozšířením vědomí - Instinkt a vědomí - Uvědomování je rozlišování - Nevědomí je zdrojem náboženské zkušenosti - Vývoj vědomí je utrpením - Existuje mnoho lidí, kteří jsou vědomí jen částečně - Vědomí se vzdaluje rovnovážnému stavu - Den a světlo jsou synonyma vědomí - Nebezpečí uvědomění - Uvědomování jako vina - O smyslu uvědomování //
Praobrazy 43 (přeložila Alena Bernášková) // Archetypy jsou zděděné možnosti představ - Archetypy jsou formy nazírání - Archetypy jsou duševní síly života - Archetypické obrazy určují osud člověka - Archetypy existují předvědomě - Symboly jsou výrazem duševních procesů - V praobrazech zobrazují instinkty samy sebe - Je třeba rozlišovat archetypické obrazy a „archetyp o sobě“ - Základní obsah všech mytologií a náboženství má archetypickou povahu - Praobrazy jsou orgány duše - O myšlení v symbolech - O léčebném působení symbolů - O náboženských problémech - O náboženských symbolech - Žádný archetyp nelze definitivně vysvětlit - Nebezpečí ochuzení symboliky - Praobrazy se věčně proměňují - Obraz Boha koinciduje s archetypem vlastního bytostného Já - Náboženská potřeba touží po celosti // Sen 53 (přeložil Ludvík Běťák) // O víře ve sny - Sen a psychická struktura - Sen je produktem celé psýché - Sny jsou spontánními produkty nevědomé duše - Sny mají své vlastní zákony - Ve snu se fantazie jeví jako sen Sen a vědomí — Ve snech se spontánně zobrazuje aktuální stav nevědomí - O kompenzačním chování snu - Účelná povaha snových obsahů - O kauzálním způsobu výkladu - Sny jsou reakce na náš vědomý postoj - O finálním způsobu výkladu - Prospektivní funkce snu - Výklad snů - Obtíže výkladu snů - O postupech při výkladu snů - Interpretace snu na objektové a subjektové úrovni - Předpokladem je znalost stavu vědomí - Sen je informační a kontrolní orgán - Sen se vyjadřuje mluvou podobenství - Sexuální řeč snu nelze chápat vždycky konkrétně - Sen a předpověď - Individuální a kolektivní smysl snu - Sen a symbol - Každý výklad je hypotézou - Snová řeč je archaická - Sen nemá žádný sklon klamat -
Interpretovat se musí celé série snů - Kdy je výklad správný? - Neexistuje žádná všeobecně platná metoda výkladu - Psychoterapeutická použitelnost analýzy snů - Sny nemají žádný morální záměr - Znalost psychologie snů vede snadno k přeceňování nevědomí - Sny jako cesta k sebeuvědomění - Sny jsou poslové duše, která vše spojuje // Člověk ve svých vztazích // Lékař a nemocný 73 (přeložil Karel Plocek) // Duše se nedá poznat experimentální psychologií - Pro pochopení duše neexistují žádné obecně platné recepty - Praktická medicína je umění - Metoda je pouze cesta - Lékař jako zprostředkovatel - Rozhodující je osobnost lékaře - Psychoterapeut musí být univerzálně vzdělaný - Neuróza je rozpor se sebou samým - Konkrétní pomoc předchází - Medicína v rukou pošetilce je jedem a smrtí - Je nutno postihnout celost trpícího člověka - Ke zrání může vést jen plné prožívání - Psychoterapie je konfrontací mezi lékařem a pacientem - Lidský protějšek je základní podmínkou psychoterapeutické práce - Každá nemoc je zároveň nezdařeným pokusem o uzdravení - Odsuzování znemožňuje vztah důvěry - Moralizující poučování je neúčinné - Neurotické onemocnění má vždy svůj smysl - Neuróza je cenný kus nerozvinuté duše - Výchova nemůže nikdy vycházet z nějakého ideálního klamu - Každá neuróza má pozitivní aspekt - Každé uzdravení je koneckonců náboženský problém - Cílem terapie je celost nemocného // Muž a žena 85 (přeložila Alena Bernášková) // O neschopnosti lásky u dnešního člověka - Obraz matky - Vztah k matce - Sexuální problém - Pud a morálka - O vytěsnění - O naší neschopnosti k jemnějšímu mravnímu rozlišování - O tvůrčí síle sexuality - Pud a duch mají být v souladu -
Blízkost stejně jako vzdálenost ženy konsteluje mužovo nevědomí - O protikladu pohlaví - Přeceňování a podceňování jdou vždy ruku v ruce - Znehodnocování ženy - Dokáže muž poznat ženu? - To, co pokazila matka, může napravit zase jen matka - O duševním vztahu pohlaví - Muž může být zapleten do anima své animy - Q osobnosti ženy - O opačných pohlavních aspektech v muži a ženě - O projekcích anima a animy - Ženské síly - Archetypy jsou zážitkové komplexy - Intelektuální tendence uzavřít sňatek pod svou úroveň - Muž a žena v sobě musejí rozvíjet aspekty opačného pohlaví - Ženské vědomí má měsíční charakter - Duševní vztah v manželství - Eros a logos - Sexuální vztah v manželství - O krizích v manželství - Neprovdaná žena - Krize manželství slouží uvědomování - Manželství je nepochybnou hodnotou - Střetnutí vede k uvědomění // Mládí a stáří 102 (přeložil Ludvík Běťák) // Nerozhoduje metoda, ale osobnost terapeutů - O správné výchově - Děti mají neomylný instinkt - Působnost našich výchovných systémů ochabuje - O zpovědi jako výchovném prostředku - O duchovním aspektu dětské psychologie - Rodiče a děti - O chtění setrvat na dětské úrovni - Problémy dospívání - O ideálech mládí - Hledání hodnot osobnosti - O životním poledni - Vstříc večeru života - Ráno a večer života mají rozdílnou pravdu - O výchově stárnoucích - Neuróza a stáří - Péče o stárnoucí - O tom, když někdo nedovede stárnout - Strach před stářím - O smyslu životního odpoledne - O dvou účelech lidského života - Kulturní proces - Příroda a kultura - Tvorba kultury je úkolem zralého člověka - Rozvoj duše je kultura - Antická kultura a my - O podstatě kultury - Za životního večera se otvírá pohled do netušených dálav //
Jednotlivec a společnost 119 (přeložila Alena Bernášková) // O sociálním přizpůsobení - Adaptace na vnitřní svět - Jiné lidi posuzujeme podle sebe samých - Přednosti a nevýhody projekce - Jednotlivec a lidstvo mají tutéž psychologii - Osobní а kоlektivní psýché - Řešení kolektivních problémů musí začínat u jednotlivce - Duše jedince dělá dějiny - O vzniku nových kulturních forem - Podstatný je jen subjektivní život jednotlivce - Vnější okolnosti jsou jen příležitostmi, za nichž se manifestuje nevědomý, už připravený nový postoj - O vnitřních a vnějších nebezpečích zmasovění - O duševní revoluci nitra - O démonických silách nevědomí - O ohrožení jednotlivce davem - Záchrana světa spočívá v záchraně lidské duše - V davu klesá etická úroveň jednotlivce - Psychicky onemocnět může i národ - Život národů je jako horská bystřina - Disociace osobnosti je analogická s dnešním rozštěpením světa - Strach jako hnací síla - Davový zážitek a sugesce - Zdrojem každého pokroku je individuum - Svoboda je předpokladem mravnosti - Vykořenění a odříznutí od tradice neurotizuje davy - Davový člověk v zásadě nic nechápe - Velké organizace jsou něco jako nestvůry - Vůdce a masa - O stádním instinktu člověka - Naše doba je zatížena nadvládou slova - Naším osudovým dopuštěním jsou ideologie - O prestiži - Podstatou osobnosti je odlišnost od davu - Stát udržuje teprve normální člověk - O rozdílnosti nároků na štěstí - Naše existence je bojem mezi vnitřním a vnějším - Svoboda a vztah jsou zákony života - Národní charakter je člověku určen jako osud - O švýcarské povaze - Obrana švýcarské svéráznosti - O poslání Švýcarska - Rozvaha nad sebou samým - Když si vnitřní stav neuvědomíme, přihodí se nám navenek jako osud //
ŘÍŠE HODNOT // Poznávající a tvůrčí bytí 141 (přeložil Karel Plocek) // Omyly tvoří základy pravdy - Existuje rovněž psychologická osobní rovnice - Subjektivní předsudek není zároveň univerzální duševní pravdou - Neexistuje žádná čistě objektivní psychologie - O psychologických podmínkách poznání - Nejrůznější zaměření mají svá existenční oprávnění - Moderní psychologie je dosud velmi problematická - Faktu v kauzálním přístupu odpovídá symbol ve finálním přístupu - Materialismus brzdí pokrok psychologie - V psychologii smějí být teorie jen pomocnými představami - Psychologie a mýtus - Antinomie byly vždy nevyčerpatelným základem veškeré duchovní problematiky - Věda je logická, příroda antinomická - Psychologie a filozofie - Existuje mnoho psychologií - Dogma a věda se vylučují - O vědě jako samoúčelu Skutečnost nesmí být nahrazena slovy - Věda jako samoúčel - Věda musí sloužit - Psychologie a umění - Poznání a umění - Pravé umění je nadosobní - Vše tvořivé stoupá z nevědomých oblastí - Symboly nelze vynalézt - Vize je psychickou realitou - O tvůrčí povaze psychologie - O tvůrčím duchu fantazie - O tajemství účinku umění - Umělecké dílo je poselstvím kolektivního nevědomí - Umělec je hlásnici své doby - Opravdový génius hovoří ze světa věčného ke světu pomíjivému - Existují jen vrozené možnosti představ - O umělci jako člověku, který utváří praobrazy - Umělecké dílo často přesahuje svého tvůrce - Talent a génius - Umělec je mimo konvence - Génius je jako fénix - Nepřizpůsobenost umělce je jeho opravdovou předností - Milost toho, co je tvořivé, se vždy platí - Fantazii mají básník i duševně nemocný společnou - Psychologicky má člověk jen to, co zažil //
Problémy sebeuvědomění 159 (přeložil Karel Plocek) // Pravda a přesvědčení - Naše skutečnost spočívá na tisíci obyčejných věcech - Pravda a omyl Emoce není žádnou činností, nýbrž děním - O požadavcích všedního dne - O vztahu mezi bytím a působením - O nesvobodě člověka - O svobodné vůli - Mravně vězí člověk ještě v nesvobodě, podobně jako zvířata - Mravní zákony jsou člověku vrozeny - Morálka je instinktivní regulativ jednání - I vědění o sobě samém může člověk zneužít - Naše ctnosti nám umožňují, abychom byli nezávislí - Mravnost je věčnou funkcí duše - Všichni máme komplexy - O pochybnostech nad účinností současných mravních zásad - Snažit se o dokonalost je vysoký ideál // - O nebezpečích při velké sebejistotě - O uhýbání před osobním nasazením - Jen naivní a nevědomý člověk se domnívá, že může uniknout hříchu - Jak nesnesitelný člověk je, to prožívá jen ten, kdo je úplný - O ctnosti jako výmluvě - Člověk se musí učit snášet sám sebe - Naše hodnocení lidí kolem nás je především subjektivní - Objektivita je podmíněna sebepoznáním Právě trám ve vlastním oku způsobuje, že hledáme třísku v oku svého bratra - Člověk, který si není vědom sám sebe, jedná pudově - O nevůli vidět své vlastní chyby - O projekci vlastních chyb - O druhém člověku v nás - O špatném svědomí jako pobídce k sebekritice - O zabývání se sebou samým - Ten, kdo všechno slíbí, nic nedodrží - O vědění o sobě samém - O nutnosti uvědomit si sám sebe //
Mezi dobrem a zlem 175 (přeložila Jana Vašková) // Destruktivní síly v člověku - Evropan se dnes zdá být posedlý ďáblem - Světlo a temnota se navzájem potřebují - O smyslu zla - Vítězství dobra je aktem milosti - Dobro a zlo jsou dány lidským citem pro hodnoty - Pokušení persony - O umělé osobnosti - Rub persony - Dobro se přeháněním nezlepší - O stínové straně člověka - Vytěsnění problém stínu nevyřeší - O vnitřních dramatech - Setkání se sebou samým patří k nejnepříjemnějším věcem - O hodnotách stínové stránky Poznání stínu jako cesta k sebeuvědomění - Všechno lidské spočívá na vnitřní protikladnosti - Člověk zůstává rozepjatý mezi dobro a zlo - Temnotě noci odpovídá skryté světlo - Antinomie dobra a zla je věčný problém - Existuje „správné“ a „nesprávné“ svědomí - Nevědomí není něčím, co je pouze přírodní a zlé, nýbrž je též zdrojem nejvyšších podob dobra - O lásce k sobě а k svému bližnímu - Radost a utrpení patří k celosti života - V symbolu se protiklady spojují v jednotu - Neuróza je vždy náhražkou za legitimní utrpení - Vše, co má z duševního hlediska hodnotu, vyžaduje utrpení - Dokonce ani osvícený člověk není nikdy víc než vlastní omezené světlo - Vztah člověka vůči tomu, co v něm přebývá // O životě ducha 191 (přeložil Karel Plocek) // Duch a intelekt - O škodách a ziscích intelektu - O lidské touze po poznání - Život je racionální i iracionální - Rozum i nerozum patří k životu - V životě má napětí protikladů nejhlubší smysl Člověk ducha a člověk Země - Paradox vyhovuje nepoznatelnému více než jednoznačnost - O myšlení hlavou a srdcem - Člověk není jen rozumná bytost - Duch a sexualita - Duch a pud - Duch je prazákladní princip -
Konflikt mezi přírodou a duchem je odrazem paradoxní duševní podstaty Vedle zaměřeného a adaptovaného myšlení máme též fantazijní myšlení - Pravda dogmatu je zakotvena v duši, která nebyla stvořena lidskou rukou - Omezení pudů duchovními procesy patří k vývoji lidstva - O konfliktu mezi duchem a přírodou - Člověk si podmaňuje nejen přírodu, nýbrž i ducha - Mýty jsou podivuhodná vyprávění - Náš duch dosud vykazuje archaické relikty - O našem postoji k objektům - Co jsou to ideje? - Duchů je mnoho - O pravdě ducha - O věčně obnovovaném životě ducha // O POSLEDNÍCH VĚCECH // Západo-východní výklad smyslu 207 (přeložil Karel Plocek) // Intelekt a světový názor - Strach západního člověka před „druhou“ stranou - Antický obraz světa - Žádný světový názor nedisponuje objektivně platnou pravdou - Světový názor a duševní stav Náš obraz světa se mění s námi - Ve všem chaosu je kosmos - O subjektivitě každého světového názoru - Na Východě neexistuje žádný konflikt mezi náboženstvím a vědou - Západní vědomí není v žádném případě vědomím vůbec - Pud vytvářející mýty pracuje nepřetržitě - Jóga na Fifth Avenue je duchovní podvod - Moc Západu je materiální, na Východě jde o moc idejí - Skutečné je to, co působí - O rubu pokrokovosti - Člověk současnosti musí pracovat na budoucnosti - Veškerý život je mezi minulostí a budoucností - O tváři dnešní doby - O vztahu mezi smyslem a životem Od Východu se učíme jinému chápání života - Západní a východní způsoby prožívání a chápání Náš způsob chápání selhává vůči buddhistickému duchu - Východní a západní formy vědomí se mají doplňovat - Napodobování Východu je tragické nedorozumění - O Evropanově střední pozici -
Jaký význam má pro nás východní moudrost - Dnešek je most mezi včerejškem a zítřkem Velké novoty rostou jako stromy z hloubky - Vše nové potřebuje svůj čas k osvědčení - Výzva pro jednotlivce - Život musí být těhotný budoucností // Vznik a vývoj osobnosti 222 (přeložil Karel Plocek) // Každá pravda se musí zakládat na nejvnitřnější zkušenosti - Svět je nám „dán“ z podstaty duše Cesta k prožití je odvážným činem - O požadavcích vnitřního člověka - O cestě středu - Heroický způsob života - Cesta do nitra - O přerůstání problémů - Touha po sebeuskutečnění - Každému je dána možnost, aby se stal osobností - Mýtus hrdiny je symbolem touhy po světle vědomí - Člověk potřebuje obtíže, patří k jeho zdraví - Velké životní problémy nelze nikdy rozřešit jednou provždy - Touha i puzení k uskutečnění jsou přirozenou zákonitostí - Rozšíření vědomí jako cesta ke sjednocené bytosti - O utrpení při vzniku a vývoji osobnosti - Bez co možná největší jednoduchosti se nedaří žádné dílo - Výjimeční lidé jsou vždy darem přírody - Přírůstek osobnosti pramení z vnitřních zdrojů - Dítě v člověku je zárodkem osobnosti - Jak se vyjevuje celost člověka O opravdovém následování Krista - O vědomém morálním rozhodnutí k vlastní cestě - Nejpřednějším úkolem psychoterapie je sloužit rozvoji jedince - Člověk nemůže žít z ničeho jiného než z toho, čím je - Duchovní podoba osobnosti - O celosti jako sjednocení protikladů - Individuace znamená uskutečnění individuálního osudového určení - Život nevyžaduje ke svému dovršení dokonalost, ale úplnost - Individuace svět nevylučuje, nýbrž zahrnuje //
Osud, smrt a obnovení 236 (přeložila Jana Vašková) // Rozum a osud - Jsme vystaveni nevypočitatelné náhodě - Netvořím sám sebe, nýbrž mnohem spíše se sám sobě ději - V tajemné hodině životního poledne dochází ke zrození smrti - Smrt je duševně právě tak důležitá jako zrození - Jsme nástroji osudu - Veškerý život je odvážným činem - Všechen vývoj je smrtí toho, co bylo - Naše vědění o věčném trvání veškerého života - O nadčasovosti duše - O kultu mrtvých - Strach před smrtí - Smrt a zrození se věčně opakují - Sestoupení do pekel a znovuzrození - Vše psychické je těhotné budoucností - Smrt a obnovení v psychickém procesu vývoje - O dráze Slunce jako symbolu lidského osudu - Smysl touhy po smrti - O sebeoběti - Působení nevědomých obrazů má v sobě něco z osudu - Čím je člověk nevědomější, tím více je vydán na pospas nepředvídatelným nebezpečím - Osud a lidská celost - Osud jako nejvnitřnější zážitek // Cesta k Bohu 247 (přeložila Jana Vašková) // Vše staré v našem nevědomí znamená budoucí - Je politováníhodným omylem chápat má pozorování jako nějaký důkaz pro existenci Boha - Říkáme-li „Bůh“, vyjadřujeme tím obraz nebo slovní pojem, který prodělal v průběhu času mnohé proměny - Náš postoj je často vázán tradicí - O výpovědích psychologie a pojmu Boha - Psychologie a náboženství - O obrazu Božství - Člověk a idea Boha - Naším světem je křesťanství - Křesťanství a pohanství - Tvůrčí mystik byl odjakživa křížem Církve - Křesťanský světový názor je psychologický fakt - Křesťanství je nám neodvratně vtištěno, stejně jako to, co bylo před křesťanstvím - Změna života a náboženství - O obrazu mocných, násilnických archaických božstev - O elementárních duševních silách -
O duchovní tvůrčí síle křesťanství - Problém přenosu a Církev - O nekřesťanskosti Evropana - Náboženské symboly jsou íenomény života - O tvorbě individuálních náboženských symbolů - Obrazoborečtí protestanti - Náboženství nás spojují s věčnými mýty - Náboženství znamená závislost na iracionálních danostech a podrobení se těmto danostem - Chybí most vedoucí od dogmatu k vnitřnímu prožívání jedince - V duchovně podvyživeném lidstvu nemůže prospívat dokonce ani Bůh - Protestantismus a Církev - Následky reformace - Nebezpečí a možnosti protestantismu - Co způsobuje rozkol, vytváří jednotu - Mýtus a náboženství - Jednoznačné výpovědi o náboženské zkušenosti - O náboženském vědění duše - O nejistotě člověka - Jednoznačné výpovědi lze činit jen o imanentních předmětech - Metafyzické přesvědčení člověk nemá, nýbrž je jím posedlý - Sebeuvědomění a vyznání - Člověk musí sloužit Bohu v kráse - Dogmata jsou struktury s obdivuhodným smyslem - Člověk nepochybně nabude na svém významu, když dokonce Bůh sám se stal člověkem - O zárodku Boha v člověku - Víra a pochybnost - Bůh má strašný dvojitý aspekt: moře milosti hraničí se žhnoucím mořem ohně - Můžeme Boha milovat a musíme se ho bát - O síle náboženských symbolů - O náboženstvích jako psychoterapeutických systémech - Psychologie a dogma - O Duchu svatém jako Utěšiteli - O náboženském mystériu v člověku - Správný vztah k Bohu se nazývá láska - Celost člověka je nesení kříže // Bibliografické odkazy 267 // Seznam sebraných spisů C. G. Junga 271
(OCoLC)75767722
cnb000106272

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC