Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Brno : Cesta, 2001
279 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7295-019-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu
Etika křesťanská - stati
Křesťanství - meditace - stati
000019404
Obsah // Předmluva...5 // KNIHA PRVNÍ UŽITEČNÁ NAPOMENUTÍ PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT // I. O následování Krista a o pohrdání všemi nicotnostmi světa...11 // II. O pokorném poznávání sebe sama...12 // III. O nauce pravdy...14 // IV. O prozíravosti v jednání ...17 // V. O čtení Písma svátého...18 // VI. O nezřízených žádostech...19 // VII. O útěku před planou nadějí a vypínavostí ... 20 // VIII. O opatrnosti v přílišné důvěrnosti...21 // IX. O poslušnosti a poddanosti...22 // X. O zdrženlivosti v přílišném mluvení...24 // XI. O získání pokoje a horlivosti v duchovním pokroku...25 // ХП. O užitečnosti protivenství...27 // ХІП. Kterak odporovat pokušení...28 // XIV. O zdrženlivosti v ukvapeném posuzování ... 31 // XV. O skutcích konaných z lásky...33 // XVI. O snášení cizích nedokonalostí...34 // ХѴП. O řeholním životě...35 // XVIII. O příkladech svátých Otců ...36 // XIX. O cvičeních dobrého řeholrúka...39 // XX. O lásce к samotě a mlčení...42 // 273 // XXI. O zkroušenosti srdce...46 // XXII. Jak rozjímat o lidské ubohosti...48 // XXIII. Jak rozjímat o smrti...52 // XXIV. O soudu a trestech za hříchy...56 // XXV. O horlivé nápravě celého našeho života...60 // KNIHA DRUHÁ NAPOMENUTÍ К VNITŘNÍMU ŽIVOTU // I. O vnitřním životě...67 // П. O pokorné podřízenosti...70 // III. O člověku dobrém a pokojném...71 // IV. O čistém úmyslu a upřímném smýšlení 73
V. O pozorování sebe sama...74 // VI. O radosti dobrého svědomí...75 // VII. O svrchované lásce к Ježíši...77 // VIII. O důvěrném přátelství s Ježíšem ...80 // IX. O úplné bezútěšnosti...82 // X. O vděčnosti za Boží milost...86 // XI. O tom, jak málo je milovníků Ježíšova kříže .. 88 // ХП. O královské cestě svátého kříže...90 // KNIHA TŘETÍ O VNITŘNÍM POTĚŠENÍ // I. O Kristově vnitřním promlouvání // к věrné duši...99 // II. Kterak Pravda mluví v nitru beze slov...100 // III. Kterak Boží slova pokorně poslouchat, // a kterak si jich mnozí neváží...101 // 274 // IV. Kterak třeba žít před Bohem v pravdě // a pokoře...104 // V. O podivuhodném působení Boží lásky 106 // VI. Kterak se osvědčí pravý milovník Krista ... 110 // VII. O skrývání milosti pod stráží pokory...113 // ѴІП. O nízkém oceňování sebe před Bohem...116 // IX. Kterak všechno zaměřovat к Bohu jakožto // konečnému cíli...117 // X. Kterak je sladké pohrdnout světem a sloužit Bohu v ... 119 // XI. Kterak třeba zkoumat a mírnit žádosti srdce . 121 // XII. O cvičení v trpělivosti a o potírání žádostí . . 122 // ХІП. O poslušnosti pokorně podřízeného podle // příkladu Ježíše Krista...124 // XIV. O rozjímání skrytých Božích soudů, // abychom nezpyšněli ve štěstí...126 // XV. Jak si máme počínat a mluvit, když o něco žádáme .:...128 // XVI. Kterak jen u Boha hledat
pravou útěchu ... 130 // XVII. Kterak každou starost skládat na Boha...131 // XVIII. Kterak časné strasti klidně snášet podle Kristova příkladu...132 // XIX. O snášení křivd a osvědčování pravé trpělivosti...134 // XX. O vyznávání vlastní slabostí a o bědách // tohoto světa...137 // XXI. Kterak spočinout v Bohu, který je nad všechny dary a dobra...139 // 275 // ХХП. O vděčnosti za přehojná Boží dobrodiní ... 142 // XXIII. O čtyřech věcech, které přinášejí velký pokoj 144 ХХГѴ. O zahánění zvědavosti na život bližního ... 147 // XXV. V čem spočívá pevný pokoj srdce a skutečný // prospěch ...148 // XXVI. O pravé svobodě ducha, které lze dosáhnout // spíše pokornou modlitbou než četbou 150 // XXVII. Kterak sebeláska nejvíc vzdaluje od svrchovaného dobra...152 // XXVIII. Proti utrhačným jazykům...154 // XXIX. Kterak v soužení vzývat a velebit Boha 155 // XXX. O prosbě za Boží pomoc a o důvěře v návrat milosti...156 // XXXI. O zřeknutí se všeho tvorstva, aby mohl být nalezen Tvůrce...159 // ХХХП. O zřeknutí se sám sebe a odříkání ve všech // žádostech...162 // XXXIII. O nestálosti srdce a o Bohu jako posledním // cíli ...163 // XXXIV. Kterak je Bůh milujícímu ve všem a nade všechno sladký ...164 // XXXV. Kterak v tomto životě není bezpečí před pokušením...166 // XXXVI. Proti nesprávným lidským úsudkům 168 // XXXVII. O čistém a úplném sebezřeknutí
к dosažení svobody srdce...169 // XXXVIII. O dobrém počínání ve vnějších věcech // a uchylování se к Bohu v nebezpečích 172 // 276 // XXXIX. Kterak člověk nemá jednat ukvapeně 173 // XL. Kterak člověk nemá nic dobrého sám ze sebe // a ničím se nemůže chlubit...174 // XLI. O pohrdání každou časnou poctou...176 // XLII. Kterak pokoj nezakládat na lidech...177 // XLIII. Proti klamné světské učenosti...178 // XLIV. O nepodléhání vnějším věcem...180 // XLV. Kterak nevěřit každému; a o snadném // chybování slovem...181 // XLVI. O důvěře v Boha, když nás urážejí řeči 183 // XLVII. Kterak nutno pro věčný život snášet // veškeré těžkosti...186 // XLVIII. O věčném dni a o strastech tohoto života . . . 188 XLIX. O tužbě po věčném životě a o velké odměně // přislíbené bojujícím...191 // L. Kterak se v opuštěnosti odevzdávat do // Božích rukou...194 // LI. Kterak se věnovat drobným skutkům, není-li // sil na velké...193 // LIL Kterak se člověk nemá mít za hodna útěchy, // nýbrž spíše ran...199 // LÍH. Kterak je Boží milost neslučitelná se světským // smýšlením...201 // LIV. O rozdílných hnutích přirozenosti a milosti . 203 LV. O porušené přirozenosti a účinnosti // Boží milosti...207 // LVI. Kterak se zřeknout sám sebe a s křížem // následovat Krista...210 // 277 // UVII. Kterak příliš nemalomyslnět pro // občasné poklesky...213 // LVIII. Kterak se
nemají zkoumat vyšší věci a skryté // Boží soudy...215 // LIX. Kterak všechnu naději a důvěru skládat // jedině v Boha...220 // KNIHA ČTVRTÁ O SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ Povzbuzení к svátému přijímání...225 // I. S jakou uctivostí má být Kristus přijímán . . . 225 // II. Kterak Bůh ve své Svátosti prokazuje člověku velkou dobrotu a lásku...231 // III. Kterak je užitečné často přijímat...234 // IV. Kterak mnoho dobrého se dostává zbožně přijímajícím...236 // V. O vznešenosti oltářní svátosti a o kněžském stavu ...239 // VI. O přípravě к svátému přijímání...242 // VII. O zpytování svědomí a o opravdovém předsevzetí ...244 // VIII. O Kristově oběti na kříži a o sebeobětování. . 246 // IX. Kterak obětovat sebe i všechno své Bohu // a za všechny se modlit...248 // X. Kterak svaté přijímání lehkomyslně neopomíjet...250 // XI. Kterak Kristovo tělo a svaté Písmo jsou // věřící duši nejpotřebnější...254 // 278 // ХП. Kterak pečlivě se připravovat к přijímání // Krista...258 // XIII. Kterak má zbožná duše celým srdcem toužit // po spojení s Kristem ve Svátosti ...260 // XIV. O vroucí tužbě některých zbožných lidí po // těle Kristově...262 // XV. Kterak dar zbožnosti získávat pokorou // a sebezapřením...263 // XVI. Kterak své potřeby přednášet Kristu a prosit // ho o milost...265 // XVII. O vroucí lásce a mocné touze po přijetí Krista 267 ХѴПІ.
Kterak člověk nemá všetečně zkoumat oltářní svátost, ale pokorně následovat Krista a podřídit své smysly svaté víře ...269 // 279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC