Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Vyšehrad, 1990

objednat
ISBN 80-7021-030-3
000019413
Rekat.
OBSAH // Ze Starého zákona // Stvoření světa 9 // Adam a Eva 11 // Vražda Kainova 14 // Potopa světa 16 // Prokletí semene Chámova 20 // Stavění věže 21 // Abram a Sarai 22 // Zkáza Sodomy a Gomory 27 // Dívka Agar 32 // Zkouška 34 // Izákovy námluvy 36 // Prodané prvorozenství 41 // Příběh Josefův 36 // Mojžíš 71 // Desatero božích přikázání 84 // Lid nestatečný, který musí vyhynouti 89 // Mojžíšova smrt 94 // Do země zaslíbené 96 // Gedeón a tři sta udatných 101 // Cena vítězství 106 // Samson a Filištínští 109 // Pohubení a záchrana pokolení Benjamínova 118 // Rút a tchyně její 124 // David a Goliáš 130 // Jonatova láska a Saulova nenávist 135 // Z písní Davidových 148 // Davidův hřích a trest 152 // Absolóne, synu můj! 156 // O moudrosti Šalamounově 163 // Píseň Šalamounova 167 // Z Kazatele 176 // Judit 179 // Prorok Jonáš 196 // Do zajetí babylónského 200 // Socha na nohou hlinených 203 // Zuzana a starci 207 // Hodokvas Belsazarův 211 // Královna Ester 214 // Návrat ze zajetí 225 // Z Nového zákona // Z EVANGELIÍ // Slovo 233 // Matky ’ 234 // Narození Ježíše Krista 238 // Křest a pokušení . 242 // Ježíš přichází , 246 // Nové učení * 252 // Ježíš činí zázraky 259 // Vyslání apoštolů 263 // Smrt Jana Křtitele 266 // Nasycení zástupů a malá víra Petrova 268 // Ježíš mluví v podobenstvích 270 // Farizeové 274 // O příchodu Syna člověka 281
Proměnění 286 // O bohatství 288 // Podobenství o marnotratném synovi 291 // Podobenství o milosrdném Samaritánovi 293 // Vzkříšení Lazarovo 294 // Hosana, králi izraelský! , 297 // Poslední večeře 300 // Umučení 305 // Vzkříšení 316 // Ježíš se zjevuje učedníkům 318 // ZE SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH, // EPIŠTOL // A ZE ZJEVENÍ JANA TEOLOGA // Nanebevstoupení 325 // Seslání Ducha svátého 327 // Nove učeni se sin 330 // Obrácení Pavlovo 334 // ? pohanům 336 // Do Řecka 340 // V Římě 344 // Z Pavlova listu Korintským 346 // Z Pavlova listu Galatským 347 // Z listu Jakubova 350 // Z listu Petrova 352 // Z listu Janova 354 // Ze Zjevení Jana Teologa 356 // Ediční poznámka 371 // Výběrový seznam biblických osob, // míst a reálií s výkladem 373 // Vysvětlivky 393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC