Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Linde, 1997
572 s.,mapy v textu

objednat
ISBN 80-7201-045-X (váz.)
Bibliogr. s. 456-478
Seznam historických mapek s. 479
Rejstř.
Právo - dějiny - Česko - do r. 1945 - pojednání
Právo - dějiny - Československo - do r. 1945 - pojednání
000019878
OBSAH // I. PŘEDMLUVA ...11 // (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) // II. VÝVOJ VĚDY O DĚJINÁCH PRÁVA // V ČESKÝCH ZEMÍCH ...13 // (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) // III. ZÁKLADNÍ ETAPY VÝVOJE DĚJIN STÁTU A PRÁVA V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1945 ...17 // (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) // IV. DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA FEUDALISMU ...24 // (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) // A. VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE ...24 // B. ČESKÝ STÁT V OBDOBÍ RANĚ FEUDÁLNÍM, ROZVINUTÉHO FEUDALISMU A JEHO PŘEKONÁVÁNÍ ...27 // 1. Obecná charakteristika ekonomického, společenského, politického vývoje a mezinárodní postavení českého státu 27 // 2. Raně feudální stát a jeho správa ...29 // a) Počátky přemyslovského státu ...29 // b) Panovník, státní aparát, organizace ústřední správy ...30 // c) Správa hradská ...31 // d) Správa církevní ...31 // e) Počátky správy patrimoniální ...32 // 3. Stát, jeho správa a soudnictví v období rozvinutého feudalismu ...32 // a) Stát České Koruny ...34 // b) Panovník, orgány ústřední správy, správa zemí ...36 // c) Krajská správa v Čechách ...39 // d) Městská správa ...40 // e) Lenní zřízení ...42 // 0 Správa vrchnostenská a vesnická ...43 // g) Soudní organizace ...44 // C. STÁT A PRÁVO V OBDOBÍ HUSITSKÉM ...45 // D. ČESKÝ STÁT V OBDOBÍ STAVOVSKÉM ...53 // 1. Obecná charakteristika ekonomického, společenského a politického vývoje ...53 // 2. Mírový návrh krále Jiřího z Poděbrad ...54 // 3. Organizace českého feudálního státu ...56 // 4. Ústřední orgány a instituce společné státu České Koruny ...57 // a) Panovník ...57 // b) Královská rada ...59 // c) Královská kancelář ...59 // d) Hejtmanství německých lén ...60 // e) Královský mi ncmi str ...60 // 0 Soudy s celostátní působností ...61 // g) Česká komora ...62 // h) Generální sněm ...62 //
i) Inkolát (ius incolatus) ...63 // j) Královská prokuratura ...63 // 5. Organizace zemí ...65 // a) Sněmy zemské a krajské ...65 // b) Zemští úředníci ...67 // c) Správa krajská ...69 // d) Správa městská ...70 // e) Správa vrchnostenská ...72 // 6. Organizace soudnictví ...73 // 7. Počátky vytváření habsburského soustátí ...76 // 8. Správa a organizace státu v období stavovského povstání (1618-1620) ...77 // PRÁVO V ČESKÉM STÁTĚ V OBDOBÍ RANĚ FEUDÁLNÍM, ROZVINUTÉHO FEUDALISMU A STAVOVSKÉ MONARCHIE ...80 // 1. Formy, prameny a systém práva ...80 // a) Kodifikace práva zemského ...88 // b) Kodifikace práva městského ...90 // c) Právo horní ...93 // d) Církevní právo ...94 // e) Recepce římského práva ...96 // 2. Proces ...97 // 3. Právní způsobilost ...104 // 4. Právo rodinné a manželské ...106 // 5. Právo majetkové ...108 // a) Nedíl ...119 // b) Svobodná a nesvobodná držba nemovitostí ...110 // c) Majetek ve vlastnictví církve ...113 // d) Právo závazkové, ručení za vady ...114 // e) Ručení za závazky ...116 // 0 Právo dědické ...119 // 6. Trestní právo ...120 // F. ČESKÝ STÁT V OBDOBÍ FEUDÁLNÍHO ABSOLUTISMU (1620- 1848) ...127 // 1. Obecná charakteristika ...127 // 2. Mezinárodní postavení českého státu, jeho územní ztráty 128 // 3. Právní zakotvení absolutistického režimu - Obnovené zřízení zemské ...131 // 4. Ústřední orgány habsburského soustátí, proces centralizace ...134 // 5. Správa státu České Koruny ...136 // 6. Správa zemí ...137 // 7. Královská prokuratura ...140 // 8. Správa krajská ...141 // 9. Správa městská ...144 // 10. Správa poddaných ...146 // a) Berní evidence poddanských povinností ...146 // b) Robotní patenty ...147 // 11. Reformy osvícenského absolutismu (1740 - 1789) ...147 // a) Církevní reformy ...148 // b) Poddanské reformy ...150 //
12. Policejní absolutismus (1789 - 1848) ...151 // G. PRÁVO V ČESKÉM STÁTĚ V OBDOBÍ FEUDÁLNÍHO ABSOLUTISMU ...153 // 1. Obecná charakteristika absolutistického práva ...153 // 2. Prameny práva, soukromé a úřední sbírky právních // předpisů ...155 // 3. Soudní organizace ...156 // 4. Proces civilní a trestní ...159 // 5. Kodifikace trestního práva ...162 // 6. Kodifikace občanského práva ...166 // 7. Směnečné předpisy a počátky obchodního práva ...168 // 8. Předpisy manufakturní, cechovní a čelední řády ...170 // V. DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA KAPITALISMU ...172 // (prof. JUDr. Kare! Malý, DrSc.) // A. DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA KAPITALISMU // V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1918 ...172 // 1. Obecná charakteristika ...172 // 2. Revoluce r. 1848 v českých zemích ...174 // 3. Ústavní vývoj 1848 - 1867 ...181 // a) Ústava dubnová ...181 // b) Ústava březnová ...82 // c) Bachovský absolutismus ...183 // d) Říjnový diplom ...’84 // e) Únorová ústava ...186 // f) Prosincová ústava ...188 // g) Volební právo a jeho vývoj ...190 // h) České měšťanstvo a jeho politický program. Politické strany ...194 // 4. Ústřední státní orgány rakouské monarchie (po roce 1867) ...201 // a) Panovník ...201 // b) Vláda ...202 // c) Parlament ...204 // 5. Správní organizace ...205 // a) Správa zeměpanská ...205 // b) Samospráva ...210 // 6. Organizace soudnictví ...219 // 7. Advokacie ...222 // 8. Notářství ...224 // 9. Organizace policie, četnictva, armády ...224 // 10. Poměr státu a církví ...228 // B. PRÁVO V ČESKÝCH ZEMÍCH (1848-1918) ...233 // 1. Obecná charakteristika ...233 // 2. Úřední sbírky zákonů ...234 // 3. Procesní právo ...235 // a) Trestní řízení 235 // b) Civilní řízení ...236 // c) Správní řízení ...237 // 4. Trestní právo ...238 // 5. Občanské a rodinné právo ...240 //
6. Právní úprava hospodářství ...244 // a) Živnostenské právo ...244 // b) Horní právo ...248 // c) Právo směnečné a obchodní, kapitálové společnosti ...249 // 7. Právo spolčovací a shromažďovací, právo koaliční ...252 // 8. Právo tiskové ...255 // 9. Práva jazyková ...257 // 10. Předlitavsko po vypuknutí války ...262 // C. VZNIK ČSR ...265 // 1. Cesty ke státní samostatnosti ...265 // (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) // 2. Vyhlášení československé samostatnosti ...271 // (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) // 3. Prozatímní ústava ...273 // (doc. JUDr Ladislav Soukup, CSc.) // 4. Stanovení státních hranic Československa ...278 // (doc. JUDr Ladislav Soukup, CSc., doc. JUDr PhDr. Karolina Adamová, CSc.) // D. ÚSTAVA Z ROKU 1920 A ZAKOTVENÍ OBČANSKÝCH PRÁV ...283 // 1. Ústavní listina ČSR ...283 // (doc. JUDr Ladislav Soukup, CSc., // doc. JUDr PhDr. Karolina Adamová, CSc.) // 2. Jazykové právo a ochrana národnostních menšin ...292 // (doc. JUDr PhDr. Karolina Adamová, CSc.) // 3. Domovské právo ...294 // (doc. JUDr. Vladimir Kindl) // 4. Státní občanství ...296 // (doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.) // 5. Spolčovací a shromažďovací právo ...300 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl) // 6. Tiskové právo ...303 // (doc. JUDr Ladislav Soukup, CSc.) // 7. Náboženskoprávní a církevněprávní poměry 1918 - 1938 ...306 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl) // E. SPRÁVNÍ A JUSTIČNÍ SOUSTAVA 1918- 1938 ...313 // (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) // 1. Veřejná správa na počátku republiky ...313 // 2. Župní zřízení ...316 // 3. Správní reforma z roku 1927 ...320 // 4. Státní aparát ČSR a jeho ozbrojené složky ...324 // 5. Soudy, advokacie, - notářství 331 // F. SOCIÁLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ ...333 // (doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.) // G. TRESTNÍ PRÁVO 338 - // (doc. JUDr Ladislav Soukup, CSc.) //
H. PRÁVNÍ ÚPRAVA HOSPODÁŘSTVÍ, PRÁVO OBČANSKÉ A RODINNÉ ...342 // 1. Socializační snahy ...343 // (doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.) // 2. Měna a peněžní hospodářství ...344 // (JUDr. Petra Skřejpková - úvod a dále až do konce kapitoly) // 3. Nostrifikace ...346 // 4. Pozemková reforma ...347 // 5. Doprava a spoje ...351 // 6. Burza ...352 // 7. Daně ...353 // 8. Bankovnictví ...354 // 9. Kartely ...355 // 10. Směnečné a šekové právo ...357 // 11. Občanské právo a rodinné právo ...358 // 12. Obchodní a živnostenské právo ...360 // CH. MNICHOV A ČESKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA 362 // 1. Mnichovský diktát ...362 // (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc., doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.) // 2. Česko - slovenská republika ...368 // (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) // I. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA ...375 // 1. Vznik protektorátu ...375 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl) // 2. Charakter protektorátu ...376 // 3. Ústřední orgány v protektorátu ...378 // 4. Vývoj ústředních orgánů v protektorátu a jejich personální obsazení ...379 // 5. Nižší složky správy ...383 // 6. Bezpečnostní a policejní aparát ...384 // 7. Soudnictví v protektorátu ...385 // 8. Odbojová aktivita v protektorátu ...386 // 9. Právo protektorátu ...387 // (doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.) // 10. Rasové předpisy ...390 // 11. Hospodářské zákonodárství za protektorátu ...392 // 12. Ostatní oblasti práva v protektorátu ...393 // 13. Církve a náboženské společnosti v Protektorátu // Čechy a Morava ...395 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl) // J. SLOVENSKÝ STÁT ...397 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl) // 1. Vznik Slovenského státu ...397 // 2. K charakteru samostatnosti Slovenského státu ...398 // 3. Slovenský stát v mezinárodních vztazích ...399 // 4. Ústava Slovenského státu a její širší rámec ...400 //
5. Protižidovské zákonodárství Slovenského státu ...401 // 6. Zánik Slovenského státu ...403 // K. STÁTNÍ ZŘÍZENÍ ČSR V EMIGRACI ...403 // (JUDr. Dr. Jan Kuklík) // 1. Vznik prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci.403 // 2. Snaha československého státního zřízení v emigraci // o mezinárodně právní obnovu Československa ...409 // 3. Závěrečná fáze činnosti exilového státního zřízení - faktické obnovení Československa ...413 // ZÁVĚREM ...418 // (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) // CHRONOLOGICKÁ TABULKA ...420 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl) // VLÁDY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKO - SLOVENSKÉ REPUBLIKY ...436 // SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽITÝCH ZKRATEK ...453 // VÝBĚR Z PRAMENŮ ...454 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl) // VÝBĚR Z LITERATURY ...457 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl) // SEZNAM HISTORICKÝCH MAPEK ...479 // MAPOVÁ PŘÍLOHA ...486 // SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH ...501 // OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ...504 // REJSTŘÍK ...544 // (doc. JUDr. Vladimír Kindl)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC