Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde, 2007
279 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7201-652-5 (brož.)
Vysokoškolské právnické učebnice
Obsahuje bibliografii na s. 275-279 a bibliografické odkazy
000019919
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST 11 // Kapitola 1. Pojem, úloha a zásady trestního práva a jeho místo // v systému českého práva 11 // 1.1. Právní stát a trestní právo 11 // 1. 2. Učení o právním státě 13 // 1. 3. Základní zásady trestního práva hmotného 16 // 1. 4. Prameny trestního práva, vyklad trestních zákonů a analogie 19 // 1. 3. Struktura trestních zákonů 20 // Kapitola 2. Výklad trestních zákonů 22 // Kapitola 3. Působnost trestních zákonů 24 // 3. 1. Působnost časová 24 // 3. 2. Působnost místní 25 // 3. 3. Působnost osobní 28 // 3. 4. Vydávání pachatelů — extradice 28 // ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI, TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ 30 // Kapitola 1. Trestný čin 30 // 1.1. Pojem trestného činu a jeho znaky 31 // 1. 2. Pojmové znaky trestného činu (provinění) 31 // 1. 3. Kategorizace protispolečenských činů, třídění trestných činů .32 // 1. 4. Doba a místo spáchání trestného činu, pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trvající 36 // Kapitola 2. Skutková podstata trestného činu 38 // 2. 1. Pojem skutkové podstaty trestného činu 38 // 2. 2. Třídění skutkových podstat 40 // 2. 3. Objekt trestného činu 41 // 2. 4. Objektivní stránka trestného činu 43 // 2. 5. Příčinný vztah mezi jednáním a následkem (kauzální nexus) 46 // 2. 6. Subjekt trestného činu 48 // 2. 6. 1. Pojem a význam pachatele trestného činu 49 // 2. 7. Příčetnost 49 // 2. 7. 1. Zvláštní prípady nepríčetnosti 52 // 2. 7. 2. Patologická opilost 53 // 2. 8. Věk pachatele 54 // 2. 9. Třídění subjektů 55 // 2. 10. Subjektivní stránka trestného činu 56 // 2. 10. 1. Úmysl (dolus) 59 // 2. 10. 2. Nedbalost, culpa 60 // 2. 11. Konstrukce skutkových podstat podle zavinění 61 // 2. 12. Fakultativní znaky subjektivní stránky 62 //
Kapitola 3. Omyl a jeho význam v trestním právu 64 // 3. 1. Skutkový omyl negativní 64 // 3. 2. Skutkový omyl pozitivní 65 // 3. 3. Skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost 65 // 3. 4. Zvláštní případy skutkového omylu 66 // 3. 5. Právní omyl 66 // Kapitola 4. Nebezpečnost činu pro společnost 68 // 4.1. Kritéria nebezpečnosti 69 // Kapitola 5. Okolnosti vylučující trestní odpovědnost a protiprávnost 71 // 5. 1. Nutná obrana 72 // 5. 2. Krajní nouze 76 // 5. 3. Srovnání podmínek nutné obrany a krajní nouze 78 // 5. 4. Oprávněné použití zbraně 79 // 5. 5. Další okolnosti vylučující protiprávnost 80 // Kapitola 6. Zánik trestnosti (trestní odpovědnosti) 83 // 6. 1. Zánik nebezpečnosti činu pro společnost 84 // 6. 2. Účinná lítost 84 // 6. 3. Promlčení trestního stíhání 86 // 6. 4. Dobrovolné upuštění od přípravy nebo pokusu 87 // Kapitola 7. Vývojová stadia trestné činnosti 89 // 7. 1. Příprava k trestnému činu 90 // 7. 2. Pokus trestného činu 92 // 7. 3. Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava 94 // 7. 4. Zánik trestnosti přípravy a pokusu 95 // 6 // 7. 5. Trestání přípravy a pokusu 96 // Kapitola 8. Trestná součinnost a účastenství 98 // 8. 1. Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel 99 // 8. 2. Účastenství (§ 10) - organizátorství, návod, pomoc 103 // 8. 3. Společné zásady pro účastenství 104 // 8.4. Trestání účastenství 105 // 8. 5. Zdánlivá trestní součinnost 106 // Kapitola 9. Mnohost trestné činnosti (souběhy) 107 // 9. 1. Souběhy trestných činů 107 // 9. 2. Teorie skutku 108 // 9. 3. Jednota skutku, totožnost skutku a zdánlivé souběhy 110 // 9. 4. Účinky souběhu 112 // 9. 5. Recidiva 112 // 9. 5. 1. Důsledky recidivy 113 // Kapitola 10. Tresty a ochranná opatření 115 //
10. 1. Teorie trestu, trestání a spravedlnosti 115 // 10. 2. Spravedlnost 115 // 10. 3. Tresty a ochranná opatření 116 // 10. 4. Vztah účelu trestního zákona (§ 1) a účelu trestu (§ 23) 117 // 10. 5. Pojem a účel trestu 118 // 10. 6. Systém trestů 119 // 10. 7. Ukládání trestu při souběhu trestných činů 128 // 10. 8. Zánik trestů a jejich následků 128 // 10. 9. Zahlazení odsouzení 130 // Kapitola 11. Trestání mladistvých 133 // 11.1. Výchovná opatření 135 // 11.2. Ochranná opatření 138 // 11.3. Trestní opatření 139 // 11.4. Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu (§ 28 zák. 218) 141 // 11.5. Opatření ukládaná osobám mladším patnácti let 143 // Kapitola 12. Evropské a trestní právo 145 // 12. 1. Základní charakteristika 145 // 12. 2. Evropské přístupy k řešení závažné kriminality 148 // ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST // 1. Trestné činy proti republice (první hlava zvláštní části trestního zákona) // 2. Trestné činy hospodářské (hlava druhá zvláštní části trestního zákona) // 3. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (třetí hlava zvláštní části trestního zákona) // 4. Trestné činy obecně nebezpečné (čtvrtá hlava zvláštní části trestního zákona) // 5. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití (pátá hlava zvláštní části trestního zákona) // 6. Trestné činy proti rodině a mládeži (šestá hlava zvláštní části trestního zákona) // 7. Tresté činy proti životu a zdraví (sedmá hlava zvláštní části trestního zákona) // 8. Tresté činy proti svobodě a lidské důstojnosti (osmá hlava zvláštní části trestího zákona) // 9. Tresté činy proti majetku (devátá hlava zvláštní části trestního zákona) //
10. Tresté činy proti lidskosti (desátá hlava zvláštní části trestího zákona) // 11. Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě (jedenáctá hlava zvláštní části trestního zákona). // 12. Tresté činy vojenské (dvanáctá hlava zvláštní části trestího zákona) // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC