Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
2. dopl. a přepr. vyd.
Praha : Lidové noviny, 2002
516 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-497-1 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, fotografie, portréty, rodokmeny, rejstříky, mapy na předsádkách
Bibliografie na s. 470-475
Bulharsko - dějiny - pojednání
000019950
PŘEDMLUVA ...5 // 1. DO VZNIKU PRVNÍHO BULHARSKÉHO STÁTU (DO 681)...10 // Nejstarší osídlení Bulharska (10), llyrovéa Thrákové (10), Řecká kolonizace a vliv antického Řecka (13), Státní útvary Traků na území dnešního Bulharska. Odryský stát (13), Podrobení Thráků Římem (17), Bulharská území pod nadvládou Říma (18), Příchod Slovanů (26), Příchod Bulharů a počátky prvního bulharského státu (29) // 2. PRVNÍ BULHARSKÝ STÁT (681-1018)...35 // Etnické a sociální složení bulharského státu (35), Vývoj bulharského státu do přijetí křesťanství (38), Přijetí křesťanství (50), Vznik slovanského písma a rozvoj písemnictví (55), Rozvoj bulharského práva (57), Rozmach bulharského státu (58), Počátky úpadku Bulharska (62), Vnitřní poměry v bulharském státě (63), Bogomilství (65), Ztráta severovýchodních oblastí. Přenesení centra bulharského státu do Makedonie (67), Zánik prvního bulharského státu (73) // 3. POD BYZANTSKOU NADVLÁDOU (1018-1187) ...74 // Systém, mechanismus a metody byzantské nadvlády nad Bulharskem (74), Kulturní a náboženský vývoj (80), Politický vývoj Bulharska. Povstání a pokusy o obnovu samostatnosti (81), Vpády Pečeněhů, Uzů a Kutnánů do Bulharska (84), Války s Maďary a Normany. Křížové výpravy (86), Obnovení samostatnosti Bulharska (88) // 4. DRUHÉ BULHARSKÉ CARSTVÍ (1187-1396)...90 // Upevnění a teritoriální rozšíření bulharského státu (90), Církevní unie s Římem a pád Byzance (93), Vrchol moci druhého carství (97), Etnické, sociální a ekonomické poměry druhého bulharského státu (100), Bulharsko za posledních Asenovců (107), Ivaljovo selské povstání (113), Rozdělení bulharského státu a ztráta severozápadních území (116), Dynastie Terterovců (116), Konsolidace bulharského státu (118), Ši
Šišmanovci na bulharském trůně (119), Kulturní a církevní poměry za Ivana Alexandra (123), Občanská válka v Byzanci a počátky tureckého panství na Balkáně (125), Bulharsko za Ivana Šišmana. Vidinské panství Ivana Stracimira (131), Zánik druhého bulharského carství (133) // 5. VE STÍNU PŮLMĚSÍCE (1396-DRUHÁ PŮLE 18. STOLETÍ)...136 // Demografické poměry po zániku bulharského státu (136), Náboženské poměry (137), Islámská kolonizace. Etnické složení bulharských zemí (140), Sociální poměry (142), Města (145), Organizace turecké moci v Bulharsku (147), Pokusy Bulharů o vymanění se z turecké nadvlády (148), Vznik habsburské monarchie a bulharský odboj proti Turkům (152), Rusko-turecké války v 18. století a Bulhaři (159), Hajducké hnutí (161), Úpadek osmanské říše (162), Helenizace pravoslavné církve (164) // 6. VZNIK MODERNÍHO NÁRODA A BOJ ZA SAMOSTATOST (DO 1878) ...65 // Podstata tzv. národního ohrození (165), Počátky národního obrození u Bulharů (168), Rusko-turecká válka 1806-1812 a pokusy Bulharů o osvobození (173), Řecké povstání a rusko-turecká válka 1828-1829 (176), Drinopolský míra bulharská otázka (179), Velčova zavera (180), Bráilské vzpoury (180), Tanzimatské reformy (182), Pokus o agrární reformu a postavení rolníků (185), Krymská válka a bulharská otázka (188), Hospodářské a sociální důsledky reforem 1856-1878 (191), Rozvoj školství a osvěty (192), Zápas za církevní nezávislost (194), Boj za nezávislost v šedesátých a sedmdesátých letech (199), Počátek velké východní krize. Starozagorské povstání (205), Dubnové (aprílové) povstání (206), Rusko-turecká válka a obnovení samostatnosti Bulharska (209), Sanstefanský mír (214), Berlínský kongres (216) //
7. OD NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ K NÁRODNÍ KATASTROFĚ (1878-1919) ...220 // Dočasná ruská správa v Bulharsku (220), Turnovská ťistava (221), Volba Alexandra Battenberga knížetem (224), Ústava Východní Rumelie (224), Demografické a etnické změny (226), Hospodářský a sociální vývoj po osvobození. Agrární převrat (228), Politický vývoj knížectví 1878-1881. Konzervativci versus liberálové (230), Státní převrat 27. dubna (9. května) 1881 (234), Knížecí režim „plných mocí" (236), Obnovení ústavního režimu v Bulharsku (238), Vývoj Východní Rumelie (239), Sjednocení knížectví a Východní Rumelie. Srbsko-bulliarská válka (240), Svržení Alexandra Battenberga a nastolení Ferdinanda Koburského (246), Režim Stefana Stambolova (249), Počátky režimu osobní moci knížete Ferdinanda (254), Problém Thrákie a makedonská otázka (258), Vznik makedonsko-thráckého revolučního hnutí (263), Ilindenské a preobraženské povstání (267), Vyhlášení úplné nezávislosti Bulharska (269), První balkánská válka (272), Druhá balkánská válka (276), Nešťastná sázka (280), První světová válka (282), Vojenské povstání a kapitulace Bulharska (285) // 8. OD DIKTATURY K DIKTATUŘE (1919-1944) ...288 // Demografické, etnické a hospodářské poměry Bulharska po první světové válce (288), Politický vývoj Bulharska v letech 1918-1920 (289), Neuillyský mír (291), Obnovení činnosti VMRO (292), Zemědělský režim Alexandra Stambolijského (293), Státní převrat 9. června 1923 a režim Alaxandra Cankova (298), Od Demokratické dohody k Národnímu bloku (304), Státní převrat 19. května 1934 a režim Zvena (310), Režim osobní moci Borise 111. (312), Bulharsko na počátku druhé světové války (315), Připojení jižní Dobrudže (316),
Přistoupení Bulharska k paktu tří mocností (317), Vstup Bulharska do druhé světové války. Obsazení Makedonie a Thrákie (318), Režim Bogdana Filova a počátky odboje (323), Státní převrat 9. září 1944 (331) // 9. VE ZNAMENÍ RUDÉ HVĚZDY (1944-1989)...332 // Režim Vlastenecké fronty v Bulharsku 1944-1947 (332), Nastolení komunistické diktatury (344), Stalinismus v Bulharsku (345), Změny komunistického režimu v letech 1953-1956 (352), Režim Todora Zivkova (354), Pád Žiakovom režimu (361) // 10. NA NOVÝCH CESTÁCH (PO 1989) ...364 // Přehled politického vývoje do prvních svobodných voleb (364), Vývoj do přijetí nové ústavy (367), Ústava 12. července (370), Volby 1991 a ustaveni vlády SDS (370), Volby 1994 a návrat socialistů k moci (375), Bezvládí na počátkům roku 1997, volby a druhá vláda SDS (377), Volby roku 2001 a vítězství Národního hnutí Symeona II. (379) // 11. NÁSTIN ČESKO-SLOVENSKO-BULHARSKÝCH VZTAHŮ ...382 // Češi, Slováci a Bulhaři do národního obrození (382), Česko-bulharské vztahy v době národního obrození (385), Česko-bulharské a slovensko-bulharské vztahy v letech 1878-1918 (388), Československo-bulharské vztahy v letech 1918-1989 (392), Vztahy mezi Československem, respektive Českou republikou a Bulharskem po roce 1989 (400) // 12. NÁSTIN DĚJIN BULHARSKÉ KULTURY A VĚDY...403 // Kultura ve starověku a středověku ...403 // Zdroje bulharské kultury (403), Kultura středověkého bulharského státu (405), Bulharská kultura za osmanské nadvlády do národního obrození (410), Vývoj hudby (411) // Kultura národního obrození ...412 // Základy národního obrození v Bulharsku (412), Počátky bulharské vědy (413), Rozvoj obrozenecké kultury (415), Literatura (418), Obrozenecké divadlo (419), Hudba národního obrození (420) //
Kultura do roku 1918 ...421 // Bulharská osvěta, věda a kultura od osvobození do první světové války (421), Literatura po osvobození (423), Divadlo po osvobození (424), Hudba po osvobození (427), Malířství po osvobození (427) // Bulharská kultura v meziválečném období...428 // Meziválečná literatura (428), Meziválečné divadlo a film (429), Bulharská hudba meziválečného období (430), Výtvarné umění mezi dvěma válkami (431), Rozmach vědy (432) // Bulharská kultura po roce 1944 ...433 // Vpád komunistické ideologie (433), Literatura po druhé světové válce (434), Divadlo po roce 1944 (436), Kinematografie (438), Poválečná hudba (439), Výtvarné umění po roce 1944 (440), Věda (440) // Bulharská kultura v posledním desetiletí ...441 // Osvobozeni kultury a nové problémy (441), Literaturu bez náhubku (442), Divadlo (444), Hudba (444) // DODATKY ...445 // Chronologický přehled ...447 // Přehled panovníků, hlav státu a ministerských předsedů ...457 // Genealogické tabulky...464 // Rodokmen Krumova rodu (464), Rodokmen dynastie Nikolovců-komitopulů (465), Rodokmen Asenovců (466), Rodokmen Terterovců (467), Rodokmen Šišmanovců (468), Rodokmen sasko-koburské dynastie (469) // Přehled použité literatury a publikovaných pramenů ...470 // Přehled zkratek ...474 // Rejstřík...476 // Obsah...513

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC